6361 SAYILI KANUN’UN 9/3 HÜKMÜNÜN UYGULANMA(MA)SINA İLİŞKİN YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Temel Borç İlişkisinden Doğan Kişisel Def’ilerin Faktoring Şirketine İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Sorunu)

Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 2-Cilt 2 Sayfa Aralığı: 783 - 804 Metin Dili: Türkçe

6361 SAYILI KANUN’UN 9/3 HÜKMÜNÜN UYGULANMA(MA)SINA İLİŞKİN YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Temel Borç İlişkisinden Doğan Kişisel Def’ilerin Faktoring Şirketine İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Sorunu)

Öz:
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanu-nu’nun 9/3 hükmü ile Kanun öncesi dönemde tartışmalı olan, kambiyo senetlerindetemel borç ilişkisinden doğan def’ilerin faktoring şirketine karşı ileri sürülüp sürüleme-yeceği konusu, TTK hükümleri esas alınarak çözüme kavuşturulmak istenmiştir. Her nekadar olması gereken hukuk açısından bu çözüm tarzı, faktoring işleminin özellikleri vefaktoring’in temeli olan toptan alacak devri dikkate alındığında tartışmaya açık olsa da,getirilen düzenlemenin lafzı ve gerekçede de ortaya konulan kanun koyucunun amacıdikkate alındığında, hükmün uygulanması sonucunda söz konusu def’ilerin kural olarakfaktoring şirketine karşı ileri sürülemeyeceği sonucuna varılmaktadır. Hükmün uygu-lanmasında aksi yönde sonuca varan inceleme konusu karar bu açıdan eleştiriye açıktır.
Anahtar Kelime:

The Review of the Court of Appeal’s Decision Regarding the; Applicability (Inapplicability) of Article 9/3 of Act No.6361 (The Issue of Whether the Defences Arising From the Main Debtor-Creditor Relationship Can be Asserted Against Factoring Company)

Öz:
The issue of whether the defences based on the underlying transaction between drawer and beneficiary may or may not be set up against factoring company which is the holder was controversial is aimed to resolved by Financial Leasing, Factoring and Funding Companies Act No. 6361 art. 9/par.3 in accordance with related articles of Turkish Commercial Code. Even though this solution of the Act is disputable when considering the features of factoring transaction and bulk credit transfer which is a main characteristic of factoring, it can be concluded that defences based on the underlying transaction shall not be set up against the factoring company which is the holder as a conclusion of the appliance of the aforementioned article when the new article’s wording and the aim of the legislator mentioned at the preamble of the Act are taken into consideration. Turkish Cort of Cassation decision that is reivewed in this article, reached the contrary conclusion regarding the application of the article and it is open to criticism from this point of view.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altay, Sıtkı Anlam: Emre Yazılı Kambiyo Senetlerinde Kişisel Def’ilerin Factoring Şirketine Karşı İleri Sürülebilirliği Sorunu, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu - XXIV, 10-11 Aralık 2010, s. 291-333.
 • Bahtiyar, Mehmet: Kıymetli Evrak Hukuku, Ders Notları, Soru Örnekleri, İstanbul 2016.
 • Bahtiyar, Mehmet/Hamamcıoğlu, Esra: Tüketicinin Kıymetli Evrak ile Borçlanması ve Sonuçları, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1, Haziran 2015, s. 76-81.
 • Bozer, Ali/Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2017.
 • Domaniç, Hayri: Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulaması, TTK Şerhi-IV, İstanbul 1990.
 • Engin, Baki İlkay: Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu, Ankara 2002.
 • Erdemol, Haluk: Factoring ve Forfaiting, İstanbul 1992.
 • Fässler, Benedikt: Der Factoringvertrag im schweizerischen Recht, Zürich 2010.
 • Helvacı, Mehmet: Kambiyo Senetlerinde Def’iler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilim- ler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1985.
 • İmregün, Oğuz: Kara Ticaret Hukuku Dersleri (Genel Hükümler-Ortaklıklar-Kıymetli Evrak), İstanbul 2001.
 • Kocaman, Arif B.: Factoring İşleminin Hukuki Niteliği, Ankara 1992.
 • Kocaman, Ç. Berna: Finansal Açıdan Factoring, Ankara 1992.
 • Martinek, Michael: Moderne Vertragstypen, Band I, Leasing und Factoring, München 1991.
 • Oğuzman, M. Kemal/Barlas, Nami: Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavram- lar, İstanbul 2013.
 • Özakman, Cumhur: Factoring Sözleşmeleri, İstanbul 1988.
 • Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 1997.
 • Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal: Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, Çek Kanununun Yo- rumu İle, İstanbul 2013.
 • Pulaşlı, Hasan: Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, Ankara 2015.
 • Saraç, Şükrü: Yargıtay Kararları Işığında Factoring, Ankara 2017.
 • Uyanık Çavuşoğlu, Ayfer: Factoring ve Özellikle Miletlerarası Özel Hukukta Factoring Sözleşmesi, Adana 2004.
 • Uzun Kazmacı, Özge: Faktoring Sözleşmesi, İstanbul 2013.
 • Ülgen, Hüseyin/Helvacı, Mehmet/Kendigelen, Abuzer/Kaya: Arslan, Kıymetli Evrak Hukuku, Yeni Türk Ticaret Kanunu’na ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre, İstanbul 2014.
 • Yılmaz, Lerzan: Kambiyo Senetlerinde (Çek-Bono-Poliçe’de) Def’iler, İstanbul 2017.
 • Aral, Fahrettin: Topyekün Temlik, AÜHFD, C. 42, S.1-4, 1991-1992, s. 93-140.
 • Yeşiltepe, Önder: 6502 Sayılı TKHK 4/5 Çerçevesinde Kıymetli Evrakın Tüketici Yönünden Geçersizliği Meselesi, MÜHF-HAD., C. 20, S. 2, s. 40-44.
APA UZUN KAZMACI Ö, HAMAMCIOĞLU E (2017). 6361 SAYILI KANUN’UN 9/3 HÜKMÜNÜN UYGULANMA(MA)SINA İLİŞKİN YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Temel Borç İlişkisinden Doğan Kişisel Def’ilerin Faktoring Şirketine İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Sorunu). İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(2-Cilt 2), 783 - 804.
Chicago UZUN KAZMACI Özge,HAMAMCIOĞLU Esra 6361 SAYILI KANUN’UN 9/3 HÜKMÜNÜN UYGULANMA(MA)SINA İLİŞKİN YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Temel Borç İlişkisinden Doğan Kişisel Def’ilerin Faktoring Şirketine İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Sorunu). İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, no.2-Cilt 2 (2017): 783 - 804.
MLA UZUN KAZMACI Özge,HAMAMCIOĞLU Esra 6361 SAYILI KANUN’UN 9/3 HÜKMÜNÜN UYGULANMA(MA)SINA İLİŞKİN YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Temel Borç İlişkisinden Doğan Kişisel Def’ilerin Faktoring Şirketine İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Sorunu). İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2-Cilt 2, 2017, ss.783 - 804.
AMA UZUN KAZMACI Ö,HAMAMCIOĞLU E 6361 SAYILI KANUN’UN 9/3 HÜKMÜNÜN UYGULANMA(MA)SINA İLİŞKİN YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Temel Borç İlişkisinden Doğan Kişisel Def’ilerin Faktoring Şirketine İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Sorunu). İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 16(2-Cilt 2): 783 - 804.
Vancouver UZUN KAZMACI Ö,HAMAMCIOĞLU E 6361 SAYILI KANUN’UN 9/3 HÜKMÜNÜN UYGULANMA(MA)SINA İLİŞKİN YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Temel Borç İlişkisinden Doğan Kişisel Def’ilerin Faktoring Şirketine İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Sorunu). İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 16(2-Cilt 2): 783 - 804.
IEEE UZUN KAZMACI Ö,HAMAMCIOĞLU E "6361 SAYILI KANUN’UN 9/3 HÜKMÜNÜN UYGULANMA(MA)SINA İLİŞKİN YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Temel Borç İlişkisinden Doğan Kişisel Def’ilerin Faktoring Şirketine İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Sorunu)." İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16, ss.783 - 804, 2017.
ISNAD UZUN KAZMACI, Özge - HAMAMCIOĞLU, Esra. "6361 SAYILI KANUN’UN 9/3 HÜKMÜNÜN UYGULANMA(MA)SINA İLİŞKİN YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Temel Borç İlişkisinden Doğan Kişisel Def’ilerin Faktoring Şirketine İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Sorunu)". İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16/2-Cilt 2 (2017), 783-804.