Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına üre ve melas katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin parçalanabilirliği üzerine etkisi

Yıl: 2001 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 55 - 62 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına üre ve melas katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin parçalanabilirliği üzerine etkisi

Öz:
Bu araştırmada, süt olum döneminde biçilen arpa hasılına %0 ve %1 oranında üre ve %0, %5 ve %10 oranında melas ilavesinin silaj pH'sı, asetik asit (AA), bütirik asit (BA), laktik asit (LA) düzeyleri ve naylon kese yöntemi ile rumende kuru madde (KM), ham protein (HP) ve ham selüloz (HS) parçalanabilirliği üzerine etkisi incelenmiştir. Hazırlanan 6 silaj örneği cam kavanozlara konularak 70 gün inkübasyona bırakılmıştır. Naylon kese yöntemi ile silajların rumende 4, 8, 16, 24 ve 48 saatlerdeki parçalanabilirliklerinde; rumen fistülü takılmış 4 baş Akkaraman erkek toklusu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu en yüksek pH değeri 4.92 ile %5 melas %1 üreli silajda, en düşük pH değeri ise 4.28 ile %5 melas %0 üreli silajdan elde edilmiş olup istatistik olarak önemli (P<0.05) bulunmuştur. Laktik asit, asetik asit ve bütirik asit değerleri incelendiğinde ise en yüksek laktik asit değeri 109.41g/kg KM ile %10 melas %1 üreli silajda, en düşük laktik asit değeri ise 26.92g/kg KM ile %0 melas %0 üreli silajda; en yüksek asetik asit değeri 27. 18g/kg KM ile %5 melas %1 üreli silajda; en düşük asetik asit değeri 10.80 g/kg KM ile %5 melas %0 üreli silajda ve en yüksek bütirik asit asetik değeri ise 7.02 g/kg KM ile %0 melas %0 üreli silajda; %5 melas %1 üreli silajda; en düşük bütirik asit değeri 0.8 1 g/kg KM ile %10 melas %0 üreli silajdan elde edilmiş olup değerler arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli (PO.05) bulunmuştur. Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına melas ilavesi silaj fermentasyonunu olumlu yönde etkilemiştir. Silajlarm rumende KM, HP ve HS parçalahabilirlikleri yemlere melas ve üre katılması ile arttığı görülmektedir. 48. saatte en yüksek ortalama KM ve HS parçalanabilirliğin sırasıyla %83.55 ve %71 .04 ile %1 0 melas %0 üreli silajdan elde edilmiştir. 48. saatte en yüksek ortalama HP parçalanabilirliğin %96.24 ile %10 melas %1 üreli silajdan elde edilmiştir. Aynı saatte en düşük ortalama KM, HP ve HS parçalanabilirliğin sırasıyla %79.77, %91.09 ve 64.80 ile %0 melas %0 üreli silajdan elde edilmiştir.
Anahtar Kelime: ham protein kuru madde arpa yemi koç yıkılma yem katkı maddeleri melas seluloz sindirimi yeşil ekin silajı silaj kalitesi yemleme yeşil ekin hasadı üre

Konular: Biyoloji Gıda Bilimi ve Teknolojisi

The effect of whole-crop barley harvested at milk stage by adding urea and molasses on silage quality and nutrient degradability in the rumen

Öz:
hi this study, it was aimed to determine the effect of whole crop barley harvested at milk stage added 0 and 1 % urea and 0, 5 and 10 % molasses on silage pH, acetic acid (AA), butyric acid (BA) and lactic acid (LA) levels and degradation of dry matter (DM), crude protein (CP) and crude sellulose (CS) with naylon bag method in the rumen. Six silage samples were prepared and incubated 70 days in jars. Degradation of silages in therumenat4, 8, 16, 24 and 48 hours were determined on rumen fistulated four Akkaraman rams. According to analysis result, 5 % molasses 1 % urea added silage had the highest 4.92 pH and 5 % molasses 0 % urea added silage had the lovest 4.28 pH. The differences among pH values were statistically significant (PO.05) in the groups. These lactic acid content 109.41 g/kg DM was the highest in 10 % molasses 1% urea contained silage. On the other hand, the lovest lactic acid level 26.92 g/kg DM was determined in 0 % molasses 0 % urea contained slage. 5 % molasses 1 % urea added silage had the highest acetic acid level 27.18 g/kg DM and 5 % molasses 0 % urea added silage group had the lovest acetic acid level 10.80 g/kg DM. 0% molasses 0 % urea added silage had the highest butyric acid level 7.02 g/kg DM and 10% molasses 0 % urea added silage group had the lovest butyric acid level 0.81 g/kg DM.The differences among the lactic acid and acetic acid values were statistically significant (P<0.05) in the groups.Silage fermentations was incrased by adding molasses to whole crop barley harvested at milk stage. Degradability of silage dry matter, crude protein and crude sellulose in the rumen was increased by addition of molasses and urea. The highest average degredability of DM and CS of 10 % molasses 0 % urea added silage were determined as 83.55% and 71.04% at 48. hours ,respectively. The highest average degredability of CP of 10 % molasses 1 % urea added silage was determined as 98.24% at 48. hours The average lowest degredability of DM,CP and CS were determined in 0 % molasses 0 % urea added silage as 79.77, 91 .09% and 64.80 at 48. hours, respectively.
Anahtar Kelime: molasses cellulose digestion whole crop silage silage quality feeding whole crop harvesting urea crude protein dry matter barley meal rams degradation feed additives

Konular: Biyoloji Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alçiçek, A. ve K. Özkan, 1997. Silo yemlerinde fiziksel ve kimyasal yöntemlerle silaj kalitesinin saptanması. Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri. 16- 19 Eylül 1997, Bursa. 241-246
 • Angela, R. M., D.L. Gvens and P.C. Garnsworthy, 1995. The effect of supplementing gras silage with barley on digestibility, rumen fermentation and methane production in sheep at two levels of intake. Anim. Feed Sci. and Tech., 55: 9-33.
 • Anonim, 1988. S.A.S. PC SAS User's Guide: Statistics SAS Inst., Inc., Cary, NC.
 • Ashbell, G., 1997. Whole Wheat Plants for Silage in Subtropical Climate. Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri. 16- 19 Eylül 1997, Bursa. 61-67.
 • Aufrere, J., D. Boulberhane, D. Grqaviou, J.P. Andrieu and C. Demarquilly, 1994. Characterisation of in situ degration of lucerne proteins according to forage type ( green forage, hay and silage ) using gel electrophoresis. Anim. Feed Sci. and Tech., 50: 75-85
 • Avondo, M., A.N. Keshtkaran, F. Foti, and G. D’Urso, 1993. Effetti dell’aggiunta di soda e ammoniaca in solizione acquosa sull’evoluzione della concentrazione di zuccheri solubili e dei parametri di fermentazione di triticale insilato. Estratto da ‘Tecnica Agricola’,1(2): 5- 21.
 • Bulgurlu, Ş. ve M. Ergül, 1978. Yemlerin Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Analiz Metotları. Ege Üniv. Zir. Fak. Yay.: 29.İzmir. 127s.
 • Charmley, E. and D.M. Veira, 1990. Inhibition of proteolysis at harvest using heat in alfalfa silages: Effects on silage composition and digestion by sheep. J. Anim. Sci., 68: 758-766.
 • Çetinkaya, N., 1992 Yem maddelerinin değerlendirilmesinde naylon torba metodunun kullanılması. Yem Magazin Dergisi 1(4): 28-30.
 • Demirel, M., S. Yıldız, 2000. Hamur olum döneminde biçilen arpa hasılına kimi yem katkı maddelerinin katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin yıkılımı üzerine etkisi. International Animal Nutrition Congress 2000. 4-6 Eylül 2000, Isparta. 270-276.
 • Deniz, O., 1973. Süt ineklerinin beslenmesi. Ankara Çayır- Mer’a ve Zootekni Araş. Enst. Yay. No: 25, Ankara.
 • Deniz, S. ve Ş.D. Tuncer, 1995. Bitkisel protein kaynaklarının formaldehit ile muamele edilmesinin rumende kuru madde, ham protein ile effektif protein yıkılımı üzerine etkisi. Tr. J. Of Veterinary and Anim. Sci.,19:1-8.
 • Deniz, S., M. Demirel, Ş.D. Tuncer, O. Kaplan ve T. Aksu, 1997. Değişik şekillerde üretilen şeker pancarı posası silajının süt ineği ve kuzu rasyonlarında kullanılma olanakları. 1. Kaliteli Şeker Pancarı Posası elde edilmesi. Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri. 16- 19 Eylül 1997, Bursa. 67-74.
 • D’Urso, G., G. Licitra, M. Avondo and M.C. Sinatra, 1989. Effetti dell’ammoniaca anidra sulle caratteristiche di fermentazione e sulla digeridibilita del triticale insilato in rotoballe. Agr. Med.,119: 479483.
 • De Visser, H. and V.A. Hindle, 1992. Autum-cut gras silage as roughage component in dairy cow rations. 1. feed intake, digestibility and milk performance. Netherlands J. of Agri. Sci., 40: 147-158.
 • Erasmus, L.J., J. Prınsloo and H.H. Meissner, 1988. The establishment of a protein degradability data base sources. S. Afr. J. Anim Sci., 18(1): 23-29.
 • Filya, İ., 2000. Silaj Kalitesinin Arttırılmasında Yeni Gelişmeler. International Animal Nutrition Congress 2000. 4-6 Eylül 2000, Isparta. 243-250.
 • Gill, J.L., 1987. Desing and analysis of experiments in the animal and medical science. Vol.1-2 Iowa State Univ. Press. Ames Iowa 50010 USA.
 • Hart, S.P. and F.P. Horn, 1987. Ensiling characteristics and digestibility of combinations of turnips and wheat straw. J. Anim. Sci., 14: 1790-1800.
 • Hart, S.P., 1990. Effects of altering the grain content of sorgum silage on its nutritive value. J. Anim. Sci., 63: 3832-3842.
 • Helene, V. P and P.M. Flipot, 1992. Feed utilization of beef steers fed grass as hay or silage with or without nitrogen supplementation. Anim. Sci., 70: 876-883.
 • Huhtanen, P., 1988. The effect of barley, unmolassed sugarbeet pulp and molasses suplements on organic matter, nitrogen and fibre digestion in the rumen of cattle given a silage diet. Anim. Feed Sci. and Tech., 20: 259-278.
 • Jaakkola, S. and P. Huhtanen, 1990. Response to cellulase treatment of silage and replacement of barley by unmolassed sugar beet pulp in the diets groving cattle. Acta Agric. Scand., 40: 415-426.
 • Jaakkola, S., P. Huhtanen, and K. Hissa, 1991. The effect of cell wall degrading enzymes or formic acid on fermentation quality and on digestion of grass silage by cattle. Grass and Forage Sci., 46: 75-87.
 • Karabulut, A., İ. Filya, T. Değirmencioğlu, ve Ö. Canbolat, 1997. Bazı silajlık mısır çeşitlerinin naylon kese tekniği ile rumende parçalanabilirliklerinin saptanması. Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri. 16- 19 Eylül 1997, Bursa. 135-147.
 • Kılıç, A., 1986. Silo Yemi (Öğretim, Öğrenim ve Uygulama Önerileri). Bilgehan Basımevi, Bornova İzmir. 327s.
 • Lancaster, L.L., C.W. Hunt, J.C. Miller, D.L. Auld and M.L. Nelson, 1990. Effects of rapeseed silage variety and dietary level on digestion and growth performance of beef steers J. Anim. Sci 68:3812-3820
 • Moisio, T. and M. Heikonen, 1994. Lactic acid fermentation in silage preserved with formic acid. Anim. Feed Sci. and Tech., 47: 107-124.
 • Muck, R.E., 1993. The role of the silage additives in making high qualitiy silage .In: Proc. Nat. Silage Prod. Conf. NRAES-67, Ithaca, New York.pp: 106-116.
 • Murphy, S. R. and M.A. McNiven, 1994. Raw or roasted lupin suplementation of grass silage diets for beef steers. Anim. Feed Sci. and Tech., 46: 23-35.
 • NRC. Nutrient Requirements of Sheep. 1985. Sixth revised edition. National acedemy. Wasington.D.C.
 • Özen, N., A. Çakır, S. Haşimoğlu ve A. Aksoy, 1993. Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi. Ata. Üniv. Zir. Fak. Ders Kitabı, No: 50, Erzurum. 254s
 • Petit, H.V. and D. M. Veira, 1994. Digestion characteristic of beef steers fed silage and different levels of enercy with or without protein supplementation. J. Anim. Sci., 72:3213-3220
 • Sakal, S., 1973. Süt sığırcılığı ve besicilikte silo yemlerinin önemi. Ege Bölgesi 1.Hayvancılık Semineri. Birlik Matbaası, Bornova İzmir
 • Şeker, E. ve H. Özgen, 1991. Merinos toklularda üre ve üre+melas ile muamele edilen buğday samanının sindirilme derecesinin naylon kese tekniği ve klasik sindirim denemesi ile tespit edilmesi. Hay. Araş. Derg., 1(1): 5-12.
 • Teller, E., M. Vanbelle, P. Kamatali, G. Collignon, B. Page and B. Matatu, 1990. Effects of chewing behavior and rumınal digestion processes on voluntary intake of grass silages by lactating dairy cows J. Anim Sci, 68:3897- 3904
 • Tetlow, R. M. and V.C. Mason, 1987. Treatment of wholecrop creals with alkali.1. The influence of NaOH and ensiling on the chemical composition and In vitro digestibility of rye, barley and wheat crops harvested at increasing maturity and dry matter content. Anim. Feed Sci. And Tech., 18:257-269
 • Todorov, N. A., Pavlov, D. H. and Djouvinov, D.S., 1997. Effect of hybrid, maturitiy and grain content on rumen degradabilitiy of maize silage. Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri. 16- 19 Eylül 1997, Bursa. 127-135.
 • Türemiş, A., M. Kızılşimşek, S. Kızıl, İ. İnel. ve T. Sağlamtimur, 1997a. Bazı katkı maddelerinin Çukurova koşullarında yetiştirilebilen bazı yazlık yem bitkileri ve karışımlardan yapılan silajlar üzerine etkilerinin saptanması üzerine bir tartışma. Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri. 16- 19 Eylül 1997, Bursa. 166- 175.
 • Türemiş, A., M. Kızılşimşek, S. Kızıl ve T. Sağlamtimur, 1997b. Çukurova koşullarında yetiştirilen bazı yem bitkileri ve karışımlarına değişik katkı maddeleri ilave edilerek hazırlanan silajların farklı açım zamanlarındaki kalitelerinin Konigsberg Anahtarı ile değerlendirilmesi. Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri. 16- 19 Eylül 1997, Bursa. 209-216.
APA Demirel M, Yıldız S (2001). Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına üre ve melas katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin parçalanabilirliği üzerine etkisi. , 55 - 62.
Chicago Demirel Murat,Yıldız Serhat Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına üre ve melas katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin parçalanabilirliği üzerine etkisi. (2001): 55 - 62.
MLA Demirel Murat,Yıldız Serhat Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına üre ve melas katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin parçalanabilirliği üzerine etkisi. , 2001, ss.55 - 62.
AMA Demirel M,Yıldız S Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına üre ve melas katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin parçalanabilirliği üzerine etkisi. . 2001; 55 - 62.
Vancouver Demirel M,Yıldız S Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına üre ve melas katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin parçalanabilirliği üzerine etkisi. . 2001; 55 - 62.
IEEE Demirel M,Yıldız S "Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına üre ve melas katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin parçalanabilirliği üzerine etkisi." , ss.55 - 62, 2001.
ISNAD Demirel, Murat - Yıldız, Serhat. "Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına üre ve melas katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin parçalanabilirliği üzerine etkisi". (2001), 55-62.
APA Demirel M, Yıldız S (2001). Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına üre ve melas katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin parçalanabilirliği üzerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1), 55 - 62.
Chicago Demirel Murat,Yıldız Serhat Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına üre ve melas katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin parçalanabilirliği üzerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 11, no.1 (2001): 55 - 62.
MLA Demirel Murat,Yıldız Serhat Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına üre ve melas katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin parçalanabilirliği üzerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, 2001, ss.55 - 62.
AMA Demirel M,Yıldız S Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına üre ve melas katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin parçalanabilirliği üzerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2001; 11(1): 55 - 62.
Vancouver Demirel M,Yıldız S Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına üre ve melas katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin parçalanabilirliği üzerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2001; 11(1): 55 - 62.
IEEE Demirel M,Yıldız S "Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına üre ve melas katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin parçalanabilirliği üzerine etkisi." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11, ss.55 - 62, 2001.
ISNAD Demirel, Murat - Yıldız, Serhat. "Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına üre ve melas katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin parçalanabilirliği üzerine etkisi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 11/1 (2001), 55-62.