TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİM/ ÖĞRETİMİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇERÇEVE ÖNERİSİ

Yıl: 2017 Cilt: 28 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 151 - 168 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 16-03-2019

TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİM/ ÖĞRETİMİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇERÇEVE ÖNERİSİ

Öz:
Akreditasyon, genel anlamda topluma sunulan mal ve hizmetlerin belirli mükemmeliyet standartlarında sunulduğunu güvence altına almaya yönelik bir sistemdir. Yükseköğretimde akreditasyon; bir öğretim kurumunun ya da öğretim kurumu tarafından uygulanmakta olan herhangi bir programın, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde belirli performans standartlarına (kalite, verimlilik, etkinlik vb.) sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlayan ve böylece yükseköğretime talepte bulunanlara ve aynı zamanda kamuoyu nezdinde güven tesis etmeye yönelik bir süreçtir. Akreditasyon standartları ile yükseköğretimde ulaşılmak istenen temel amaç, akademik faaliyetlerin kalitesinin arttırılması, şeffaflık ve denetlenebilirliğin sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Dolayısıyla akreditasyon tek bir defaya mahsus bir işlem değildir. Aksine bağımsız akreditasyon ajansı tarafından yürütülen periyodik değerlendirme süreçlerinden oluşur. Son yıllarda ülkemizde yükseköğretim kurumlarında ve programlarında akreditasyon uygulamaları önem kazanmıştır. Konuya sosyal hizmet eğitim/öğretimi açısından bakıldığında olumlu bir tablo ile karşılaşılmamaktadır. Türkiye’de henüz akreditasyon sürecini tamamlamış bir sosyal hizmet lisans ya da yüksek lisans programı bulunmamaktadır. Bu çalışma ile özellikle 2000’li yıllardan itibaren sayıları dramatik olarak artan sosyal hizmet programlarının akreditasyon uygulamalarına yönelik genel bilgiler içeren bir çerçeve model önerisi sunulmaktadır. Bu kapsamda çalışmada, sosyal hizmet programının akreditasyonu için gerekli temel öğeler; programın amaçları, program çıktıları, eğitim/öğretim planı, öğretim kadrosu, altyapısı, organizasyon yapısı ve karar alma süreçlerine yönelik standartlar dizisi geliştirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları

A Proposal fora Model Framework Regarding Quality Assurance System and Accreditation Standards in Social Work Education in Turkey

Öz:
In general, accreditation is a system for guaranteeing that the goods and services are offered to society in certain excellence standards. Accreditation in higher education is a process that aims to demonstrate an education institutionorany program implemented by an education institution have particular performance standards (quality, efficiency, effectiveness, etc.) at national and/or international level and thus, to build trust in the presence of public for parties demanding higher education. The main purpose for accreditation standards in higher education is not only to improve quality of academic activities, but to ensure sustainability of transparency and auditability as well. Therefore, accreditation is not a one-offprocedure. On the contrary, it consists of periodic evaluation processes conducted by an independent accreditation agency. In recent years, accreditation applications in higher education institutions and programs in our country have gained importance. In terms of social work education/training, the statement is not all positive. There is not yet a bachelor’s or master’s program in social work education which has completedits’ accreditation process. In this study, a proposal for a model framework is presented including a general overview of accreditation standards of social work programs, numbers of which have been dramatically increasing since the 2000s. In this context, a set of standards have been developed regarding basic elements for the accreditation of social work programs; the objectives of the program, outcomes of the program, education / training plan, teaching staff, background, organizational structure and decision-making processes.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aktan, C. C., Güncel, U. (2007). “Yükseköğretimde Akreditasyon.”C. Can Aktan. Değişim Çağında Yükseköğretim. İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını: İzmir.
 • Alptekin, K., Topuz, S. ve Zengin, O. (2014). Türkiye’de sosyal hizmet eğitiminde mevcut durum: tespitler, analizler ve öneriler. Sosyal hizmet sempozyumu 2013: Türkiye’de çocuğun refahı ve korunması: kapsayıcı bir yaklaşım arayışı, ss.353-366. Sempozyum Bildirileri (elektronik basım). Kocaeli.
 • Beverley, A. ve Worsley, A. (2007). Learning and Teaching Social Work Practice, New York: Palgrave.
 • CHEA. (2001). Glossary of Key Terms in Quality Assurance and Accreditation, Council for Higher Education Accreditation. Erişim: 26 Haziran 2016, http://www.chea. org/international/inter_glossary01.html.
 • Council on Social Work Education (CSWE), ‘2014 Annual Statistics on Social Work Education in the United States’.
 • Duyan, V. (2010). Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları ve Müdahale Yöntemleri, Ankara: Aydınlar Matbaası.
 • Gray, M. ve Lovat, T. (2008). ‘Practical Mysticism, Habermas, and Social Work Praxis’, Journal of SocialWork, 8: 149.
 • ENQA. (2007). Standardsandguidelines for qualityassurance in the Europeanhighereducationarea. Helsinki: ENQA.
 • ENQA. (2008), Qualityprocedures in theEuropeanhighereducationareaandbeyond: Second ENQA survey. Helsinki: ENQA.
 • European Consortium for Accreditation, ‘Accreditation in the European Higher Education Area’, 2005.
 • Hamalainen, K., ve Jakku-Sihvonen, R. (2000). Morequalitytothequalitypolicy of education. Helsinki: National Board ofEducation.
 • Harvey, L., veGreen, D. (1993). Definingquality. Assessmentand Evaluation in HigherEducation, 18(1), 9-34.
 • Karataş, K. ve Erkan, G. (2005). Türkiye’de sosyal hizmet eğitiminin tarihçesi. Ü. Onat (yayına hazırlayan). (İçinde) Sosyal hizmet sempozyumu 2002: sosyal hizmet eğitiminde yeni yaklaşımlar, ss. 112-133. Ankara: Aydınlar Matbaacılık Ltd. Şti.
 • Kut, S. (2005). Türkiye’de sosyal hizmet mesleğinin eğitimi. Ü. Onat (yayına hazırlayan). (İçinde) Sosyal hizmet sempozyumu 2002: sosyal hizmet eğitiminde yeni yaklaşımlar, ss. 9-13. Ankara: Aydınlar Matbaacılık Ltd. Şti.
 • Küçükcan, T., ve Gür, B.S. (2009). Türkiye’de yükseköğretim: Karşılaştırmalı bir analiz. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı: Ankara.
 • ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, (2015). ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), Ankara. Erişim: 30.07.2015, http:// www.osym.gov.tr/belge/1-23560/2015- osys-yuksekogretim-programlari-vekontenjanlari-ki-.html
 • Özer, M. (2010). Yükseköğretimde kalite güvencesi üzerine. Cumhuriyet Bilim Teknoloji 1213/18.
 • Özer, M., Gür, S.B., Küçükcan, T. (2011). Kalite güvencesi: Türkiye yükseköğretimi için stratejik tercihler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi: Ankara.
 • Payne, M. (1997). Modern Social Work Theory, Campling: Mac Millan Press.
 • Thompson, N. (2005). Under standing Social Work, New York: Palgrave.
 • UNESCO. (2004). Higher Education in a Globalized Society: UNESCO Education Position Paper. Paris: UNESCO. http://unesdoc. unesco.org/images/0013/001362/136247e. Pdf
 • World Bank. (2008). Turkey-Highereducationpolicystudy. Volume 1: Strategic directionsforhighereducation in Turkey. (Report No: 39674 – TU). Washington, DC: World Bank.
 • www.yok.gov.tr. Erişim Tarihi: 16.06.2016
APA yiğit t (2017). TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİM/ ÖĞRETİMİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇERÇEVE ÖNERİSİ. , 151 - 168.
Chicago yiğit talip TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİM/ ÖĞRETİMİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇERÇEVE ÖNERİSİ. (2017): 151 - 168.
MLA yiğit talip TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİM/ ÖĞRETİMİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇERÇEVE ÖNERİSİ. , 2017, ss.151 - 168.
AMA yiğit t TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİM/ ÖĞRETİMİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇERÇEVE ÖNERİSİ. . 2017; 151 - 168.
Vancouver yiğit t TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİM/ ÖĞRETİMİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇERÇEVE ÖNERİSİ. . 2017; 151 - 168.
IEEE yiğit t "TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİM/ ÖĞRETİMİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇERÇEVE ÖNERİSİ." , ss.151 - 168, 2017.
ISNAD yiğit, talip. "TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİM/ ÖĞRETİMİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇERÇEVE ÖNERİSİ". (2017), 151-168.
APA yiğit t (2017). TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİM/ ÖĞRETİMİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇERÇEVE ÖNERİSİ. Toplum ve Sosyal Hizmet, 28(1), 151 - 168.
Chicago yiğit talip TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİM/ ÖĞRETİMİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇERÇEVE ÖNERİSİ. Toplum ve Sosyal Hizmet 28, no.1 (2017): 151 - 168.
MLA yiğit talip TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİM/ ÖĞRETİMİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇERÇEVE ÖNERİSİ. Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.28, no.1, 2017, ss.151 - 168.
AMA yiğit t TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİM/ ÖĞRETİMİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇERÇEVE ÖNERİSİ. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2017; 28(1): 151 - 168.
Vancouver yiğit t TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİM/ ÖĞRETİMİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇERÇEVE ÖNERİSİ. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2017; 28(1): 151 - 168.
IEEE yiğit t "TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİM/ ÖĞRETİMİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇERÇEVE ÖNERİSİ." Toplum ve Sosyal Hizmet, 28, ss.151 - 168, 2017.
ISNAD yiğit, talip. "TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİM/ ÖĞRETİMİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇERÇEVE ÖNERİSİ". Toplum ve Sosyal Hizmet 28/1 (2017), 151-168.