Yeni Bir Kurum Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticari İşletme Rehni ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 53 - 90 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 25-09-2018

Yeni Bir Kurum Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticari İşletme Rehni ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

Öz:
Taşınır ve haklardan oluşan işletme malvarlığı üzerinde işletme unsurlarının teslimine gerek kalmaksızın rehin hakkı kurulmasını sağlamak amacıyla 21.07.1971 Tarih ve 1447 Sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu (TİRK) çıkarılmıştır. Yaklaşık 45 yıl gibi bir süre uygulanan Kanun 1.1.2017 itibariyle yerini aynı amacı taşıyan 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na (TRK) bırakmıştır. Buçalışmada teslimsiz taşınır rehnini düzenleyen Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile Ticari İşletme Rehni Kanunu karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Ticari işlemlerde taşınır rehni, ticari işletme rehni, teslimsiz rehin, Sicilli taşınır rehni.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans

AS A NEW INSTITUTION COMPAR ATIVE EVALUATION OF MOVABLE PLEDGE IN COMMERCIAL TR ANSACTIONS BY COMMERCIAL ENTERPRISE PLEDGE

Öz:
Law No. 1447 of the Undertaking Pledge on the date of 21.07.1971 (TIRK) was issued the purpose of in order to ensure that the pledge on enterprise assets consisting of movable good and rights is established without the need for the delivery of enterprise elements. The law, which has been applied for a period of approximately 45 years, will leave the Law of Movable Pledge in Commercial Transactions No. 6750 (MPCT), which has the same purpose, on 1.1.2017. In this work, it has been examined in comparison Movable Pledge in Commercial Transactions which regulates the movable pledge with Undertaking Pledge.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • TÜRKER Erhan, Ticari İşletme Rehni, Eşkişehir Eskişehir İktisadi ve Ticari bİlimler Akademisi Yayınları, Eskişehir, 1981.
 • TOPÇUOĞLU, Metin /ÇON, Ömer, “Ticari İşletme Rehninde Rehin Alacaklısının Korunması” TBB Dergisi, Yıl: 23, S. 93,s. 174-214.
 • SİRMEN, Lale, Alacak Rehni, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1990,
 • ŞENSÖZ, Ebru / ÖZBİLEN, Arif Barıs / SAVAŞ, Burcu, “Alacak Rehninin Teminat Altına Alınan Alacak ve Rehin Yükü Bakımından Kapsamı”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y:4 S.:8, 2005/2 s.233-252.
 • REİSOĞLU, Seza, “Ticari İşletme Rehni ve Son Yasal Düzenleme”, Bankacılar Dergisi, İstanbul S. 47, 2003, s. 107-121 http://www.tbb.org.tr. Metin içerisindeki atıflar: REİSOĞLU, Son Yasal Düzenleme.
 • REİSOĞLU Seza, Ticari İşletme Rehni ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Konferanslar Serinsi no: 4, Türkiye Barolar Birliği Yayınları no 80, Ankara 1977.
 • PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ ÖZEKES Muhammet, İcra İflas Hukuku Temel Bilgiler, Yetkin, 10. Bası Ankara 2014,
 • KENDİGELEN, Abuzer (ÜLGEN, Hüseyin/HELVACI, Mehmet/ /KAYA, Arslan/NOMER Ertan N.Füsun): Ticari İşletme Hukuku, B.4, İstanbul 2015.
 • KAYIHAN Şaban, Ticari İşletme Rehni, Kazancı, İstanbul 1996
 • İMAMOĞLU Başak ŞİT, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara 2017.
 • GÖKTÜRK, Kürşat, “Ticari İş Kavramı, Sınırlandırılması ve Faiz Meselesi” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIX, Y. 2015, S. 2 s 3-44
 • GÖKTÜRK, Kürşat, “Ticaret Kanunu Değişikliğinin, Ticari İşletme Rehninde İyi Niyetli Üçüncü Şahısları Koruyan Düzenlemeye Etkisi” Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C VIII, S 2, Yıl 2013, s. 885-900. Metin içerisindeki atıflar: GÖKTÜRK, TTK Değişiklikleri
 • ERZURUMLUOĞLU, Erzan, “Ticari İşletme Rehni”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 1977 S 3 s. 430-438.
 • ERTEN M. Ali, Bankacılık Uygulamasında Ticari İşletme Rehni, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2001.
 • ERTAŞ, Şeref, “Tescilli Taşınır Rehinleri” Yaşar Üniversitesi Dergisi, Özel Sayı C 8,Y 2014, s 1155-1183.
 • ERGÜNE, Mehmet Serkan, Hukukumuzda Taşınır Rehnninin, Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu, Filiz Kitabevi, İstanbul 2002.
 • ÇAKIRCA, Seda İrem, Adi Alacakların Rehni, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006
 • CANSEL, Erol, Türk Menkûl Rehni Hukuku, Teslim Şartlı Menkûl Rehni, Sevinç Matbaası, Ankara 1967.
 • BOZER Ali / GÖLE Celal, Ticari İşletme Hukuku, Üçüncü Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2015.
 • ANTALYA Gökhan/ACAR Faruk, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni, İstanbul 2017.
 • AYHAN Rıza/ÇAĞLAR Hayrettin, Ticari İşletme Hukuku, Yetkin, Ankara 2017.
 • AYHAN Rıza/ÖZDAMAR Mehmet/ ÇAĞLAR Hayrettin, Ticari İşletme Hukuku, Yetkin, Ankara, 2016
 • ARKAN Sabih, Ticari işletme Hukuku, 20. Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2015.
 • ANTMEN, Alpay, Ticari İşletme Rehni, Yetkin, Ankara 2001.
APA AKSOY M (2018). Yeni Bir Kurum Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticari İşletme Rehni ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. , 53 - 90.
Chicago AKSOY Mehmet Ali Yeni Bir Kurum Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticari İşletme Rehni ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. (2018): 53 - 90.
MLA AKSOY Mehmet Ali Yeni Bir Kurum Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticari İşletme Rehni ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. , 2018, ss.53 - 90.
AMA AKSOY M Yeni Bir Kurum Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticari İşletme Rehni ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. . 2018; 53 - 90.
Vancouver AKSOY M Yeni Bir Kurum Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticari İşletme Rehni ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. . 2018; 53 - 90.
IEEE AKSOY M "Yeni Bir Kurum Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticari İşletme Rehni ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi." , ss.53 - 90, 2018.
ISNAD AKSOY, Mehmet Ali. "Yeni Bir Kurum Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticari İşletme Rehni ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi". (2018), 53-90.
APA AKSOY M (2018). Yeni Bir Kurum Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticari İşletme Rehni ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi, 0(1), 53 - 90.
Chicago AKSOY Mehmet Ali Yeni Bir Kurum Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticari İşletme Rehni ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi 0, no.1 (2018): 53 - 90.
MLA AKSOY Mehmet Ali Yeni Bir Kurum Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticari İşletme Rehni ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi, vol.0, no.1, 2018, ss.53 - 90.
AMA AKSOY M Yeni Bir Kurum Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticari İşletme Rehni ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi. 2018; 0(1): 53 - 90.
Vancouver AKSOY M Yeni Bir Kurum Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticari İşletme Rehni ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi. 2018; 0(1): 53 - 90.
IEEE AKSOY M "Yeni Bir Kurum Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticari İşletme Rehni ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi." Ankara Barosu Dergisi, 0, ss.53 - 90, 2018.
ISNAD AKSOY, Mehmet Ali. "Yeni Bir Kurum Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticari İşletme Rehni ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi". Ankara Barosu Dergisi 1 (2018), 53-90.