Yıl: 2017 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 197 - 202 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/kjms.2017.47550

Karpal Tünel Sendromunda Kortikosteroid Enjeksiyonu, Fonoforez ve İyontoforezin Karşılaştırılması

Öz:
Amaç: Bu çalışmada hafif ve orta derecede idiopatik Karpal TünelSendromunda (KTS) tanısı almış hastaların kısa ve uzun dönemlikontrolleriyle, kortikostroid enjeksiyonu, fonoforez ve iyontoforezile kortikosteroidin farklı yollarla verilmesi ve konvansiyonel tedaviyöntemlerinin etkinliklerini ve birbirlerine olan üstünlüklerinin gösterilmesiamaçlandı.Materyal ve Metot: Hafif ve orta derecede idiopatik KTS tanısı alan48 kadın hasta araştırmaya dahil edildi ancak hastaların 24. ay uzundönem kontrollerinde adres değişikliği, telefon değişikliği vb. sebeplerle39 hastaya ulaşıldı ve çalışma 39 hastayla bitirildi. Grup I’e (n=13)steroid enjeksiyonu, grup II’ye (n=7) steroid ile fonoforez, grup III’e(n=8) steroid ile iontoforez, grup IV’e (n=11) ise sadece nonsteroidantiinflamatuar ilaç (NSAİİ) reçete edildi. Her dört grupta yer alanhastalara el, elbileğini nötral pozisyonda tutan istirahat ateli verildi.Hastaların semptomları Boston Semptom Ciddiyet Ölçeği (BSCÖ);kavrama güçleri Jamar el dinanometresi; lateral, palmar ve parmakucu kavrama güçleri pinçmetre, el fonksiyonları Nine Hole Peg Test(NHPT) ile tedavi öncesi, tedaviden 3 ve 24 ay sonra değerlendirildi.Bulgular: Çalışmaya alınan hastalar global olarak değerlendirilerekgrip strength (GS), pinch strength (PS), nine hole peg (NHP),fonksiyonel durum skalası (FDS), Boston semptom ciddiyeti ölçeği(BSCÖ), giriş, 3. ay kontrol ve 24. ay kontrol değerlerinin ortalamave standart sapmaları hesaplandı. Tüm değerlendirmelerde 1, 2,3. gruptaki hastaların giriş-3. ay ve giriş-24. ay değerleri arasındaanlamlı fark bulundu (p<0,05), fakat kontrol grubunda her iki takiptede anlamlı fark bulunamadı ve kontrollerde gücün, giriş değerindendaha düşük olduğu dikkat çekti (p>0,05).Sonuç: KTS tedavisinde yakınmaların ve klinik bulguların hepsindetedavi öncesi değerlerine göre anlamlı düzelme görüldü ve budüzelme 24 ay sonrasında da 3. ay kontrollerine göre azalmaklabirlikte devam etti. Sadece NSAİİ ve splint verilen kontrol grubundaise klinik ve fonksiyonel parametrelerde düzelme görülmekle birliktetedavi gruplarının altında bir gelişim saptandı.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp

Comparison of Corticosteroid Injection, Fonoforesis and Iontoforesis in Carpal Tunnel Syndrome

Öz:
Aim: In this study, our aim is show that in mild degree Idiopatic Carpal Tunnel Syndrome (CTS) patients, short and long term controls with corticosteroid injections, phonophoresis and iontophoresis which corticosteroid is given different ways and conventional treatment methods efficiency and superiority of each other. Material and Method: 48 female patients who have mild degree CTS enrolled to the start of the study but at 24 month control we reach 39 patients because of telephone number or address change. And we finished the study with 39 patients. In group I (n=13) we used the steroid injection, in group II (n=7) we used the steroid phonophoresis, in group III (n=8) we used steroid iontophoresis and in group IV we used only NSAID. All of the patients are used the splint which fix up wrist and hand in neutral position. Before the treatment, 3 and 24 month after the treatment patients are evaluated with Boston Symptom Severity Scala (BSSS) for symptoms, Jamar hand dynamometer for grip strength (GS), pinchmeter for lateral palmar and fingertip grip strength (PS), nine hole peg test (NHPT) for hand functions. Results: All of the patients are globally evaluated with BSSS, GS, PS, NHPT and EMG in the beginning, 3 month and 24 month controls. All of the evaluations in group I, II, III at the beginning are founded significant different (p>0.05) than 3 month and 24 month control results. But in the control group both of the follow up cannot find significant difference and in controls GS and PS force is decreased from the beginning. Conclusion: All of the group that treated for CTS, complains and clinic symptoms are improved and this improvement are continuing on the 24th month, but slightly decreased than 3 month controls. Only in control group, clinical and functional parameter is improved but lower than other group.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Hadler NM. Nerve entrapment syndromes. In: McCarty DJ, Kopman WJ (Editors). Arthritis and allied conditions. Lea and Febiger: Philadelphia, 1993:1619–1624.
 • Gerritsen AA, de Krom MC, Struijs MA et al. Conservative treatment for carpal tunnel syndrome: a systematic review of randomized controlled trials. J Neurol 2002;249:272–280.
 • Scholten RJ, de Krom MC, Bertelsmann FW et al. Variation in the treatment of carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 1997;20:1334–1335.
 • Stevens JC. AAEM Minimonograph #26: The electrodiagnosis of carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 1997;20:1477–1486.
 • Graham RG, Hudson DA, Solomons M et al. A prospective study to assess the outcome of steroid injections and wrist splinting for the treatment of carpal tunnel syndrome. Plast Reconstr Surg, 2004;113:550–556.
 • Levine D, Simmons B, Koris M et al. A self administered questionnaire for the assesment of severity of symptoms and the funtional status in carpal tunnel syndrome. J Bone Joint Sur, 1993;75:1585–1592.
 • Mathiowetz V, Weber K, Volland G, Kashman N. Reliability and validity of grip and pinch strenght evaluations. J Hand Surg 1984;9:222, 226.
 • Mathiowetz V, Weber K, Kashman N, Volland G. Adult norms for the nine hole peg test of finger dexterity. Occup Ther J Res 1985;5:24–38.
 • Oh. SJ. Normal Values for Common Nerve Conduction Tests. In: Oh SJ (Ed). Clinical electromyography, Nerve conduction studies 2nd ed. Baltimore, Maryland: Williams and Wilkins 1993;84–105.
 • Costello CT, Jeske A. Ionthophoresis: Applications in transdermal medication delivery. Phys Ther 1995;75:554–562.
 • Chantraine A, Ludy JP, Berger D. Is cortisone iontophoresis possible? Arch Phys Med Rehabil 1986;67:38–40.
 • Dakowicz A, Latosiewicz R. The value of iontophoresis combined with ultrasound in patients with the carpal tunnel syndrome. Rocz Akad Med Bialymst 2005;50:196–198.
 • Gelbermen R, Aranson D, Weisman M. Carpal -Tunnel Syndrome. J. Bone Joint Surg 1980;62:1181–1184.
 • Yağcı D, Uçan H, Yılmaz L ve ark. Karpal Tünel Sendromu Tedavisinde Splint, Splint ile Lokal Steroid Enjeksiyonu ve Cerrahinin Karşılaştırılması Tr Fiz Tıp Rehabil Derg 2006;52:55–60.
 • Burke D, Burke M, Steawart G, Cambre A. Splinting for Carpal Tunnel Syndrome: In Search of the optimal angle. Arch Phys Med Rehabil 1994;75:1241–1244.
APA KARAYOL K, ÜNLÜ AKYÜZ E, ÇAKCI A (2017). Karpal Tünel Sendromunda Kortikosteroid Enjeksiyonu, Fonoforez ve İyontoforezin Karşılaştırılması. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 7(3), 197 - 202. 10.5505/kjms.2017.47550
Chicago KARAYOL Kudret Cem,ÜNLÜ AKYÜZ ECE,ÇAKCI Aytül Karpal Tünel Sendromunda Kortikosteroid Enjeksiyonu, Fonoforez ve İyontoforezin Karşılaştırılması. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 7, no.3 (2017): 197 - 202. 10.5505/kjms.2017.47550
MLA KARAYOL Kudret Cem,ÜNLÜ AKYÜZ ECE,ÇAKCI Aytül Karpal Tünel Sendromunda Kortikosteroid Enjeksiyonu, Fonoforez ve İyontoforezin Karşılaştırılması. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, vol.7, no.3, 2017, ss.197 - 202. 10.5505/kjms.2017.47550
AMA KARAYOL K,ÜNLÜ AKYÜZ E,ÇAKCI A Karpal Tünel Sendromunda Kortikosteroid Enjeksiyonu, Fonoforez ve İyontoforezin Karşılaştırılması. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi. 2017; 7(3): 197 - 202. 10.5505/kjms.2017.47550
Vancouver KARAYOL K,ÜNLÜ AKYÜZ E,ÇAKCI A Karpal Tünel Sendromunda Kortikosteroid Enjeksiyonu, Fonoforez ve İyontoforezin Karşılaştırılması. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi. 2017; 7(3): 197 - 202. 10.5505/kjms.2017.47550
IEEE KARAYOL K,ÜNLÜ AKYÜZ E,ÇAKCI A "Karpal Tünel Sendromunda Kortikosteroid Enjeksiyonu, Fonoforez ve İyontoforezin Karşılaştırılması." Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 7, ss.197 - 202, 2017. 10.5505/kjms.2017.47550