Yıl: 2018 Cilt: 51 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 143 - 170 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30964/auebfd.441423, İndeks Tarihi: 16-11-2018

2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması

Öz:
Medya Okuryazarlığı dersi, öğrencilerin medya karşısında belli bir bilince erişebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu dersin öğretim programına konulması için yapılan çalışmalar sonrasında bir program hazırlanmış ardından bu programda bir değişikliğe gidilmesi ile 2013 yılında yeni program oluşturulmuştur. Bu çalışmada öğretmenlerden her iki öğretim programını kazanım, beceri, değer, etkinlikler ve ölçme ve değerlendirme boyutlarında değerlendirmeleri istenmiştir. Veri toplama aracı olarak nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmış, elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile değerlendirilmiştir. Genel anlamda öğretmenlerin 2013 programını 2006 programından daha kapsamlı ve işlevsel buldukları saptanmıştır. Bu noktada 2013 programını olumlu değerlendiren öğretmenlerin, programın içeriğinin hafifletilmiş olmasını ve ölçme ve değerlendirmeye olanak tanıyan bir yapıya kavuşmuş olmasını işaret ettikleri görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Comparison of the 2006 and 2013 Media Literacy Curricula from the Teacher’s Point of View

Öz:
A media literacy course aims to enable students to reach a specific consciousness towards media. Following studies investigating inclusion of this course in the curriculum, a program was prepared and, following adjustments, a second newer program was formulated in 2013. In this study, teachers were asked to assess the media literacy curriculum in terms of attainment, skills, values, activities and measurement and evaluation. In order to collect data, the study used an interview method, and a qualitative research method, with the data obtained being assessed using the descriptive analysis technique. In general, it was found that teachers thought that the 2013 curriculum was more extensive and more functional than the 2006 curriculum. At this point, it was found that the teachers who had assessed the 2013 program positively pointed out that the content of the curriculum was lighter and that it benefitted from a structure which allowed for measurement and evaluation.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Genişletilmiş Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Türk, G. D. (9-11 Aralık 2013). Demokrasinin Dördüncü Kuvveti Yeni Medya Teknolojileri. XVIII. Türkiye’de İnternet Konferansı’nda sunulmuş bildiri, İstanbul.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2013). 239 No’lu Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararı. https://ttkb.meb.gov.tr/www/gecmisten-gunumuze-kurulkararlari/icerik/152 adresinden erişilmiştir.
 • Tatar, İ. (2016). “Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı ile Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Şeylan, S. (2008). “Medya Okuryazarlığı Ders Uygulamalarında Dünya Üzerinde Görülen Aksaklıklar.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Şahin, M. (2012). “Medya Okuryazarlığı Dersi Alan ve Almayan İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Farklılaşması.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sur, E. (2012). “İlköğretim İkinci Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Söylemez, Y. S. (2014). Malezya’da Medya Tüketimi ve Medya Okuryazarlığı Uygulamaları. Erciyes İletişim Dergisi, 3(3), 98-118.
 • Söylemez, Y. S. (2012). “Asya ve Okyanusya Ülkelerinde Medya Okuryazarlığı Eğitimi: Türkiye ve Yeni Zelanda Karşılaştırması.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Som, S. ve Kurt, A. A (2012). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Düzeyleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(1), 104-119.
 • Sevim, F. (2013). “Medya Okuryazarlığı, Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Medyada Temsili.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Seven, M. A. ve Engin, A. O. (2008). Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2). 189-212.
 • Scharrer, E. (2005). Sixth Graders Take on Television: Media Literacy and Critical Attitudes of Television Violence. Communication Research Reports, 22(4), 325- 333.
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (2016). Medya Okuryazarlığı Araştırması, T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kamuoyu, Yayın Araştırmaları Ve Ölçme Dairesi Başkanlığı, Ankara. https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/userfiles/files/Medya%20Okuryazarlig i%20Arastirmasi%202015(1).pdf adresinden erişilmiştir.
 • Oflaz, T. (2016). “Medya Okuryazarlığı Dersi Kapsamında Öğrencilerin, Medyaya Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Denizli İl Örneği.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (1. Baskı). (Çev: S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık. (Özgün kitap 1988’de yayımlandı.)
 • Medya Okuryazarlığı Çalıştayı Sonuç Bildirisi, (2012). http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/cal9.html adresinden erişilmiştir.
 • Kurt, A. A. ve Kürüm, D. (2010). Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişki: Kavramsal Bir Bakış. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 20-34.
 • Karaman, M. K. ve Karataş, A (2009). Media Literacy Levels of the Candidate Teachers. Elementary Education Online, 8(3), 798-808.
 • Karaman, M. K. (2010). Öğretmen Adaylarının TV ve İnternet Teknolojilerini Kullanma Amaç ve Beklentilerinin Medya Okuryazarlığı Bağlamında Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 51-62.
 • Jolls, T. ve Thoman, E. (2008). 21. Yüzyıl Okuryazarlığı: Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler. (Çev: C. Elma ve A. Kesten). Ankara: Ekinoks Yayınevi.
 • İlhan, E. ve Aydoğdu, E. (2015). Medya Okuryazarlığı Dersi ve Yeni Medya Algısına Etkisi. Erciyes İletişim Dergisi, 4(1), 52-68.
 • Elma, C., Kesten, A., Dicle, A. N. ve Uzun, E. M. (2010). Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Eğitimi: Medyanın İşleyişi ve Etik İlkeler Açısından Bir Değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1409-1458.
 • Elma, C., Kesten, A., Dicle, A, N., Mercan, E., Çınkır, Ş. ve Palavan, Ö. (2009). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Medya ve Medya Okuryazarlığı Dersine İlişkin Tutumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, 93- 113.
 • Deveci, H. ve Çengelci, T. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarından Medya Okuryazarlığına Bir Bakış. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(2), 25-43.
 • Çinelioğlu, G. (2013). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Çepnı̇, O., Palaz, T. ve Ablak, S. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Studies, 10(11), 431-446.
 • Çakmak, E. (2010). “İngiltere ve Türkiye’deki İlköğretim Medya Okuryazarlığı Eğitimi Program ve Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.” Yayımlanmamış doktora tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Bütün, E. (2010). “Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Dersine İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri: Samsun İli Örneği.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Bulunmaz, B. (2014). Yeni Medya Eski Medyaya Karşı: Savaşı Kim Kazandı ya da Kim Kazanacak. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 4(7), 22-29.
 • Buckingham, D. (2009). The Future of Media Literacy in The Digital Age: Some Challenges for Policy and Practice. medienimpulse-online. http://www.medienimpulse.at/pdf/Medienimpulse_THE_FUTURE_OF_MEDI A_LITERACY_IN_THE_DIGITAL_AGE___SOME_CHALLENGES_FOR_ POLICY_AND_PRACTICE__Buckingham_20091207.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Bacaksız, T. (2010). “Medya Okuryazarlığı Dersinde Gazete ve Dergi Kullanımı İzmir’de Medya Okuryazarlığı Dersinin Öğrencilerin Gazete ve Dergi Okuma Alışkanlıklarına Olan Etkisi.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Avşar, Z. (2014). Medya Okuryazarlığı. İletişim ve Diplomasi Dergisi, 2.
 • Aufderheide, P. (1993). Media Literacy. A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy. http://eric.ed.gov/?id=ED365294 adresinden erişilmiştir.
 • Asrak Hasdemir, T. (2012). Gelenekselden Yeni Medya Okuryazarlığına: Türkiye Örneğinde Bir Değerlendirme. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 23-40.
 • Ardıç, E. (2016). “Medya Okuryazarlığı ile İlgili Lisansüstü Çalışmaların Karşılaştırmalı İncelemesi: Türkiye, ABD ve Kanada Örneği.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Apak, Ö. (2008). “Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Okuryazarlığı Eğitimi.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Altun, A. (2009). Eğitim Bilim Açısından Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Programına Eleştirel Bir Yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 97-109.
 • Altun, A. (2008). Türkiye’de Medya Okuryazarlığı. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 16, 30-34.
APA TAĞRİKULU P, KESTEN A (2018). 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. , 143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
Chicago TAĞRİKULU PINAR,KESTEN ALPER 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. (2018): 143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
MLA TAĞRİKULU PINAR,KESTEN ALPER 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. , 2018, ss.143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
AMA TAĞRİKULU P,KESTEN A 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. . 2018; 143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
Vancouver TAĞRİKULU P,KESTEN A 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. . 2018; 143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
IEEE TAĞRİKULU P,KESTEN A "2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması." , ss.143 - 170, 2018. 10.30964/auebfd.441423,
ISNAD TAĞRİKULU, PINAR - KESTEN, ALPER. "2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması". (2018), 143-170. https://doi.org/10.30964/auebfd.441423,
APA TAĞRİKULU P, KESTEN A (2018). 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(2), 143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
Chicago TAĞRİKULU PINAR,KESTEN ALPER 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 51, no.2 (2018): 143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
MLA TAĞRİKULU PINAR,KESTEN ALPER 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.51, no.2, 2018, ss.143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
AMA TAĞRİKULU P,KESTEN A 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018; 51(2): 143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
Vancouver TAĞRİKULU P,KESTEN A 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018; 51(2): 143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
IEEE TAĞRİKULU P,KESTEN A "2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51, ss.143 - 170, 2018. 10.30964/auebfd.441423,
ISNAD TAĞRİKULU, PINAR - KESTEN, ALPER. "2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 51/2 (2018), 143-170. https://doi.org/10.30964/auebfd.441423,