MİMARLIK MESLEĞİNE ULAŞILABİLİRLİKTE FARKLI BİR ARAYIŞ DENEMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Yıl: 2018 Cilt: 17 Sayı: 67 Sayfa Aralığı: 1147 - 1158 Metin Dili: Türkçe
hred

MİMARLIK MESLEĞİNE ULAŞILABİLİRLİKTE FARKLI BİR ARAYIŞ DENEMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Öz:
Ülkemizde son yıllarda üniversite eğitiminde birden fazla bölümü bitirmiş veya eğitimine devam etmekte olan bireylerin sayısında artış olduğu bilinmektedir. Dicle Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri içinde de daha önce başka bir bölümü bitirmiş olanların sayısı dikkat çekici geldiğinden bu konu üzerinde kapsamlı araştırma ve inceleme yapılmıştır. Bu çalışma, mimarlık mesleğinin ikinci bir meslek olarak tercih edilmesindeki düşünce, beklenti ve bakış açılarının nedenleri ile mesleki yaşamda tercih ve memnuniyet durumunu sorgulamayı hedeflemiştir. Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde eğitimlerine devam eden ve mezun olan 73 katılımcı ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen en önemli sonuçlardan biri, mimarlık bölümündeeğitim alan, ancak daha önce başka bir bölümü bitirmiş kişilerin bu yolu mimarlık mesleğine ulaşmak için bilinçli olarak seçtikleri ve daha çok teknik bölümlere yöneldiği olmuştur. İnsanın varoluşuna kadar inen mimarlık mesleğinin, günümüze kadar gelen süreçte gösterdiği yaratıcı, teknik, sosyal ve iletişim kurma yönleriyle toplum içerisinde popülaritesini hiç kaybetmediği ve her dönem tercih edilen meslekler arasında yeralacağı anlaşılmaktadır
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma

ALTERNATIVE APPROACHES TO PURSUING ARCHITECTURE AS A PROFESSION: DICLE UNIVERSITY SAMPLE

Öz:
In our country, it is known that in recent years there has been an increase in the number of individuals who have completed more than one department in university education or who are continuing their education. Since the number of students of the Department of Architecture of Dicle University students who have already completed another department has been remarkable, extensive research and investigation have been carried out on this subject. This study aimed to question the preference and satisfaction in professional life with reasons of expectations, anticipation, and perspectives of architecture profession being chosen as a second profession. The study was carried out with 73 participants who continued their education and graduated from the Architecture Department of the Dicle University Faculty of Architecture. One of the most important result is that people who have been educated in the Department of Architecture, but who have already completed another department, have consciously selected this way to reach the Architecture profession, and have gone to more technical departments in this election. It is understood that the architectural profession which has reached to the existence of mankind will never lose its popularity in the society with its creative, technical, social and communicative aspects that it has shown up to the present day and will be among the preferred professions in every period.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • YÖK (2015b). Yatay Geçiş. http://yok.gov.tr/documents/10279/12416295/yatay_gecis.pdf adresinden 07.07.2015 tarihinde erişildi
 • YÖK (2015a). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/yok_strateji_kitabi adresinden 07.07.2015 tarihinde erişildi.
 • Günay, D., Günay, A. (2011). 1933’den Günümüze Türk yükseköğretiminde niceliksel gelişmeler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi / Journal of Higher Education and Science, 1,1-22. http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1517 adresinden erişildi
 • Yazıcıoğlu, F. (2013). Bütünsel mimarlık eğitiminin bir bileşeni olarak mimarlıkta teknoloji eğitimi için model önerisi. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Pamir, H. (2008). Mimarlık ve eğitimi / süreklilik ve değişim. Mimarlık Dergisi, 339.
 • Nalçakan, H. ve Polatoğlu, Ç. (2008). Türkiye’deki ve dünyadaki mimarlık eğitiminin karşılaştırmalı analizi ile küreselleşmenin mimarlık eğitimine etkisinin irdelenmesi. Megaron Dergisi, 3, 1, 79-103.
 • Lökçe, S. (1994). Mimarlık eğitiminde temel eğitim programlaması ve mimari tasarım programıyla bütünleşebilecek bir model önerisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İzgi, U. (1999). Mimarlıkta süreç/kavramlar-ilişkiler. 1.baskı, Yapı Endüstri Yayınları, İstanbul.
 • İnceoğlu, M. ve İnceoğlu, N. (2004). Mimarlıkta söylem, kuram ve uygulama. Tasarım yayın grubu, İstanbul.
 • Hasol, D. (2008). Mimarlığı tanımlamak. Yapı Dergisi, 316, 47.
 • Halifeoğlu, F.M., Özbudak Akça, Y.B., Çakır Aydın, D. (2016). Evaluation of reasons to prefer architecture department as a second profession. Proceedings, International Engineering, Science And Education Conference, Dicle Universitesi, Diyarbakır, 01- 03 December, 149-155.
 • Ergül, H. (2015). Mimarlığın ihmal edilen sosyal ve toplumsal yönü. Akademik Platform, ISITES 2015, Valencia -Spain.
 • Erbil, Y. (2009). Geçmişten günümüze mimar profilinde meydana gelen değişim-dönüşüm ve mimarlık eğitimine yansımaları (The change–mutation that took place in the profile of the architect of the past day time and reflections on architectural education). e-Journal of New World Sciences Academy, 4, 1, 58-67.
 • Ciravoğlu, A. (2001). Mimari tasarım eğitiminde workshop-stüdyo paralelliği üzerine. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Birer, E.D. (2003). Mimarlık eğitiminde kalite (Quality in architectural education). Journal of İstanbul University, 3,83-88
APA HALİFEOĞLU F, ÇAKIR AYDIN D, ÖZBUDAK AKÇA Y (2018). MİMARLIK MESLEĞİNE ULAŞILABİLİRLİKTE FARKLI BİR ARAYIŞ DENEMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17(67), 1147 - 1158.
Chicago HALİFEOĞLU FATMA MERAL,ÇAKIR AYDIN DERYA,ÖZBUDAK AKÇA Y Berivan MİMARLIK MESLEĞİNE ULAŞILABİLİRLİKTE FARKLI BİR ARAYIŞ DENEMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 17, no.67 (2018): 1147 - 1158.
MLA HALİFEOĞLU FATMA MERAL,ÇAKIR AYDIN DERYA,ÖZBUDAK AKÇA Y Berivan MİMARLIK MESLEĞİNE ULAŞILABİLİRLİKTE FARKLI BİR ARAYIŞ DENEMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.17, no.67, 2018, ss.1147 - 1158.
AMA HALİFEOĞLU F,ÇAKIR AYDIN D,ÖZBUDAK AKÇA Y MİMARLIK MESLEĞİNE ULAŞILABİLİRLİKTE FARKLI BİR ARAYIŞ DENEMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2018; 17(67): 1147 - 1158.
Vancouver HALİFEOĞLU F,ÇAKIR AYDIN D,ÖZBUDAK AKÇA Y MİMARLIK MESLEĞİNE ULAŞILABİLİRLİKTE FARKLI BİR ARAYIŞ DENEMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2018; 17(67): 1147 - 1158.
IEEE HALİFEOĞLU F,ÇAKIR AYDIN D,ÖZBUDAK AKÇA Y "MİMARLIK MESLEĞİNE ULAŞILABİLİRLİKTE FARKLI BİR ARAYIŞ DENEMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17, ss.1147 - 1158, 2018.