Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 85 - 88 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 05-12-2018

GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ

Öz:
AMAÇ: Gebelikte meydana gelen fiziksel ve hormonal değişiklikler, anksiyete, büyüyen fetusun diafragmaya yaptığı bası sonucu artan abdominal rahatsızlıklar vb. nedenlerden dolayı uyku kalitesi etkilenmektedir. Buna bağlı olarak çalışmamız, gebe kadınlarda uyku kalitesini ölçmeyi, uyku kalitesi ve trimesterler arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi, gebelerin uyku kalitesini etkileyen et-kenleri saptamayı ve tanımlamayı amaçlamıştır.GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışmadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde Aralık 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında 152 gebe kadın üzerinde yapıldı. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Katılımcılara çalışma ile ilgili bilgi verildi ve sözlü onamları alındı. Çalışmada veriler kişisel bilgi formu, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Berlin Uyku Anketi kullanılarak toplandı.BULGULAR: Yaş ortalaması 27,59 ±5,59 olan gebe kadın-ların %70,4 ü ev hanımı idi. Çalışmamıza katılan gebelerin yarısından fazlasının eğitim düzeyi lise ve üzeredir. Beden Kitle İndeksine (BKİ) göre gebelerin %20,4 ü obezdir. PUKİ ye göre %55,92’in uyku kalitesinin kötü olduğu saptan-dı(˃5). Araştırmamızda PUKİ puanları 0-20 arasında de-ğişmekte idi. PUKİ ortalaması 7,38±4,91 dir. Berlin Uyku Anketine göre %44,07 sinin uyku kalitesinin kötü olduğu saptandı (≥2).SONUÇ: Gebelerin genel uyku kalitesinin trimesterlere göre değiştiği, en kötü uyku kalitesinin 3.trimesterde ol-duğu, sosyo-demografik özelliklerin uyku kalitesi üzerine etkili olduğu bulunmuştur. Uyku bozuklukları gebelikte ciddi maternal ve fetal komplikasyonlara neden olabildi-ği için erken tanı ve gerekli tedaviyle bu kötü sonuçların azaltılabileceği düşünülebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları

THE RELATIONSHIP BETWEEN SLEEP QUALITY AND TRIMESTER OF PREGNANCY

Öz:
OBJECTIVE: Sleep quality is affected during pregnancy due to the reasons such as physical and hormonal chan-ges, anxiety, and increased abdominal discomfort due to growing fetus putting pressure on the diaphragm. In the present study, we aimed to assess the sleep quality in pregnant women, to evaluate the correlation betwe-en sleep quality and trimesters, and to identify possible factors which affect the sleep quality during pregnancy. MATERIALS AND METHODS: This is a cross-sectional and descriptive study included a total of 152 pregnant women who were admitted to Afyon Kocatepe Univer-sity, Ahmet Necdet Sezer Research and Training Hospital, Gynecology and Obstetrics outpatient clinic between December 2015 and February 2016. Data were collected in face-to-face meetings. Data were collected using Per-sonal Data Form, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), and Berlin Sleep Questionnaire (BSQ). RESULTS: The mean age of the patients was 27,59 ±5,59 years, and 70,4% of them were housewives. Educational level of the pregnant women participating in the study was secondary school or higher. According to body mass index (BMI) values, 20,4% of the pregnant women were obese. According to the PSQI scores, 55,92% had poor sleep quality (˃5). The mean PSQI score was 7,38±4,91. According to the BSQ scores, 44,07% of the pregnant wo-men had poor sleep quality (˃2). CONCLUSIONS: Our study results showed that overall sleep quality of the pregnant women changed based on the trimester, and the poorest quality of sleep was du-ring the third trimester. In addition, sociodemographic characteristics have an impact on the sleep quality. As sleep disturbances can lead to serious maternal and fe-tal complications during pregnancy, early diagnosis and appropriate treatment are required to reduce these poor outcomes.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 11. Facco FL, Kramer J, Ho KH, Zee PC, Grobman WA. Sleep disturbances in pregnancy. Obstet Gynecol 2010 Jan;115(1):77-83
 • 10. Taskiran N. Pregnancy and Sleep Quality. J Turk Soc Obstet Gynecol. 2011;8(3):181- 7.
 • 9. Louis JM, Mogos MF, Salemi JL, Redline S, Salihu HM. Obstructive sleep apnea and severe maternal-in fant morbidity / mortality in the United States, 1998-2009. Sleep. 2014 May 1;37(5):843-9.
 • 8. Ding XX, Wu YL, Xu SJ, et al. A systematic review and quantitative assessment of sleep-disordered breathing during pregnancy and perinatal outcomes. Sleep Breath 2014 Dec;18(4) :703-13.
 • 7. Antony KM, Agrawal A, Arndt ME, et al. Association of adverse perinatal outcomes with screening measures of obstructive sleep apnea. J Perinatol 2014 Jun;34(6): 441-8.
 • 6. Mullington JM, Haack M, Toth M, Serrador J, Meier-Ewert H. Cardiovascular, Inflammatory and Metabolic Consequences of Sleep Deprivation. Prog Cardiovasc Dis. 2009 Jan-Feb ;51(4):294–302.
 • 5. Edwards N, Blyton DM, Hennessy A, Sullivan CE. Severity of sleep-disordered breathing improves following parturition. Sleep 2005 Jun; 28(6):737-41
 • 4. Miller EH. Women and Insomnia. Clinical Cornerstone. 2004; 6(1): 6- 18.
 • 3. Sharma S, Franco R. Sleep and Its Disorders in Pregnancy. Wisconsin Medical Journal. 2004;103(5):48-52.
 • 2. Okun ML, Coussons-Read ME. Sleep disruption during pregnancy: how does it influence serum cytokines?. Journal of Reproductive Immunology. 2007 Apr, 73(2): 158- 65.
 • 1. Hedman C, Pohjasvaara T, Tolonen U, Suhonen-Malm AS, Myllylä VV. Effects of Pregnancy on Mother’s Sleep. Sleep Medicine. 2002 Jan; 3(1): 37- 42.
APA Çelik F, KÖSE M (2017). GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ. , 85 - 88.
Chicago Çelik Fatih,KÖSE Mesut GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ. (2017): 85 - 88.
MLA Çelik Fatih,KÖSE Mesut GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ. , 2017, ss.85 - 88.
AMA Çelik F,KÖSE M GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ. . 2017; 85 - 88.
Vancouver Çelik F,KÖSE M GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ. . 2017; 85 - 88.
IEEE Çelik F,KÖSE M "GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ." , ss.85 - 88, 2017.
ISNAD Çelik, Fatih - KÖSE, Mesut. "GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ". (2017), 85-88.
APA Çelik F, KÖSE M (2017). GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 18(3), 85 - 88.
Chicago Çelik Fatih,KÖSE Mesut GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 18, no.3 (2017): 85 - 88.
MLA Çelik Fatih,KÖSE Mesut GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.18, no.3, 2017, ss.85 - 88.
AMA Çelik F,KÖSE M GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2017; 18(3): 85 - 88.
Vancouver Çelik F,KÖSE M GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2017; 18(3): 85 - 88.
IEEE Çelik F,KÖSE M "GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 18, ss.85 - 88, 2017.
ISNAD Çelik, Fatih - KÖSE, Mesut. "GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 18/3 (2017), 85-88.