Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 302 - 308 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31067/0.2018.29 İndeks Tarihi: 23-03-2019

Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi

Öz:
Amaç: Araştırmada üniversite öğrencilerinin flört ilişkilerinde psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet maruziyetinin saptanması, öğrencilerinflört şiddetine yönelik tutumlarının ve toplumsal cinsiyet algılarının psikolojik ve fiziksel şiddete maruziyet ile ilişkisinindeğerlendirilmesi amaçlanmıştır.Gereç-Yöntem: Kesitsel tipteki araştırma 2017 yılı Ocak-Nisan ayları arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde yürütülmüştür.Araştırma grubunu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 292 öğrenci oluşturmuştur. VerilerKişisel Bilgi Formu, Toplumsal Cinsiyet Algısı, Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ölçekleriyle araştırmacılar tarafından toplanmıştır.Çözümlemede tanımlayıcı istatistikler, ki kare, Kolmogrow Smirnov, Mann Whitney U testinden yaralanılmıştır. Anlamlılık düzeyip<0,05 kabul edilmiştir.Bulgular: Araştırma sırasında flört ilişkisi olan öğrencilerin oranı %45,4’tür ve flört ilişkisinde psikolojik, fiziksel, cinsel şiddetemaruziyet oranı sırasıyla %39,5, %8,5, %3,9’dur. Psikolojik şiddete maruziyet oranı kızlarda, fiziksel şiddete maruziyet oranı geçmiştekiflört ilişkisinde şiddete maruz kalanlarda yüksektir (p<0,001). Fiziksel şiddete maruz kalanlarda Toplumsal Cinsiyet AlgısıÖlçeği puan ortalaması düşük (p<0,001), Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik ve Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum ölçekleri puanortalamaları yüksektir (p<0,005).Sonuç: Öğrencilerin yüksek oranda flört şiddetine maruz kaldığı, şiddetin toplumsal cinsiyet açısından olumsuz normlarla beslenenbir sorun olduğu ve şiddetin kabul görmesinin fiziksel şiddet maruziyeti açısından risk faktörü olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyoloji Kadın Araştırmaları Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri

Exposure to Dat ing Violence among University Students : Relat ionship between Exposure to Violence, and Att itudes towards Dat ing Violence and Perception of Gender

Öz:
Objectives: The study was aimed at determining university students’ exposure to psychological, physical, sexual dating violence and the relationship between attitudes towards dating violence and perception of gender, and exposure to psychological, physical, sexual dating violence. Material-Method: This cross-sectional study was performed at Bandırma Onyedi Eylül University between January 2017 and April 2017. The study population comprised 292 students studying in the Department of Nursing at the Faculty of Health Sciences. The data were collected by the researchers using the Personal Information Form, The Attitudes Towards Dating Violence Scale, and Gender Perception Scale. In the analysis, descriptive statistics, Chi Square, Kolmogrow Smirnow test, Mann Whitney U test were used. The p value of <0.05 was considered significant. Results: During the study, 45.4% of the participating students were dating. Of them, 39.5%, 8.5% and 3.9% were exposed to psychological, physical and sexual dating violence, respectively. While rates for exposure to psychological violence were higher in girls, rates for exposure to physical violence were higher in those who were exposed to dating violence previously (p<0.001). In those exposed to physical violence, the mean score for the Gender Perception Scale was low (p<0,001), but the mean score for the Attitudes Towards Male Psychological and Physical Dating Violence Scale was high (p<0,005). Conclusion: The present study determined that students are exposed to high levels of dating violence, that violence is an issue resulting from gender-related negative norms, and that acceptance of violence is a risk factor in terms of exposure to physical violence.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyoloji Kadın Araştırmaları Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
8
10
8
 • Can G, Ozdilli K, Erol O, Unsar S, Tulek Z, Savaser S, et al. Comparison of the health-promoting lifestyles of nursing and non-nursing students in Istanbul, Turkey. Nurs Health Sci 2008; 10:273-80. [CrossRef ]
 • Aslan D, Vefikuluçay D, Zeyneloğlu S, Erdost T, Temel F. Ankara’da İki Hemşirelik Yüksekokulunun 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Flört Şiddetine Maruz Kalma, Flört İlişkilerinde Şiddet Uygulama Durumlarının ve Bu Konudaki Görüşlerinin Saptanması Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Teknik Rapor, Ankara, 2008.
 • Mıhçıokur S, Akın A. Flört Şiddeti-“Şiddet’li Sevgi”. Sağlık ve Toplum 2015;25:9-15.
 • Pengpid S, Peltzer K. Intimate partner violence victimization and associated factors among male and female university students in 22 countries in Africa, Asia, and the Americas. African Journal of Reproductive Health 2016; 20:29-39.
 • Shen AC. Dating violence and posttraumatic stress disorder symptoms in taiwanese college students: The roles of cultural beliefs. J Interpers Violence 2014; 29:635-58. [CrossRef ]
 • Flake TA, Barros C, Schraiber LB, Menezes PR. Intimate partner violence among undergraduate students of two universities of the state of Sao Paulo, Brazil. Rev Bras Epidemiol 2013; 16:801-10.
 • Ilknur AA, Ozge O, Durdane Y, Dilek CE. University students’ problemsolving behaviors and exposure to dating abuse in their romantic relationship. Prog Health Sci 2014; 4:123-30.
 • Yüksel A, Engin E, Turgut E. Hemşirelik öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2014;8:834-40.
 • Matud MP. Dating violence and domestic violence. Journal of Adolescent Health 2007;40:295–7. [CrossRef ]
 • Wekerle C, Leung E, Wall A, MacMillan H, Boyle M, Trocme N, et al. The contribution of childhood emotional abuse to teen dating violence among child protective services-involved youth. Child Abuse & Neglect 2009;33: 45-58. [CrossRef ]
 • Hatipoğlu S. Başkent Üniversitesi öğrencilerinde flört şiddeti prevalansı anketi. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara 2010.
 • T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013. Ankara, Fersa Ofset, 2008.
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012-2015. Ankara, Elma Teknik Basım Matbaacılık, 2012.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet. Ankara, Elma Teknik Basım Matbaacılık, 2015.
 • Altınova HH, Duyan V. Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet 2013;24:9-22.
 • Altuntaş O, Altınova HH. Toplumsal cinsiyet algısı ile sosyo-ekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Turkish Studies 2015;10:83-100. [CrossRef ]
 • Price EL, Byers ES, Dating Violence Research Team. The attitudes towards dating violence scales: development and initial validation. Journal of Family Violence 1999; 14:351-75. [CrossRef ]
 • Yumuşak A. Üniversite öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutumları, toplumsal cinsiyetçilik ve narsisistik kişilik özellikleri arasındaki ilişki. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Tokat, 2013.
 • Yumuşak A, Şahin R. The validity and reliability of attitudes towards dating violence scales. Electronic Journal of Social Sciences 2014;13:233-52. [CrossRef ]
 • Johnson WL, Manning WD, Giordano PC, Langmore MA. Relationship context and ıntimate partner violence from adolescence to young adulthood. Journal of Adolescent Health 2015; 57: 631-6. [CrossRef ]
 • Halpern C, Spriggs A, Martin S, Kupper L. Patterns of intimate partner violence victimization from adolescence to young adulthood in a nationally representative sample. Journal of Adolescent Health 2009; 45:508-16. [CrossRef ]
 • O’Leary KD, Slep AS, Avery-Leaf S, Cascardi M. Gender differences in dating aggression among multiethnic high school students.. Journal of Adolescent Health 2008; 42:473-9. [CrossRef ]
 • Smith PH, White JW, Holland LJ. A longitudinal perspective on dating violence among adolescent and collegeage women. American Journal of Public Health 2003;93:1104-09.
 • Gagne MH, Lavoie F, Hebert M. Victimization during childhood and revictimization in dating relationships in adolescent girls. Child Abuse & Neglect 2005; 29:1155-72.
 • Akın A, Demirel S. Toplumsal cinsiyet kavramı ve sağlığa etkileri. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2003;25:73-82.
 • Reyes HLM, Foshee VA, Niolon PH, Reidy DE, Hall JE. Gender role attitudes and male adolescent dating violence perpetration: normative beliefs as moderators. J Youth Adolesc 2016; 45:350-60. [CrossRef ]
 • Başar F, Demirci N. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddet. KASHED 2015;2: 41-52.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet. Ankara, Elma Teknik Basım Matbaacılık, 2009.
APA TARI SELÇUK K, Avcı D, Mercan Y (2018). Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi. , 302 - 308. 10.31067/0.2018.29
Chicago TARI SELÇUK Kevser,Avcı Dilek,Mercan Yeliz Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi. (2018): 302 - 308. 10.31067/0.2018.29
MLA TARI SELÇUK Kevser,Avcı Dilek,Mercan Yeliz Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi. , 2018, ss.302 - 308. 10.31067/0.2018.29
AMA TARI SELÇUK K,Avcı D,Mercan Y Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi. . 2018; 302 - 308. 10.31067/0.2018.29
Vancouver TARI SELÇUK K,Avcı D,Mercan Y Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi. . 2018; 302 - 308. 10.31067/0.2018.29
IEEE TARI SELÇUK K,Avcı D,Mercan Y "Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi." , ss.302 - 308, 2018. 10.31067/0.2018.29
ISNAD TARI SELÇUK, Kevser vd. "Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi". (2018), 302-308. https://doi.org/10.31067/0.2018.29
APA TARI SELÇUK K, Avcı D, Mercan Y (2018). Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(3), 302 - 308. 10.31067/0.2018.29
Chicago TARI SELÇUK Kevser,Avcı Dilek,Mercan Yeliz Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9, no.3 (2018): 302 - 308. 10.31067/0.2018.29
MLA TARI SELÇUK Kevser,Avcı Dilek,Mercan Yeliz Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.3, 2018, ss.302 - 308. 10.31067/0.2018.29
AMA TARI SELÇUK K,Avcı D,Mercan Y Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 9(3): 302 - 308. 10.31067/0.2018.29
Vancouver TARI SELÇUK K,Avcı D,Mercan Y Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 9(3): 302 - 308. 10.31067/0.2018.29
IEEE TARI SELÇUK K,Avcı D,Mercan Y "Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi." Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9, ss.302 - 308, 2018. 10.31067/0.2018.29
ISNAD TARI SELÇUK, Kevser vd. "Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi". Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9/3 (2018), 302-308. https://doi.org/10.31067/0.2018.29