Yıl: 2002 Cilt: 18 Sayı: 1-2 Sayfa Aralığı: 63 - 67 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda testislerin morfometrik ölçümleri ve spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar

Öz:
Bu çalışmada Afyon koşullarında yetiştirilen Dağlıç, Sakız, Akkaraman ve İvesi ırklarından toplam 12 koçun testislerinin morfometrik ölçüleri ve spermatolojik özellikleri araştırıldı. Bütün koçların testislerinin morfometrik ölçümleri yapıldı. Sperma sun'i vagen yöntemiyle alınarak koçların reaksiyon süreleri ve her bir sperma örneğinde spermatolojik özelliklerden miktar, viskozite, pH, kitle hareketi, motilite, yoğunluk ve anormal spermatozoon oranları belirlendi. Sonuç olarak, tüm koçlarda incelenen özelliklerin normal sınırlar içerisinde olduğu ve koçlar arası farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: spermatozoa morfometri koç koyun testis

Konular: Biyoloji

A study on morphometric measurements of testes and spermatologic features of rams kept under Afyon conditions

Öz:
In the present study, testes size and spermatological features of Dağlıç, Sakız, Akkaraman and Awassi rams, a total of 12 animals kept under Afyon conditions were determined. Morphometric size of testes of all the rams were measured. Semen samples of rams were collected by artificial vagina, the reaction time of rams were de-termined and examined for the volume, viscosity, pH , mass activity, individual motility, concentration and abnormal rate of sperm. As a result, the morphometric measurements of testes and spermatologic features were in normal li-mits but there were some differences in characteristics between the rams.
Anahtar Kelime: sheep testes spermatozoa morphometrics rams

Konular: Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksoy, M., Ataman, M. B., Karaca, F. ve Kaya, A. (1994). Merinos K()(flarda Testisin Morfometrik OI9U1eri ve Sperrna Kalilesi Arasmdaki II~kini n Ara~tlfllmasl . S. O. Vet. Bil. Oerg., 10, 1·2, 127-129.
 • Aksoy, M., Tekeli, T .. <;Oyan, K. ve Karaca, F. (1993). Konya Merinosu K~lartmn Spermatolojik Ozell ikleri Ozerinde Ara~llrTnalar. Hay. Ara~. Oerg .. 3. 2. 126.
 • Aral, F. ve Tekin, N. (1996). K~larda Sperma Kalitesi Ozerine Mevsimin Elkisi. Hay. Ara~ . Oerg., 6, 1-2, 15-20.
 • Alaman, M.B., Kaya, A., Karaca, F., YlldlZ, C., Coyan, K.. Ergin, A. ve Aksoy, M. (1996). Toklularda Testisin Sezon Iyi ve Sezon Ol~t Morfomelrik 6190mleriyle Spermalolojik OzeJlikler Araslndaki Ili~kinin Belirlenerek Oamlzllk Se- 9iminde Kullamlabilirliginin Ara~llrtlmast. Hay. Ara~ . Oerg., 6, 1-2 ,1-7.
 • Baphsta, M. C. and Masceranhas, R. (1987). Seasonal Varialion 01 the Sexual Activity of Serra da Estrela Rams During Ihe Year. Eurp. Assoc. tor Anim. Prod., 2, 926- 927.
 • Ba~plnar, N .. Kaya, A., Allunok, V., Guven. B., Kunoglu, F. ve Alaman, M. B. (1998). Koylarda Bazi Biyokimyasal Paramelreler ile Sperma Kalilesi AraSlndaki lIi~kil e r. Vet. Bil. Oerg .. 14. 2, 91-100.
 • Oaader, A. H., EI-Keraby, F. and Marai, I. F. M. (1987). Ram Semen Characleristics as Affected by Some Cli· malic Elemenls in Sub-tropical Conditions. Egyplian J. of Anim. Prod., 25, I , 105-116.
 • Demirci, E. (1993). Ivesi Kcx;:lann Spermatolojik Ozellikleri ve Sperma Miktannm Hayvamn Ya~1 ve Testis Hacmi ile Ili~kisi. U. O. Vet. Fak. Derg, 3, 12,98-106.
 • Demirci, E. (1994). Erkek Oreme Organlannln Mu· ayenesi (Androlojik Muayene). In "Eveil Hayvanlarda Reproduksiyon Sun'i Tohumlama, Do{Jum ve Infertilite" Ed., E. Alatram, Dizgievi, Konya, 61-67.
 • Dulour, J. J., Fahmy, M. H. and Minvielle, F. (1984). Se· asonal Changes in Breeding Activity, Testicular Size, Testesterone Concentration and Seminal Chao racteristics in Ram With Long or Short Breedig Season. J. 01 Anim. ScI., 58, 2, 416·422.
 • GOkgen, H., Soylu, M.K., TOmen, H. va Do{Jan, 1. (1991 ). Koylarda Ejekulasyon Slkllglnm Kimi Spermatolojik Ozelliklera Elkisi. Hay. Ara~. Oerg., 1,1 ,35-37.
 • GOndogan, M. (1999) Koylann Testis OlyOlerinin Spermatolojik Ozellikler ve Kan Serumu Testosteron Miktarlarl ile Iri~kisi. Hay. All. Oerg., 9,1·2, 49·52.
 • GOndogan, M .. Oemirci, E. , Bozkurt, T. ve SOnmez, M. (1997). ~Im Mevslmi Oncesi, Esnasl ve Sonraslnda Koylann Spermatolojik Ozelllklerindeki Oegi~imler. Y.Y.O.Vet.Fak. Oerg. , 8 (1·2), 40-42.
 • Kaya, A., YlldlZ, C., Lahlmcio{Jlu, N. C., Ergin, A. ve Aksoy, M. (1999). Konya Marinosu Kcx;:lannda Sperma Kalitesi, Testis OIyOleri ve Kan Testosteron OOzeylerine lij~kin Mevsimsel De{Ji~ikliklerin Ara~lIr1masl . Hay. Ara~. Der9., 9, 1-2, 1·5.
 • Mathur, A. K .. Srivastava, A. S. and Kalra, D. B. (1989). A Comparison 01 Saman Quality Attributes in Exotic Rams During Summer and Autumn in Semi-Arid Tract of Rajasthan. lnt. J. 01 Anim. Sci .. 4, 2, 178-182. 67
 • Nowakowski, P. and Cwikla, A. (1994). Seasonal Va· riation it Tastes Size in Polish Merino Rams and its Re· lationship to Reproductive Performance in Spring. The· riogenolgy, 42, 613·622.
 • Odabao?loQlu, F., Karaca, O. ve AIM, T. (1992). Mor· karaman Toklu va KQ9l8rlnm Bszl Testis OzellikJer. S.O. Vet. Fak. Oerg., 8, 1,32·33.
 • Oztor1l., A., Oag, B., ZOlkadir, U. ve Aktao?, A. H. (1995). Konya Merinosu Toklu ve Kcx;:lannm Bazi Testis Ozel. liklen. Hay. Arao? Derg., 5,1-2,15-17.
 • Sinha, N. K. and Sahni, K. L. (1985). ENact of Age and Season on Certain Characteristics 01 Muzalfamagri Rams. Ind. J. 01 Anim. Health .. 24, t, 45·48.
 • Soylu, M.K., Go~en , H., TOmen, H. ve Dogan, 1. (1991). Degi~ik Ir1I. ithal K09lann Bazl Androlojik OzeJlikleri Oze· rinds Arao?tlrmaJar. Hay. Ara~. Oerg., 1, 1, 15-18.
 • Taha, T.A., Abdel-Gawad, E.I. and Ayoub. M.A. (2000). Monthly Variations in Some Reproductive Parameters 01 Barki and Awassi Rams Throughout 1 Year Under Subt· ropical Conditions. 1- Semen Characteristics and Hormonal Levels. Anim. Sci., 71 , 317·324.
 • Tekin, N. (1994). Spermanm Muayenesi ve De{ Jerlendirilmesi. In -Evcil Hayvanlarda ReprodOksiyon Sun'i Tohumlama, Dogum ve lnlartilits-, Ed., E. Alayam, Dizgievi, Konya. 69-79.
 • Tekin, N., YurdaydlO, N .. Da~kln. A., Apel, A.G .. Yava~ , Y., Keskin, O. ve Elem, H. (1991). Ostruslan Sinkronize Edilen Koyunlarda Sun'i Tohumlama YOntemiyle Elde Edilen DOlvsrimL A.O. Vet. Fak. Dsrg., 38,1·2.60-73.
 • Zar, J.H. (1984). "Biostatistical Analysis" 2nd Ed. (In!. Ed.), Prentice-Hall. Inc .. Englewood Cliffs, New Jersey.
APA GÜNDOGAN M, Uçar M, Tekerli M (2002). Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda testislerin morfometrik ölçümleri ve spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. , 63 - 67.
Chicago GÜNDOGAN MUSTAFA,Uçar Mehmet,Tekerli Mustafa Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda testislerin morfometrik ölçümleri ve spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. (2002): 63 - 67.
MLA GÜNDOGAN MUSTAFA,Uçar Mehmet,Tekerli Mustafa Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda testislerin morfometrik ölçümleri ve spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. , 2002, ss.63 - 67.
AMA GÜNDOGAN M,Uçar M,Tekerli M Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda testislerin morfometrik ölçümleri ve spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. . 2002; 63 - 67.
Vancouver GÜNDOGAN M,Uçar M,Tekerli M Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda testislerin morfometrik ölçümleri ve spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. . 2002; 63 - 67.
IEEE GÜNDOGAN M,Uçar M,Tekerli M "Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda testislerin morfometrik ölçümleri ve spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar." , ss.63 - 67, 2002.
ISNAD GÜNDOGAN, MUSTAFA vd. "Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda testislerin morfometrik ölçümleri ve spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar". (2002), 63-67.
APA GÜNDOGAN M, Uçar M, Tekerli M (2002). Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda testislerin morfometrik ölçümleri ve spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 18(1-2), 63 - 67.
Chicago GÜNDOGAN MUSTAFA,Uçar Mehmet,Tekerli Mustafa Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda testislerin morfometrik ölçümleri ve spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences 18, no.1-2 (2002): 63 - 67.
MLA GÜNDOGAN MUSTAFA,Uçar Mehmet,Tekerli Mustafa Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda testislerin morfometrik ölçümleri ve spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, vol.18, no.1-2, 2002, ss.63 - 67.
AMA GÜNDOGAN M,Uçar M,Tekerli M Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda testislerin morfometrik ölçümleri ve spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 2002; 18(1-2): 63 - 67.
Vancouver GÜNDOGAN M,Uçar M,Tekerli M Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda testislerin morfometrik ölçümleri ve spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 2002; 18(1-2): 63 - 67.
IEEE GÜNDOGAN M,Uçar M,Tekerli M "Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda testislerin morfometrik ölçümleri ve spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar." Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 18, ss.63 - 67, 2002.
ISNAD GÜNDOGAN, MUSTAFA vd. "Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda testislerin morfometrik ölçümleri ve spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar". Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences 18/1-2 (2002), 63-67.