Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 147 Sayfa Aralığı: 21 - 36 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

COIN FINDS AND THE EXCAVATIONS OF THE ROMAN BATH AT PARION IN 2013

Öz:
Bu çalışmada 2073 yılı Parion Roma hamamı kazıları ve sikke buluntuları incelenmiştir. ilk olarak Antik Çağ'da Par/on kenti hakkında bilgi verildikten sonra 2073 kazı sezonu Par/on Roma hamamı çalışmaları anlatılmış ve bu çalışmalar sırasında ele geçen tarihleme ve stratigrafi konusunda önemli bilgiler veren buluntu gruplarından biri olan sikkelerin kataloğu yapılmıştır. Arkeolojik bulgulara göre Par/on Roma hamamının M.S. yüzyılda inşa edildiği, M.S. 5. yüzyıl kadar çeşitli onarımlar geçirerek uzun süre kullanımda kaldığı, bu tarihten sonra tamamen terk edilip işlev değiştirdiği, bazı bölümlerinin ise çöplük olarak kullanıldığına dair görüşümüzü, ele geçen sikke buluntularının da desteklediği görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Arkeoloji

Parion Roma Hamamı 2013 Kazıları ve Sikke Buluntuları

Öz:
Bu çalışmada 2073 yılı Parion Roma hamamı kazıları ve sikke buluntuları incelenmiştir. ilk olarak Antik Çağ'da Par/on kenti hakkında bilgi verildikten sonra 2073 kazı sezonu Par/on Roma hamamı çalışmaları anlatılmış ve bu çalışmalar sırasında ele geçen tarihleme ve stratigrafi konusunda önemli bilgiler veren buluntu gruplarından biri olan sikkelerin kataloğu yapılmıştır. Arkeolojik bulgulara göre Par/on Roma hamamının M.S. yüzyılda inşa edildiği, M.S. 5. yüzyıl kadar çeşitli onarımlar geçirerek uzun süre kullanımda kaldığı, bu tarihten sonra tamamen terk edilip işlev değiştirdiği, bazı bölümlerinin ise çöplük olarak kullanıldığına dair görüşümüzü, ele geçen sikke buluntularının da desteklediği görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Arkeoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Aperghis, G.G., 2004, G.G. Aperghis, The Seleukid Royal Economy: The Financial Administration of the Seleukid Empire, Cambridge Appianos, Appianos, Romaika: Syriake, (Çev.: H. White), London
 • Avram, A. 2004, "The Propontic Coast of Asia Minor", An Inventory of Archaicand Classical Pole/s, Oxford.
 • Aydın Tavukçu, Z. 2007, "Parion Nekropolü 2005 Buluntuları", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum.
 • Başaran, C. 2002, Geçmişten Günümüze Bayramiç Tarihi Coğrafyası ve Arkeoloji, Ankara.
 • Başaran, C. 2008, "Parion’dan Persia'ya Yol Gider", Euergetes, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı, Cilt |, Istanbul.
 • Başaran, -Ergürer, H. E, 2012. Ergürer, H.E, 2013, "Parion Odeion'u (Bouleuterion?) 2010 Çalışmaları ve Odeion’da Bulanan Seramikler”, Olba XX. Mersin 2012.
 • "Seramikler" Antik Troas’m Parlayan Kenti, PARİON, 1997-2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, Istanbul
 • Baydur, N. 1979, "Byzantion’da Basılmış Bir Lysimachos Postmus’u", VIII Türk Tarih Kongresi, Cilt. |, Ankara.
 • BMC Mysia, British Museum Catalogues of Greek Coins: Mysia, Bologna, BM, Warwick Wroth, Catalogue of thelmperial Byzantine Coins in the British Museum: vol. I, London 1908.
 • BN, Cecile Morrisson, Catalogue Des Monnaies Byzantines De La Bibliotheque Nationale I: AnastasiusI—Justinian II, Paris 1970.
 • Boardman, J.- Hammond, N.G.L. 1982, The Expansion of the Greek World Eighthto Sixth Centuries B.C., The Cambridge Ancient History Volume III, Part 3.
 • Bonacasa, N. 1976, Princeton Encyclopedia of Classical Sites, Princeton. Cook, J.M. 1973, TheTroad, Oxford.
 • Çelikbaş, E. 2010, "Par/on Roma Kolonizasyon Sikkeleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Erzurum. Demircioğlu, H. 1993, Roma Tarihi I, Ankara.
 • Dmitriev, S. 2005, City Goverment in Hellenisticand Roman AssiaMinor, New York.
 • DOC Bellinger Alfred R. P. Grierson (Edt.), Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whitte more Collection, Volume One Anastasius to Maurice 491-602, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington, D.C.
 • Elif Kasapoğlu, B. 2013, "Parion Korinth Aryballosları (2005-2013)" Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Erdemir, H.P. 2004, “Roma’nın Anadolu'da idari Bir Meselesi Bağımsız Şehirler" Ada/ya VII, İstanbul.
 • Frish, P. 1983, Die/nschfitenvon Parion, Bonn.
 • Hammond, N.G.L.- Scullard, H. H. 1970, The Oxford Classical Dictionary, London.
 • Hammond, N.G.L. 1980, "The Battle of Granicus River" TheJournaI of Hellenic Studies, Vol 100, Cambridge. Herodotos, Herodot Tarihi, (Çev.; M.Ökmen), İstanbul.
 • Keleş, V. 2008, "İlk Bulgular Işığında Parion Tiyatrosu", Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 128. İstanbul.
 • Keleş, V. 2011, “Parion History from Coins", XIV International Numismatic Congress Proceedings, Glasgow.
 • Keleş, V. Çelikbaş, E. 2014, ”Parion Roma Kolonizasyon Sikkeleri" Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 145, İstanbul.
 • Keleş, V.- Yılmaz, A. 2014, "Parion Roma Hamamı” Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 40. Armağan Kitabı. (Baskıda)
 • Ksenophon, Anabasis, (Çev.; T. Gökçöl), 1985, İstanbul.
 • Ksenophon, Yunan Tarihi, (Çev.; S. Sinanoğlu), 1999, İstanbul.
 • Laffi, U. 2001, Colonie Municipi Nella Stato Romano, Roma.
 • Leaf, W. 1923, Strabo on the Troad, Cambridge.
 • Lloyd, S. 1997, Türkiye'nin Tarihi, (Çev. E. Varinlioğlu) Ankara.
 • LRBC, R. A. G. Carson, P. V. Hill, J. P. C. Kent, Late Roman Bronze Coinage, London.
 • G. Mac Donald,1901 Catalogue of Greek Conis in the Hunterian Museum, Oxford. Magie, D. 1950, Roman Rule in Asia Minor, Princeton.
 • Magie, D. 2003, Anadolu’da Romalılar; Batı Anadolu Kent Devletleri, (Çev. N. Başgelen Ö. Çapar), Istanbul.
 • MIB, Wolfgang Hahn, Moneta/mperii Byzantini, vol. I,: von Anastasius bis Justinianus (491-565).
 • Pausanias, Description of Greece, (Çev.; W.H.S. Jones-H.0rmerod, Cambridge 1938-1935.
 • Plant, R. 1979, Greek Coin Types and Their Identification, London.
 • Plutarkhos, Bio Paralel/oi: Demetrios, (Çev.; B. Perin), London
 • Ptolemaios, Geopraphika Hyphegesis, (Çev. E.L. Stevenson), New York.
 • Préteux, F. 2009, "Parion et son territore I'epoque hellenistique: un exempled’organisation de Ia chora sur Ie rivage de la Propontide" L’Asie Minure dans I’Antiquitee changes, populations et territories, Ramsay, W.M. 1961, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, (Çev.: M. Pektaş), İstanbul.
 • RIC V/I Harold Mattingly, Edward A. Sydenham, P.H. Webb, The Roman Imperial Coinage. Vol. VPart I, London.
 • RIC V/II Harold Mattingly, Edward A. Sydenham, P.H. Webb, The Roman Imperial Coinage. Vol. VPart II, London.
 • RIC VIII C. H. V. Sutherland, R. A. G. Carson, J. P. C. Kent, The Roman Imperial Coinage. Vol. VIII, The Family of Constantine I, London.
 • RIC IX Harold Mattingly, C. H. V. Sutherland, R. A. G. Carson, The Roman Imperial Coinage. Vol. IX, Valentian I— Theodosius I, London.
 • Sear, D. R. 1974 Byzantine Coinsand Their Values, Seaby, London.
 • Smith, W. 1854, Dictinary of Greekand Roman Geoprahy, London.
 • SNG Tübingen Sylloge Nummorum Graecorum, Deutschland. Münzsammlung der Üniversitât Tubingen, 4. Heft, Mysien-Ionien, München 1989.
 • SNG.vAuI Troas Sammlung v. Aulock, Sylloge Nummorum Graecorum Deutschland, Troas Aeolis Lesbos, 5. Heft, Berlin, 1959.
 • Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası Kitap XII, XIII, XIV, (Çev. A.Pekman) 1993, İstanbul.
 • Tacticus, Asciepiodotusand Onasander, (Çev.: Illiois Grek Club, Loeb Classical Library, 1923.
 • Tekin, Oğuz 1994, Grek ve Roma Sikkeleri, İstanbul.
 • Tekin, Oğuz 1999, Bizans Sikkeleri, İstanbul.
 • Tekin, Oğuz Özdizbay, A. E. 2011, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı Sikke, Sence, ve Ağırlık Koleksiyonu, Istanbul.
 • Umar, B. 1983, Troas, İstanbul.
 • Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap, (Çev: S. Güven), İstanbul 2005.
 • Yegül, F. 2006, Antik Çağda Hamamlar ve Yıkanma, (Çev: E. Erten İstanbul.
 • Yılmaz, A. 2012, "2005-2010 Yılları Arasında Bulunan Par/on Nekropol Kandilleri", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Yılmaz, A. 2013, "Roma Hamamı" Antik Troas’ın Parlayan Kenti, PARİON, 1997—2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, Istanbul.
APA KELEŞ V, YILMAZ A, OYARÇİN K (2014). COIN FINDS AND THE EXCAVATIONS OF THE ROMAN BATH AT PARION IN 2013. , 21 - 36.
Chicago KELEŞ Vedat,YILMAZ Alper,OYARÇİN Kasım COIN FINDS AND THE EXCAVATIONS OF THE ROMAN BATH AT PARION IN 2013. (2014): 21 - 36.
MLA KELEŞ Vedat,YILMAZ Alper,OYARÇİN Kasım COIN FINDS AND THE EXCAVATIONS OF THE ROMAN BATH AT PARION IN 2013. , 2014, ss.21 - 36.
AMA KELEŞ V,YILMAZ A,OYARÇİN K COIN FINDS AND THE EXCAVATIONS OF THE ROMAN BATH AT PARION IN 2013. . 2014; 21 - 36.
Vancouver KELEŞ V,YILMAZ A,OYARÇİN K COIN FINDS AND THE EXCAVATIONS OF THE ROMAN BATH AT PARION IN 2013. . 2014; 21 - 36.
IEEE KELEŞ V,YILMAZ A,OYARÇİN K "COIN FINDS AND THE EXCAVATIONS OF THE ROMAN BATH AT PARION IN 2013." , ss.21 - 36, 2014.
ISNAD KELEŞ, Vedat vd. "COIN FINDS AND THE EXCAVATIONS OF THE ROMAN BATH AT PARION IN 2013". (2014), 21-36.
APA KELEŞ V, YILMAZ A, OYARÇİN K (2014). COIN FINDS AND THE EXCAVATIONS OF THE ROMAN BATH AT PARION IN 2013. Arkeoloji ve Sanat, 0(147), 21 - 36.
Chicago KELEŞ Vedat,YILMAZ Alper,OYARÇİN Kasım COIN FINDS AND THE EXCAVATIONS OF THE ROMAN BATH AT PARION IN 2013. Arkeoloji ve Sanat 0, no.147 (2014): 21 - 36.
MLA KELEŞ Vedat,YILMAZ Alper,OYARÇİN Kasım COIN FINDS AND THE EXCAVATIONS OF THE ROMAN BATH AT PARION IN 2013. Arkeoloji ve Sanat, vol.0, no.147, 2014, ss.21 - 36.
AMA KELEŞ V,YILMAZ A,OYARÇİN K COIN FINDS AND THE EXCAVATIONS OF THE ROMAN BATH AT PARION IN 2013. Arkeoloji ve Sanat. 2014; 0(147): 21 - 36.
Vancouver KELEŞ V,YILMAZ A,OYARÇİN K COIN FINDS AND THE EXCAVATIONS OF THE ROMAN BATH AT PARION IN 2013. Arkeoloji ve Sanat. 2014; 0(147): 21 - 36.
IEEE KELEŞ V,YILMAZ A,OYARÇİN K "COIN FINDS AND THE EXCAVATIONS OF THE ROMAN BATH AT PARION IN 2013." Arkeoloji ve Sanat, 0, ss.21 - 36, 2014.
ISNAD KELEŞ, Vedat vd. "COIN FINDS AND THE EXCAVATIONS OF THE ROMAN BATH AT PARION IN 2013". Arkeoloji ve Sanat 147 (2014), 21-36.