Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 1987 - 2003 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ

Öz:
Çalışmanın amacı; katılımcılarda farklı düzeylerde var olan yabancı dil kaygısının Türkçe öğrenimine olan etkisinin ne yönde olduğunun tespit edilmesidir. Çalışmanın evrenini Selanik Aristo Üniversitesi Modern Yunan Dilleri Bölümü bünyesinde açılan yabancı dil olarak Türkçe başlangıç (A1) seviyesi kursuna katılan 108 Yunan kursiyer(26 erkek ve 82 kadın) oluşturmaktadır. Araştırma nicel olarak tasarlanmıştır. Araştırma deseni tek grup öntest- sontest modeli kullanılarak oluşturulmuştur. Katılımcıların yabancı dil başarısı (sonuç), kaygı düzeyleri değişkenine (neden) bağlı olarak irdelenmiştir. Toplam beş ay süren yabancı dil olarak Türkçe kursu başlangıcında (öntest) ve kurs sonunda (sontest) Horwitz ve arkadaşları tarafından geliştirilen Katılımcıların, yabancı dil olarak Türkçe A1 seviye kursu sonundaki yabancı dil olarak Türkçeye ilişkin başarıları kurs sonu başarı sınavı ile belirlenmiştir. Katılımcıların tümüne uygulanan ölçekle araştırmaya katılan kursiyerlerin kaygı seviyeleri tespit edilmiş ve tespit edilen kaygı seviyeleri katılımcıların kurs sonu başarı puanları ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda kaygının yabancı dil öğreniminde belli bir seviyeye kadar başarıyı artırıcı bir rol oynadığı ve yabancı dil başarısı ile yabancı dil bilme oranı arasında pozitif korelasyon bulunduğu tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

THE ANXIETY OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND THE EFFECT OF THE ANXIETY ON LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Öz:
The purpose of this study is to understand the extent of the anxiety of foreign language present in different levels in the attendees, and its effects on learning Turkish. The target population of the study is 108 students (26 men and 82 women) attending the beginners’ level (A1) Turkish program of the School of Modern Greek Language, the Aristotle University of Thessaloniki. The study has a qualitative design. The pretest-posttest control-group design was used in the research. Test designs are research models used to identify the cause-and-effect relationships. Foreign language learning achievement (effect) among the attendees was examined by means of the variable of the anxiety levels (cause). The Foreign Language Classroom Anxiety Scale developed by Horwitz et al was used at the beginning (pretest) and end (posttest) of the five-month Turkish as a foreign language course. The attendees’ achievement in learning Turkish as a foreign language at the end of the A1 level Turkish as a Foreign Language course were measured with a final achievement test. The attendees’ anxiety levels were measured by the scale used on all participants of the study, and the detected anxiety levels were compared to the achievement test scores. It is found out that anxiety can increase the level of success up to a certain level, and there is a positive correlation between the achievement in learning a foreign language and speaking a foreign language
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • BAĞIŞ, O. (2007). Sınavlarda ve Hayatta Yüksek Başarı İçin Yol Haritası, Sınav Kaygı Başarı. Ankara: Birikim Matbaacılık.
 • BARLOW, D. (2002). Anxiety and its Disorders: The Nature and Treatment of Anxiety and Panic. New York: Guilford Press.
 • BATUMLU, D., Z., ERDEN, M. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygıları İle İngilizce Başarıları Arasındaki İlişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1),24-38.
 • CASADO, M., A., DERESHİWSKY, M., I. (2001). Foreign Language Anxiety of University Students. Academic Journal Article From College Student Journal,35(4).
 • CHAN, Yu-Ching D., GUO-CHENG, W. (2004). A Study of Foreign Language Anxiety of EFL Elementary School Students in Taipei Country. Jaornal of National Taipei Teachers College, 17(2) 287-320.
 • CHİANG, Nan, Y. (2009). Foreing Language Anxiety in Taiwanese Student Interpreters. Translators Journal,54 (3), 605-621.
 • ÇELTEK, Aytaç. (2014). Yabancı Dil Olarak Çevrimiçi Öğretiminde Bir İzlence Tasarımı. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140,(Türk Dili ve Edebiyatı), Volume 9/3, Winter 2014. www.turkishstudies.net, DOI Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.936 , 451-465.
 • DENİZ, E., M., YORGANCI, Z., ÖZYEŞİL, Z. (2009). Öğrenme Güçlüğü Görülen Çocukların Sürekli Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Elementary Education Online, 8(3), 694-708.
 • ELLİS, R. (1994). The Study of Second Language Acquisition. California: Oxford Universty Press.
 • FREUD, S. (2013). Psikanaliz Üzerine (A.Avni Öneş, Çev.). İstanbul: Say Yayınları (1933).
 • GUIORA, A., Z. (1983). The Dialectic of Language Acquisition, An Epistemology for The Language Sciences. Language Learning, 33(8), 9-21
 • HORNEY, K. (2012). İçsel Çatışmalarımız (Zeynep Koçak, Çev.). İstanbul: Sel Yayınları (1945).
 • HORTWİZ, K., E. (2001). Language Anxiety And Achievement. Cambridge: Cambridge University Press. 112-126
 • HORWİTZ, B, M., HORWİTZ, K, E., Cope, J. (1986). Foreing Language Classroom Anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125-132.
 • HUBERTY, J., T. (2004). Anxiety and Anxiety Disorders in Children: Information for Parents. Erişim: 07 Mayıs 2013, http://www.nasponline.org/resources/intonline/anxiety_huberty.pdf
 • KARASAR, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • KIERKEGAARD, S. (2013). Kaygı Kavramı (Türker Armaner, Çev.). Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (1844).
 • KILINÇARSLAN, R., YAVUZ, A. (2014). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımında Yaptıkları Yazma Hataları. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140,(Türk Dili ve Edebiyatı), Volume 9/3, Winter 2014. www.turkishstudies.net, DOI Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.936 , 863-877.
 • KÖROĞLU, E. (2013). Psikiyatri Başvuru El Kitabı, Hastalar, Yakınları ve Danışanlar İçin Ruhsal Hastalıklar Kılavuzu. Ankara: HYB Yayıncılık.
 • LANG, P. (1968). Fear Reduction and Fear Behavior: Problems in Treating A Construct. Research in Psychotherapy.3, 90-103.
 • MACINTYRE, D.,P., GARDNER, R., C. (1991). Methods and Results in the Study of Anxiety and Language Learning: A Review of the Literature. Language Learning. 41(1), 85-117.
 • CASADO, M., A., DERESHİWSKY, M., I. (2001). Foreign Language Anxiety of University Students. Academic Journal Article From College Student Journal,35(4).
 • CHAN, Yu-Ching D., GUO-CHENG, W. (2004). A Study of Foreign Language Anxiety of EFL Elementary School Students in Taipei Country. Jaornal of National Taipei Teachers College, 17(2) 287-320.
 • CHİANG, Nan, Y. (2009). Foreing Language Anxiety in Taiwanese Student Interpreters. Translators Journal,54 (3), 605-621.
 • ÇELTEK, Aytaç. (2014). Yabancı Dil Olarak Çevrimiçi Öğretiminde Bir İzlence Tasarımı. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140,(Türk Dili ve Edebiyatı), Volume 9/3, Winter 2014. www.turkishstudies.net, DOI Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.936 , 451-465.
 • DENİZ, E., M., YORGANCI, Z., ÖZYEŞİL, Z. (2009). Öğrenme Güçlüğü Görülen Çocukların Sürekli Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Elementary Education Online, 8(3), 694-708.
 • ELLİS, R. (1994). The Study of Second Language Acquisition. California: Oxford Universty Press.
 • FREUD, S. (2013). Psikanaliz Üzerine (A.Avni Öneş, Çev.). İstanbul: Say Yayınları (1933).
 • GUIORA, A., Z. (1983). The Dialectic of Language Acquisition, An Epistemology for The Language Sciences. Language Learning, 33(8), 9-21
 • HORNEY, K. (2012). İçsel Çatışmalarımız (Zeynep Koçak, Çev.). İstanbul: Sel Yayınları (1945).
 • HORTWİZ, K., E. (2001). Language Anxiety And Achievement. Cambridge: Cambridge University Press. 112-126
 • HORWİTZ, B, M., HORWİTZ, K, E., Cope, J. (1986). Foreing Language Classroom Anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125-132.
 • HUBERTY, J., T. (2004). Anxiety and Anxiety Disorders in Children: Information for Parents. Erişim: 07 Mayıs 2013, http://www.nasponline.org/resources/intonline/anxiety_huberty.pdf
 • KARASAR, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • KIERKEGAARD, S. (2013). Kaygı Kavramı (Türker Armaner, Çev.). Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (1844).
 • KILINÇARSLAN, R., YAVUZ, A. (2014). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımında Yaptıkları Yazma Hataları. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140,(Türk Dili ve Edebiyatı), Volume 9/3, Winter 2014. www.turkishstudies.net, DOI Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.936 , 863-877.
 • KÖROĞLU, E. (2013). Psikiyatri Başvuru El Kitabı, Hastalar, Yakınları ve Danışanlar İçin Ruhsal Hastalıklar Kılavuzu. Ankara: HYB Yayıncılık.
 • LANG, P. (1968). Fear Reduction and Fear Behavior: Problems in Treating A Construct. Research in Psychotherapy.3, 90-103.
 • MACINTYRE, D.,P., GARDNER, R., C. (1991). Methods and Results in the Study of Anxiety and Language Learning: A Review of the Literature. Language Learning. 41(1), 85-117.
 • MACINTYRE, D.,P., GARDNER, R., C. (1994). The Subtle Effect of Language Anxiety on Cognitive Processing in The Second Language. Language Learning, 44(2), 283-305.
 • SCOVEL, T. (1978). The Effect of Affect; A Review of the Anxiety Literature. Language Learning, 28 (2), 132-142.
 • TOTH, Z. (2008). A Foreign Language Anxiety Scale For Hungarian Learners of English. WoPaLP Journal 2, 55-78.
 • UĞURLU, Celal, T., DOĞAN, S., ŞÖFÖRTAKIMCI, G., Ay, D., ZORLU, H. (2014). Öğretmenlerin Sınıf Ortamlarında Karşılaştıkları, İstenmeyen Davranışlar ve Bu Davranışlarla Baş Etme Stratejileri. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140,(Sosyal Bilimler), Volume 9/2, Winter 2014. www.turkishstudies.net, DOI Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.936 , 577-602.
 • YOUNG, Jesusita, Dolly. (1991). Creating a Low-Anxiety Classroom Environment: What Does Language Anxiety Research Suggest? Modern Language Journal, 75(4), 426-439.
APA TUNÇEL H (2014). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ. , 1987 - 2003.
Chicago TUNÇEL Hayrettin YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ. (2014): 1987 - 2003.
MLA TUNÇEL Hayrettin YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ. , 2014, ss.1987 - 2003.
AMA TUNÇEL H YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ. . 2014; 1987 - 2003.
Vancouver TUNÇEL H YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ. . 2014; 1987 - 2003.
IEEE TUNÇEL H "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ." , ss.1987 - 2003, 2014.
ISNAD TUNÇEL, Hayrettin. "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ". (2014), 1987-2003.
APA TUNÇEL H (2014). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik), 9(5), 1987 - 2003.
Chicago TUNÇEL Hayrettin YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik) 9, no.5 (2014): 1987 - 2003.
MLA TUNÇEL Hayrettin YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.5, 2014, ss.1987 - 2003.
AMA TUNÇEL H YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(5): 1987 - 2003.
Vancouver TUNÇEL H YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(5): 1987 - 2003.
IEEE TUNÇEL H "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ." Turkish Studies (Elektronik), 9, ss.1987 - 2003, 2014.
ISNAD TUNÇEL, Hayrettin. "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ". Turkish Studies (Elektronik) 9/5 (2014), 1987-2003.