Yıl: 2017 Cilt: 19 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1050 - 1065 Metin Dili: Türkçe

YARDIMCI MUHASEBE ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Öz:
Bu çalışmanın amacı, İstanbul ilinde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ofislerinde çalışan yardımcı muhasebe elemanlarının iş doyum düzeyi ile demografik faktörler arasında doyum ilişkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Bu bağlamda; İstanbul’un 29 ilçesinde faaliyet gösteren SMMM ofislerinde çalışan 320 yardımcı muhasebe elemanına 20 soruluk Minnesato İş Doyumu Ölçeği uygulanmış ve veriler SPSS 20 istatistik program aracılığıyla değerlendirilmiştir. Anket uygulanan muhasebe meslek elemanlarının iş doyum düzeyi %66,59 olarak tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Elemanı, Minnesota İş Doyum Ölçeği, İş
Anahtar Kelime:

AN INVESTIGATION TOWARDS DETERMINING WORK SATISFACTION OFASSISTANT ACCOUNTING STAFF: THE ISTANBUL EXAMPLE

Öz:
The purpose of this study is to determine the relationship between the levels of work satisfaction of professionals working in independent accountancy and financial advising (SMMM) offices in Istanbul and their demographic characteristics. The Minnesota Satisfaction Questionnaire were implemented for 320 accounting professionals working in SMMM offices in 2015 in 29 districts of Istanbul and the data were analysed with the SPSS 20 statistical analysis software. In general, work satisfaction levels of accounting professionals taking part in the questionnaire was determined as 66.59%.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Akıtıcı, S. ve Öztürk, M. 2016. “Araştırma Görevlilerinin İş Doyumlarının Bireysel ve Demografik Açıdan İncelenmesi: SDÜ Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (2). Aktaş, H.ve Şimşek, E. 2015. “Bireylerin Örgütsel Sessizlik Tutumlarında İş Doyumu ve Duygusal Tükenmişlik Algılarının Rolü”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11 (24). Avcı, N. ve Akdemir, İ. 2014. “Konaklama İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İş Doyumu Üzerine Etkisi”, Ege Akademik Bakış, 14 (1). Ayan, S., F. Kocacık ve H. Karakuş. 2009. “Lise Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeyi ile Bunu Etkileyen Bireysel ve Kurumsal Etkenler: Sivas Merkez İlçe Örneği”, Anatolian Journal of Psychiatry, 10. Canbaz, S. ve G. Demirkol Geroğlu. 2014. “Kobi’lerde İş Doyumunun Ölçümlenmesine Yönelik Babaeski’de Bir Araştırma”, ÇSGB-Çalışma Dünyası Dergisi, 2 (2). Demirtaş, Z. ve M. Alanoğlu. 2015. “Öğretmenlerin Karara Katılımı ve İş Doyumu Arasındaki İlişki”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2). Eğinli, A. 2009. “Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (3). Erdem, H.ve M. Çalış Duman. 2016. “Örgüt Tarafından Sağlanan Yemek Hizmetinin Algılanan Kalitesinin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri”, Business and Economic Research Journal, 7 (2). Ertürk, E. ve T. Keçecioğlu. 2012. “Çalışanların İş Doyumları ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler: Öğretmenler Üzerine Örnek Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış, 12 (1). Filiz, Z. 2014. “Öğretmenlerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10 (23). Güçlü, N.ve O. Zaman. 2011. “Alan Dışından Atanmış Rehber Öğretmenlerin İş Doyumları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (3). Güner, F., H. Çiçek ve A. Can. 2014. “Banka Çalışanlarının Mesleki Stres ve Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Düzeyleri İle İlişkisi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6 (3). Hacıhasanoğlu, T.ve N. Karaca. 2014. “Bağımsız Çalışan Muhasebe Meslek Mensuplarının ve Muhasebe Çalışanlarının Tükenmişlik, İş Tatmini ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (4). Kalaycı, Ş. 2010. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın, Ankara. Köroğlu Ö. 2012. “İçsel ve Dışsal İş Doyum Düzeyleri ile Genel İş Doyum Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (2). Nazlıoğlu, E. 2009. Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Şahin, S., B. Aydoğdu ve C. Yoldaş. 2011. “Duygusal Zeka ve İş Doyumu Arasındaki İlişkiler: Eğitim Müfettişleri Üzerinde Bir Araştırma”, İlköğretim Online, 10 (3). Tambağ, H., R. Can, Y. Kahraman ve M. Şahpolat. 2015. “Hemşirelerin Çalışma Ortamlarının İş Doyumu Üzerine Etkisi”, Bakırköy Tıp Dergisi, 11. Turgut, H. ve İ.S. Mert. 2014. “Çalışanların İş Doyumlarının Yaşam Doyumları Üzerindeki Etkisi: Kamu ve Özel Sektörde Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (4). Türkiye İstatisik Kurumu (TÜİK), www.tüik.gov.tr (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21864), (Erişim Tarihi: 25.08.2016). Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB), www.türmob.ogr.tr (http://www.turmob.org.tr/Arsiv/FCKEditor/userfiles/file/MESLEKI%20YETERLILIK%20KURUMU/YRD_ELM_SON.pdf), (Erişim Tarihi: 21.08.2016). Yelboğa, A. 2012. “Örgütsel Adalet ile İş Doyumu İlişkisi: Amprik Bir Çalışma”, Ege Akademik Bakış, 12 (2). Yıldırım, O., F. Tektüfekçi ve Y. Çukacı. 2004. “Modern Toplum Hastalığı: Stres ve Muhasebe Meslek Elemanı Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21864, (Erişim Tarihi: 25.08. 2016). http://www.turmob.org.tr/Arsiv/FCKEditor/userfiles/file/MESLEKI%20YETERLILIK%20KURUMU/YRD_ELM_SON.pdf, (Erişim Tarihi: 21.08.2016).
APA TAYSI K, CANBAZ S (2017). YARDIMCI MUHASEBE ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ. , 1050 - 1065.
Chicago TAYSI KEMAL,CANBAZ SERDAR YARDIMCI MUHASEBE ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ. (2017): 1050 - 1065.
MLA TAYSI KEMAL,CANBAZ SERDAR YARDIMCI MUHASEBE ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ. , 2017, ss.1050 - 1065.
AMA TAYSI K,CANBAZ S YARDIMCI MUHASEBE ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ. . 2017; 1050 - 1065.
Vancouver TAYSI K,CANBAZ S YARDIMCI MUHASEBE ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ. . 2017; 1050 - 1065.
IEEE TAYSI K,CANBAZ S "YARDIMCI MUHASEBE ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ." , ss.1050 - 1065, 2017.
ISNAD TAYSI, KEMAL - CANBAZ, SERDAR. "YARDIMCI MUHASEBE ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ". (2017), 1050-1065.
APA TAYSI K, CANBAZ S (2017). YARDIMCI MUHASEBE ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(4), 1050 - 1065.
Chicago TAYSI KEMAL,CANBAZ SERDAR YARDIMCI MUHASEBE ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 19, no.4 (2017): 1050 - 1065.
MLA TAYSI KEMAL,CANBAZ SERDAR YARDIMCI MUHASEBE ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.19, no.4, 2017, ss.1050 - 1065.
AMA TAYSI K,CANBAZ S YARDIMCI MUHASEBE ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. 2017; 19(4): 1050 - 1065.
Vancouver TAYSI K,CANBAZ S YARDIMCI MUHASEBE ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. 2017; 19(4): 1050 - 1065.
IEEE TAYSI K,CANBAZ S "YARDIMCI MUHASEBE ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ." Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19, ss.1050 - 1065, 2017.
ISNAD TAYSI, KEMAL - CANBAZ, SERDAR. "YARDIMCI MUHASEBE ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ". Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 19/4 (2017), 1050-1065.