Yıl: 2017 Cilt: 12 Sayı: 28 Sayfa Aralığı: 381 - 408 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ (4-7 YAŞ) BİLİŞSEL BECERİLER İLE SOSYAL BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Araştırmanın amacı, erken çocukluk döneminde 4-7 yaş çocukların bilişsel beceri ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Ayrıca araştırmada bu genel amaç çerçevesinde çocukların sosyal ve bilişsel beceri düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Araştırma tarama modeli ile gerçekleştirilmiş betimsel çalışmadır. Çalışma grubunu İstanbul Kadıköy İlçesinde 2014-2015 eğitim öğretim yılı okul öncesi eğitim kurumlarına ve birinci sınıfa devam eden 4-7 yaş 420 çocuk oluşturmaktadır. Çocukların bilişsel beceri düzeyleri "Wechsler Erken Çocukluk Dönemi Zekâ Testi-III" -"Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-III -WPPSI-II (Wechsler, 2002) alt ölçeği "Sözel Akıl Yürütme Ölçeği" (Word Reasoning) kullanılarak tespit edilmiştir. Çocukların sosyal beceri düzeyleri ise "Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği MASDU " (Güven, Önder, Sevinç, Aydın, Balat, Palut, Bilgin, Çağlak, 2006) ölçeğinden yararlanılarak tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada çocukların demografik özelliklerini belirlemek için "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle"Sözel Akıl Yürütme Ölçeği" nin Türkçeye uyarlama ve adaptasyonu çalışması ile geçerlik-güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bu kısmına 300 çocuk dahil edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşaması ise 420 çocukla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, "Sözel Akıl Yürütme Ölçeği"nin geçerli ve güvenilir olduğu, 4-17 yaş grubu çocukların sözel akıl yürütme bilişsel becerisini iyi derecede ölçtüğü belirlenmiştir. Araştırma bulguları çocukların bilişsel beceri puanlarının yaş, cinsiyet, anne- baba eğitim düzeyi, sosyoekonomik düzey, okul öncesi eğitim alma sürelerine göre farklılaştığını ortaya koymaktadır. Ayraca araştırma sonucunda yaş gruplarına göre erken çocukluk döneminde çocukların bilişsel ve sosyal becerilerin yakından ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE AND SOCIAL SKILLS OF CHILDREN (4-7 YEARS OLD) IN EARLY YEARS

Öz:
This research is conducted to investigate the relationship between of cognitive and social skills of children (4-7 years old-aged) in early years. In addition, the cognitive and social skills of the children were compared according to their demographic characteristics. The study group involves 4-7 years of aged 420 children attending the preschool education institutions and first grade of the primary schools in Istanbul-Turkey. In order to determine children’s cognitive skills “Word Reasoning Sub-Scale” of “Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-III -WPPSI-III (Wechsler, 2002) was utilized. In order to investigate the participated children’s social skills “Marmara Social and Emotional Adaptation Scale –MASDU” (Güven, Önder, Sevinç, Aydın, Balat, Palut, Bilgin,Çağlak, 2006) was implemented. The demographic information of the children was gathered with “Demographic Information Form”. In the first phase of the study “Word Reasoning Scale” was translated and adapted into Turkish and validity-reliability studies of this new version were completed. The results showed that the “Word Reasoning Scale” is a valid and reliable scale to measure children’s word- reasoning cognitive skills. The results also revealed that the children's cognitive skills differs according to gender, age, education level of parents, socio-economic level, and the duration of pre-school education attainment. Finally this research indicated that cognitive skills of children were strongly related to social skills of children in early years by age group
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Allan, N. P., & Lonigan, C. J. (2014). Exploring dimensionality of effortful control using hot and cool tasks in a sample of preschool children. Journal of Experimental Child Psychology 122, 33–47.
 • Aydın, B. (2010). Çocuk ve Ergen Psikolojisi. Ankara: Nobel Yay. 3. Baskı.
 • Aydın, B., Şirin, A., Yaycı, M., Otrar, M., Yaycı, L. (2002). Gelişim Psikolojisi-İnsan Gelişiminin Temelleri. Ankara: SFN Yayıncılık (Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı).
 • Bell, M.,Wolfe, C. (2007). The integration of cognition and emotion during infancy and early childhood: Regulatory processes associated with the development of working memory. Elsevier, Brain and Cognition. 65 (2007) 3–13.
 • Bowlby, H. (1969). Attachment and Loss, 1, Attachment. London: Hogarth Press.
 • Bryan, T.H., Wheeler, R, Felcan J., Henck, T. (1976).“Come on, dummy”: An observational study of children's communication. Journal of Learning Disabilities 1976;9:53–61.
 • Ciairan, S., Bonino,S., Miceli R. (2016). Cognıtıve Flexibility and Social Competence From Childhood to Early Adolescence. Cognition, Brain, Behavior, 10 (2006) 343-36.345
 • Eisenberg, N., Fabes, R. A., Murphy, B., Maszk, P., Smith, M., & Karbon, M. (1995). The role of emotionality and regulation in children’s social functioning: A longitudinal study. Child Development, 66, 1360–1384.
 • Erbay, F. (2013). Predictive Power of Attention and Reading Readiness Variables on Auditory Reasoning and Processing Skills of Six-Year-Old Children. Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1), 422-429
 • Gottlieb, B.W., Gottlieb J, Berkell D., Levy, L. (1986). Sociometric status and solitary play of LD boys and girls. Journal of Learning Disabilities,19:619–622.
 • Green, K.,D., Forehand, R., Beck, H., Vosk, B.(1980). An assessment of the relationship among measures of children's social competence and children's academic achievement. Child Development;51:1149–1156.
 • Green, K.,D., Forehand, R., Beck, H., Vosk, B.(1980). An assessment of the relationship among measures of children's social competence and children's academic achievement. Child Development;51:1149–1156.
 • Guralnick, M.J., Groom, J.,M. (1985). Correlates of peer-related social competence of developmentally delayed preschool children. American Journal of Mental Deficiency; 90:140–150
 • Guralnick, M.J., Groom, J.M.( 1987). The peer relations of mildly delayed and nonhandicapped preschool children in mainstreamed play groups. Child Development 1987;58:1556–1572.
 • Güven, Y., Önder, A., Sevinç, M., Aydın, O., Balat, G. U., Palut, B., Bilgin, H., Çağlak, S. ve Dibek, E. (2006). Okul Öncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Duygusal Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi . İstanbul: Ya - Pa Yayınları, 2, 322- 336
 • Jacobson, L. A., Williford, A. P., & Pianta, R. C. (2011). The role of executive function in children’s competent adjustment to middle school. Child Neuropsychology, 17, 255–280.
 • Kandır, A. ve Orçan, M. (2009). Alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin beş-altı yaş çocuklarının erken öğrenme becerilerinin bazı değişkenler yönünden incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi. 2 (1), 1–13.
 • Kasuto, Aytun S. (2005). “Aile Etkileşiminin Çocuğun Sosyal ve Bilişsel Gelişimi Üzerindeki Etkisi”Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kopp, C.,B., Baker, B.L., Brown, K.W. (1992). Social skills and their correlates: Pre-schoolers with developmental delays. American Journal of Mental Retardation;96:557–566.
 • LaGreca, A.M.( 1981). Social behavior and social perception in learning-disabled children: A review with implication for social skills training. Journal of Pediatric Psychology;6:395–416.
 • Landau, S., Moore, L.A. (1991). Social skill deficits in children with attention-deficit hyperactivity disorder. School Psychology Review 1991;20:235–251.
 • McClelland, M. M., Cameron, C. E., Connor, C. M., Farris, C. L., Jewkes, A. M., & Morrison, F. J. (2007). Links between behavioral regulation and preschoolers’ literacy, vocabulary, and math skills. Developmental Psychology, 43(4), 947–959.
 • McConaughy, S.H, Ritter D.R. (1986). Social competence and behavioral problems of learning disabled boys aged 6–11. Journal of Learning Disabilities;19:39–45.
 • McConaughy, S.H., Ritter,D.R. (1986). Social competence and behavioral problems of learning disabled boys aged. Journal of Learning Disabilities;19:39–45.
 • Moses, L. J., & Tahiroglu, D. (2010). Clarifying the relation between executive function and children’s theories of mind. In B.W. Sokol, U. Müller, J. I. M. Carpendale, A. R. Young, & G. Iarocci (Eds.), Self and social regulation: Social interaction and thedevelopment of social understanding and executive functions (pp. 218–233). New York, NY: Oxford University Press.
 • Nabuzoka, D., Smith, P.K. (1993) Sociometric status and social behavior of children with and without learning difficulties. Journal of Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines; 8:1435–1448.
 • Nabuzoka, D., Smith, P.K. (1993). Sociometric status and social behavior of children with and without learning difficulties. Journal of Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines 8:1435–1448.
 • Ogelman, G, Seçer, Z., Alabay, E. ve Uçar, F. (2012). Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocukların Bilişsel Gelişimleri İle Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15/1 (391-402).
 • Ogelman,H.G., Oğuz,V., Körükçü, Ö., & Akyol,A.K. (2017) Examination of the effect of perspective-taking skills of six-year-old children on their social competences, Early Child Development and Care, 187:1, 59-67.
 • Özbay, Y.(2009). Eğitim Psikolojisi-Bilişsel Gelişim. Ankara: Pegem Akademi. 2. Baskı.
 • Özsevgeç, T. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Zihinsel Gelişim Düzeyleri Üzerinde Sosyal Faktörlerin Etkileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • Palut, B. (2005). Sosyal Gelişim ve Arkadaşlık İlşkileri. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Edt: Müzeyyen Sevinç. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Pelicano, E. (2010). The development of core cognitive skills in autism: A 3-year prospective study. Child Development, 81,1400–1416.
 • Ramazan, O., Demir, S. (2011). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 36-48 Aylık Çocukların Bilişsel Gelişim Düzeyleri. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi Uluslararası E-Dergi, Cilt:1- Sayı:2.
 • Raviv, T., Kessenich,K.; Morrison, J.K. (2004) A mediational model of the association between socioeconomic status and three-year-old language abilities: the role of parenting factors. Early Childhood Research Quarterly,4, 528–547
 • Rothbart, M., Posner, M., & Kieras, J. (2006). Temperament, attention, and the development of self- regulation. In K. McCartney, & D. Phillips (Eds.), Blackwell handbook of early childhood development. Blackwell handbooks of developmental psychology (pp. 338–357). Malden, MA: Blackwell.
 • Rudolph, K. D., Hammen, C., & Burge, D. (1995). Cognitive representations of self, family, and peers in school-age children: links with social competence and sociometric status. Child Development, 66, 1385–1402.
 • Sabbagh, M. A., Bowman, L. C., Evraire, L. E., & Ito, J. M. B. (2008). Neurodevelopmental correlates of theory of mind in preschoolchildren. Child Development, 80, 1147–1162.
 • Sandler, A.D., Hooper S.R., Watson, T.E, Coleman, W.L, Footo, M., Levine, M.D. (1993). Talkative children: Verbal fluency as a marker for problematic peer relationships in clinic referred children with attention deficits. Perceptual and Motor Skills; 76: 943–951.
 • Seven, S.(2008). Yedi-Sekiz Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 18 (2).151-174.
 • Shaffer-D., R., & Kipp, K., (2010). Developmental Psychology: Childhood and Adolescence. USA: Wadsworth Cengage Learning.
 • Stanley, M. (2009). Çocuk ve Beceri. Edt. İlayda Özbaş. İstanbul: Ekinoks Yayıncılık.
 • Taylor, A.,R. (1990). Behavioral subtypes of low-achieving children: Differences in school social adjustment.Journal of Applied Developmental Psychology;11:487–498
 • Trentacosta, C. J., & Izard, C. E. (2007). Kindergarten children’s emotion competence as a predictor of their academic competence in first grade. Emotion, 7(1), 77–88.
 • Üstün, E., Akman, B., Etikan İ. (2004). Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların bilişsel gelişimlerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,26: 205- 210.
 • Verlinden, M., Veenstra, R., Ghassabian, A., Jansen, P. W., Hofman, A., Jaddoe, V. W. V., Tiemeier, H. (2014). Executive functioning and non-verbal intelligence as predictors of bullying in early elementary school. Journal of Abnormal Child Psychology, 42, 953–966.
 • Wechsler, D. (2002). WPPSI-III Technical and Interpretive Manual. United States of America, Psychcorp.
 • Williams, P., Sheridan, S. & Sandberg, A. (2013). Preschool – an arena for children’s learning of social and cognitive knowledge. Early Years, 2014 Vol. 34, No. 3, 226–240, Routledge Taylor and Francis Group.
 • Yüksel, M.Y. (2013). An Investigation of Social Behaviors of Primary School Children in terms of Their Grade, Learning Disability and Intelligence Potential. Educational Sciences: Theory & Practice - 13(2), 781-793.
 • Zelazo, P. D., & Müller, U. (2010). Executive function in typical and atypical development. In U. Goswami (Ed.), Blackwell handbookof childhood cognitive development (2nd ed., pp. 574– 603). Malden, MA: Blackwell.
APA GÜZEL B, KURTULAN B (2017). ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ (4-7 YAŞ) BİLİŞSEL BECERİLER İLE SOSYAL BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. , 381 - 408.
Chicago GÜZEL BİRSEN,KURTULAN Betül ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ (4-7 YAŞ) BİLİŞSEL BECERİLER İLE SOSYAL BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. (2017): 381 - 408.
MLA GÜZEL BİRSEN,KURTULAN Betül ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ (4-7 YAŞ) BİLİŞSEL BECERİLER İLE SOSYAL BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. , 2017, ss.381 - 408.
AMA GÜZEL B,KURTULAN B ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ (4-7 YAŞ) BİLİŞSEL BECERİLER İLE SOSYAL BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. . 2017; 381 - 408.
Vancouver GÜZEL B,KURTULAN B ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ (4-7 YAŞ) BİLİŞSEL BECERİLER İLE SOSYAL BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. . 2017; 381 - 408.
IEEE GÜZEL B,KURTULAN B "ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ (4-7 YAŞ) BİLİŞSEL BECERİLER İLE SOSYAL BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ." , ss.381 - 408, 2017.
ISNAD GÜZEL, BİRSEN - KURTULAN, Betül. "ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ (4-7 YAŞ) BİLİŞSEL BECERİLER İLE SOSYAL BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". (2017), 381-408.
APA GÜZEL B, KURTULAN B (2017). ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ (4-7 YAŞ) BİLİŞSEL BECERİLER İLE SOSYAL BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 12(28), 381 - 408.
Chicago GÜZEL BİRSEN,KURTULAN Betül ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ (4-7 YAŞ) BİLİŞSEL BECERİLER İLE SOSYAL BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 12, no.28 (2017): 381 - 408.
MLA GÜZEL BİRSEN,KURTULAN Betül ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ (4-7 YAŞ) BİLİŞSEL BECERİLER İLE SOSYAL BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.12, no.28, 2017, ss.381 - 408.
AMA GÜZEL B,KURTULAN B ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ (4-7 YAŞ) BİLİŞSEL BECERİLER İLE SOSYAL BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2017; 12(28): 381 - 408.
Vancouver GÜZEL B,KURTULAN B ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ (4-7 YAŞ) BİLİŞSEL BECERİLER İLE SOSYAL BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2017; 12(28): 381 - 408.
IEEE GÜZEL B,KURTULAN B "ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ (4-7 YAŞ) BİLİŞSEL BECERİLER İLE SOSYAL BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 12, ss.381 - 408, 2017.
ISNAD GÜZEL, BİRSEN - KURTULAN, Betül. "ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ (4-7 YAŞ) BİLİŞSEL BECERİLER İLE SOSYAL BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 12/28 (2017), 381-408.