Yıl: 2018 Cilt: 20 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 78 - 84 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24898/tandro.2018.20082 İndeks Tarihi: 27-02-2019

Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri

Öz:
AMAÇ: Bu çalışma, ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum konusundakigörüşlerini ve doğum tercihlerinin nedenlerini saptamak amacıylayapıldı.GEREÇ VE YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikteki araştırma, 2017–2018 öğretimyılı/bahar yarıyılında Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesiebelik bölümü öğrencileriyle yürütüldü (N=88). Veriler araştırmacılar tarafındanhazırlanan soru formu kullanılarak 05–09 Mart 2018 tarihleriarasında toplandı, SPSS 20 paket programında analiz edildi.BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması20,23±2,20’dir. Doğum dersi almayan öğrencilerin %78’i, doğum dersialan öğrencilerin %84,2’si normal vajinal doğumu tercih ettiklerini belirtmektedirler.Doğum dersi alan öğrencilerin %92,1’i doğum dersinindoğum tercihlerini etkilediğini, doğum dersi almanın doğum tercihlerinietkilediğini belirten öğrencilerin ise %91,4’ü tercihlerini olumluyönde etkilediğini belirtmektedirler.SONUÇ: Çalışmamızda, doğum dersi alan öğrencilerin çoğu normaldoğumu tercih etmektedirler. Öğrencilerin normal doğum konusundaolumlu tutum geliştirebilmesi, bu konudaki eksikliklerinin giderilmesive karar verme becerilerinin güçlendirilmesiyle mümkündür.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşirelik

Opinions of midwifery students about normal vaginal birth Saadet Gonca Mavi Aydoğdu , Betül Uzun , Ülkü Özsoy

Öz:
OBJECTİVES: This study was conducted to determine the opinions of midwives on normal vaginal birth and the causes of birth preferences. MARERİAL AND METHODS: Descriptive research was carried out in the midwifery department of the Faculty of Health Sciences of the University of Amasya (N=88) in the 2017–2018 academic year/spring semester. The data were collected between 05–09 March 2018 using the questionnaire prepared by the researchers and analyzed in the SPSS 20 package program. RESULTS: The average age of the students participating in the survey is 20.23±2.20. In our study, 78% of the students who did not take birth lessons and 84.2% of students who took birth lessons stated that they preferred normal vaginal birth. Birth lessons affected the birth preferences of 92.1% of the students who took the lesson, and 91.4% of the students who stated that taking the birth lesson affected the birth preferences also stated that the lesson affected the choice positively. CONCLUSION: In our study, it was found that the majority of students who took birth lessons preferred normal birth. The ability of students to develop positive attitudes towards normal birth is possible through the elimination of deficiencies, and strengthening of decision-making skills.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Taşçı Duran E, Ünsal Atan Ş. Kadınların sezaryen/vajinal doğuma bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Derg 2011;21:83–8.
 • Ergöl Ş, Kürtüncü M. Bir üniversite hastanesinde kadınların sezaryen doğum tercihlerini etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2014;26–34.
 • Karabulutlu Ö. Kadınların doğum şekli tercihlerini etkileyen faktörler. İ. Ü. F. N. Hem Derg 2012;20:210–8.
 • Bülbül T, Özen B, Çopur A, Kayacık F. Gebelerin doğum korkusu ve doğum şekline karar verme durumlarının incelenmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi 2016;25:126–30.
 • Memiş Ö. Sağlık çalışanları tarafından tercih edilen doğum yapma yöntemlerinin belirlenmesi. Üsküdar Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: 2016.
 • Vatansever Z, Okumuş H. Gebelerin doğum şekline karar verme durumlarının incelenmesi. DEUHYO ED Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2013;6:81–7.
 • Belkız L. Doğum şeklinin anne bebek bağı üzerine etkisinin incelenmesi. Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: 2017.
 • Elkin N. Bir aile sağlığı merkezine başvurmuş olan 18–49 yaş arası kadınların doğum şekli tercihleri ve ilişkili faktörler. Anadolu Klin 2016;21:119–28.
 • Çoban Koca S. Kadınların sezaryen doğum tercihi ve etkileyen faktörler. Cumhuriyet Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Sivas: 2015.
 • Mazzoni A, Althabe F, Liu NH, Bonotti AM, Gibbons L, Sanchez AJ, Belizán JM. Women’s preference for caesarean section: a systematic review and meta-analysis of observational studies. BJOG 2011;118:391–9. [CrossRef]
 • Souza JP, Gülmezoglu A, Lumbiganon P, Laopaiboon M, Carroli M, Fawoll B, et al. Caesarean section without medical indications is associated with an increased risk of adverse short-term maternal outcomes: the 2004–2008 WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health. BMC Med 2010;8:71. [CrossRef]
 • Carrapato MRG, Ferreira AM, Wataganara T. Cesarean section: the pediatricians’ views. J Matern Fetal Neonatal Med 2017;30:2081-5. [CrossRef]
 • Karakuş A. Sezaryen ve normal doğum yapan kadınların doğum yöntemlerine olan davranış ve tutumlarının belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: 2007.
 • Serçekuş P, Egelioğlu Çetişli N, İnci FH. Türkiye’deki nullipar kadınlar ve eşlerinin doğum tercihleri. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Derg 2015;6:182–5.
 • Uzunçakmak C, Güldaş A, Aydın S, Var A, Özçam H. S.B. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde 2005–2012 yılları arasında sezaryen ile doğum yapan hastaların değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Derg 2013;14:112–6. [CrossRef]
 • Yıldız Ş, Caypınar SS, Cengiz H, Dağdeviren H, Kanawati A. Türk kadınlarının doğum yöntemleri hakkındaki bilgi düzeyi ve bakış açısı. JCEI 2014;5:173–8.
 • İlhan G, Atmaca FFV, Eken M, Tavukçuoğlu Z, Özel A, Özdemir M, Güngör ES. What is Turkish women’s opinion about vaginal delivery? Turk J Obstet Gynecol 2015;2:75–8. [CrossRef]
 • Oktay S. Doğum yapan kadınların doğum şekline yönelik tercihleri ve etkileyen faktörler. Cumhuriyet Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Sivas: 2012.
 • Amanak K, Akdolun Balkaya N. Ebelik bölümü öğrencilerinin doğal doğuma yönelik bilgi ve düşünceleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;2:169–92.
 • Çakmak B, Arslan S, Nacar MC. Kadınların isteğe bağlı sezaryen konusundaki görüşleri. Fırat Tıp Derg 2014;19:122–5.
 • Çubuk MM. Kadınların doğum tercihleri üzerine sağlık eğitiminin etkisi. İnönü Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Malatya: 2014.
 • Akçay AE. Kayseri doğumevi hastanesine başvuran gebelerin doğum öncesi bakım alma durumunun doğum tercihine ve doğum tercihlerine etkisi. Erciyes Üniversitesi: Tıp Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: 2012.
 • Beirvand PS, Moghadam ZB, Salsali M, Majd HA, Birjandi M, Khalesi ZB. Prevalence of Fear of Childbirth and its Associated Factors in Primigravid Women: A Cross- Sectional Study. Shiraz E Med J 2017;18:e61896. [CrossRef]
 • Bozkurt Ş. Normal doğumda ve sezaryen doğumda anne memnuniyetinin değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: 2013.
 • Kapısız Ö, Karaca A, Süzer Özkan F, Gülen Savaş H. Hemşirelik öğrencilerinin doğum algısı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2017;7:156–60.
 • Gözükara F, Eroğlu K. İlk doğumunu yapmış kadınların (primipar) doğum şekline yönelik tercihlerini etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2008;32–46.
 • Utkualp N, Ogur P. Öğrencilerin doğum kadın hastalıkları ve hemşireliği dersi alan uygulamasına ilişkin duygu ve düşünceleri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010;3(1).
 • Duman Z. Sağlık çalışanlarının normal doğum ve sezaryen ile ilgili düşünceleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar: 2006.
APA MAVİ AYDOĞDU S, uzun b, ÖZSOY Ü (2018). Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. , 78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
Chicago MAVİ AYDOĞDU Saadet Gonca,uzun betül,ÖZSOY Ülkü Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. (2018): 78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
MLA MAVİ AYDOĞDU Saadet Gonca,uzun betül,ÖZSOY Ülkü Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. , 2018, ss.78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
AMA MAVİ AYDOĞDU S,uzun b,ÖZSOY Ü Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. . 2018; 78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
Vancouver MAVİ AYDOĞDU S,uzun b,ÖZSOY Ü Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. . 2018; 78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
IEEE MAVİ AYDOĞDU S,uzun b,ÖZSOY Ü "Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri." , ss.78 - 84, 2018. 10.24898/tandro.2018.20082
ISNAD MAVİ AYDOĞDU, Saadet Gonca vd. "Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri". (2018), 78-84. https://doi.org/10.24898/tandro.2018.20082
APA MAVİ AYDOĞDU S, uzun b, ÖZSOY Ü (2018). Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. Androloji Bülteni, 20(3), 78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
Chicago MAVİ AYDOĞDU Saadet Gonca,uzun betül,ÖZSOY Ülkü Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. Androloji Bülteni 20, no.3 (2018): 78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
MLA MAVİ AYDOĞDU Saadet Gonca,uzun betül,ÖZSOY Ülkü Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. Androloji Bülteni, vol.20, no.3, 2018, ss.78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
AMA MAVİ AYDOĞDU S,uzun b,ÖZSOY Ü Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. Androloji Bülteni. 2018; 20(3): 78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
Vancouver MAVİ AYDOĞDU S,uzun b,ÖZSOY Ü Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. Androloji Bülteni. 2018; 20(3): 78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
IEEE MAVİ AYDOĞDU S,uzun b,ÖZSOY Ü "Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri." Androloji Bülteni, 20, ss.78 - 84, 2018. 10.24898/tandro.2018.20082
ISNAD MAVİ AYDOĞDU, Saadet Gonca vd. "Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri". Androloji Bülteni 20/3 (2018), 78-84. https://doi.org/10.24898/tandro.2018.20082