Yıl: 2016 Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 10 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Öz:
Eski çağlardan beri pek çok medeniyet, insanları kendine özgü tıbbi metotlarla hastalıklarakarşı korumuştur. Bu uygulamaların, dönemleri için doğru ve çözüm getirir yapıda olmaları, yüz--yıllardır tekrarlanarak, günümüze ulaşmalarını sağlamıştır. 20.yy'ın başlarından itibaren bilim veteknolojideki gelişmeler modern tıbba doğru adım atmayı sağlarken, ilk etapta, geçmiş dönemlerdeuygulanan tıbbi gelişmelerin popülaritesini kaybetmesine sebep olmuştur. Teknolojik ve ilaç en--düstrisine bağlı modern uygulamalar tamamlayıcı tıp yöntemlerine yönelimi tekrar gündeme ge--tirmiştir. Bu çalışmada 27 Ekim 2014 tarih ve 29153 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğegiren "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği" etik açıdan değerlendirilmiştir.Yönetmelik, insan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini belirle--mek, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi ve yetkilendirilmeleri ile bu yöntemlerin uygu--lanacağı sağlık kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Pek çok kişi tarafındantercih edilen bu uygulamalar, tıbbın alternatifi değildir. Sadece tamamlayıcı bir nitelik taşıdığınavurgu yapılmalıdır. Yönetmelikte toplumun her kesimi üzerinde, bilinenin aksine pek çok yan etkioluşturabilecek tamamlayıcı uygulamaların niteliği ve bu uygulamaların hekim tarafından yapıla--bileceği açıklığa kavuşturulmuştur. Bu yaklaşım, tıp etiğinin öncelikle zarar vermemek ilkesiyledoğrudan bağlantılı görülmüştür. Geleneksel ve Tamamlayıcı uygulamaların yetkilendirilmiş he--kimler tarafından ve yönetmeliğin belirlediği uygun nitelikli merkezlerde yapılacak olması, bu uy--gulamalardan yararlananların zarar görmelerini engelleyecek bir stratejiyle hareket edilmesinisağlayacaktır,
Anahtar Kelime:

Konular: Tamamlayıcı ve Entegre Tıp

Ethical Viewpoint of the Regulation on Traditional and Complementary Medicine

Öz:
All civilizations have protected human beings against diseases with specific medical methods since ancient times. Among these methods, the ones that were appropriate and problem- solving in the age in which they were born have survived up to present after being used for cen- turies. The developments in science and technology since the early 20th century allowed us to step towards modern medicine and caused medical practices used in the past to lose their popularity. However, modern practices in technology and drug industry have triggered a reorientation towards complementary medicine. This study presents an evaluation from the ethical perspective of the "Regulation on Traditional and Complementary Medical Practices", enforced after being published on the Official Gazette no. 29153 of October 27, 2014. The regulation sets the provisions related to methods of traditional and complementary medical practices for human health, education and au- thorization for people who are to put these methods into practice, and the principles and procedures for healthcare institutions where the methods will be used. The methods preferred by many peo- ple do not constitute an alternative to medicine. It should be emphasized that they are of comple- mentary nature. The regulation explains the quality of complementary practices which-contrary to common belief-are likely to have many side effects, and clarifies that the complementary medicine practices should be performed by physicians. This approach is directed relatedly to the principle of nonmaleficence in medical ethics. If traditional and complementary medical practices are per- formed by authorized physicians in healthcare centers meeting the requirements set in the regula- tion, it will be possible to avoid any maleficence for users of these methods.
Anahtar Kelime:

Konular: Tamamlayıcı ve Entegre Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Bülbül SH, Turgut M. Köylüoğlu S. [Parents' views about alternative practices in children]. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009;(52):195-202.
 • 2. Şarışen Ö, Çalışkan D. [Fitothrapy: Herbal Medicine, Attetion of in Primary Health Care]. Sted.2005;14(8):182-7.
 • 3. Official Gazette: 27.10.2014 dated and 29158 numbered law.
 • 4. Cassileth MS, et al. [PDQ oncology (Complementary medicine in cancer)]. [Çeviri Editörü: Erkan Topuz]. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık. 2007. p.1-10.
 • 5. Büken NÖ. [Folkloric Values And Folkloric Medicine].Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law History 2003;11:45-7.
 • 6. Doğan Ş. [The Traces of Folk Medicine in The 14th-15th Centuries Turkish Medical Texts]. Millî Folklor 2011;23(89):120-32.
 • 7. Karahancı ON, Öztoprak ÜY, Ersoy M, Ünsal ÇZ, Hayırlıdağ M, Örnek Büken N. [Comparison of Traditional, Complementary Medicine Draft Regulations and Regulations]. Turkish J Bioethics 2015;2(2)117-26.
 • 8. Altıntaş A. [What is Traditional Medicine and What is not?]. SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi 2015;35:90-3.
 • 9. Stanway A. [Alternative medical guidebook]. [Çev: Alp Aker-Arif Kut-Alptekin Okçu].İstanbul: İnsan Yayınları; 1990. p.35.
 • 10. Sandoz T. [History of alternative medicine]. [Çev.Çağrı Eroğlu].Ankara: Dost Kitabevi Yayınları; 2005. p.1-121.
 • 11. Oğuz Y. [Alternative and Folk Medicine İn Terms of Society, Science and Medical ethics]. Bilim Ve Ütopya 1996;1:36-7.
 • 12. Tokaç M. [Academic Approximation to Traditional Medicine]. GETTAM. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, İlaç ve Eczacılık Kurumu Derneği; 2013. p.82-85.
 • 13. Yalman H. [Methods of alternative medicine]. Klavuz Kitaplar. İstanbul: İnsan Yayınları; 2004. p.1-117.
 • 14. Official Gazette. 02.11.2011dated and 28103 numbered executive order.
 • 15. Turkish Bioethics Committee Opinions: Report of Complementary Medicine.
 • 16. TC Sağlık Bakanlığı. Traditional And Complementary Medicine Applıcation Regulations.Guide of Traditional, Complementary Medicine. İş Ve İşlemleri Rehberi. p.1-20.
 • 17. Mollahaliloğlu S, Uğurlu FG, Kalaycı MZ, Öztaş D. [The New Period in Traditional and Complementary Medicine]. Ankara Med J 2015;15(2):102-5.
 • 18. Hakeri H. [Medical law]. Ankara: Seçkin Yayınları; 2007. p.212-64.
 • 19. Demirsoy N, Değirmen N, Kırımlıoğlu N. [The Place and Importance of the Concept of Holism in Health Services]. Turkiye Klinikleri J MEd Ethics 2011;19(3):164- 74.
 • 20. Akdeniz M, Baltacı D, Işıldar H, Kara İH, Yaman H. [Effect of Traditional Therapies on Primary Healthcare: Preliminary Study]. KTD 2012;4(3):1-11.
 • 21. Öztürk H, Şaylıgil Ö. [An Evaluation on Organ and Tissue Transplantation Code According to Commonly Used Concept of Utalitarianism, Utility of Appropriateness, Utility of Validity and Utility of Blief]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2015;23(3):103-19.
 • 22. Feldman F. [What is ethics]. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları; 2012. p.11- 121.
APA ŞAYLIGİLA Ö, Ozturk H (2016). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Etik Açıdan Değerlendirilmesi. , 1 - 10.
Chicago ŞAYLIGİLA Ömür,Ozturk Hulya Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Etik Açıdan Değerlendirilmesi. (2016): 1 - 10.
MLA ŞAYLIGİLA Ömür,Ozturk Hulya Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Etik Açıdan Değerlendirilmesi. , 2016, ss.1 - 10.
AMA ŞAYLIGİLA Ö,Ozturk H Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Etik Açıdan Değerlendirilmesi. . 2016; 1 - 10.
Vancouver ŞAYLIGİLA Ö,Ozturk H Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Etik Açıdan Değerlendirilmesi. . 2016; 1 - 10.
IEEE ŞAYLIGİLA Ö,Ozturk H "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Etik Açıdan Değerlendirilmesi." , ss.1 - 10, 2016.
ISNAD ŞAYLIGİLA, Ömür - Ozturk, Hulya. "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Etik Açıdan Değerlendirilmesi". (2016), 1-10.
APA ŞAYLIGİLA Ö, Ozturk H (2016). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Etik Açıdan Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 24(1), 1 - 10.
Chicago ŞAYLIGİLA Ömür,Ozturk Hulya Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Etik Açıdan Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 24, no.1 (2016): 1 - 10.
MLA ŞAYLIGİLA Ömür,Ozturk Hulya Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Etik Açıdan Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.24, no.1, 2016, ss.1 - 10.
AMA ŞAYLIGİLA Ö,Ozturk H Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Etik Açıdan Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2016; 24(1): 1 - 10.
Vancouver ŞAYLIGİLA Ö,Ozturk H Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Etik Açıdan Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2016; 24(1): 1 - 10.
IEEE ŞAYLIGİLA Ö,Ozturk H "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Etik Açıdan Değerlendirilmesi." Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 24, ss.1 - 10, 2016.
ISNAD ŞAYLIGİLA, Ömür - Ozturk, Hulya. "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Etik Açıdan Değerlendirilmesi". Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 24/1 (2016), 1-10.