Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 63 Sayfa Aralığı: 573 - 590 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.14222/Turkiyat3903

199 NUMARALI (H. 1322-1324 / M.1904-1907) MAHMÛD PAŞA MAHKEMESİ ŞER´ÎYYE SİCİLİNE GÖRE ALACAK VERECEK MESELESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
İstanbul şehri tarih boyunca çok sayıda imparatorluk ve kültüre başkentlik yapmıştır. Bu vasıflarından ötürü hem konumuyla hem de sahip olduğu tarihi zenginlikleriyle araştırılmaya değer özelliğini daima korumuştur. Bu doğrultuda Osmanlı tarihiyle ilgili doğru bilgilere ulaşılmasını sağlayan birinci elden kaynak olan şeriyye sicilleri hiç şüphesiz bu amaç uğrunda en kayda değer kayıtlardır. 199 Numaralı Mahmûd Paşa Mahkemesi Şer´îyye Sicili’nin transkripsiyon ve değerlendirilmesi sonucunda çok sayıdaki davanın alacak verecek ile alakalı olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi ise 17. yüzyıllarda bir ikamet alanı olan Mahmud Paşa Semti’nin 20. yüzyılda artık tamamen bir ticaret semti olmasıdır. Bu çalışmamız, H.1322-1324/M.1904-1907 yılları arasını kapsayan 199 Numaralı Mahmud Paşa Mahkemesi Şer´iyye Sicili’nin transkripsiyonu ve değerlendirmesini içermekle birlikte ulaştığımız bilgiler ışığında Müslüman ve gayrimüslim unsurlar arasında ve diğer azınlıklar veya sadece Osmanlı vatandaşlarının arasındaki alacak veya benzer davaların hukukî boyutu üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelime:

NUMBER (H. 1322-1324 / M.1904-1907) THE EVALUATİON OF THE SUBJECT TO PROVİDE THE SUBJECT TO THE CHAİR BY THE MAHMUD PASHA COURT

Öz:
Istanbul city has been the capital of many empires and cultures throughout history. Because of these qualities, it has always protected its position and its historical worthiness. In this respect, the first-hand resources of the sherries, which provide the right information about Ottoman history, are undoubtedly the most valuable records for this purpose. As a result of the transcription and evaluation of Mahmud Pasha Court's Shar'îye Sicili numbered 199, it has been determined that many cases are related to the receivables. The reason for this is that Mahmud Pasha Semti, a residence in the 17th century, is now completely a trade district in the 20th century. This study is based on the transcription and evaluation of the Mahmud Pasha Court Sheriff's Court No. 199, which covers H.1322-1324 / M.1904-1907, and the information we have received, along with the information we have received, between Muslim and non-Muslim elements and other minorities, or only between the Ottoman citizens or the legal aspects of similar cases.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 199 Numaralı (H.1322—1324/M.1904-1907) Mahmûd Paşa Mahkemesi Şer´îyye Sicili.
 • Galata 20, Cilt:35, Sayfa:270, Hüküm No:337, Orijinal metin no: [49b-2] İSAM Kadı Sicilleri Arşivi, İstanbul.
 • İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 3 Numaralı Sicil (H.1027/M.1618), Hazırlayan: Karaca, Yılmaz – Erol, Rasim – Kahriman, Salih – Recep, Fuat – Atay, Sabri – Kılıç, Hüseyin, Türkiye Diyanet Vakfı Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul, Eylül 2010.
 • İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 1 Numaralı Sicil (H. 919-927/M. 1513-1521), Hazırlayanlar: Aydın, Bilgi- Tak, Ekrem, İslam Araştırmalar Merkezi (İSAM), İstanbul Kasım 2008.
 • İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 2 Numaralı Sicil (H. 924-927/M. 1518-1521), Hazırlayanlar: Günalan- Kemal, Vildan-Altıntop, Özlem- Ayyıldız, Hatice Bahadır, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul Ocak 2010.
 • İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 84 Numaralı Sicil (H.999-1000/M.1590-1591), Hazırlayan: Günalan, Rıfat, Türküye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul Temmuz 2010.
 • “Mahmut Paşa” Maddesi, Büyük Larousse, Sözlük ve Ansiklopedisi, XV. Cilt, Milliyet Gazetecilik A. Ş.Akgündüz,
 • Ahmet “İslam Hukukunun Osmanlı Devleti’nde Tatbiki: Şer´îyye Mahkemeleri ve Şer´îyye Sicilleri”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 14, Ekim 2009, ss.13-48.
 • Aydın, M. Akif, İslam Ansiklopedisi, “Deyn” Maddesi, Türk Diyanet Vakfı İSAM, Türkiye Araştırmaları Merkezi, Cilt: 9, 1994.
 • Behar, Cem, A Neighborhood In Ottoman Istanbul, Albany 2003, s.3-6.
 • Canatar, Mehmet, “1009/1600 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’ne Göre Nefs-i İstanbul’da Bulunan Mahalleler ve Özelliklerine Dair Gözlemler”, Editörler: Feridun Emecen- Emrah Safa Gürkan, Osmanlı İstanbul’u I, 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul 29 Mayıs-1 Haziran 2013.
 • Cantay, Gönül, “Türk Mimarisinde Kervansaraylar” Mimar Sinan Fakültesi, Türkler Ansiklopedisi VI. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları.
 • Darkot, Besim, “İstanbul, Coğrafi Giriş”, İslam Ansiklopedisi, 5/2, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1968, s.1135-1142.
 • Demirkent, Işın, “İstanbul” Maddesi, Türk Diyanet Vakfı İSAM, Türkiye Araştırmalar Merkezi, İstanbul 2001, ss.
 • Eyice, Semavi, Tarih Boyunca İstanbul, Etkileşim Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2010. Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, Hazırlayanlar: Seyit Ali
 • Kahraman-Yücel Dağlı, 1. Cilt- 2. Kitap, 5. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008.
 • Hammer, J. Von.,Osmanlı İmparatorluğu Tarihi I, Editör: İlhan Bahar, Kum Saati Yayınları, 2. Baskı İstanbul, 2011.
 • İncicyan, P. G., 18. Asırda İstanbul, Tercüme: H. D. Andreasyan, 2. Baskı, Baha Matbaası, İstanbul 1976.
 • Kaçar, Turhan, “Ebioniteler’den Arius’a: Eskiçağ Doğu Hıristiyanlığı’nda İsa Teolojisi Tartışmaları”, AÜİFD Cilt XLIV (2003), Sayı 2, s. 187-206
 • Kafesoğlu, İbrahim, “İstanbul, Şehrin Tarihi”, ”, İslam Ansiklopedisi, 5/2, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1968, s.1142-1148.
 • Kramers, J.H., “Mahalle”, İslam Ansiklopedisi, MEB., Ankara 1972, s.144.
 • Kuban, Doğan, İstanbul Bir Kent Tarihi, Çev. Zeynep Rona, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2. Basım Aralık 2012.
 • Nalçacı, Nida Nebahat, Mahmut Paşa Semt Tarihi, Fatih Belediyesi, İstanbul.
 • Otar, İsmail, “Osmanlı Devleti’nde Faiz”, Yönetim Dergisi, Yıl 10, Sayı 33 –Mayıs 1999, İstanbul, ss. 53-64.
 • Ortaylı, İlber, Osmanlı Devleti’nde Kadı, Turhan Kitapevi Yayınları, Ankara 1984.
 • Schneider, Alfans Maria, “XV. Yüzyılda İstanbul’un Nüfusu” Belleten, Cilt XVI., Sayı: 61 Ocak 1952, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1952, ss.34-48.
 • Tekindağ, Şehabeddin, “Mahmud Paşa”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 7, MEB., s.183-188.
 • Uğur, Yunus, İslam Ansiklopedisi “Şer´îyye Sicilleri” Maddesi, Türk Diyanet Vakfı İSAM, Türkiye Araştırmaları Merkezi, Cilt: 9, 1994.
 • Yel, Ali Murat-Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Mahalle” Maddesi, İslam Ansiklopedisi, DİA., Ankara 2003, Cilt 27, ss. 323-326.
APA ERDEM S, ARAT H (2018). 199 NUMARALI (H. 1322-1324 / M.1904-1907) MAHMÛD PAŞA MAHKEMESİ ŞER´ÎYYE SİCİLİNE GÖRE ALACAK VERECEK MESELESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 573 - 590. 10.14222/Turkiyat3903
Chicago ERDEM SEVİM,ARAT Hülya 199 NUMARALI (H. 1322-1324 / M.1904-1907) MAHMÛD PAŞA MAHKEMESİ ŞER´ÎYYE SİCİLİNE GÖRE ALACAK VERECEK MESELESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2018): 573 - 590. 10.14222/Turkiyat3903
MLA ERDEM SEVİM,ARAT Hülya 199 NUMARALI (H. 1322-1324 / M.1904-1907) MAHMÛD PAŞA MAHKEMESİ ŞER´ÎYYE SİCİLİNE GÖRE ALACAK VERECEK MESELESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2018, ss.573 - 590. 10.14222/Turkiyat3903
AMA ERDEM S,ARAT H 199 NUMARALI (H. 1322-1324 / M.1904-1907) MAHMÛD PAŞA MAHKEMESİ ŞER´ÎYYE SİCİLİNE GÖRE ALACAK VERECEK MESELESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2018; 573 - 590. 10.14222/Turkiyat3903
Vancouver ERDEM S,ARAT H 199 NUMARALI (H. 1322-1324 / M.1904-1907) MAHMÛD PAŞA MAHKEMESİ ŞER´ÎYYE SİCİLİNE GÖRE ALACAK VERECEK MESELESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2018; 573 - 590. 10.14222/Turkiyat3903
IEEE ERDEM S,ARAT H "199 NUMARALI (H. 1322-1324 / M.1904-1907) MAHMÛD PAŞA MAHKEMESİ ŞER´ÎYYE SİCİLİNE GÖRE ALACAK VERECEK MESELESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.573 - 590, 2018. 10.14222/Turkiyat3903
ISNAD ERDEM, SEVİM - ARAT, Hülya. "199 NUMARALI (H. 1322-1324 / M.1904-1907) MAHMÛD PAŞA MAHKEMESİ ŞER´ÎYYE SİCİLİNE GÖRE ALACAK VERECEK MESELESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ". (2018), 573-590. https://doi.org/10.14222/Turkiyat3903
APA ERDEM S, ARAT H (2018). 199 NUMARALI (H. 1322-1324 / M.1904-1907) MAHMÛD PAŞA MAHKEMESİ ŞER´ÎYYE SİCİLİNE GÖRE ALACAK VERECEK MESELESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 0(63), 573 - 590. 10.14222/Turkiyat3903
Chicago ERDEM SEVİM,ARAT Hülya 199 NUMARALI (H. 1322-1324 / M.1904-1907) MAHMÛD PAŞA MAHKEMESİ ŞER´ÎYYE SİCİLİNE GÖRE ALACAK VERECEK MESELESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 0, no.63 (2018): 573 - 590. 10.14222/Turkiyat3903
MLA ERDEM SEVİM,ARAT Hülya 199 NUMARALI (H. 1322-1324 / M.1904-1907) MAHMÛD PAŞA MAHKEMESİ ŞER´ÎYYE SİCİLİNE GÖRE ALACAK VERECEK MESELESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.63, 2018, ss.573 - 590. 10.14222/Turkiyat3903
AMA ERDEM S,ARAT H 199 NUMARALI (H. 1322-1324 / M.1904-1907) MAHMÛD PAŞA MAHKEMESİ ŞER´ÎYYE SİCİLİNE GÖRE ALACAK VERECEK MESELESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 2018; 0(63): 573 - 590. 10.14222/Turkiyat3903
Vancouver ERDEM S,ARAT H 199 NUMARALI (H. 1322-1324 / M.1904-1907) MAHMÛD PAŞA MAHKEMESİ ŞER´ÎYYE SİCİLİNE GÖRE ALACAK VERECEK MESELESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 2018; 0(63): 573 - 590. 10.14222/Turkiyat3903
IEEE ERDEM S,ARAT H "199 NUMARALI (H. 1322-1324 / M.1904-1907) MAHMÛD PAŞA MAHKEMESİ ŞER´ÎYYE SİCİLİNE GÖRE ALACAK VERECEK MESELESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ." Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 0, ss.573 - 590, 2018. 10.14222/Turkiyat3903
ISNAD ERDEM, SEVİM - ARAT, Hülya. "199 NUMARALI (H. 1322-1324 / M.1904-1907) MAHMÛD PAŞA MAHKEMESİ ŞER´ÎYYE SİCİLİNE GÖRE ALACAK VERECEK MESELESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 63 (2018), 573-590. https://doi.org/10.14222/Turkiyat3903