Yıl: 2017 Cilt: 5 Sayı: Ergonomi 2016 Sayfa Aralığı: 309 - 316 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TASARIMDA ANTROPOMETRİNİN ÖNEMİ

Öz:
Yaşam koşullarının uygun hale getirilmesinde ve standartların yükseltilmesinde, makine, yapı, giysi, alet ve donanım başta olmak üzere her türlü ürünün tasarım aşamasından başlayarak üretim ve kullanım aşamalarında o ürünü kullanacak veya ondan yararlanacak olanın insan olduğu göz önünde tutularak, ürünün amaca uygunluğu kesin olarak sağlanmak zorundadır. Dolayısıyla ürünler ve ortam insan, makine ve çevre ilişkisine göre tasarlanıp üretilmelidir. Bu uyum ve ilişkinin sağlanmasında insanın özellik ve kapasitelerinin tespiti çok önemlidir. Bu özellik ve kapasitelerin tespiti için antropometri yaygın olarak kullanılan tekniklerden biridir. Ergonomik tasarımda hangi ürün olursa olsun dikkate alınması gereken önemli kriterlerden biri ürünü kullanacak olanın antropometrik boyutlarıdır. Ürünü kullanacak veya ondan yararlanacak olanın antropometrik ölçüleri dikkate alınmadan üretilecek ürünün işlevselliğinden, yararlı olmasından söz etmek mümkün değildir. Antropometrik ölçüler ürünün bir noktada kalıbını oluşturmaktadır. Antropometrik değerlerin bilinmesi ise sağlık, ergonomi, spor, mühendislik, giysi tasarımı, mimarlık ve endüstriyel tasarım gibi alanlarda hedef kitleye yönelik her türlü çalışma ve tasarımda maksimum fayda sağlamaktadır. Ülkemizde yetişkinler üzerinde yapılan antropometrik araştırmalara bakıldığında, yapılan araştırma sayısı ve kapsamının yetersiz olduğu bilinmektedir. Bu sebeple bu araştırmanın amacı, Türkiye'de yapılan antropometrik çalışmaları derlemek, çeşitli ölçülerin zaman içinde değişimlerini incelemek ve bundan sonra yapılan çalışmalar hakkında yapılması gerekenler için çalışanlara yol gösterici olmaktır
Anahtar Kelime:

THE IMPORTANCE OF ANTHROPOMETRY IN DESIGN

Öz:
In making the living conditions suitable and increasing the standards, starting from the designing stage of all types of products to production and usage stage, including especially machinery, production, clothing, tool and equipment, It is essential to ensure that the product is strictly suitable for the purpose, by taking into account that the human beings who will be utilising or using them. Therefore designed products and conditions must be produced according to human, machinary and environment relationship. It is very important to identify human characteristics and capacity in ensuring this harmony and relationship. Anthropometry is one of the widespread techniques in identifying this characteristic and capacities. No matter what product it is in ergonomic design, one of the important criteria to take into account is anthropometric size of the person who will be using. It is not possible to mention about the product’s functionality and utility without taking into account anthropometric size of the person who will be using or utilizing the product. Anthropometric measurements make up the pattern of the product in the end. To know anthropometric measurements provide maximum benefit in all kinds of work and design toward target group such as health, ergonomy, sports, engineering, clothing design, architecture, and industrial design. When we look at the anthropometric researches on adults in our country, it is known that number of research and their coverage is not sufficient. Therefore the aim of this study is to compile anthropometric studies in Turkey, analyses the change of various measurement in due time, and to lead the way for the researchers how they go about for the future studies.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akkale , E. C., 2014. Elle Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Niosh Kaldırma Denklemi İle İncelenmesi, ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İzmir.
 • Akın, G., 2009. Ekoloji-Çevre Bilim ve Çevre Sorunları, Tiydem Yayıncılık, Ankara.
 • Akın, G., …, Yaşam Kalitesinin Artırılmasında Antropometrinin Önemi. Erişim Tarihi: 19.02.2017,http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler /71/1810/19096.pdf
 • Akın, G., ve Koca, B., 2002. Ergonomide Antropometrinin Önemi, Standart Dergisi, 490, 43-46.
 • Akın, G., ve Koca, B., 2004. Ergonomik Tasarım ve Tasarımda Ergonomik Kriterler, Standart Dergisi, 510, 79-83.
 • Çiner, R., 1960. Türkiye Kadınlarının Antropolojisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 18(3-4), 161-200 (aktaran Güleç ve ark. 2009).
 • Durgun, B., 2010. Ergonomik Tasarımda Antropometrik Modelleme: Uyum, Konfor ve Estetik, 16. Ulusal Ergonomi Kongresi “Yaşam Kalitesi İçin Ergonomi” Bildiriler Kitabı, Çorum, Basım, 2013, 151-158.
 • Duyar, İ., 1995. İnsanın Fiziksel Boyutlarındaki Değişmeler ve Ergonomik Açıdan Önemi, 5. Ergonomi Kongresi, İstanbul, 180-189.
 • Duyar, İ., Erişen-Yazıcı, G., 1996. Nafi Atuf (Kansu) ve Türkiye’de Yapılan İlk Büyüme Araştırması, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 39, 777-785.
 • Güleç, E., Akın, G., Sağır, M., Özer, B. K., Gültekin, T., Bektaş, Y., 2009. Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları: 2005 Yılı Türkiye Antropometri Anketi Genel Sonuçları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49, 2, 187-201.
 • Güleç, E., Akın, G., Sağır, M., Özer, B. K., Gültekin, T., Bektaş, Y., 2006. Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Mart, BAP (Proje No: 20030901018) ve TÜBİTAK SBB (Proje No:SBB3032).
 • Güler, Ç., 2004. Sağlık Boyutuyla Ergonomi Hekim ve Mühendisler İçin, Palme Yayıncılık, Ankara
 • Hedge, A., 2013. Anthropometry and Workspace Design, Cornell University, August.
 • Hertzberg, H. T. E., Dupertius, E. C., W. C., White, R. M., and Damon, A., 1963. Anthropometric Survey of Turkey, Greece and Italy. New York: Macmillan.
 • Kahraman, M. F., 2013. Türkiye`de Antropometrik Verilere Göre Ofiste Ergonomik İşyeri Tasarımı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi / Araştırma, Ankara.
 • Kayış, B., 1990. Türkiye’de Antropometrik Veri Bankası Kurulması Yolunda Adım Adım..., Endüstri Mühendisliği, 2, 9 Eylül, 23.
 • Kayış, B., Özok, A. F., 1986. İlkokul Öğrencilerinin Boyutsal Ölçülerinin Saptanması, TUBİTAK, YAE, h.128, Ankara.
 • Kayış, B., 1989. Türk Erkek Toplumunun Antropometrik Ölçülerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK, a71, Ankara.
 • Koçoğlu, G., 1990. 1960–1985 Yılları Arasında Erişkin Erkeklerin Boy Uzunluğundaki Değişiklikler, Beslenme ve Diyet Dergisi, 19, 209-216.
 • Küçüködük, Ş., Pişkin, B., Gürses, N., Koçak, H., Acar, S., Baysal, K., Bilgiç, A., 1989. Samsun 7-11 Yaş Grubu Çocuklarının Vücut Ölçümleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6 (4), 485- 499.
 • İnan, A., 1947. Türkiye Halkının Antropometrik Karakterleri ve Türkiye Tarih, Türk Tarih Kurumu, Ankara
 • İstatistik Umum Müdürlüğü, 1937. Türkiye Antropometri Anketi, Neşriyat No: 151, İstanbul: Hüsnütabiat Basımevi (aktaran Güleç vd. 2009).
 • Oborne, D. J., 1995. Ergonomics at Work. Human Factors in Design and Development. Chichester, 3rd ed., New York.
 • Özok, A. F., Uğur, İ., 1981. Türk Sanayi İşçileri Üzerine Antropometrik Bir Araştırma, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu, Proje no: MAG-533.
 • Özok, A. F., 1988. Ergonomik Açıdan Çalışma Yeri Düzenleme ve Antropometri, Mess Eğitim Kitapları Dizisi No: 18, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul.
 • Parsons, K. C, 2000. Environmental, Ergonomics; A Review of Principles, Method and Models, Applied Ergonomics, 31, 581-594.
 • Phesant, S., 1990. Anthropometrics, The British Library Document Supply Centre, Boston.
 • Sanders, M. S., Mc Cormick, E. J., 1987. Human Factors in Engineering and Design Mc Graw- Hill Inc. New York.
 • Sabancı, A., 1999. Ergonomi, Baki Kitapevi, Adana. Ulijoszek, S. J., Mascie-Taylar, C.G.N., 1994. Antropometry, The Individual and The Population, Cambridge University Pres.
APA KAYA Ö, ÖZOK A (2017). TASARIMDA ANTROPOMETRİNİN ÖNEMİ. , 309 - 316.
Chicago KAYA Özlem,ÖZOK Ahmet Fahri TASARIMDA ANTROPOMETRİNİN ÖNEMİ. (2017): 309 - 316.
MLA KAYA Özlem,ÖZOK Ahmet Fahri TASARIMDA ANTROPOMETRİNİN ÖNEMİ. , 2017, ss.309 - 316.
AMA KAYA Ö,ÖZOK A TASARIMDA ANTROPOMETRİNİN ÖNEMİ. . 2017; 309 - 316.
Vancouver KAYA Ö,ÖZOK A TASARIMDA ANTROPOMETRİNİN ÖNEMİ. . 2017; 309 - 316.
IEEE KAYA Ö,ÖZOK A "TASARIMDA ANTROPOMETRİNİN ÖNEMİ." , ss.309 - 316, 2017.
ISNAD KAYA, Özlem - ÖZOK, Ahmet Fahri. "TASARIMDA ANTROPOMETRİNİN ÖNEMİ". (2017), 309-316.
APA KAYA Ö, ÖZOK A (2017). TASARIMDA ANTROPOMETRİNİN ÖNEMİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(Ergonomi 2016), 309 - 316.
Chicago KAYA Özlem,ÖZOK Ahmet Fahri TASARIMDA ANTROPOMETRİNİN ÖNEMİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5, no.Ergonomi 2016 (2017): 309 - 316.
MLA KAYA Özlem,ÖZOK Ahmet Fahri TASARIMDA ANTROPOMETRİNİN ÖNEMİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.5, no.Ergonomi 2016, 2017, ss.309 - 316.
AMA KAYA Ö,ÖZOK A TASARIMDA ANTROPOMETRİNİN ÖNEMİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 2017; 5(Ergonomi 2016): 309 - 316.
Vancouver KAYA Ö,ÖZOK A TASARIMDA ANTROPOMETRİNİN ÖNEMİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 2017; 5(Ergonomi 2016): 309 - 316.
IEEE KAYA Ö,ÖZOK A "TASARIMDA ANTROPOMETRİNİN ÖNEMİ." Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5, ss.309 - 316, 2017.
ISNAD KAYA, Özlem - ÖZOK, Ahmet Fahri. "TASARIMDA ANTROPOMETRİNİN ÖNEMİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5/Ergonomi 2016 (2017), 309-316.