Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 21 Sayfa Aralığı: 33 - 46 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18092/ulikidince.263545 İndeks Tarihi: 13-12-2018

CO2 EMİSYONU- ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Öz:
Günümüzde çevre kirliliğinin artan boyutlara ulaşması ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin hafifletilmesi yönündeki çabalar CO2 salınımına neden olan enerji kaynaklarının kullanımı sorununu gündeme getirmiştir. Ekonomik büyüme ve daha ileriki bir aşama olan ekonomik kalkınma enerji kaynaklarının kullanımını hızlandırır. Bu süreç enerji rezervlerinin tükenmesi yanında CO2 emisyonu düzeyinde de artışa neden olur. Bu nedenle de CO2 emisyonunun azalması, enerji tasarrufu sağlanması ve ekonomik performansın ayarlanması açısından bu üç değişkenin optimal düzeyinin birlikte formüle edilmesi gerektirmektedir. Bu çalışmada, G7 ülkelerinde CO2 emisyonu, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında ilişki olup olmadığını araştırılmıştır. Bu amaçla, G7 ülkelerinin 1980-2011 dönemi verileri kullanılarak panel birim kök, panel eş bütünleşme ve panel nedensellik testleri kullanılmıştır. Birim kök testi sonuçlarına göre düzeyde durağan olmayan değişkenler uzun dönemde eş bütünleşiktir. Çalışmanın panel nedensellik testi sonuçları, G7 ülkelerinde CO2 emisyonu ile GSYH ve enerji tüketimi ile GSYH arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın sonuçları politika yapıcılar için G7 ülkelerinde enerji verimliliğindeki artışın teknolojik açıdan önceliklendirilmesini ve çevre dostu politikalarda ortak hareket planları uygulamalarını öncelikli kılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Enerji ve Yakıtlar İktisat Uluslararası İlişkiler

THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN CO2 EMISSION-ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH: AN ECONOMETRICAL ANALYSIS ON G7 COUNTRIES

Öz:
Today, efforts for alleviating the side effects of global warming and the fact that the environmental pollution is increasing bring about the use of energy sources that cause CO2 emission. Economic growth and economic development that take place in the preceding stages increase the use of energy sources. This process leads to the drain of country’s energy reserves while it also leads to an increase in the levels of CO2. For this reason, variables should be formulated at an optimal level from the perspective of reducing CO2 emissions, saving energy, and adjusting economic performance. In this study, it was studied whether there is a relationship among CO2 emission, energy consumption, and economic growth in G7 countries. For this end, panel unit root tests, panel co-integration tests, and panel causality tests were performed by using the data of G7 countries between 1980 and 2011. According to the unit root test results, the variables that are not stationary at level are co-integrated in the long term. The panel causality test result of the study showed that there is a bilateral causality relationship between CO2 emission and GDP as well as between GDP and energy consumption. For the policy makers, the results of this study prioritises the fact that energy efficiency increases from a technological perspective in G7 countries and that they can make environmental-friendly plans.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Enerji ve Yakıtlar İktisat Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akay, E. Ç., Abdieva, R. ve Oskonbaeva, Z. (2015, Eylül). Yenilenebilir Enerji Tüketimi, İktisadi Büyüme ve Karbondioksit Emisyonu Arasındaki Nedensel İlişki: Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri Örneği, Sözel Bildiri, International Conference On Eurasian Economies 2, Russia, Kazan.
 • Alam, M. J., Begum, I. A., Buysse, J., Rahman, S. ve Huylenbroeck, G. V. (2011). Guido Van Huylenbroeckd Dynamic Modeling of Causal Relationship Between Energy Consumption,CO2 Emissions And Economic Growth in India. Renewable and Sustainable Energy Reviews, (15), 243– 3251.
 • Alam, M. J., Begum, I. A., Buysse, J. ve Huylenbroeck, G. V. (2012), Energy Consumption, Carbon Emissions and Economic Growth Nexus in Bangladesh: Cointegration and Dynamic Causality Analysis. Energy Policy, (45), 217-225.
 • Apergis, N. ve Payne, J. E. (2009). CO2 Emissions, Energy Usage and Output in Central America. Energy Policy, (37), 3282-3286.
 • Breusch, T. S. ve Pagan, A.R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Çınar. S., Yılmazer, Ç. ve Arpazlı Fazlılar, T. (2012). Kirlilik Yaratan Sektörlerin Ticareti ve Çevre: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Karşılaştırması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (2), 212- 226.
 • Ergün, S., Polat, M. A. (2015). OECD Ülkelerinde Co2 Emisyonu, Elektrik Tüketimi ve Büyüme İlişkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (45), 115-141.
 • Farhani, S. ve Rejeb, J. B. (2012). Energy Consumption,Economic Growth and CO2 Emissionas: Evidence from Panel Data for MENA Region. International Journal of Energy, Economics and Policy, 2(2), 71-81.
 • Guha, R. (2000). Environmentalism: A Global History. Longman, USA.: Pearson.
 • Hossain, M. S. (2011). Panel Estimation for CO2 Emissions, Energy Consumption Economic Growth Trade Openness and Urbanization of Newly Industrialized Countries. Energy Policy,(39), 6991–6999.
 • Jalil, A. ve Mahmud, S. F. (2009). Environment Kuznets Curve for CO2 Emissions: A Cointegration Analysis for China. Energy Policy, (37), 5167–5172.
 • Jaunky, V. C. (2011), The CO2 Emissions-Income Nexus: Evidence From Rich Countries. Energy Policy, (39), 1228-1240.
 • Lean, H. H., Smyth, R. (2010). CO2 Emissions, Electricity Consumption and Output in ASEAN. Applied Energy,(87), 1858-1864.
 • Lotfalipour, M., Falahi, M. A. ve Ashena, M. (2010). Economic Growth, CO2 Emissions, and Fosil Fuels Consumption in Iran. Energy Policy, (35), 5115-5120.
 • Menegaki, A. N. (2011). Growth and Renewable Energy in Europe: A Random Effect Model With Evidence for Neutrality Hypothesis. Enegy Economics, (33), 257-263.
 • Niu, S., Ding, Y., Niu, Y., Li, Y. ve Luo, G. (2011). Economic Growth, Energy Conservation and Emissions Reduc-tion: A Comparative Analysis Based On Panel Data For 8 Asian-Pacific Countries”. Energy Policy, (39), 2121-2131.
 • Pao, H.-T. ve Chung-Ming, T. (2010). CO2 Emissions , Energy Consumption And Economic Growth in BRIC Countries. Energy Policy, (38), 7850–7860.
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence. Journal of Applied Econometrics, 22 (2), 265-312.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. University of Cambridge Working Paper Series, 0435, 1-39
 • Pesaran, M. H., Ullah, A., Yamagata, T. (2008). “A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section Independence, Econometrics Journal, 11, 105-127.
 • Saboori, B., Sulaiman, A., Mohd, S. (2012). Economic Growth and CO2 Emissions in Malaysia: A Cointegration Analysis of The Environmental Kuznets Curve. Energy Policy, 51, 184-191
 • Stern, D. I. (2004), “Environmental Kuznets Curve”, Encyclopedia of Energy, (2), 517-525.
 • Tatoğlu, F. Y. (2012). İleri Panel Veri Analizi, İstanbul: Beta Basım.
 • Tiwari, A. K. (2011a). Energy Consumption, Co2 Emissions And Economic Growth: Evidence From India. Journal of International Business and Economy , 12(1), 85-122.
APA SANCAR ÖZKÖK C, ATAY POLAT M (2018). CO2 EMİSYONU- ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ. , 33 - 46. 10.18092/ulikidince.263545
Chicago SANCAR ÖZKÖK CANAN,ATAY POLAT MELİKE CO2 EMİSYONU- ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ. (2018): 33 - 46. 10.18092/ulikidince.263545
MLA SANCAR ÖZKÖK CANAN,ATAY POLAT MELİKE CO2 EMİSYONU- ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ. , 2018, ss.33 - 46. 10.18092/ulikidince.263545
AMA SANCAR ÖZKÖK C,ATAY POLAT M CO2 EMİSYONU- ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ. . 2018; 33 - 46. 10.18092/ulikidince.263545
Vancouver SANCAR ÖZKÖK C,ATAY POLAT M CO2 EMİSYONU- ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ. . 2018; 33 - 46. 10.18092/ulikidince.263545
IEEE SANCAR ÖZKÖK C,ATAY POLAT M "CO2 EMİSYONU- ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ." , ss.33 - 46, 2018. 10.18092/ulikidince.263545
ISNAD SANCAR ÖZKÖK, CANAN - ATAY POLAT, MELİKE. "CO2 EMİSYONU- ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ". (2018), 33-46. https://doi.org/10.18092/ulikidince.263545
APA SANCAR ÖZKÖK C, ATAY POLAT M (2018). CO2 EMİSYONU- ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(21), 33 - 46. 10.18092/ulikidince.263545
Chicago SANCAR ÖZKÖK CANAN,ATAY POLAT MELİKE CO2 EMİSYONU- ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 0, no.21 (2018): 33 - 46. 10.18092/ulikidince.263545
MLA SANCAR ÖZKÖK CANAN,ATAY POLAT MELİKE CO2 EMİSYONU- ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.21, 2018, ss.33 - 46. 10.18092/ulikidince.263545
AMA SANCAR ÖZKÖK C,ATAY POLAT M CO2 EMİSYONU- ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 0(21): 33 - 46. 10.18092/ulikidince.263545
Vancouver SANCAR ÖZKÖK C,ATAY POLAT M CO2 EMİSYONU- ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 0(21): 33 - 46. 10.18092/ulikidince.263545
IEEE SANCAR ÖZKÖK C,ATAY POLAT M "CO2 EMİSYONU- ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ." Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0, ss.33 - 46, 2018. 10.18092/ulikidince.263545
ISNAD SANCAR ÖZKÖK, CANAN - ATAY POLAT, MELİKE. "CO2 EMİSYONU- ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 21 (2018), 33-46. https://doi.org/10.18092/ulikidince.263545