Yıl: 2004 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 57 - 66 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN İSTEKLİLİK DÜZEYLERİ

Öz:
Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişim yönünde harcadıkları çaba, bu çabanın, cinsiyet, medeni durum, hizmet yılı, mezun olunan okul, görev yeri değiştirme sıklığı, mesleği seçme nedeni, hizmet içi eğitim kurslarına başvurma ve katılma gibi faktörlere göre değişiklik gösterip göstermediği, sınıf öğretmenlerinin kendilerini geliştirmek için hangi konularda hizmet içi eğitim almak istedikleri, mesleki gelişim yönündeki engeller ve sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimi ne şekilde istedikleri araştırılmıştır. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen “İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim İsteklilik Düzeylerini Belirleme” anketi, 220 öğretmene uygulanmıştır. Anketle toplanan verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişim için çaba harcadıkları sonucuna varılabilir. 21 yıl ve üzeri hizmet yılı olan öğretmenler ile hizmet içi eğitime dört kez ve üzeri başvuran ve katılan öğretmenler, ilköğretmen okulu mezunu öğretmenler mesleki gelişim yönünde daha çok çaba harcamaktadırlar. Sınıf öğretmenlerinin önemli bir bölümünün öncelikli olarak; bireysel farklılıklara göre öğretim yapma, öğrenciyi güdüleme, öğrenciyi tanıma, disiplin, insan ilişkileri, iletişim, güzel ve etkili konuşma , zamanı etkin kullanma, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenme güçlüğü gösteren çocukların eğitimi, üstün ve geri zekalı çocukların eğitimi, özel öğretim yöntemlerinden Türkçe öğretimi (ilk okumayazma öğretimi) ile matematik öğretimi konularından ve öğretmenlerin kişilik özelliklerini geliştirici, uygun tutum ve davranışlar kazandırıcı programlardan hizmet içi eğitim almak istedikleri görülmektedir. Mesleki gelişme engelleri olarak maddi sorunları, ders yükünün ve sınıf mevcudunun çokluğunu, siyasal ve politik baskıları ilk üç sıraya koyarken, önemli bir bölümü hizmet içi eğitimin okullarında görevlendirilecek eğitim danışmanlarınca verilmesini istemektedirler.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Davranış Bilimleri

THE INCLINATION OF PROFESSIONAL IMPROVEMENT OF TEACHERS

Öz:
In this research whether the effort teachers strive for their profession alters in respect to the factors such as marital status, total years of service, the frequency of cahanging places of employment the reason for choosing the profession, attendance and application to the courses of in-service training has been investigated.The other topics that have been investigarted are on which subjects the teachers would like to get the courses of in-service training to improve their professions, the obstacles for Professional progress and how much do the teachers desire the courses of in-service training.An inquiry developed by the investigator on “the inclination of professional progress of teachers” has been applied to 200 teachers.In the analysis of the datum of the inquiry, investigators have benefitled from frequency, arithmetical average, standart deviation, t-tests and LSD tests.the results obtained at the end of the inquiry are listed below.From the results we can conclude that the teachers who have served for or over 21 years or the ones who have attended or applied for the courses of inservice training schools are the ones who strive more for the professional progress.It is seen that, the most important part of the branch teachers, in priority would like to get courses of in-service training on the topics of giving education in respect to individual differences, the management of the students getting to know the students beter, discipline, the human relationship, communication, rhetoric, functioning time, contemporary methods and techniques of teaching, education of the students surviving hardships in learning, the education of genius and mentally retarded students.Teaching maths and Turkish from the exceptional education methods, programmes building personality traits of teachers and programmes acquiring suitable behaviour and attitute.While enumerating; the economic problems, the classes being overcrowded, the political constraints to the first three ranks, most of the teachers want assiqned education education consultants who would give the courses of in-service training in their own schools.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AÇIKALIN, Aytaç (1987); Üniversitelerde Öğretmenlerin Hizmet İçinde Yetiştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, “Çağdaş Gelişmeler Işığında Türkiye’de Eğitim Fakültelerinin Yeri ve Rolü” Uluslararası Sempozyumu (17-19 Kasım ) Özel Sayı 2, s. 250-263.
 • AÇIKALIN, Aytaç (1994); Çağdaş Örgütlerde İnsan Kaynağının Yönetimi, Pegem Yayınları, Ankara.
 • ATAKLI, Aylanur (1987); İlkokullardaki Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • ATAKLI, Aylanur (1996); İlkokullarda Yönetici Davranışlarının Öğretmenlerin Verimliliğine Etkisi, M.E.B Yayınları: 3032, Eğitim Dizisi 18, İstanbul.
 • AYDIN, Mustafa (1987); “Bir Hizmet İçi Eğitim Olarak Denetim”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, “Çağdaş Gelişmeler Işığında Türkiye’de Eğitim Fakültelerinin Yeri ve Rolü”,Uluslararası Sempozyumu (17-19 Kasım 1986) Özel Sayı 2, s. 241-249.
 • BARROS, Joao Pedro De (1995); “Portekiz’deki Öğretmen Eğitim Sistemleri”, Avrupa Konseyi Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme Politika ve Modelleri (21-26 Eylül 1992, İzmir), MEB, Ankara, s.159-167.
 • BAŞARAN, İbrahim Ethem (1987); “Öğretmenliğin Toplumdaki Konumu”, Çağdaş Eğitim Dergisi, Cilt 12, Sayı 118, s. 12-19.
 • BÜLBÜL, Sudi (1981); “Öğretmenin Değişen Rolü: Nitelik ve Verimlilikle İlgili Bazı Sorunlar”, Milli Eğitim:Üç Aylık Eğitim, Bilim ve Sanat Dergisi, MEB, İstanbul, s. 47-50
 • CHURUKIAN, A. George (1995); “Avrupa Konseyi Ülkeleri’nde Öğretmen Eğitimi Politika Modelleri: Sonuç Raporu ve Tavsiyeler”, Avrupa Konseyi Ülkeleri Öğretmen Yetiştirme Politika ve Modelleri (21-26 Eylül 1992, İzmir), MEB, Ankara, s. 243-246.
 • ERSOY, Yaşar (1998); “Öğretmenlikte Yeterlilik ve Yetkinlik Değerlendirmesi”, Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı 246, Eylül, s. 5-9.
 • GÖZÜTOK, Dilek (1991); “Öğretmenlerin Öğrencilerin Algılarına Göre Mesleki Davranışların Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, s. 405-409.
 • MEB (1989); 1988 Yılında Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri, Ankara.
 • OKTAY, Ayla (1991); “Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmenin Nitelikleri”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 3, s. 187-193.
 • ÖZYÜREK, Leyla (1981); Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkinliği, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • SILVESTER, Helen (1997); “Inset, Projects and Evaluation”, In-Service Teacher Development:International Perspectives, Edıt.David Hayes, Prentice Hall, London, s.109-115
APA KAÇAN G (2004). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN İSTEKLİLİK DÜZEYLERİ. , 57 - 66.
Chicago KAÇAN Gülbeyaz SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN İSTEKLİLİK DÜZEYLERİ. (2004): 57 - 66.
MLA KAÇAN Gülbeyaz SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN İSTEKLİLİK DÜZEYLERİ. , 2004, ss.57 - 66.
AMA KAÇAN G SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN İSTEKLİLİK DÜZEYLERİ. . 2004; 57 - 66.
Vancouver KAÇAN G SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN İSTEKLİLİK DÜZEYLERİ. . 2004; 57 - 66.
IEEE KAÇAN G "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN İSTEKLİLİK DÜZEYLERİ." , ss.57 - 66, 2004.
ISNAD KAÇAN, Gülbeyaz. "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN İSTEKLİLİK DÜZEYLERİ". (2004), 57-66.
APA KAÇAN G (2004). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN İSTEKLİLİK DÜZEYLERİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 57 - 66.
Chicago KAÇAN Gülbeyaz SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN İSTEKLİLİK DÜZEYLERİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5, no.1 (2004): 57 - 66.
MLA KAÇAN Gülbeyaz SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN İSTEKLİLİK DÜZEYLERİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.1, 2004, ss.57 - 66.
AMA KAÇAN G SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN İSTEKLİLİK DÜZEYLERİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004; 5(1): 57 - 66.
Vancouver KAÇAN G SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN İSTEKLİLİK DÜZEYLERİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004; 5(1): 57 - 66.
IEEE KAÇAN G "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN İSTEKLİLİK DÜZEYLERİ." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, ss.57 - 66, 2004.
ISNAD KAÇAN, Gülbeyaz. "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN İSTEKLİLİK DÜZEYLERİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5/1 (2004), 57-66.