Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 782 - 813 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17051/ilkonline.2017.304735 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öz:
Bireysel farklılıklara ilişkin araştırmaların artmasına paralel olarak, epistemolojik inançlar, öğrenme ve öğretim stillerine yönelik olan ilgide de artış görülmektedir. Bu kapsamda araştırmanın temel amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin epistemolojik inançlarıyla öğretim stillerini belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından incelemek olarak saptanmıştır.Tarama yönteminin kullanıldığı araştırmada veriler, kişisel bilgi formu, epistemolojik inanç ve öğretim stili ölçekleriyle toplanmıştır. Araştırmaya 202 Sosyal Bilgiler öğretmeni katılmıştır. Verilerin analizi, SPSS 20.0 paket programıyla yapılmıştır.Sonuçta katılımcıların Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna yüksek düzeyde inandıkları belirlenmiştir. Onların çeşitli değişkenler ile epistemolojik inanç düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Katılımcıların en fazla Kolaylaştırıcı/Kişisel Model/Uzman öğretim stili grubunu benimsedikleri saptanmıştır. Bunun yanında onların mesleki kıdem, mezun olunan fakülte ve görev yapılan okul türü değişkenleriyle öğretim stilleri arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri

An Analysis of Social Studies Teachers' Epistemological Beliefs and Teaching Styles in terms of Several Variables

Öz:
As studies on individual differences increased, research on epistemological beliefs and learning & teaching styles has also grown. Accordingly, this study aimed determining the epistemological beliefs and teaching styles of social studies teachers and to analyze them across several variables. Employing survey model, this research utilized demographic information form and scales of epistemological beliefs and teaching styles. Participants were 202 Social Studies teachers. Data were analyzed on SPSS 20.0 software. Participants strongly believe that 'Learning is Dependent on Effort'. There is no significant relation between epistemological beliefs and the variables. Most frequent styles are Facilitator, Personal Model, and Expert styles. Furthermore, significant relations were found between teaching styles and teachers' seniority, the faculty of Bachelor's degree, and the schools they worked for.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
8
12
10
 • Akpınar, B, ve Aydemir, H. (2012). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 41-53.
 • Aktan, S. (2012). Öğrencilerin Akademik Başarısı, Öz Düzenleme Becerisi, Motivasyonu Ve Öğretmenlerin Öğretim Stilleri Arasındaki İlişki, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Altay, S. (2009). Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Öğretme Stillerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Artvinli, E. (2010). Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 33, Ss: 387-408.
 • Ayaz, F. (2009). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Yordanması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Aydemir, H. (2011). İlköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Etkinliklerinin Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Aypay, A. (2011). Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 1-15.
 • Bıkmaz, F.H. (2006). Yeni İlköğretim Programları Ve Öğretmenler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1), 99-116.
 • Brownlee, J. , Purdie, N. ve Boulton-Lewis, G. (2001). Changing epistemological beliefs in pre-service teacher education students, Teaching in Higher Education 6(2), 247-268.
 • Buehl, M. M. (2003). At The Crossroads: Exploring The İntersection of Epistemological Beliefs, Motivation and Culture, American Educational Research Association, Chicago.
 • Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approach to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance, British Journal of Educational Psychology, 75, 203- 221.
 • Chan, K-W. ve Elliot, R.G. (2004). Epistemological beliefs across cultures: critique and analysis of beliefs structure studies, Educational Psychology, 24(2), 123-142.
 • Demirel, Ö. ve Gültekin M. (Eds.) (2002). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, s: 716, ss: 123 - 142.
 • Deryakulu, D. (2004). Üniversite öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 230-249.
 • Deryakulu, D. (2004a). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 230-249.
 • Deryakulu, D. (2006). Eğitimde Bireysel Farklılıklar, (Edt.)Yıldız Kuzgun ve Deniz Deryakulu, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş., (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması, Eğitim Araştırmaları, 18, 57-70.
 • Ellis, S. S. (1979). Models Of Teaching: A Solution To The Teaching Style/Learning Style Dilemma, Educational Leadership, 36(4), 274-277.
 • Erdem, A. R. (2005). Öğrenmede Etkili Yollar: Öğrenme Stratejileri ve Öğretimi. İlköğretim Online, 4 (1), 1- 6.
 • Erdem, M., Yılmaz, A. ve Akkoyunlu, B.(2008). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Özyeterlik İnançları ve Epistemolojik İnançları Üzerine Çalışma, International Educational Technology Conference (IECT) http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/133.doc, 2008, s. 700.
 • Eren, A. (2006). Üniversite öğrencilerinin genel ve alan-odaklı epistemolojik inanışlarının incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Fischer, B. B. ve Fischer, L. (1979). Styles In Teaching And Learning, Educational Leadership, 36 (4), 245- 254.
 • Gömleksiz, M. N. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2), 339-370.
 • Gözütok, F.D., Akgün, Ö.E. ve Karacaoğlu, Ö.C. (2005). İlköğretim Programlarının Öğretmen Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri.
 • Grasha, A. F. (1994). Discovering Your Best Teaching Styles, College Teaching, 42(4), 122-123.
 • Grasha, A. F. (1994a). A Matter Of Style: The Teacher As Expert, Formal Authority, Personal Model, Facilitator And Delegator, College Teaching, 42 (4), 142-149.
 • Grasha, A. F. (1996). Teaching With Style: A Practical Guide To Enhancing Learning By Understanding Teaching & Learning Styles. Pittsburgh, PA: Alliance Publishers United States of America.
 • Grasha, A. F. (2002a). The Dynamics Of One-On-One Teaching, College Teaching, 50 (4), 139-146.
 • Grasha, A. F. (2002b). Personalizing Teaching: Enhancing Learning And Building Effective Student-Faculty Relationships. College Teaching, 50 (4), 122.
 • Grasha, A. F. ve Yangarber-Hicks N. (2000). Integrating Teaching Styles And Learning Styles With Instructional Technology, College Teaching, 48 (1), 2-10.
 • Gregorc, A. F. (1979). Learning/Teaching Styles: Potent Forces Behind Them, Educational Leadership, 36(4), 234-236.
 • Gündoğar, A. (2006). 2005-2006 Yılında Değişen İlköğretim Programının Uygulanma Durumu (Adıyaman İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ
 • Güven, M. ve Belet, Ş.D. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri, İlköğretim Online, s: 9(1), ss: 346-360.
 • Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, 177, 224-236.
 • Hashweh, M. Z. (1996). Effects of science teacher's epistemological beliefs in teaching, Journal of Research in Science Teaching, 33, 47-63.
 • Hofer, B. K. (2002). Personal Epistemology as a Psychological and Educational Construct: An Introduction. B.K
 • Hofer ve P.R. Pintrich (Ed). Personal Epistemology The Psychology of Beliefs About Knowledge and Knowing, ss:3-14. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Hofer, B. ve Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning, Review of Educational Research, 67 (1), 88-144.
 • Kaleci, F. (2012). Matematik Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları İle Öğrenme ve Öğretim Stilleri Arasındaki İlişki, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Kaplan, A.Ö. (2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnanışlarının Okul Deneyimi Ve Öğretmenlik Uygulamasındaki Yansımaları: Durum Çalışması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel.
 • Karhan, İ. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin epistemolojik inançlarının demografik özelliklerine ve bilgi teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kıroğlu, K. (2006, Ed.). Öğretenler ve Öğrenenler için Ek Açıklamalarla İlköğretim Programları (1-5. Sınıflar), Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Kızılgüneş, B., Tekkaya, C., ve Sungur, S. (2009). Modeling the Relations among Students' Epistemological Beliefs, Motivation, Learning Approach, and Achievement. The Journal of Educational Research, 102(4), 243-255
 • Kolay, B. (2008). Öğretim Stillerinin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Başarısı Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Ling, L. M. ve Man, C. P. (2000). Progressive Versus Traditional Teaching Styles-What Really Matters? http://www.ped.gu.se/biorn/phgraph/papers/lomun.pdf. Erişim Tarihi: 1.09.2013.
 • Maden, S. (2012). Türkçe Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(1), 178-200.
 • Muis, K. R. (2004). Personal Epistemology and Mathematics: A Critical Review and Synthesis of Research, Review of Educational Research, 74(3), 317-377.
 • Öngen, D. (2003). Epistemolojik İnançlar İle Problem Çözme Stratejileri Arasındaki İlişkiler: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(13), 155-62.
 • Özkal, K., Tekkaya, C., Çakıroğlu, J. ve Sungur, S. (2009). A conceptual model of relationships among constructivist learning environment perceptions, epistemological beliefs and learning approaches, Learning and Individual Differences, 19 (1), 71-79.
 • Pajares, M. F. (1992). Teacher's beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct, Review of Educational Research, 62 (3), 307-332.
 • Phan, H.P. (2008). Predicting Change in Epistemological Beliefs, Reflective Thinking and Learning Styles: A Longitudinal Study. British Journal of Educational Psychology, 78, 75-93.
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs abouth the nature of knowledge on comprehension, Journal of Education Psychology, s: 82 (3), ss: 498-504.
 • Schommer, M. Ve Walker, K. (1997). Epistemologial Beliefs And Valuing School: Considerations For College Admissions And Retention, Research İn Higher Education, 38, 173-186.
 • Schommer-Aikins ve Hutter (2002). Epistemological beliefs and thinking abaout everyday controversial issues, The Journal of Psychology, 136(1), 5-20.
 • Schommer-Aikins, M. (2004). Explaining the Epistemological Belief System: Introducing the Embedded Systemic Model and Coordinated Research Approach, Educational Psychologist, 39(1), 19-29.
 • Schommer-Aikins, M. ve Neber, H. (2002). Self-regulated science learning with highly gifted students: the role of cognitive, motivational, epistemological and environmental variables, High Ability Studies, 13(1), 59-74.
 • Schommer-Aikins, M. ve Neber, H. (2002). Self-regulated science learning with highly gifted students: the role of cognitive, motivational, epistemological and environmental variables, High Ability Studies, 13(1), 59-74.
 • Schreiber, J. B. ve Shinn, D. (2003). Epistemological beliefs of community college students and their learning processes, Community College Journal of Research and Practice, 27, 699-709.
 • Tekışık, H.H. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına öğretmenlerin hazırlanması, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 14-16 Kasım, Kayseri, 11-15.
 • Tezci, E. ve Uysal, A. (2004). Eğitim teknolojisinin gelişmesine epistemolojik yaklaşımların etkisi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, TOJET, 3(2). 158-164.
 • Üredi, L. (2006). İlköğretim I. ve II. Kademe Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerine Göre Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarına İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Vaughn, L., Rey, G. J. ve Baker, R. (2001). Microburst Teaching And Laerning. Medical Teacher, 23(1), 39-43.
 • Wilson, S. L. (1997). The Effect Of Two Teaching Styles On Children's Skill Performance And Task Analysis Ability. A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate at the Curry School of Education University of Virginia for the Degree of Doctor Education: Virginia.
 • Yangın, B. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzunun değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5 (2), 477-516.
 • Yaşar, Ş., Gültekin, M., Türkan , B., Yıldız, N. ve Girmen, P. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Hazır bulunuşluk Düzeylerinin ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi (Eskişehir İli Örneği). Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu.
 • Yılmaz, K. (2007). Öğrencilerin epistemolojik ve matematik problem çözümlerine yönelik inançlarının problem çözme sürecine etkisinin araştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
APA KAYA E, Ekici M (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. , 782 - 813. 10.17051/ilkonline.2017.304735
Chicago KAYA Erdoğan,Ekici Murat Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. (2017): 782 - 813. 10.17051/ilkonline.2017.304735
MLA KAYA Erdoğan,Ekici Murat Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. , 2017, ss.782 - 813. 10.17051/ilkonline.2017.304735
AMA KAYA E,Ekici M Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. . 2017; 782 - 813. 10.17051/ilkonline.2017.304735
Vancouver KAYA E,Ekici M Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. . 2017; 782 - 813. 10.17051/ilkonline.2017.304735
IEEE KAYA E,Ekici M "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi." , ss.782 - 813, 2017. 10.17051/ilkonline.2017.304735
ISNAD KAYA, Erdoğan - Ekici, Murat. "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". (2017), 782-813. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.304735
APA KAYA E, Ekici M (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik), 16(2), 782 - 813. 10.17051/ilkonline.2017.304735
Chicago KAYA Erdoğan,Ekici Murat Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik) 16, no.2 (2017): 782 - 813. 10.17051/ilkonline.2017.304735
MLA KAYA Erdoğan,Ekici Murat Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik), vol.16, no.2, 2017, ss.782 - 813. 10.17051/ilkonline.2017.304735
AMA KAYA E,Ekici M Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik). 2017; 16(2): 782 - 813. 10.17051/ilkonline.2017.304735
Vancouver KAYA E,Ekici M Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik). 2017; 16(2): 782 - 813. 10.17051/ilkonline.2017.304735
IEEE KAYA E,Ekici M "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi." İlköğretim Online (elektronik), 16, ss.782 - 813, 2017. 10.17051/ilkonline.2017.304735
ISNAD KAYA, Erdoğan - Ekici, Murat. "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". İlköğretim Online (elektronik) 16/2 (2017), 782-813. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.304735