OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: MERHABA KOZALAK VE KOZALAĞIN SESİ ETKİNLİKLER

Yıl: 2017 Cilt: 12 Sayı: 28 Sayfa Aralığı: 409 - 428 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: MERHABA KOZALAK VE KOZALAĞIN SESİ ETKİNLİKLER

Öz:
Günümüzde sanayileşmenin ve hızlı kentleşmenin hızlanmasıyla yaşam alanlarımız doğal yapılarını kaybetmektedir. İnsanların çevreyi koruması için öncelikle duyarlı ve olumlu tutum geliştirmiş olması gerektiği bilinmektedir. Okul öncesi dönem alışkanlıkların ve davranışların kazanıldığı bir dönemdir. Bu nedenle çocuk için en uygun yöntem olduğu bilinen oyun temelli yöntemlerle çocuğa doğa bilgisi ve sevgisi erken yaşlarda kazandırılmalıdır. Bu bilgiler doğrultusunda, bu araştırmada okul öncesi dönemde doğa bilgisi ve doğa sevgisi ile ilgili ön bilgilerini ortaya koymak ve çocukların farkındalık düzeylerini arttırmak amacıyla nitel araştırma modelinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada, nitel veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Bu amaçla araştırmacılar tarafından "Merhaba Kozalak" ve "Kozalağın Sesi" adlı bütünleştirilmiş çevre eğitimi etkinlikleri hazırlanmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılında Kırklareli ilinin Babaeski ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ilköğretim okulunun anasınıfında bulunan 15 öğrenciye uygulanmıştır. Doğal materyaller oyun temelli öğrenme ve formal anlatım yöntemleri kullanılarak tanıtılmıştır. Çocukların etkinlik kapsamında doğal materyalleri tanıma düzeylerine ait frekansları uygulama öncesi ve uygulama sonrası olmak üzere belirlenmiştir. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucuna göre çocukların oyun temelli öğrenme yöntemiyle tanıdığı doğal materyallere ilişkin farkındalık düzeyinin, formal anlatım yöntemiyle tanıdığı doğal materyallere ilişkin farkındalık düzeyinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelime:

ENVIRONMENTAL EDUCATION PRACTICE IN PRE-SCHOOL PERIOD: HELLO PINECONE AND SOUND OF PINECONE ACTIVITIES

Öz:
Nowadays, our living spaces lose their natural structure due to acceleration of industrialization and rapid urbanization. It is known that people should have developed a sensitive and positive attitude in order to protect the environment, firstly. It is a period in which preschool period habits and behaviors are gained. For this reason, children should be given early knowledge and love of nature with game-based methods which are known to be the most appropriate method for the child. In the direction of this information, in this study, a qualitative research model case study was used to reveal preliminary knowledge about nature and nature lovers in pre-school period and to increase children's awareness levels. In the study, qualitative data were obtained by semi-structured interview form. For this purpose, integrated environmental education activities called "Hello Pinecone" and "Sound of Pinecone" were prepared by the researchers. Research In the educational year of 2016-2017, 15 students who were in the kindergarten of a primary school affiliated to the Ministry of National Education were applied in the province of Babaeski of the province of Kırklareli. Natural materials are introduced using game-based learning and formal expression methods. The frequencies of children's recognition levels of natural materials within the scope of the activity were determined before and after the application. The data obtained as a result of the interviews were analyzed by content analysis. According to the research result, the level of awareness of natural materials that children recognize with game-based learning method is higher than the level of awareness of natural materials recognized by formal expression method
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aini, M. & Laily, P. (2010). Preparedness of Malaysian pre-school educators for environmental education. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 18(2), 271-283.
 • Akköse, E. E. (2008). Okulöncesi eğitimi fen etkinliklerinde doğa olaylarının neden sonuç ilişkilerini belirlemede yaratıcı dramanın etkililiği. Yaratıcı Drama Dergisi, 3(6), 7-24.
 • Ay, Y., Anagün, Ş.S. & Demir, Z.M., (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Hakkındaki Görüşleri, Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/15 Fall 2015, p.103-118, ISSN: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8702, ANKARA-TURKEY. www.turkishstudies.net, DOI number:
 • Basile, C.G. (2000). Environmental education as a catalyst for transfer of learning in young children. Journal of Environmental Education, 32(1), 21-28.
 • Başal, H. A. (2003). Okul öncesi eğitiminde uygulamalı çevre eğitimi. Müzeyyen Sevinç, (Ed.), Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar (s.366-378). İstanbul: Morpa.
 • Bilgiç, D. E. & Surur, A. S. (2016). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Eğitim Sistemlerinin Mekân Biçimlenişine Etkisi ve Reggio Emilia Eğitim Sisteminin Mekân Tasarımı Üzerine Denemeler. Megaron, (11),1.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (19. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Civelek, P. & Akamca Özyılmaz, G. (2017). Açık Alan Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Ait Kazanımlarının Gelişimine Etkisi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/18, p. 173-194, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12113, ANKARA-TURKEY.
 • Çelik, N. & Daşcan, Ö. (2014). Son Değişiklerle Okul Öncesi Eğitimi Programı ve Etkinlik Kitabı. Ankara: Anı.
 • Çevre Bakanlığı. (2003). Çevre El Kitabı. Çevre Bakanlığı, Çevre Eğitimi ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Demirci, G. F. & Şıvgın, N. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğrenme Merkezleri İle İlgili Uygulama Ve Görüşleri. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/18, p. 271-292, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12092, ANKARA-TURKEY.
 • Dere, H. & Ömeroğlu, E. (2001). Okul Öncesi Dönemde Fen Doğa Matematik Çalışmaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erdoğan, M. (2011). Ekoloji temelli yaz doğa eğitimi programının ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik bilgi, duyuşsal eğilimler ve sorumlu davranışlarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2223-2237.
 • Erşan, Ş. (2006). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı Yaş Grubundaki Çocukların Oyun Ve Çalışma (İş) İle İlgili Algılarının İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28).
 • Gülay, H. (2011). Ağaç yaş iken eğilir: yaşamın ilk yıllarında çevre eğitiminin önemi. TÜBAV Bilim Dergisi, 4(3), 240-245.
 • Güler, T. (2010). Çevre Eğitimi. Berrin Akman, Gülden Uyanık Balat ve Güler, Tülin, (Ed.), Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi (s.181-201). Ankara: Pegem
 • Gökler, I. & Yılmaz, I. (1999). Okul öncesi çevre eğitimi. İzmir: Emre Basımevi.
 • Karaküçük, A. S. (2007). Öğretmen Adaylarının Eğitim Ortamlarının Mekansal Koşullarına İlişkin Gözlemlerinin ve Önerilerinin İncelenmesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumunda sunulmuş bildiri. Hacettepe Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi. Bakü, Azerbaycan, 2007.
 • Karatekin, K. & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/1 Winter 2012, p.1423-1438.
 • Kıldan, O. & Pektaş, M. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Doğa İle İlgili Konuların Öğretilmesinde Okulöncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 113-127.
 • Kiewra, C. & Veselack, E. (2016). Playing with Nature: Supporting Preschoolers' Creativity in Natural Outdoor Classrooms. International Journal of Early Childhood Environmental Education, 4(1), 70-95.
 • Ogelman, H. G. & Güngör, H. (2015). Türkiye’deki Okul Öncesi Dönem Çevre Eğitimi Çalışmalarının İncelenmesi: 2000-2014 Yılları Arasındaki Tezlerin ve Makalelerin İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32).
 • Okuyan Yazıcı, H. & Gedikoğlu, G., Y., (2012). Aytül Akal’ın Çocuk Kitaplarında Çevre Bilinci ve Duyarlığı. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/2 Spring 2012, p. 793-806, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, ANKARA-TURKEY.
 • Oltman, M. (2002). Natural Wonders: A Guide to Early Childhood for Environmental Educators.
 • Ozaner, F. S. (2004, Ekim). Türkiye’de Okul Dışı Çevre Eğitimi Ne Durumda Ve Neler Yapılmalı?, Sözel bildiri, V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Özdemir O. (2016). Ekolojik okuryazarlık ve çevre eğitimi (ilk baskı). Ankara: Pegem Akademi. P almberg, I. E. & Kuru, J. (2001). Environmental Education. Children and Nature. ATEE 26th Annual Conference: RDC 17. 8
 • Samur, A. Ö. (2013). Çocuk ve çevre. (2.Baskı). Ankara: Vize Yayınları.
 • Sarışan Tungaç, A., Alıcı, D. & Ünaldı, N, M., (2016). Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitimi’NYönelik Özyeterlik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/19 Fall 2016, p. 693-708 ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9785, ANKARA-TURKEY.
 • Stevenson, B. R. (2007). Schooling and environmental education: contradictions in purpose and practice. Environmental Education Research, 13 (2), 139-153.
 • Tomkins, S. & Tunnicliffe, S. D. (2007). Nature tables: stimulating children's. Journal of Biological Education, 41(4), 150-155.
 • Talay, İ., Aslan, F. & Belkayalı, N. (2010). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Doğa Dostu ve ÇocukKatılımı Temelli Dış Mekan Tasarım Yaklaşımları Bir Proje Önerisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 317-322
APA GÜZELYURT T, ÖZKAN Ö (2017). OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: MERHABA KOZALAK VE KOZALAĞIN SESİ ETKİNLİKLER. , 409 - 428.
Chicago GÜZELYURT TUĞÇE,ÖZKAN Özge OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: MERHABA KOZALAK VE KOZALAĞIN SESİ ETKİNLİKLER. (2017): 409 - 428.
MLA GÜZELYURT TUĞÇE,ÖZKAN Özge OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: MERHABA KOZALAK VE KOZALAĞIN SESİ ETKİNLİKLER. , 2017, ss.409 - 428.
AMA GÜZELYURT T,ÖZKAN Ö OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: MERHABA KOZALAK VE KOZALAĞIN SESİ ETKİNLİKLER. . 2017; 409 - 428.
Vancouver GÜZELYURT T,ÖZKAN Ö OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: MERHABA KOZALAK VE KOZALAĞIN SESİ ETKİNLİKLER. . 2017; 409 - 428.
IEEE GÜZELYURT T,ÖZKAN Ö "OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: MERHABA KOZALAK VE KOZALAĞIN SESİ ETKİNLİKLER." , ss.409 - 428, 2017.
ISNAD GÜZELYURT, TUĞÇE - ÖZKAN, Özge. "OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: MERHABA KOZALAK VE KOZALAĞIN SESİ ETKİNLİKLER". (2017), 409-428.
APA GÜZELYURT T, ÖZKAN Ö (2017). OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: MERHABA KOZALAK VE KOZALAĞIN SESİ ETKİNLİKLER. Turkish Studies (Elektronik), 12(28), 409 - 428.
Chicago GÜZELYURT TUĞÇE,ÖZKAN Özge OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: MERHABA KOZALAK VE KOZALAĞIN SESİ ETKİNLİKLER. Turkish Studies (Elektronik) 12, no.28 (2017): 409 - 428.
MLA GÜZELYURT TUĞÇE,ÖZKAN Özge OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: MERHABA KOZALAK VE KOZALAĞIN SESİ ETKİNLİKLER. Turkish Studies (Elektronik), vol.12, no.28, 2017, ss.409 - 428.
AMA GÜZELYURT T,ÖZKAN Ö OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: MERHABA KOZALAK VE KOZALAĞIN SESİ ETKİNLİKLER. Turkish Studies (Elektronik). 2017; 12(28): 409 - 428.
Vancouver GÜZELYURT T,ÖZKAN Ö OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: MERHABA KOZALAK VE KOZALAĞIN SESİ ETKİNLİKLER. Turkish Studies (Elektronik). 2017; 12(28): 409 - 428.
IEEE GÜZELYURT T,ÖZKAN Ö "OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: MERHABA KOZALAK VE KOZALAĞIN SESİ ETKİNLİKLER." Turkish Studies (Elektronik), 12, ss.409 - 428, 2017.
ISNAD GÜZELYURT, TUĞÇE - ÖZKAN, Özge. "OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: MERHABA KOZALAK VE KOZALAĞIN SESİ ETKİNLİKLER". Turkish Studies (Elektronik) 12/28 (2017), 409-428.