Yıl: 2018 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 199 - 232 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.310350 İndeks Tarihi: 09-01-2019

İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı ile Gerçekleştirilen Yazma Çalışmalarının İncelenmesi

Öz:
İşitme engelli öğrencilerin dillerindeki yetersizlik yazma becerilerinin gelişimini olumsuz etkilemektedir. Araştırmalar yazma becerisinin okur/yazarlık gelişimi için önem taşıdığını, derslerin öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun yapılması gerektiğini göstermektedir. Araştırmanın genel amacı işitme engelli üniversite öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin etkili bir şekilde gelişimi için planlanan yazılı anlatım derslerinin incelenmesidir. Araştırmanın yöntemi eylem araştırmasıdır. Çalışma 20014-2015 akademik yılında, güz ve bahar döneminde Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu’na devam eden 7 Bilgisayar Operatörlüğü ikinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerini; video kayıtları, ders planları ve değerlendirmeleri, öğrenci dosya/defterleri ile araştırmacı günlükleri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yazma sürecinin planlama/hazırlık, taslak yazma, gözden geçirme/düzeltme ve yayımlama aşamalarının alanyazın ile benzer ancak döngüsel bir şekilde gerçekleştiği belirlenmiştir. Araştırmanın bir diğer sonucunda ise, öğrencilerin yazma sürecinin taslak yazma, gözden geçirme/düzeltme aşamalarına aktif olarak katıldıkları ve yazılı ürünlerinin süreçte gerçekleştirilen stratejileri yansıttığı görülmüştür. Metinlerin yazılma süreçleri incelendiğinde; stratejilerin doğrudan ve üstbilişsel bir şekilde öğretildiği, model olma stratejisinin yoğun olarak kullanıldığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

Examination of Hearing-Impaired Collage Students' Writing Studies Based on Balanced Literacy Instruction Approach

Öz:
The linguistic limitations of students with hearing impairment negatively affect their writing skills. Studies demonstrated that writing skills are important for literacy development and that they should be developed in accordance with the needs of students. The general goal of this research is to examine the written expression courses which have been planned for the effective development of the hearing-impaired youngsters’ written expression skills. The methodology of the study is action research. Data was collected from seven hearingimpaired students attending the second year of the program in Computer Operator Training at the School for the Handicapped (SfH) located at Anadolu University in the fall and spring semesters of the 2014-2015 academic year. Collecting archival data were video records, writing lesson plans and reflections, examining the students’ portfolios and notebooks, and research journal. It was found that prewriting, drafting, revising/editing, and publishing stages of the students’ writing process were similar to those described in the literature, but they took place in a cyclical manner. At the end of the research, the students were actively involved in drafting, revision/editing phases and written products reflect the strategies carried out in the process. When the writing processes of the texts were examined, it was observed/determined that the strategies were taught directly and metacognitively and the strategy of modelling was used extensively.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
4
4
4
 • Yuknis, C. (2014). A grounded theory of text revision processes used by young adolescents who are deaf. Council for Exceptional Children, 80(3), 307-322. doi: 10.1177/0014402914522426
 • Yoshinaga-Itano, C., Snyder L., & Mayberry R. (1996). Examining written-language assessment and intervention links to literacy: Can lexical/semantic skills differentiate deaf or hard-of-hearing readers and nonreaders? Volta Review, 98(1), 39-61.
 • Yoshinaga-Itano, C., & Downey, D. M. (1992). The effect of hearing loss on the development of metacognitive strategies in written language. The Volta Review, 98(1), 97-144.
 • White, R., & Arndt, V. (1991). Process writing. (Longman Handbooks for Language Teachers). London: Langman.
 • Uzuner, Y., Girgin, Ü., Kaya, Z., Karasu, G., Girgin, M. C., Erdiken, B. vd. (2011). İşitme engelli gençlere uygulanan Dengeli Okuma Yazma Modeli’nin incelenmesi [An Examination of Balanced Literacy Instructional Model Implemented to Youths with Hearing Loss]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2111-2134.
 • Uzuner, Y. (2007). The impact of strategies used in the Blanced Literacy Approach on story grammar acquisition of three Turkish students with hearing loss: An action study. Deafness and Education International, 9(1), 4-44. doi 10.1002/dei.208
 • Tuncay, H. (1980). İşitme özürlü çocukların yazılı anlatım yeterlikleri [Written expression competences of hearing-impaired children] (Unpublished doktarate thesis, Ankara University, Institute of Educational Sciences, Ankara, Turkey). Retrieved form https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi.
 • Truax, R. R. (1985). Linking research to teaching to facilitate reading-writing-communication connections. The Volta Review, 87(5), 155-169.
 • Tompkins, G. E. (2007). Literacy for the 21st century: Teaching reading and writing in pre-kindergarten through grade 4. Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Tompkins, G. E. (2000). Teaching writing: Balancing process and product. Upper Saddle River, New Jersey Columbus, Ohio: Merrill Prentice-Hall.
 • Thangi, M., & Appanah, N. H. (2014). Using scaffolded self-editing to improve the writing of signing adolescent deaf students. American Annals of the Deaf, 159(3), 269-283.
 • Strassman, B. K. (1997) Metacognition and reading in children who are deaf a review of the research. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 2(3), 140-149.
 • Sharp, A. L. (2016). Acts of writing: A compilation of six models that define the processes of writing. International Journal of Instruction, 9(2), 77-90. doi: 10.12973/iji.2016.926a
 • Scott-Weicha, B., & Yaden, D. B. (2017). Scaffolded writing and early literacy development with children who are deaf: A case study. Early Child Development and Care, 187(3-4), 418-435. doi: 10.1080/03004430.2016.1246446
 • Schirmer, B. R. (2000). Language and literacy development in children who are deaf. Boston, MA: Allyn and Bacon Inc.
 • Rupley, W. H., Blair, T. R., & Nichols, W. D. (2009). Effective reading instruction for struggling readers: The rule of direct/explicit teaching. Reading ve Writing Quarterly, 25, 125-138. doi:10.1080/10573560802683523
 • Richards, J. C., & Renandya, W. A. (2008). Methodology in language teaching: An anthology of current practice. Newyork: Cambridge Universtiy Press.
 • Raphael, T. E. (1986). Teaching question answer relationship, revisited. The Reading Teacher, 39(6), 516-522.
 • Pressley, M., Roehrig., A., Bogner, K., Raphael, L. M., & Dolezal, S. (2002). Balanced literacy instruction. Focus on Exceptional Children, 34(5), 1-14.
 • Paul, V. P. (1996). Reading vocabulary knowledge and deafness. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 1(1), 3-15.
 • McKensie, L., & Tomkins, G. E. (1984). Evaluating students’ writing: A process approach. The Journal of Teaching Writing, 3(2), 201-212.
 • Mayer, C. (2010). The Oxford handbook of deaf studies, language, and education. In M. Marschark & P. Spencer (Eds.), The demands of writing and the deaf writer (pp. 144-155). New York: Oxford University Press.
 • Marschark, M., Lang, H. G., & Albertini, J. A. (2002). Educating deaf students. New York: Oxford University Press.
 • Marchisan, M. L., & Alber, S. R. (2001). The write way: Tips for teaching the writing process to resistant writers. Intervention in School ve Clinic, 36(3), 154-162.
 • Luckner, J. L., & Cooke, C. (2010). A summary of the vocabulary research with who are deaf or hard of hearing. American Annals of the Deaf, 155(1),38-67.
 • Lehr, F. (1995). Revision in the writing process. Retrived from https://www.ericdigests.org/1996-1/writing.htm
 • Kretchmer, R. R., & Kretchmer, L. W. (1978). Language development and intervention with the hearing impaired. Baltimore, Maryland: University Park Press.
 • KNILT HOME (2011). The knowledge network for innovations in learning and teaching. Retrieved from http://tccl.rit.albany.edu/knilt/index.php/Unit_1:_What_is_and_why_use_action_research
 • Kluwin, T. N., & Kelly, A. B. (1992). Implementing a successful writing program in public schools for students who are deaf. Exceptional Children, 59(1), 41-53.
 • Kaya, Z. (2012). İşitme engelli yüksekokul öğrencilerine bilgisayar yazılımı kullanımının öğretilmesi: Eylem araştırması [An examination of instruction to hearing impaired college students: an action research] (Unpublished doktarate thesis, Anadolu University, Institute of Educational Sciences, Eskisehir, Turkey). Retrieved form https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi. (Thesis Number 312593)
 • Karasu, H. P. (2014). İşitme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı ürünleri gözden geçirme ve düzeltme evresine duydukları ihtiyacın belirlenmesi [Determination of hearing-ımpaired students’ requirements for editing and revision of written texts]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1089-1109. doi: 10.12738/estp.2014.3.1728
 • Karasu, H. P., & Girgin, Ü. (2007). Kaynaştırmadaki işitme engelli çocukların yazılı anlatım becerilerinindeğerlendirilmesi [Assessment of Writing Skills of Hearing Impaired Students Who AttendMainstream Classes]. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 467-488.
 • Karasu, G., Girgin, Ü., Uzuner, Y., & Kaya, Z. (2012). İşitme engelli üniversite öğrencilerine uygulanan “tanımlama yapma” stratejisinin incelenmesi [An examination of defining strategy applied to hearing impaired college students]. Anadolu Journal of Educational Science International, 2(1),19-41.
 • Joseph, N. (2006). Strategies for success: Teaching metacognitive skills to adolescent learners. The NERA Journal, 42(1), 33-39.
 • Johnson, P. A. (2002). A short guide to action research. Boston, MA: Allyn and Bacon, Inc.
 • Graves, D. H. (1983). Writing: Teachers and children at work. Porstmouth, NH: Heinemann Educational Books.
 • Graham, S., & Sandmel, K. (2011). The process writing approach: A meta-analysis. The Journal of Educational Research, 104(6), 396-407. doi: 10.1080/00220671.2010.488703
 • Gormley, K., & Sarachan-Deily, B. (1987). Evaluating hearing-impaired students’ writing: A practical approach. The Volta Review, 89(3), 157-170.
 • Girgin, Ü., & Karasu, H. P. (2007). İşitsel/sözel yaklaşımla eğitim gören işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 146-156.
 • Girgin, M. C. (2003). İşitme engelli çocukların eğitimine giriş [Introduction to education for hearing impaired children]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No.153.
 • Gay, L. R., & Airasian, P. (2003). Educational research: Competencies for analysis and applications. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
 • Gambrell, L. B., Morrow, L. M., & Pressley, M. (2007). Best practices in litercay instruction. New York, London: The Guildford Press.
 • Fountas, I. C., & Pinnell, G. S. (1996). Guided reading, good first teaching for all children. Portsmouth, NH: Heinemann Educational Books.
 • Erdoğan, E. (2017). Sınıf öğretmenlerinin yazma stratejilerini kullanma durumlarına ilişkin görüşleri. [Classroom teachers’ opinions on the usage of writing strategies.] Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 658-678.
 • Erdiken, B. (1996). Anadolu Üniversitesi İÇEM lise düzeyindeki işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde işbirliği-gözlem yöntemi ile anlatım yönteminin karşılaştırılması [Comparison of cooperative-observation method in the development of written expression skills of the hearing-impaired students at Anadolu University ICEM high school level] (Unpublished doktarate thesis, Anadolu University, Institute of Social Sciences, Eskisehir, Turkey). Retrieved form https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi. (Thesis Number 51390)
 • Erdiken, B. (1989). Eskişehir Sağırlar Okulu ve Anadolu Üniversitesi İÇEM’de ortaokul sınıflarına devam eden 13-14 yaş işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin betimlenmesi [The description of written expression skills of 13-14 year old hearing impaired students who continue to Eskişehir HearingImpaired Middle School and Anadolu University in ICEM] (Unpublished master thesis, Anadolu University, Institute of Social Sciences, Eskisehir, Turkey). Retrieved form https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi. (Thesis Number 8901)
 • De La Paz, S., Monte-Sano, C., Arbor, A., Felton, M., Croninger, R., & Jackson, C., et. al. (2016). A historical writing apprenticeship for adolescents: Integrating disciplinary learning with cognitive strategies. Reading Research Quarterly, 52(1), 31-52. doi:10.1002/rrq.147
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Columbus: Upper Saddle River.
 • Cambra, C. (1994). An instructional program approach to improve hearing impaired adolescents’ narratives: A pilot study. The Volta Review, 96(3), 237-246.
 • Bowe, F. (1998). Language development in deaf children. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 3(1), 7377.
 • Blair, T. R., Rupley, W. H., & Nichols, W. D. (2007). The effective teacher of reading: Considering the ‘what’ and ‘how’ of instruction. The Reading Teacher, 60(5), 432-438. doi: 10.1598/RT.60.5.3
 • Asselin, M. (1999). Balanced literacy. Teacher Librarian, 27(1), 69-70.
 • Albertini, J. A., & Schley, S. (2003). Writing, characteristics, instruction and assessment. In Marschark, M. & Spencer, E. P. (Eds.), Oxford handbook of deaf studies, language and education (pp. 97-109). New York: Oxford University Press.
APA Karasu G, Uzuner Y (2018). İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı ile Gerçekleştirilen Yazma Çalışmalarının İncelenmesi. , 199 - 232. 10.21565/ozelegitimdergisi.310350
Chicago Karasu Güzin,Uzuner Yildiz İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı ile Gerçekleştirilen Yazma Çalışmalarının İncelenmesi. (2018): 199 - 232. 10.21565/ozelegitimdergisi.310350
MLA Karasu Güzin,Uzuner Yildiz İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı ile Gerçekleştirilen Yazma Çalışmalarının İncelenmesi. , 2018, ss.199 - 232. 10.21565/ozelegitimdergisi.310350
AMA Karasu G,Uzuner Y İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı ile Gerçekleştirilen Yazma Çalışmalarının İncelenmesi. . 2018; 199 - 232. 10.21565/ozelegitimdergisi.310350
Vancouver Karasu G,Uzuner Y İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı ile Gerçekleştirilen Yazma Çalışmalarının İncelenmesi. . 2018; 199 - 232. 10.21565/ozelegitimdergisi.310350
IEEE Karasu G,Uzuner Y "İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı ile Gerçekleştirilen Yazma Çalışmalarının İncelenmesi." , ss.199 - 232, 2018. 10.21565/ozelegitimdergisi.310350
ISNAD Karasu, Güzin - Uzuner, Yildiz. "İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı ile Gerçekleştirilen Yazma Çalışmalarının İncelenmesi". (2018), 199-232. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.310350
APA Karasu G, Uzuner Y (2018). İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı ile Gerçekleştirilen Yazma Çalışmalarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(2), 199 - 232. 10.21565/ozelegitimdergisi.310350
Chicago Karasu Güzin,Uzuner Yildiz İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı ile Gerçekleştirilen Yazma Çalışmalarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 19, no.2 (2018): 199 - 232. 10.21565/ozelegitimdergisi.310350
MLA Karasu Güzin,Uzuner Yildiz İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı ile Gerçekleştirilen Yazma Çalışmalarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.19, no.2, 2018, ss.199 - 232. 10.21565/ozelegitimdergisi.310350
AMA Karasu G,Uzuner Y İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı ile Gerçekleştirilen Yazma Çalışmalarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2018; 19(2): 199 - 232. 10.21565/ozelegitimdergisi.310350
Vancouver Karasu G,Uzuner Y İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı ile Gerçekleştirilen Yazma Çalışmalarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2018; 19(2): 199 - 232. 10.21565/ozelegitimdergisi.310350
IEEE Karasu G,Uzuner Y "İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı ile Gerçekleştirilen Yazma Çalışmalarının İncelenmesi." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19, ss.199 - 232, 2018. 10.21565/ozelegitimdergisi.310350
ISNAD Karasu, Güzin - Uzuner, Yildiz. "İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı ile Gerçekleştirilen Yazma Çalışmalarının İncelenmesi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 19/2 (2018), 199-232. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.310350