Yıl: 2013 Cilt: 20 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 138 - 142 Metin Dili: Türkçe

Nozokomiyal Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Antibiyotik Duyarlılık Oranları

Öz:
Giriş: Bu çalışmada nozokomiyal enfeksiyon etkeni olarak izole edilen 110 Pseudomonas aeruginosa suşunda çeşitli antibiyotiklere direnç oranlarının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Pseudomonas aeruginosa izolatları konvansiyonel yöntemlerle tanımlanmış, antibiyotik duyarlılık testleri Clinical and Laboratory Standards Institute standartlarına göre Kirby--Bauer disk difüzyon yöntemi kullanılarak yapılmıştır. limipenem, meropenem, seftazidim, sefepim, aztreonam, piperasilin/tazobaktam, amikasin, gentamisin, tobramisin, netilmisin, siprofloksasin, sefoperazon/sulbaktam ve kolistin duyarlılığı araştırılmıştır. Bulgular: lzolatların en duyarlı oldukları antibiyotikler sırasıyla; kolitsin (%100), seftazidim(%97), sefepim(%96), amikasin(%94), piperasilin (%94) ve siprofloksasin (%92) olmuştur. Kolistin ile seftazidim ve sefepim arasında anlamlı fark bulunmamıştır(p>0.10). Seftazidim ve sefepim ile karbapenemler arasındaki etkinlik farkı ileri derecede anlamlıdır (p:<0.0001--0.002). Aminoglikozidler arasında duyarlılık oranı en yüksek olan amikasindir. Netilmisin, imipenem, aztreonam ve meropenem sırasıyla izolatların en dirençli oldukları antimikrobiyallerdir. Sonuç: Pseudomonas aeruginosa izolatları antibiyotiklere oldukça duyarlı bulunmuştur. Bu durum hastanemizdeki antibiyotik kullanım politikaları ile ilişkili olabilir. Bunun yanında bu grup antibiyotiklere karşı artan oranlarda direnç geliştiği akılda tutulmalı ve direnç gelişimi düzenli olarak takip edilmelidir.
Anahtar Kelime:

Antibiotic Susceptibility Rates In Nosocomial Pseudomonas aeruginosa Isolates

Öz:
Aim: This study aims to investigate antibiotic resistance rates of 'l 10 Pseudomonas aeruginosa strains isolated from nosocomial infections. Material and Methods: Pseudomonas aeruginosa isolates were identified by conventional methods. According to the standards of Clinical and Laboratory Standards Institute, antibiotics susceptibility tests were performed by Kirby—Bauer disk diffusion method. Imipenem, meropenem, ceftazidime, cefepime, aztreonam, piperacillin/tazobactam, amikacin, gentamicin, tobramycin, netilmicin, ciprofloxacin, cefoperazone/sulbactam and colistin sensitivity was investigated. Results: Pseudomonas aeruginosa isolates were most susceptible to antibiotics respectively, colistin (100%), ceftazidime (97%), cefepime (96%), amikacin (94%), piperacillin (94%) and ciprofloxacin (92%). There was no statistical difference for activity between colistin and ceftazidime, cefepime antibiotics. Ceftazidime and cefepime were found significantly more active than carbapenems (p:<0,0001—0,002). Among aminoglycosides, amikacin has the highest susceptibility rate. Netilmicin, imipenem, aztreonam, and meropenem, respectively have the most resistance rates for P. aeruginosa isolates. Conclusions: Pseudomonas aeruginosa isolates were highly susceptible to antibiotics. This situation may be related to antibiotic usage policies in our hospital. Furthermore the increasing rates of resistance for these groups of antibiotics should be kept in mind and the resistance rates should be determined continuously.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) System Report, Data Summary From January 1992 Through June 2004. Issued October 2004. Am Infect Control 2004;32:470-85.
 • 2. Leblebicioglu H, Unal S. The organization of hospital infection control in Turkey. Hosp Infect 2002;51:1—6.
 • 3. Haley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG. The nationwide nosocomial infection rate: new need for vital statistics. Am Epidemiol 1985;121:159—67.
 • 4. Vincent JL, Bihari DJ, Suter PM Bruining HA, White J, Nicolas—Chanoin MH, et al. The prevalence of nosocomial infections in intensive care units in Europe: results of the European prevalence infection in intensive care (EPIC) study. JAMA 1995;274:639—44.
 • 5. Pier GB, Ramphal R: Pseudomonas aeruginosa, In: Mandell GL, Bennet JE, Dolin eds: Mandell, Douglas and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th Ed. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone; 2005. p.2587- 615.
 • 6. Horan TC, Andrus M, Dudeck MA. CDC/NHSN Surveillance definition of health care—associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting. Am Infect Control 2008;36:309—32.
 • 7. Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA: Pseudomonads, Acinetobacters, and Uncommon Gram—Negative Bacteria, InzBrooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA eds: Jawetz, Melnick, Adelberg's Medical Microbiology. 24th ed. New York: The McGraw—Hill Co;2007.p.263—67.
 • Pitt TL, Simpson AJH: Pseudomonas and Bulkholderia spp.|n: Gillespie SH, Hawkey PM eds. Principles and Practice of Clinical Bacteriology.2th ed. NewYork: John Wiley and Sons Ltd;2006.p.427—35.
 • Winn WC Jr, Allen SD, Janda WM Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6th ed. Philadelphia Lippincott Williams Wilkins; 2006. p. 317—23.
 • Clinical and Laboratory Standards Institute: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, 19th Informational Supplement, M100—S19, CLSI, Wayne,2009.
 • Mansur A, Yetkin F, Kuzucu Ç, Ersoy Y, Durmaz R, Karaman ve ark: Inönü üniversitesi Turgut Özal tıp merkezi yoğun bakım ünitelerinde 2007 yılı hastane infeksiyonu etkenleri ve antibiyotik direnç durumu. Hastane Infeksiyon Derg 2009;13:136—44.
 • Flamm RK, Weaver MK, Thornsberry C, Jones ME, Karlowsky JA, Sahm DF: Factors associated with relative 13. rates of antibiotic resistance in pseudomonas aeruginosa isolates tested in clinical laboratories in the United States from 1999 to 2002. Antimicrob Agents Chemother 2004;48:2431—36.
 • Turner PJ. Meropenem activity against European isolates: Report on the MYSTIC (meropenem yearly susceptibility test Information Collection) 2006 results. Diagn Microbiol Infect Dis 2008;60:185—92.
 • National Institute for Public Health and the Environment (RIVM): EARSS database http://www. rivm.nI/earss/database/ 2006—2009: Erişim:
 • .Durmaz B, Durmaz R, Otlu B, Sonmez E: Nosocomial infections in new medical center, Turkey. Infect Control Hosp Epidemiol 2000;21 1534-36.
 • Ersoy Y, Fırat M, Kuzucu ,Bayındır Y, Karaaslan Ş, Bilişik et al. Inönü üniversitesintıp fakültesi hastanesinde hastane infeksiyonları. Inönü Universitesi Tıp Fakültesi Derg 2003;10:133—37.
APA MANSUR A, AY S, ERSOY Y (2013). Nozokomiyal Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Antibiyotik Duyarlılık Oranları. , 138 - 142.
Chicago MANSUR Ahmet,AY SELMA,ERSOY Yasemin Nozokomiyal Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Antibiyotik Duyarlılık Oranları. (2013): 138 - 142.
MLA MANSUR Ahmet,AY SELMA,ERSOY Yasemin Nozokomiyal Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Antibiyotik Duyarlılık Oranları. , 2013, ss.138 - 142.
AMA MANSUR A,AY S,ERSOY Y Nozokomiyal Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Antibiyotik Duyarlılık Oranları. . 2013; 138 - 142.
Vancouver MANSUR A,AY S,ERSOY Y Nozokomiyal Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Antibiyotik Duyarlılık Oranları. . 2013; 138 - 142.
IEEE MANSUR A,AY S,ERSOY Y "Nozokomiyal Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Antibiyotik Duyarlılık Oranları." , ss.138 - 142, 2013.
ISNAD MANSUR, Ahmet vd. "Nozokomiyal Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Antibiyotik Duyarlılık Oranları". (2013), 138-142.
APA MANSUR A, AY S, ERSOY Y (2013). Nozokomiyal Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Antibiyotik Duyarlılık Oranları. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 20(2), 138 - 142.
Chicago MANSUR Ahmet,AY SELMA,ERSOY Yasemin Nozokomiyal Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Antibiyotik Duyarlılık Oranları. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 20, no.2 (2013): 138 - 142.
MLA MANSUR Ahmet,AY SELMA,ERSOY Yasemin Nozokomiyal Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Antibiyotik Duyarlılık Oranları. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, vol.20, no.2, 2013, ss.138 - 142.
AMA MANSUR A,AY S,ERSOY Y Nozokomiyal Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Antibiyotik Duyarlılık Oranları. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi. 2013; 20(2): 138 - 142.
Vancouver MANSUR A,AY S,ERSOY Y Nozokomiyal Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Antibiyotik Duyarlılık Oranları. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi. 2013; 20(2): 138 - 142.
IEEE MANSUR A,AY S,ERSOY Y "Nozokomiyal Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Antibiyotik Duyarlılık Oranları." İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 20, ss.138 - 142, 2013.
ISNAD MANSUR, Ahmet vd. "Nozokomiyal Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Antibiyotik Duyarlılık Oranları". İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 20/2 (2013), 138-142.