ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 1385 - 1396 Metin Dili: Türkçe

ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öz:
Bağımlılık kavramının tanımlaması daha çok madde bağımlılığı ile gündem olmuştur. Ancak Günümüz şartlarında İnternet bağımlığı madde bağımlığı ile eşdeğer şekilde toplumlarda yıkıcı etkiler göstermektedir. Biliş üstü ise ilk defa Flavell (1976) tarafından kullanılmış ve ''Kişinin bilişsel özelliklerinin farkında olması ve bilişsel özelliklerini kontrol etmesi'' olarak tanımlanmaktadır. Amaç: Bu araştırmanın amacı, Kayseri ili, merkez ilçelerinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin İnternet bağımlılık durumlarını, biliş üstü farkındalıklarını tespit etmek, demografik özellikler (cinsiyet, bilgisayar ve internet erişim durumu vb.) ve akademik başarıları arasındaki ilişkileri saptamaktır. Yöntem: Çalışma örneklemini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, Kayseri ili merkez ilçelerinde öğrenim gören 5 ortaokulda 7. ve 8. sınıflarında okuyan 352 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma verileri; 35 sorudan oluşan internet bağımlılığı anketi ve 52 sorudan oluşan biliş üstü farkındalık envanterinden elde edilmiştir. Elde edilen veriler t- testi ve tek faktörlü varyans analizi (Anova) uygulanarak çözümlenmiştir. Tüm istatistiksel değerlendirmelerde, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: İnternet Bağımlılığı Ölçek puanı ile değişkenlerin ilişkisi incelendiğinde, internette kalma süresi arttıkça bağımlılık ölçek puanının da arttığı, erkeklerin kızlara göre bağımlılık ölçek puanlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu, internet bağımlılığı yüksek olan öğrencilerin aynı zamanda biliş üstü farkındalıklarının ve akademik başarılarının da yüksek olduğu görülmüştür. Bu çalışmada elde edilen veriler okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma alanında çalışan uzmanlara fikir verirken, aynı zamanda öğretmenlere ve velilere de bilinçli İnternet kullanmayı öğretme noktasında yol gösterecektir
Anahtar Kelime:

A REVIEW ON SECONDARY SCHOOL 7TH AND 8TH GRADE STUDENTS’ INTERNET ADDICTION AND METACOGNITIVE AWARENESS WITH REGARDS TO VARIOUS VARIABLES

Öz:
Definition of addiction concept usually sounds like and evokes drug addiction. Yet, the internet addiction has the same destructive effects on societies as drug addiction at present conditions. Metacognitive was first used by Flavell (in 1976) and is defined as “being aware of and controlling the cognitive abilities of a person”.The purpose of this study is to determine the internet addiction status and metacognitive awareness of the secondary school students who study in Kayseri city center and its central districts and identify the relation between their demographical properties (gender, computer and internet access etc.) and academical success. The sample group of the study consists of 352 7th and 8th grade students who study in 5 different secondary schools in central districts of Kayseri in 2012-2013 education year. The data in the study were collected through a 35question internet addiction survey and a 52-question inventory of metacognitive awareness. The collected data were analyzed using t-test and one-factor analysis of variance (Anova). In all statistical evaluations the level of significance was considered as less 0.05. When the variables are analyzed using the Internet Addiction Scale it is seen that the more one keeps online, the more the addiction scale point increases; male students have statistically and significantly higher points in comparison to female students, the students who are more internet addicted also have higher metacognitive awareness and academical success. Findings of this study will not only give new ideas to guidance counselors working in schools but also will have the teachers and parents teach how to use the internet consciously
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • ABACI, R., ÇETİN, B., ve AKIN, A. (2006, Baskıda), “Bilisötesi Farkındalık Envanteri’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Educational Sciences: Theory & Practice.
  • AKIN, A. (2006). Başarı Amaç Oryantasyonları İle Bilisötesi Farkındalık, Ebeveyn Tutumları Ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
  • AKPUNAR, Burhan. (2011). “Biliş ve Üstbiliş (Metabiliş) Kavramlarının Zihin Felsefesi Açısından Analizi.” International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(4), 353-365.
  • ARAL, A.O. (1999), Tahmin Etme ve Metakognitif Bilgi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
  • ARISOY, Ö. (2009).İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 1: 55-67.
  • BALCI, Ş. ve GÜLNAR, B. (2009): “Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ve İnternet Bağımlılığının Profili”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Sayı :6, Konya.
  • BATIGÜN, A.D., KILIÇ, N. (2011). İnternet Bağımlılığı Ile Kişilik Özellikleri, Sosyal Destek, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki Ilişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 26(66), 1-10.
  • BLAKEY, E. ve SPENCE, S. (1990). Developing Metacognition. Syracuse, NY: ERIC Information Center Resources
  • KARASAR, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
  • BÖLÜKBAŞ, K. M., YILDIZ, C., 2005. İnternet Kullanımında Kadın-Erkek Eşitsizliği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 103-112.
  • CENGİZHAN, C. (2005). Öğrencilerin Bilgisayar ve Internet Kullanımında Yeni Bir Boyut: Bağımlılık VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. İstanbul, Türkiye
  • ÇAKIROĞLU, A. (2007). Üstbilişsel Strateji Kullaniminin Okuduğunu Anlama Düzeyi Düşük Öğrencilerde Erişi Artirimina Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
  • ÇİÇEKÇİOĞLU, D. (2003). Bilişsel ve Biliş Ötesi Okuma Stratejilerinin Direk ve Tümleşik Olarak Bilinçlendirme Seviyesinde Öğretiminin Okuma Yeterliliğine ve Strateji Kullanımına Etkileri. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Ankara.
  • DEMİR, G. Ö. (2000). A Model to Investigate Probability and Mathematics Achievement in Terms of Cognitive, and Effective Variables. Boğaziçi University, The Institute of Science and Engineering, Unpublished B.S. Thesis, İstanbul.
  • DEMİREL, Ö. (2003). Eğitim Sözlüğü (Dictionary of Education), Ankara: PegemA Yayıncılık.
  • DOĞAN, A. (2013). Üstbiliş ve Üstbilişe Dayalı Öğretim. Middle Earstern & Africa Journal of Educational Research.Special Issue of Student Research congress on Educational Sciences. Issue:3, 6-20.
  • DOĞANAY, A. (1996). Öğrenmenin Boyutları: Birleşik Bir Öğretim Modeli. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 48-54.
  • DRMROD, J. E. (1990). Human learning. New York: Macmillan.
  • DUMAN, B. (2008). “Eğitim ve Öğretim İle İlgili Temel Kavramlar” Bilal Duman (Ed.) Üstbiliş- Bilişsel Farkındalık (s.420-449). Anı Yayıncılık, Ankara
  • FLAVELL, J. H. (1976). http://www.lifecircles-inc.com/ Learningtheories /constructivism/ flavell.html Erişim Tarihi, 01Aralık 2012.
  • FLAVELL, J. H. (1979). Metacognition And Cognitive Monitoring: A New Area Of Cognitivedevelopmentalinquiry. American Psychologist, 34, 906-911.
  • GELEN, İ. (2003). Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Türkçe Dersine İlişkin Tutum, Okuduğunu Anlama ve Kalıcılığa Etkisi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Adana.
  • GÖKÇEARSLAN, Ş., GÜNBATAR, M.S. (2012). Ortaöğrenim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. Cilt:2 Sayı:2.
  • GÜMÜŞ, N. (1997). Öğrenmeyi öğretmenin öğrenci erişisi, kalıcılığı ve akademik benliğe etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
  • GÜNÜÇ, S., (2009). İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Demografik Değişkenler İle İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van.
  • GÜNÜÇ, S.ve KAYRİ, M. (2010).Türkiye’de İnternet Bağımlılık Profili Ve İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,39,220–232.
  • HACKER, D. J. ve DUNLOSKY, J. (2003). Not All Metacognition İs Created Equal. New Directions for Teaching andLearning, 95, 73-79.
  • HASSAN, F. (2003). “Metacognitive Strategy Awareness and Reading Comprehension,” Universiti Putra Malaysia.
  • HUİTT, W. (1997). Metacognition. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. http://www.edpsycinteractive.org/topics/cognition/ metacogn. html. adresinden 01.03. 2013 tarihinde alınmıştır.
  • JAGER, B., JANSEN, M. ve REEZİGT, G. (2005). The Development Of Metacognition İ Primary School Learningenvironments. School Effectiveness and School Improvement, 16, 179-196
  • JOHNSON, C. (2002), “Drama and Metacognition”, Early Child Development and Care, 172, 595– 602.
  • KARASAR, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
  • KÜÇÜK- ÖZCAN, Z.Ç. (2000). Teaching Metacognitive Strategies to 6th Grade Students. Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
  • MAYER, R.E. (1998). Cognitive, Metacognitive and Motivational Aspects Of Problem Solving. Instructional Science, 26, 49-63.
  • NAMLU, A. G. (2004), “Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçme Aracının Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c.4 S.2 ss.123- 141.
  • ORMROD, J. E. (2003). Educational Psychology. New Jersey: Merill Prentice Hall
  • ÖZBİLGİN, A. (1993). Effects of university EFL students in metacognitive strategies for listening to academic lectures. Bilkent University, The Institute of Economics and Social Sciences, Unpublished M.A. Thesis, Ankara.
  • ÖZER, B. (1998). “Öğrenmeyi Öğretme”. (Editör: Ayhan Hakan). Eğitim Bilimlerinde Yenilikler (s.146-164) Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı, Eskişehir.
  • ÖZTÜRK, O., Odabaşıoğlu, G., Eraslan, D., Genç, Y. Ve Kalyoncu, A. (2007). İnternet Bağımlılığı: Kliniği ve Tedavisi. Bağımlılık Dergisi, 8(1),36-41.
  • SCHUNK,D.H., ZİMMERMAN, BARRY J.,(1998). Self- Regulated Learning From Teaching to Self Reflective Practice. New York: Guilford Press.
  • SELÇUK, Z. (1999). Gelişim ve Öğrenme. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
  • SENEMOĞLU, N. (1997). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Gazi Kitabevi, Ankara
  • SÜBAŞI, G. (2000). Etkili Öğrenme: Öğrenme Stratejileri. Milli Eğitim Dergisi, 146, http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/146/subasi.htm. 09.08.2012 tarihinde alınmıştır.
  • STEPHENSON, W. (1988). The Play Theory Of Mass Communication. NJ: Transaction Boks. Url 1 http://www.internetworldstats.com/stats.htm 05.04.2013 tarihinde alınmıştır.ÜNERİ,Ö.Ş.,Tanıdır,C.(2011). Bir Grup Lise Öğrencisinde İnternet Bağımlılığı Değerlendirmesi: Kesitsel Bir Çalışma. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:265- 272
  • VADHAN, V., ve STANDER, P. (1994), “Metacognitive Ability and Test Performance Among College Students”, The Journal of Psychology, 128(3), 307-309.
  • YANG, S. C. ve TUNG, C. (2004). Comparison Of İnternet Addicts And Non-Addicts İn Taiwanese High School. Computers in Human Behavior, 23, 79-96.
  • YILMAZ, M. B. (2010). İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Bağımlılık Gösterme Eğilimlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi. 1(1). 1-16.
  • YOUNG, K. (1998). Internet Addiction: The Emergence Of A New Clinical Disorder. Cyberpsychology&Behavior, 1 (3), 237–244.
APA KILINÇ M, DOĞAN A (2014). ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 9(5), 1385 - 1396.
Chicago KILINÇ Mehmet,DOĞAN Ali ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 9, no.5 (2014): 1385 - 1396.
MLA KILINÇ Mehmet,DOĞAN Ali ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.5, 2014, ss.1385 - 1396.
AMA KILINÇ M,DOĞAN A ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(5): 1385 - 1396.
Vancouver KILINÇ M,DOĞAN A ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(5): 1385 - 1396.
IEEE KILINÇ M,DOĞAN A "ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 9, ss.1385 - 1396, 2014.
ISNAD KILINÇ, Mehmet - DOĞAN, Ali. "ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 9/5 (2014), 1385-1396.