Yıl: 2017 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 209 - 234 Metin Dili: Türkçe DOI: 023527800053819 İndeks Tarihi: 27-03-2019

Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları

Öz:
Bu çalışma Starbucks ile Kahve Dünyası markalarının bütünleşik pazarlama iletişimi bağlamında sosyal medya faaliyetlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Markaların sosyal medya faaliyetlerinin incelenmesinde, ticari Facebook hesapları ve paylaştıkları görsel iletişim içerikleri temel alınmıştır. Değerlendirme süreci 1-31 Aralık 2016 tarihlerini kapsamış ve görsel paylaşımlara içerik analizi uygulanmıştır.Araştırma sonucunda, kahve markalarının ürün, hizmet ve ortam aracılığı ile yarattığı kahve kültürünü, sosyal medyada görsel iletişim ve tüketici etkileşimi ile sürdürdüğü, duygusal bağ kurmaya yönelik paylaşımları teşvik ettiği ve bu ortamı markanın pazarlama iletişimi çalışmalarına destek verecek biçimde yönettiği görülmüştür. Bu bağlamda Starbucks’ın sosyal medyada daha aktif olduğu ve pazarlama iletişimini daha etkili yürüttüğü belirlenmiştir. Görselliğin öne çıktığı günümüzde kahve markalarının tüketicinin gözüne hitap edecek, kalplerine dokunacak ve marka hakkında daha fazla konuşturacak şekilde sosyal medya paylaşımlarında bulunması, onların başarılarını daha da arttıracağı yönünde değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Sosyal Çalışma Film, Radyo, Televizyon İşletme Sosyoloji Halkla İlişkiler İktisat

Coffe Brands’ Social Media Use in the Context of Integrated Marketing Communication

Öz:
This study was conducted to examine social media activities in the context of integrated marketing communications of Starbucks and Coffee World brands. The social media activities of the brands were examined based on commercial Facebook accounts and the visual communication content they shared. The evaluation process covered the dates 1-31 December 2016 and content analysis was applied to visual sharing. As a result of the research, the coffee culture created by coffee brands through products, services and the environment is maintained in social media through visual communication and consumer interaction, encourage sharing of emotional connections and manage this environment in a way that supports the brand's marketing communication efforts. In this context, Starbucks was found to be more active in social media and more effective in marketing communication. Nowadays, when your visuals come to the fore, it is considered that coffee brands will make their success even better by sharing social media in a way that will appeal to the consumers, touch their hearts and talk more about the brand.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Sosyal Çalışma Film, Radyo, Televizyon İşletme Sosyoloji Halkla İlişkiler İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akar, E. 2010. Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyal Ağ Siteleri – Bir Pazarlama İletişimi Kanalı Olarak İşleyişi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.:10- Sayı/No: 1 : 107–122.
 • Akyol Çekiç, A.; Akyol, M. ve Yılmaz, A. 2014. Yeni Medya Araçlarında Görsel İletişim: Otomobil Markalarının Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir İnceleme, Selçuk İletişim, 2014, 8 (2): 119-131.
 • Alıç, S. ve Alıç, F. 2013. Dünyanın Kahveleri, Kahvelerin Dünyası Toplumsal Değişimin Bir Aynası Olarak “Kahvehane”Den “Starbucks”A, “Starbucks”Tan Da “Kahve Dünyası”na Geçiş, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 37 Temmuz – Ağustos 2013: 147-180.
 • Başlar, G. 2013. Yeni Medyanın Gelişimi Ve Dijitalleşen Kapitalizm, Xı Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Kitabı, 23-25 Ocak 2013, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Bulut, E. 2012. Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Kapsamında Sosyal Medya Uygulamaları Ve Etkili Kampanya Örnekleri, Basılmamış Yükseklisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Binark, M. ve Bek Gencel, M. 2007. Eleştirel Medya Okuryazarlığı: Kuramsal Yaklaşımlar Ve Uygulamalar, İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Çalık, M.; Altunışık, R. Ve Sütütemiz, N. 2013. Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Marka Performansı Ve Pazar Performansı İlişkisinin İncelenmesi, Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 19, S:137-162.
 • Durmaz, M. 2001. Pazarlama İletişimi Üzerine, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:11:237-241.
 • Evans, L. L. 2010. Social Media Marketing: Strategies for Engaging in Facebook, Twitter &Other Social Media, Que Publishing, America :First Printing, June, ISBN 978-0-7897-4284-1. Geray, H.(2003). İletişim Ve Teknoloji. Uluslararası Birikim Düzeninde Medya Politikaları, İstanbul: Ütopya.
 • Göker, G.; Demir, M. ve Doğan, A. 2010. Ağ Toplumunda Sosyalleşme Ve Paylaşım: Facebook Üzerine Ampirik Bir Araştırma, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 4C0035, ISSN:1306-3111.
 • Heise, U. (1996). Kahve Ve Kahvehane, Yapı Kredi Bankası Sergi Katoloğu, Tanede Saklı Keyif Kitabı, (Http://www.Gidamo.Org.Tr/Resimler/Ekler/Cb22bdd0b7ba1ab_Ek.Pdf?Dergi (14.01.2015).
 • Kavoğlu, S. 2012. Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar: Oyuna Dayalı Reklam Ve Örnek Uygulamalar, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 29 Mart – Nisan 2012, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN:1694-528X.
 • Kara, Y. ve Coşkun, A. 2012. Sosyal Ağların Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye’deki Hazır Giyim Firmaları Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi (C.XIV, S II, 2012 ), s:73-90.
 • Kara, T. 2012. Sosyal Medya Ağlarının Sosyal Ticaret Ağına Dönüşümü: Facebook Örneği, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2012 11(4):1419-1439 ISSN: 1303-0094 JSS 11(4) (2012):1419-1439.
 • Kaya, N. 2012. Pazarlamada Sosyal Medya Kullanımı, İstanbul: Fatih Üniversitesi İşletme, Basılmamış Yüksek Lisans Bitirme Projesi, İstanbul.
 • Kınay, Ö.2013. Küreselleşme Ve Küresel Markalaşma: Yerellik Ve Kültürel Göstergeler Bağlamında Prıngles Örneği, TOJDAC, April 2013 Volume 3 Issue, s.12-20.
 • Kocabaş, İ. 2016. Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medya: Arçelik Ve Bosch Markalarının Kurumsal Facebook Ve Twitter Hesapları Üzerine Bir İnceleme, Selçuk İletişim, 2016, 9 (2): 69-91.
 • Köseoğlu, Ö. 2013. Bir Pazarlama İletişimi Ortamı Olarak Facebook: Reklam Ve Elektronik Ağızdan Ağıza Mesajların Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Analiz, Global Media Journal Bahar (6), 74-101, 15 Mart.
 • Kuyucu, M. 2014. Futbol Endüstrisinde Sosyal Medya Pazarlama Uygulamaları, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7, Aralık 2014, s. 161-175.
 • Özgen, E. ve Doymuş, H. 2013. Sosyal Medya Pazarlamasında Farklılaştırıcı Bir Unsur Olarak İçerik Yönetimi Konusuna İletişimsel Bir Yaklaşım, AJIT, Kış – Cilt: 4 ‐ Sayı: 11.
 • Özgül, N. (2008). Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Gerilla Pazarlama Stratejilerinin Kullanılması, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilimdalı, İzmir
 • Öztürk, M.; Batum, T. P. ve Ersoy, F. 2016. Konut Markaları Pazarlama İletişiminde Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyor?: Bir İçerik Analizi, Bildiri, 21. Pazarlama Kongresi: Dijital Dünyada Pazarlama, 06 - 08 Ekim 2016, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Peltekoğlu, B. F. ve Hürmeriç, P. 2013. Relations Tool in Turkish Football Teams, Selçuk İletişim, 7( 2), ss: 5-13.
 • Punj, G. 2011. “Effect of Consumer Beliefs Online Purchase Behavior: The Influence of Demographic Characteristics and Consumption Values”, Journal of Interactive Marketing, 25 (3): 134-144.
 • Say, S. 2015. Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Gıda Sektöründe Facebook Örneği, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, Yıl:7, Sayı:28, s:19-39.
 • Sayımer, İ. ve Uran, A. B. 2014. Pazarlama İletişiminde Sanal Ortam Temsilleri: Küresel Kahve Markalarının Web Sitesi ve Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma, Yeni Medya Yeni Pratikler Yeni Olanaklar, Umuttepe Yayınları No:118, 1. Basım.
 • Sevinç, B. (2013), Simgesel Mekân Tüketimi Ve Yeni Kamusal Alanlarda Toplumsallık: Fatih At Pazarı Örneği, International Journal of Social Science, Volume 6 Issue 4, p. 1003-1028
 • Solmaz, B.; Tekin, G.; Herzam, Z. ve Demir, M. 2013. İnternet Ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama, Selçuk İletişim, 7, 4, 2013
 • Tektaş, N. 2014. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma, Tarih Okulu Dergisi (TOD), Mart 2014, Yıl 7, Sayı XVII, ss. 851-870.
 • Tümbek, N. A. 2010. Bütünleşik Pazarlama Faaliyetleri İle Turizmin Ve Yabancı Yatırımın İlişkilendirilmesi, Öneri, C.9. S.34. Temmuz 2010, s:173-194
 • Vural Akıncı, Z. B. Ve Bat, M. 2010. Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yasar University, 2010, 20(5), 3348‐3382.
 • Yaman, M. ve Güllü, M. 2012. Üniversite Öğrencilerinin Kahve Çeşitlerini Tüketim Sıklıkları ve Kahve İle İlgili Görüşleri, Dünya Gıda, 3(58-65).
 • Hazır Kahve Pazar Araştırması Sonuçları, http://www.pazarlamasyon.com/2013/03/turkiyede-kahve-sektoru-starbucks-mi-kahve-dunyasi-mi/ (Erişim Tarihi: 06.01.2016)
 • Sosyal ağların 2015 reklam gelirleri, https://www.poligoninteractive.com/dijital-pazarlama/sosyal-aglarin-2015-reklam-gelirleri/ (Erişim Tarihi:31.12.2016) Sosyal Ağları En İyi Kullanan Markalar http://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/sosyal-aglari-en-iyi-kullanan-markalar, pnA7G2Y3qkOLN3wv8BM0Rg/B6-dgPMZykSkzl5PAJdt7A (Erişim Tarih:31.12.2016)
 • Necip MURAT, Türkiye’de Kahve Sektörü: Starbucks mı Kahve Dünyası mı? 15 Mart 2013. http://www.pazarlamasyon.com/pazarlama/starbucks-hakkinda-daha-once-duymadiginiz-10-ilginc-gercek/ (Erişim Tarihi:07.01.2017)
 • Starbucks’ın Sosyal Medya Stratejisi https://sosyalmedyadunyasi.com/2012/06/17/starbucks-sosyal-medya-stratejisi/ (Erişim Tarihi:07.01.2017)
 • Kezban KARABOĞA, Kahve pazarı 1 milyar liraya koşuyor, 10 Nisan 2014 Dünya Gıda Dergisi https://www.dunya.com/ekonomi/kahve-pazari-1-milyar-liraya-kosuyor-haberi-243628 (Erişim Tarihi:11.11.2017) Ayrıntılar
APA ALYAKUT O (2017). Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları. , 209 - 234. 023527800053819
Chicago ALYAKUT OMÜR Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları. (2017): 209 - 234. 023527800053819
MLA ALYAKUT OMÜR Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları. , 2017, ss.209 - 234. 023527800053819
AMA ALYAKUT O Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları. . 2017; 209 - 234. 023527800053819
Vancouver ALYAKUT O Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları. . 2017; 209 - 234. 023527800053819
IEEE ALYAKUT O "Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları." , ss.209 - 234, 2017. 023527800053819
ISNAD ALYAKUT, OMÜR. "Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları". (2017), 209-234. https://doi.org/023527800053819
APA ALYAKUT O (2017). Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 209 - 234. 023527800053819
Chicago ALYAKUT OMÜR Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19, no.2 (2017): 209 - 234. 023527800053819
MLA ALYAKUT OMÜR Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, 2017, ss.209 - 234. 023527800053819
AMA ALYAKUT O Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 19(2): 209 - 234. 023527800053819
Vancouver ALYAKUT O Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 19(2): 209 - 234. 023527800053819
IEEE ALYAKUT O "Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları." Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, ss.209 - 234, 2017. 023527800053819
ISNAD ALYAKUT, OMÜR. "Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19/2 (2017), 209-234. https://doi.org/023527800053819