BOŞANMA DAVALARINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNE VE İBRAZINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ (ÖNEMLİ BİR İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN) DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl: 2018 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 15 - 61 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 19-12-2018

BOŞANMA DAVALARINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNE VE İBRAZINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ (ÖNEMLİ BİR İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN) DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden bu yana, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda benimsenen delillerin gösterilme zamanına ilişkin kurallara uygun içtihatlar vermemekteydi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun boşanma davalarına ilişkin 2016 yılında vermiş olduğu iki içtihat ise, bu konuda dönüm noktası olmuştur1. Bu içtihatlardan ilki, cevap dilekçesi vermeyen davalının; ikincisi ise, süresinde delillerini göstermeyen davacının sonradan delil göstermesinin mümkün olup olmayacağına ilişkindir. Bu iki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin görüş ve içtihat değişikliğine gitmesine sebebiyet vermiştir2. Bu çalışmada, yeni tarihli söz konusu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu incelenecektir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

EVALUATION OF THE CURRENT DECISION OF THE SUPREME COURT ASSEMBLY OF CIVIL CHAMBERS REGARDING THE SUBMISSION OF EVIDENCE IN DIVORCE PROCEEDINGS

Öz:
Since the enactment of the Civil Procedure Code, 2nd Civil Chamber of Court of Cassation did not give proper decisions with regard to the rules on submission of evidence in Civil Procedure Code. However two decisions of the Court of Cassation Assembly of Civil Chambers with regard to divorce proceedings have became a milestone. The first decision is related with the defendant’s demand to adduce evidence who has not product a pleading; second one is related with the plaintiff’s demand who has exceeded the time bar to submit evidence. These two decisions of the Court of Cassation Assembly of Civil Chambers contributed to change the opinion of 2nd Civil Chamber of Court of Cassation. In this article these current decisions of the Court of Cassation Assembly of Civil Chambers will be evaluated.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Şerhi, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.
 • Yardımcı, Taner Emre: Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü, Oniki Levha, İstanbul 2017.
 • Umar, Bilge: Hukuk Muhakemeleri Şerhi, Yetkin Yayınları, Ankara 2014.
 • Ulukapı, Ömer/Yardımcı, Taner Emre: “6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Sonradan Delil Gösterilmesi”, (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı), C. 16, 2014, s. 483-507.
 • Tanrıver, Süha: Medenî Usûl Hukuku, Cilt 1, Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması, Yetkin Yayınları, Ankara 2016.
 • Pekcanıtez, Hakan: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017.
 • Özekes, Muhammet: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017.
 • Özekes, Muhammet: “HMK Bakımından Dava Dilekçesinde Eksiklik Halinde Yapılması Gereken İşlemler”, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, C. 16, 2014, (Dava Dilekçesinde Eksiklik), s. 263-300.
 • Kuru, Baki/Budak, Ali Cem: “Hukuk Muhakemeleri Kanunun Getirdiği Başlıca Yenilikler”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 85, S. 5, 2011, s. 3-43.
 • Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, Ankara 2017.
 • Kaya, Cemil/Akcan, Recep: “Medeni ve İdari Yargıda İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXVII, S. 1-2, 2009, s. 123-141.
 • Gençcan, Ömer Uğur: Son İçtihatlara Göre Hazırlanmış Boşanma Usul Hukuku, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2018.
 • Erdönmez, Güray: “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bakımından Delillerin İbrazı”, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı X, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Değerlendirilmesi (1-2 Ekim 2012 İzmir), Türkiye Adalet Akademisi, Ankara 2012, (Delillerin İbrazı), s. 348-375.
 • Erdönmez, Güray: “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı”, İBD, C. 87, S. 5, 2013, s. 15-53.
 • Budak, Ali Cem/Karaslan, Varol: Medenî Usul Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.
 • Bolayır, Nur: “Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Işığında Temyiz İncelemesi Sırasında Yeni Delil Gösterilip Gösterilemeyeceği Sorunu”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi S. 2, 2012, (Yeni Delil Gösterilmesi), s. 131-150.
 • Bolayır, Nur: Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014.
 • Ateş, Mustafa: HMK, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yargıtay İlke Kararları, 1. Cilt, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.
 • Atalay, Oğuz: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017.
 • Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema: Medenî Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2016.
APA ÇİFTÇİ TÜRKEL P (2018). BOŞANMA DAVALARINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNE VE İBRAZINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ (ÖNEMLİ BİR İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN) DEĞERLENDİRİLMESİ. , 15 - 61.
Chicago ÇİFTÇİ TÜRKEL PINAR BOŞANMA DAVALARINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNE VE İBRAZINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ (ÖNEMLİ BİR İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN) DEĞERLENDİRİLMESİ. (2018): 15 - 61.
MLA ÇİFTÇİ TÜRKEL PINAR BOŞANMA DAVALARINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNE VE İBRAZINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ (ÖNEMLİ BİR İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN) DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2018, ss.15 - 61.
AMA ÇİFTÇİ TÜRKEL P BOŞANMA DAVALARINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNE VE İBRAZINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ (ÖNEMLİ BİR İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN) DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2018; 15 - 61.
Vancouver ÇİFTÇİ TÜRKEL P BOŞANMA DAVALARINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNE VE İBRAZINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ (ÖNEMLİ BİR İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN) DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2018; 15 - 61.
IEEE ÇİFTÇİ TÜRKEL P "BOŞANMA DAVALARINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNE VE İBRAZINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ (ÖNEMLİ BİR İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN) DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.15 - 61, 2018.
ISNAD ÇİFTÇİ TÜRKEL, PINAR. "BOŞANMA DAVALARINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNE VE İBRAZINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ (ÖNEMLİ BİR İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN) DEĞERLENDİRİLMESİ". (2018), 15-61.
APA ÇİFTÇİ TÜRKEL P (2018). BOŞANMA DAVALARINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNE VE İBRAZINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ (ÖNEMLİ BİR İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN) DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(1), 15 - 61.
Chicago ÇİFTÇİ TÜRKEL PINAR BOŞANMA DAVALARINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNE VE İBRAZINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ (ÖNEMLİ BİR İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN) DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 20, no.1 (2018): 15 - 61.
MLA ÇİFTÇİ TÜRKEL PINAR BOŞANMA DAVALARINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNE VE İBRAZINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ (ÖNEMLİ BİR İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN) DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, 2018, ss.15 - 61.
AMA ÇİFTÇİ TÜRKEL P BOŞANMA DAVALARINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNE VE İBRAZINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ (ÖNEMLİ BİR İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN) DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 20(1): 15 - 61.
Vancouver ÇİFTÇİ TÜRKEL P BOŞANMA DAVALARINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNE VE İBRAZINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ (ÖNEMLİ BİR İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN) DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 20(1): 15 - 61.
IEEE ÇİFTÇİ TÜRKEL P "BOŞANMA DAVALARINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNE VE İBRAZINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ (ÖNEMLİ BİR İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN) DEĞERLENDİRİLMESİ." Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20, ss.15 - 61, 2018.
ISNAD ÇİFTÇİ TÜRKEL, PINAR. "BOŞANMA DAVALARINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNE VE İBRAZINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ (ÖNEMLİ BİR İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN) DEĞERLENDİRİLMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 20/1 (2018), 15-61.