Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 63 Sayfa Aralığı: 557 - 571 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.14222/Turkiyat4005 İndeks Tarihi: 26-04-2019

YANYA VİLAYETİNDE BİR MUHACİR KASABASI: LOROS

Öz:
Osmanlı Devleti 19. yüzyılda topraklarından bir kısmını terk etmek zorunda kalmıştır. Bunlardan en dikkat çekeni şüphesiz 93 Harbi olarak bilinen yenilgi ardından yaşanmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki topraklarından bazıları üzerinde artık egemenlik hakkı kalmaz. Bu gelişmelerin taraflarından birisi de Yunanistan’dı. Osmanlı Devleti’nin Yanya adıyla bilinen vilayeti ile Tırhala sancağından Yunanistan toprak talep eder. Berlin Kongresi’nde Yunanistan’a toprak verilmesine ve Osmanlı-Yunan sınırının yeniden düzenlenmesine karar verilir. Yapılan müzakereler neticesinde Tırhala sancağı Yunanistan’da kalır. Yanya vilayetinde ise Yunanistan’ın talepleri tamamıyla kabul görmez. Narda Yunanistan’da kalacak şekilde Narda Irmağı sınır olarak kabul edilir. Bu şekilde çizilen yeni sınırlar neticesinde her toprak kaybındaki gibi muhacir meselesi ortaya çıkar. Terk edilen yerlerdeki Müslümanların Osmanlı tarafına göçleri başlar. Osmanlı yetkilileri bu şekilde yaşanacak göçler esnasında ahalinin sıkıntı çekmemesi için yakın bir yerde bir muhacir kasabası inşa etmek ister. Ayrıca terk edilen Narda’nın bir kaç saat mesafe ve karşısında bir Müslüman beldesinin bulunmasının yararlı olacağı düşünülür. Bu amaçla kurulan Loros kasabası Osmanlı tarafında kalan köy ve çiftliklerin dâhil edilmesiyle bir kaza merkezi haline getirilir. Osmanlı Devleti çizilen yeni sınır sonrasında muhacirlerin iaşe ve iskânlarının sağlanmasında yaşanabilecek güçlükleri önlemeyi istemiştir. Bu nedenle muhacirler için yeni bir kasaba inşa etmiş ve bu kasabayı idari yapının da merkezi yapmıştır. Bu çalışmada kaynaklar temelinde muhacirler için kurulan kasabanın gelişim süreci ve nüfus yapısı ele alınmıştır.
Anahtar Kelime:

LOUROS: AN IMMIGRANT TOWN IN THE PROVINCE OF JANNINA

Öz:
The Ottoman State had to leave some of its territory in the 19th century. The most striking of these was undoubtedly experienced after the defeat known as 93 Harbi. According to this, the Ottoman Empire no longer has the right to sovereignty over some of the territories in Rumelia. One of the sides of these developments was Greece. The territory from the province of the Ottoman Empire known as Yanya and the sanjak of the Tırhala was demanded by Greece. At the Berlin Congress, it was decided that Greece should be given land and that the Ottoman-Greek border should be restructured. At the end of the negotiations made, the Tırhala remain in Greece. In the province of Yanya, the demands of Greece are completely unacceptable. The Narda River was regarded as the border as it remains in Greece. As a result of the new boundaries drawn in this way, the issue of the refugee comes up as every loss of land. The Muslims in the abandoned places begin to migrate to the Ottoman side. The Ottoman authorities want to build a nearby immigrant town so that the people will not suffer from this kind of migration. It is also believed that it would be useful to have a Muslim town in the vicinity of the abandoned Narda a few hours away. The town of Louros, established for this purpose, was transformed into a kaza center by the involvement of villages and farms on the Ottoman side. The Ottoman State thought to prevent the difficulties that could arise in providing the immigrants’ food and settlement after the new border was drawn. The Ottoman State thought to prevent the difficulties that could arise in providing the refugees' possessions and possessions after the new border was drawn. For this reason they built a new town for the immigrants and made this town an administrative center. In this study, development process and population structure of the town established for immigrants are considered.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (B. O. A.)
 • Dahiliye Nezâreti Mektubî Kalemi (DH.MKT.)
 • Dahiliye Nezâreti Şifre Evrakı (DH.ŞFR.)
 • Dahiliye Nezâreti Tesrî-i Muamelât (DH.TMİK.S.)
 • İrâde Dahiliye (İ.DH.)
 • İrâde Dahiliye (İ.DH.)
 • İrâde Şûrâ-yı Devlet (İ.ŞD.)
 • Nüfus Defterleri (NFS.d.)
 • Şûrâ-yı Devlet Evrakı (ŞD.)
 • Yıldız Esas Evrakı (Y.EE.)
 • Yıldız Mütenevvî Maruzât Evrakı (Y.MTV.)
 • Yıldız Parakende Evrakı Umumİ Vilayetler Tahrirâtı (Y.PRK.UM.)
 • Yıldız Sadâret Resmi Maruzât Evrakı (Y.A.RES.)
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (B. O. A.), Haritalar (HRT.h. 351, 1 Zilhicce 1314/3 Mayıs 1897.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (B. O. A.), Haritalar (HRT.h.) 229, 1 Zilhicce 1341/15 Temmuz 1923.
 • Osmanlı Bankası Arşivi, Hrt. 108118, Halil İbrahim Efendi, Yunanistan Haritası, H. 1314.
 • Devlet Salnamesi (D. S.), H. 1298/M. 1881.
 • Devlet Salnamesi (D. S.), H. 1299/M. 1882.
 • Devlet Salnamesi (D. S.), H. 1300/M. 1883.
 • Devlet Salnamesi (D. S.), H. 1301/M. 1884.
 • Devlet Salnamesi (D. S.), H. 1302/M. 1885.
 • Yanya Vilayet Salnamesi (Y. V. S.), H. 1288/M. 1871.
 • Yanya Vilayet Salnamesi (Y. V. S.), R. 1308/M. 1892..
 • Yanya Vilayet Salnamesi (Y. V. S.), R. 1311/M. 1894.
 • Yanya Vilayet Salnamesi (Y. V. S.), H. 1292/M. 1875.
 • Yanya Vilayet Salnamesi (Y. V. S.), H. 1293/M. 1876.
 • Yanya Vilayet Salnamesi (Y. V. S.), H. 1306/M. 1888.
 • Yanya Vilayet Salnamesi (Y. V. S.), M. 1319/M. 1901.
 • Ali Cevad, Memalik-i Osmaniyenin Coğrafyası, C.III., Kasbar Matbaası, İstanbul 1314.
 • Ali Tevfik, Mufassal Memalik-i Osmaniye Coğrafyası, Artin ve Asadoryan ve Mahdumları Matbaası, İstanbul 1329.
 • Baldacci, Antonio; Itinerari Albanesi (1892-1902), Presso La Reale Societa Geografica Italiana, Roma 1917. Yanya Vilayetinde Bir Muhacir Kasabası: Loros TAED63 571
 • Berber, Ferhat; “19. Yüzyılda Kafkasya’dan Anadolu’ya Yapılan Göçler”, Karadeniz Araştırmaları, S. 21, Güz 2011, ss. 17-49.
 • Bostan, İdris; “Narda”, DİA. , C. 32, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2006, sS. 385-387.
 • Çelik, Züriye; “ Osmanlının Zor Yıllarında Rumeli Göçmenlerinin Türk Basınındaki Sesi: Muhacir Gazetesi (1909-1910)”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 28, 2010, ss. 403-413.
 • Destani, Beytullah (ed.); Albania and Kosovo; Political and Ethnic Boundaries 1867-1946, Archive Editions, Hobbs The Printers Of Southampton, Bristol 1999. Durham, Mary Edith; The Burden Of The Balkans, Thomas Nelson and Sons, London 1905.
 • Erken, İlkay; “İşkodra Vilayetinde Nahiye İdaresinin Uygulanması (1868-1912)”, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar I, Mehmet Yavuz Erler ve Abdullah Şevki Duymaz (ed.), Gece Kitaplığı, Ankara 2018, s. 185-200.
 • İpek, Nedim; Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1999.
 • İpek, Nedim; Selanik’ten Samsun’a Mübadiller, Cevdet Yılmaz (haz.), Samsun Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Samsun 2010.
 • Paşaoğlu, Derin Derya; “Muhacir Komisyonu Maruzatı’na Göre (1877-78) 93 Harbi Sonrası Muhacir İskânı”, History Studies, Vol. 5, Issue 2, March 2013, pp. 347- 386.
 • Pul, Ayşe; “1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı Sonrası Beykoz’da Muhacirler İçin İskân Yeri Çalışmaları”, Tarih Okulu Dergisi, S. XV, Eylül 2013, ss. 159-182.
 • Qasımova, Sevinç; “XIX Yüzyılda Kuzey Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler: Tarihçilik Açısından Göçün Nedenleri, Sorunları ve Sonuçları”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, C. IV. S. XIII, Aralık 2017, ss. 589-624.
 • Şahin, Naci; “XIX. Yüzyıl Sonrasında Anadoluya Yapılan Göç Hareketleri Ve Anadolu Coğrafyasındaki Sosyo-Kültürel Etkileri”, Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 63-82.
 • Şemseddin Sami, Kamus’ul A’lâm, C. VI. Mihran Matbaası, İstanbul 1898.
APA ERKEN İ (2018). YANYA VİLAYETİNDE BİR MUHACİR KASABASI: LOROS. , 557 - 571. 10.14222/Turkiyat4005
Chicago ERKEN İLKAY YANYA VİLAYETİNDE BİR MUHACİR KASABASI: LOROS. (2018): 557 - 571. 10.14222/Turkiyat4005
MLA ERKEN İLKAY YANYA VİLAYETİNDE BİR MUHACİR KASABASI: LOROS. , 2018, ss.557 - 571. 10.14222/Turkiyat4005
AMA ERKEN İ YANYA VİLAYETİNDE BİR MUHACİR KASABASI: LOROS. . 2018; 557 - 571. 10.14222/Turkiyat4005
Vancouver ERKEN İ YANYA VİLAYETİNDE BİR MUHACİR KASABASI: LOROS. . 2018; 557 - 571. 10.14222/Turkiyat4005
IEEE ERKEN İ "YANYA VİLAYETİNDE BİR MUHACİR KASABASI: LOROS." , ss.557 - 571, 2018. 10.14222/Turkiyat4005
ISNAD ERKEN, İLKAY. "YANYA VİLAYETİNDE BİR MUHACİR KASABASI: LOROS". (2018), 557-571. https://doi.org/10.14222/Turkiyat4005
APA ERKEN İ (2018). YANYA VİLAYETİNDE BİR MUHACİR KASABASI: LOROS. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 0(63), 557 - 571. 10.14222/Turkiyat4005
Chicago ERKEN İLKAY YANYA VİLAYETİNDE BİR MUHACİR KASABASI: LOROS. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 0, no.63 (2018): 557 - 571. 10.14222/Turkiyat4005
MLA ERKEN İLKAY YANYA VİLAYETİNDE BİR MUHACİR KASABASI: LOROS. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.63, 2018, ss.557 - 571. 10.14222/Turkiyat4005
AMA ERKEN İ YANYA VİLAYETİNDE BİR MUHACİR KASABASI: LOROS. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 2018; 0(63): 557 - 571. 10.14222/Turkiyat4005
Vancouver ERKEN İ YANYA VİLAYETİNDE BİR MUHACİR KASABASI: LOROS. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 2018; 0(63): 557 - 571. 10.14222/Turkiyat4005
IEEE ERKEN İ "YANYA VİLAYETİNDE BİR MUHACİR KASABASI: LOROS." Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 0, ss.557 - 571, 2018. 10.14222/Turkiyat4005
ISNAD ERKEN, İLKAY. "YANYA VİLAYETİNDE BİR MUHACİR KASABASI: LOROS". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 63 (2018), 557-571. https://doi.org/10.14222/Turkiyat4005