Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 114 - 121 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/nurses.2016-52294 İndeks Tarihi: 04-03-2019

Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Depresyon Arasındaki İlişki

Öz:
Amaç: Multipl Skleroz (MS) hastalarında yorgunluk ve depresyon arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipteki bu araştırma 01 Ocak 2011-01 Mart 2011 tarihleriarasında, bir üniversite hastanesinin nöroloji polikliniğine kayıtlı 100 MS hastası ile yapılmıştır.Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından ilgili literatür taranarak elde edilen kişisel bilgiformu, “Yorgunluk Şiddet Ölçeği”, “Beck Depresyon Ölçeği” kullanılmıştır. Hastaların nöroloji uzmanlarıtarafından değerlendirilmiş olan “Genişletilmiş Yetersizlik Durum Skalası” puanları hastakayıtlarından elde edilmiştir. Veriler bilgisayarda SPSS 15.00 paket programında değerlendirilmiştirve Spearman korelasyon analizi, ki-kare, Mann-Whitney U ve Kruskall-Wallis testleri uygulanmıştır.Bulgular: Araştırmada elde edilen verilere göre hastaların %54’ünün yorgun olduğu,%52’sinde depresif belirtiler gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yorgun olan hastaların %72,2’sinindepresif belirtiler gösterdiği, yorgunluk ve depresyon arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğubulunmuştur (r=0,573; p<0,001). Sonuç: Bu çalışma, MS hastalarında yorgunluk ve depresyonarasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, ruh sağlığı hemşirelerinin MS hastalarındayorgunluğun depresyonun bir belirtisi olabileceğini kabul edip, hastaların psikososyal uyumlarınayardım etmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik

The Relationship Between Fatigue and Depression in Multiple Sclerosis Patients

Öz:
Objectives: The study aimed to evaluate the relationship between fatigue and depression in multiple sclerosis (MS) patients. Material and Methods: This cross-sectional study was conducted between 01 January 2011-01 March 2011 with 100 MS patients in a universty hospital, neurology outpatient department. The personal information form that was obtained from the literature by the researcher, “Fatique Severity Scale”, “Beck Depression Inventory” were used for collecting data. “Expanded Disability Stade Scale” scores which were evaluted by nurology specialists were gathered form patients records. Data were evaluated on the computer program SPSS 15.00 and the Spermans correlation analysis, Chi-square test, Mann-Whitney U test, and Kruskal-Wallis test were used. Results: According to the data obtained in this study 54% of the patients were tired, 52% of the patients have depressive symptoms. Study result also revealed that 72% of fatique patients had depressive symptoms and there is positive correlation between fatique and depression (r=0.573; p<0.001). Conclusion: The study suggest that there is a relationship between fatique and depression in MS patients. Consequently, psychiatric care nurses should consider that fatique can be the symptom of depression in MS patients also they should give hand patients.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Balkan S, Yaltkaya K, Oğuz Y. [Demyelinization diseases]. Nöroloji Ders Kitabı. 4. Baskı. Ankara: Palme Yayıncılık; 2000. p.349-62.
 • İdiman E. [The myelin disorders of the central nervous system]. Oğul E, editör. Klinik Nöroloji. 1. Baskı. Bursa: Nobel ve Güneş Tıp Kitabevleri; 2002. p.159-70.
 • Siva A. [Demyelinating diseases of the central nervous system]. Apaydın H, editör. Nöroloji Ders Kitabı. 1.Baskı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları; 2009. p.747-67.
 • Braley TJ, Chervin RD. Fatigue in multiple sclerosis: mechanisms, evaluation, and treatment. Sleep 2010;33(8):1061-7.
 • Türkbay TG, Yıldırım Y, Özakbaş S, Uzunel F, İdiman E. [Evaluation of the fatigue and effects of the fatigue in patients with multiple sclerosis]. Arch Neuropsychiatr 2004;10(6): 515-20.
 • Greim B, Benecke R, Zettl UK. Qualitative and quantitative assessment of fatigue in multiple sclerosis (MS). J Neurol 2007;254(Suppl 2):II58-64.
 • Penner IK, Bechtel N, Raselli C, Stöcklin M, Opwis K, Kappos L, et al. Fatigue in multiple sclerosis: relation to depression, physical impairment, personality and action control. Mult Scler 2007;13(9):1161-7.
 • Kurne A. [Common symptoms in Multiple Sclerosis and treatment principles]. Yaşamsal 2004;1:3-5.
 • Karabudak R. [Multiple sclerosis: from research to therapy-New directions in multiple sclerosis]. Hacettepe Medical Journal 2008; 39(3):115-20.
 • Tezcan AE. [Differential diagnosis of depression]. Duygudurum Bozuklukları Dizisi 2000; 1(2):77-98.
 • Yüksel N. Ruhsal Hastalıklar. 3. Baskı. Ankara: MN Medikal & Nobel Kitabevi; 2006. p.391
 • Boz C, Terzi M. [Semptoms of MS]. Hastalar İçin Soru ve Yanıtlarla Multipl Skleroz. 1. Baskı. Trabzon: İber Matbaacılık; 2010. p.18-33.
 • Krupp LB, LaRocca NG, Muir-Nash J, Steinberg AD. The fatigue severity scale. Application to patients with multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus. Arch Neurol 1989;46(10):1121-3.
 • Armutlu K, Korkmaz NC, Keser I, Sumbuloglu V, Akbiyik DI, Guney Z, et al. The validity and reliability of the Fatigue Severity Scale in Turkish multiple sclerosis patients. Int J Rehabil Res 2007;30(1):81-5.
 • Arkar H, Şafak C. [Exploring dimensions of the Beck Depression Inventory in a clinical sample]. Türk Psikoloji Dergisi 2004;19(53):117-23.
 • Özakbaş S. [Evaluation of disability in multiple sclerosis]. Arch Neuropsychiatr 2008; 45(Özel Sayı):6-9.
 • Téllez N, Río J, Tintoré M, Nos C, Galán I, Montalban X. Fatigue in multiple sclerosis persists over time: a longitudinal study. J Neurol 2006;253(11):1466-70.
 • Kaya T, Karatepe AG, Demirhan A, Günaydın R, Gedizlioğlu M, Çe P. [Fatigue and related factors in patients with multiple sclerosis]. J Neurol Sci 2009;26(2):190-7.
 • Lerdal A, Celius EG, Krupp L, Dahl AA. A prospective study of patterns of fatigue in multipl sclerosis. Eur J Neurol 2007;14(12): 1338-43.
 • Lerdal A, Celius EG, Moum T. Fatigue and its association with sociodemographic variables among multiple sclerosis patients. Mult Scler 2003;9(5):509-14.
 • Boztaş MH, Arısoy Ö. [Depression in medical disorders: diagnostic problems]. Current Approaches in Psychiatry 2010;2(3):318-32.
 • Elbi Mete HE. [Chronic disorder and depression]. Klinik Psikiyatri 2008;11(Ek 3):3-18.
 • Oğuzhanoğlu NK. [Medical conditions and depression]. Duygudurum Bozukları Dizisi 2001;1(3):116-25.
 • Chwastiak L, Ehde DM, Gibbons LE, Sullivan M, Bowen JD, Kraft GH. Depressive symptoms and severity of illness in multiple sclerosis: epidemiologic study of a large community sample. Am J Psychiatry 2002;159(11):1862- 8.
 • Brown RF, Valpiani EM, Tennant CC, Dunn SM, Sharrock M, Hodgkinson S, et al. Longitudinal assessment of anxiety, depressio, and fatigue in people with multiple sclerosis. Psychol Psychother 2009;82(Pt 1):41-56.
 • Yıldırım A, Hacıhasanoğlu R. Anxiety and depression in medical inpatients. New Symposium Journal 2010;48(4):248-55.
 • Koch M, Mostert J, Heerings M, Uyttenboogaart M, De Keyser J. Fatigue, depression and disability accumulation in multiple sclerosis: a cross-sectional study. Eur J Neurol 2009;16(3):348-52.
 • Pellicano C, Gallo A, Li X, Ikonomidou VN, Evangelou IE, Ohayon JM, et al. Relationship of cortical atrophy to fatigue in patients with multiple sclerosis. Arch Neurol 2010;67(4): 447-53.
 • Beiske AG, Svensson E, Sandanger I, Czujko B, Pedersen ED, Aarseth JH, et al. Depression and anxiety amongst multiple sclerosis patients. Eur J Neurol 2008;15(3):239-45.
APA HÜR S, SEZGİN S (2017). Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Depresyon Arasındaki İlişki. , 114 - 121. 10.5336/nurses.2016-52294
Chicago HÜR Sevgi,SEZGİN Serap Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Depresyon Arasındaki İlişki. (2017): 114 - 121. 10.5336/nurses.2016-52294
MLA HÜR Sevgi,SEZGİN Serap Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Depresyon Arasındaki İlişki. , 2017, ss.114 - 121. 10.5336/nurses.2016-52294
AMA HÜR S,SEZGİN S Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Depresyon Arasındaki İlişki. . 2017; 114 - 121. 10.5336/nurses.2016-52294
Vancouver HÜR S,SEZGİN S Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Depresyon Arasındaki İlişki. . 2017; 114 - 121. 10.5336/nurses.2016-52294
IEEE HÜR S,SEZGİN S "Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Depresyon Arasındaki İlişki." , ss.114 - 121, 2017. 10.5336/nurses.2016-52294
ISNAD HÜR, Sevgi - SEZGİN, Serap. "Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Depresyon Arasındaki İlişki". (2017), 114-121. https://doi.org/10.5336/nurses.2016-52294
APA HÜR S, SEZGİN S (2017). Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Depresyon Arasındaki İlişki. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 9(2), 114 - 121. 10.5336/nurses.2016-52294
Chicago HÜR Sevgi,SEZGİN Serap Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Depresyon Arasındaki İlişki. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 9, no.2 (2017): 114 - 121. 10.5336/nurses.2016-52294
MLA HÜR Sevgi,SEZGİN Serap Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Depresyon Arasındaki İlişki. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, 2017, ss.114 - 121. 10.5336/nurses.2016-52294
AMA HÜR S,SEZGİN S Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Depresyon Arasındaki İlişki. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2017; 9(2): 114 - 121. 10.5336/nurses.2016-52294
Vancouver HÜR S,SEZGİN S Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Depresyon Arasındaki İlişki. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2017; 9(2): 114 - 121. 10.5336/nurses.2016-52294
IEEE HÜR S,SEZGİN S "Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Depresyon Arasındaki İlişki." Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 9, ss.114 - 121, 2017. 10.5336/nurses.2016-52294
ISNAD HÜR, Sevgi - SEZGİN, Serap. "Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Depresyon Arasındaki İlişki". Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 9/2 (2017), 114-121. https://doi.org/10.5336/nurses.2016-52294