Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 28 Sayfa Aralığı: 31 - 59 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 04-02-2019

DENETİME İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz:
Bu araştırmanın amacı, denetlenenlerin denetime ilişkin tutumlarını ölçen, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu araştırmanın evrenini 2016-2017 öğretim yılında Samsun İli merkez ilçelerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise, bu evrenden random olarak seçilen ve araştırmaya gönüllü katılmayı kabul eden 554 yönetici ve öğretmen oluşturmuştur. Ölçeğin, açımlayıcı faktör analizi kullanılarak 29 madde üzerinden yapılan analizden sonra özdeğeri 1’in üstünde olan üç alt boyuttan oluştuğu anlaşılmıştır. Üç alt boyutun birlikte açıkladığı toplam varyans yüzdesi ise 65,17 olmuştur. Doğrulayıcı faktör analizine göre ise, bütün maddelerin ilgili faktörler altında anlamlı bir yapı oluşturduğu ve standart faktör yük değerlerinin .30 ve üzerinde olduğu görülmüştür. Ölçeğin toplam puanlarının Cronbach’s Alpha değerleri .95, Guttman değeri .87 ve Spearman Brown değeri .87 olmuştur. Bu değerler, “Denetime İlişkin Tutum Ölçeği”nin denetlenenlerin denetime ilişkin tutumlarını ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçüm yapabileceğinin kanıtı olarak kabul edilebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

THE SCALE OF ATTITUDES TOWARD SUPERVISION: THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Öz:
The purpose of this study is to develop a valid and reliable measurement tool measuring the attitudes of supervisees towards supervision. The population of this study was composed of the administrators and teachers servicing in the central districts of Samsun in the 2016-2017 educational year. The sample was composed of 554 administrators and teachers selected randomly from this population and having accepted to participate in the study voluntarily. Following the analysis made over 29 items by using the exploratory factor analysis, it was understood that the scale was composed of three sub-dimensions whose eigenvalues were above 1. and the total variance percentage which the three subdimensions accounted for together was found to be 65,17. Moreover, according to the confirmatory factor analysis, it was observed that all the items constituted a significant construct under the relevant factors and the standard factor load values were .30 and above. The Cronbach's Alpha value of the total score of the scale was found to be .95, the Guttmann value was determined to be .87 and the Spearman Brown value was calculated to be .87. These values can be accepted as a proof that "The Scale of Attitudes toward Supervision" can make a valid and reliable measurement of supervisee' attitudes toward supervision.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abbott, A. A. ve Lyter, S. C. (1998). “The Use of Constructive Criticism in Field Supervision”. Clinical Supervisor, 17: 43-57.
 • Aydın, M. (1993). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Başaran, İ. E. (2000). Eğitim yönetimi: Nitelikli okul. Ankara: Feryal Matbaası.
 • Bradley, L. J. ve Gould, L. J. (1994). Supervisee resistance. ERIC Digest. ERIC Identifier: D372344. Greensboro, NC: ERIC Clearinghouse on Counseling and Student Services.
 • Bennett, T. (1997). Clinical supervision marriage: A matrimonial metaphor for understanding the supervisor-teacher relationship. http://files.eric. ed.gov/fulltext/ED408246.pdf
 • Bernard, J. M. & Goodyear, R. K. (1992). Fundamentals of clinical supervision. Boston: Allyn and Bacon.
 • Bernard, J. & Goodyear, R. (2004). The fundamentals of clinical supervision. Boston: Allyn and Bacon.
 • Bradley, L. (1989). Counselor supervision: Principles, process, and practice (2nd ed.). Muncie, IN: Accelerated Development.
 • Cengiz, C. (1992). Millî Eğitim Bakanlığı bakanlık müfettişlerinin yetiştirilmesi ve teftişin geliştirilmesi. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • Cardno, C. (2001). “Managing Dilemmas in Appraising Performance: An Approach For School Leaders.” D. Middlewood and C. Cardno (Eds.), Managing Teacher Appraisal and Performance: A Comparative Approach (143-159). London: Routledge Falmer.
 • Çiçek-Sağlam, A. ve Demir A. (2009). “İlköğretim Müfettişlerinin Rehberlik Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri.” Milli Eğitim Dergisi, 38 (183): 130-139.
 • Doğanay, E. (2006). Taşra Birimlerindeki İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Yürütülen Teftiş Hizmetlerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Dündar, A. A. (2005). İlköğretim Okullarında Yapılan Teftişin Okul Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Fall, M. ve Sutton, J. (2004). Clinical supervision: A handbook for practitioners. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Gerono, S. L. J. (2007). “Locating Supervision-A Reflective Framework For Negotiating Tensions Within Conceptual And Procedural Foci For Teacher Development.” Teaching and Teacher Education, 24: 1502-1515.
 • Getz, H. G. (1999). “Assessment of Clinical Supervisor Competencies.” Journal of Counseling and Development, 77 (2): 491-497.
 • Göker, S. D. ve Gündüz, Y. (2014). “Denetime Gösterilen Tepki ve Bu Tepkiyi Azaltma Yolları.” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31: 129-148.
 • Göker, S. D. ve Gündüz, Y. (2017). “Eğitim Denetimi Sürecinde Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık Uygulamaları.” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (1): 83-93.
 • Gündüz, Y. ve Coşkun, K. (2011). “Teftiş Uygulamalarının Öğretmenlerde Yarattığı Stres Düzeyinin İncelenmesi.” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2): 367-388.
 • Gündüz, Y. (2012). “Eğitim Örgütlerinde Denetimin Gerekliliği: Kuramsal Bir Çalışma.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34: 1-6.
 • Hall, C. ve Noyes. A. (2009). “New Regimes of Truth: The Impact of Performative School Self Evaluation Systems on Teachers Professional İdentities.” Teaching and Teacher Education, 25: 850–856.
 • Heckman-Stone, C. (2003). “Trainee Preferences for Feedback and Evaluation in Clinical Supervision.” Clinical Supervisor, 22: 21-33.
 • Hicks, G. H. (1975). Örgütlerin Yönetimi: Sistemler ve Beşeri Kaynaklar Açısından. (Çev., Osman Tekok, Bintuğ Aytek ve Birol Bumin). Ankara: San Matbaası.
 • Hopkins, W. S. & Moore, K. D. (1993). Clinical supervision: A practical guide to student teacher supervision. Brown and Benchmark Publishers.
 • İnal, A. (2008). İlköğretim Okullarında Yapılan Denetimlerde Müfettişlerin Tutum ve Davranıslarının Ögretmenler Tarafından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Joreskob, K. G. & Sorbom, D. (1993). LISRESL 8: Structural equation modeling with the simplis command language. London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Kale, M. (1995). İlköğretimde Müfettiş Yönetici ve Öğretmen Etkileşiminin Eğitime Etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karakaya, İ., Elma, C., Kurtoğlu, S. ve Suiçmez, E. (2011). “Denetim Kaygısı Ölçeğininin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi (22–24 Haziran 2011). Mersin, Turkey.
 • Kauffman, C. & Scoular, A. (2004). “Toward A Positive Psychology Of Executive Coaching.” P.A. Linley ve S. Joseph (Eds.), Positive Psychology in Practice (287-304). Hoboken, NJ: Wiley Sons.
 • Kavas, E. (2005). İlköğretim Müfettişlerinin Denetim Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algı ve Beklentileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practices of structural equation modeling. New York: Guilford Press.
 • Liddle, B. (1986). “Resistance in Supervision: A Response to Perceived Threat.” Counselor Education and Supervision, 26: 117-127.
 • Nelson, M. L., Barnes, K. L., Evans, A. L. & Triggiano, P. J. (2008). “Working With Conflict in Clinical Supervision: Wise Supervisor’s Perspectives.” Journal of Counseling Psychology, 55 (2): 172-184.
 • Nelson, M. L. & Friedlander, M. L. (2001). “A Close Look at Conflictual Supervisory Relationships: The Trainees Perspective.” Journal of Counselling Psychology, 48 (4): 384-395.
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York: McGraw Hill.
 • Özbek, O. (1997). Öğretmenlerin Ders Teftiş Etkinliklerinde Müfettişlerden Beklentileri ve Bu Beklentilerin Müfettişlerce Gerçekleştirilme Düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Pedhazur, E. J. (1997). Multiple regression in behavioral research: Explanation and prediction. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers.
 • Pehlivan, İ. (1998). Denetimde personel geliştirme. 27 Temmuz-21 Ağustos 1998. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • Renklier, A. (2005). İlköğretim Denetmenlerinin İlköğretim Okullarında Öğrenme Öğretme Süreçleri ve Yönetim Görevleriyle İlgili Etkililik Düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Rue, L. W. & Byars, L. L. (1990). Supervision, key link to productivity the united states. Irwin Publishers.
 • Seçkin, N. (1998). “Teftişte Yeni Bir Yaklaşım: Sanatsal Teftiş.” M. Hesapçıoğlu ve H.Taymaz (Ed.), Türkiye’de Eğitim Yönetimi (209-217), İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Sergiovanni, T. J. & Starratt, R. J. (1988). Supervision human perspectives (4th Edition). NewYork: McGraw-Hill Publishing Company.
 • Sümbül, Ö. ve İnandı, Y. (2005). “İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinin, İlköğretim ve Bakanlık Müfettişlerine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması.” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 214-226.
 • Stoller, F. L. (1996). “Teacher Supervision: Moving Towards an Interactive Approach.” English Teaching Forum, 34 (2): 1-12.
 • Şencan, R. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlik. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Taymaz, H. (2002). Eğitim sisteminde teftiş: Kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Uğurlu, C. T. ve Usta, G. (2016). “Eğitimde Denetim Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.” Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1): 137-159.
 • Uluğ, F. (2004). “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Millî Eğitim Teftiş Sisteminin Değerlendirilmesi.” Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Millî Eğitim Teftiş Sisteminin Değerlendirilmesi Paneli (15 Mayıs 2004), 48-56. Ankara: Tem-Sen Yayınları.
 • Yılmaz, A. (2007). İlköğretim Müfettişlerinin Mesleki Görevlerini Yerine Getirme Durumları İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
APA GÜNDÜZİ Y, Elma C, Aslan H (2018). DENETİME İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. , 31 - 59.
Chicago GÜNDÜZİ Yüksel,Elma Cevat,Aslan Hüseyin DENETİME İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. (2018): 31 - 59.
MLA GÜNDÜZİ Yüksel,Elma Cevat,Aslan Hüseyin DENETİME İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. , 2018, ss.31 - 59.
AMA GÜNDÜZİ Y,Elma C,Aslan H DENETİME İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. . 2018; 31 - 59.
Vancouver GÜNDÜZİ Y,Elma C,Aslan H DENETİME İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. . 2018; 31 - 59.
IEEE GÜNDÜZİ Y,Elma C,Aslan H "DENETİME İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI." , ss.31 - 59, 2018.
ISNAD GÜNDÜZİ, Yüksel vd. "DENETİME İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". (2018), 31-59.
APA GÜNDÜZİ Y, Elma C, Aslan H (2018). DENETİME İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 0(28), 31 - 59.
Chicago GÜNDÜZİ Yüksel,Elma Cevat,Aslan Hüseyin DENETİME İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 0, no.28 (2018): 31 - 59.
MLA GÜNDÜZİ Yüksel,Elma Cevat,Aslan Hüseyin DENETİME İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.0, no.28, 2018, ss.31 - 59.
AMA GÜNDÜZİ Y,Elma C,Aslan H DENETİME İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2018; 0(28): 31 - 59.
Vancouver GÜNDÜZİ Y,Elma C,Aslan H DENETİME İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2018; 0(28): 31 - 59.
IEEE GÜNDÜZİ Y,Elma C,Aslan H "DENETİME İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI." Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 0, ss.31 - 59, 2018.
ISNAD GÜNDÜZİ, Yüksel vd. "DENETİME İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 28 (2018), 31-59.