Yıl: 2018 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 233 - 240 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 30-04-2019

Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler

Öz:
Giriş: Hemşirelik öğrencilerinin, akademik başarılarının arttırılmasında öğrenim stillerinin yanında kendi kendine öğrenmeye hazır oluşluk düzeylerinin de etkili olduğu düşünülmektedir. Amaç: Çalışma, hemşirelik öğrencilerinin öğrenme stilleri ile kendi kendine öğrenmeye hazır oluşluk düzeyleri arasındaki ilişki ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yöntem: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı nitelikteki çalışma, İstanbul’da bir üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören 411 öğrenci ile gerçekleştirildi. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri (KÖSE) ve Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Ölçeği(KKÖHO) ile veriler toplandı. Bulgular: Öğrencilerin, ağırlıklı olarak özümseyen (%28.2) ve ayrıştıran (%27.3) öğrenme stiline sahip olduğu belirlenirken, sınıf düzeyleri ile öğrenme stilleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p < 0.05). Öğrencilerin KKÖHÖ’nden aldıkları puan ortalaması 162.52 ± 26.63 olarak saptanırken, yaş grupları ve sınıf düzeyi ile puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptandı (p < 0.05). Öğrencilerin KÖSE ve KKÖHÖ’nden aldıkları sıra ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (r < 0.25, p > 0.05). Sonuç: Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin ağırlıklı olarak özümseyen ve ayrıştıran öğrenme stiline sahip olduğunu ve öğrenme stilleri ile kendi kendine öğrenmeye hazır oluşluk düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını göstermektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda, nitelikli hemşireler yetiştirmede öğrencilerin baskın öğrenme stillerine göre yapılandırılacak simülasyon gibi yenilikçi öğrenim yöntemlerinin kullanılmasının önemli bir adım olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Hemşirelik

Relationship Between Learning Styles and Self-Directed Learning Readiness of Nursing Students and Affecting Factors

Öz:
Background: In the increasing academic achievement of nursing students are thought being effective of levels self-directed learning readiness well as learning styles. Objectives: From this point of view the study was conducted to determine the affecting factors and relationship between learning styles and self-directed learning readiness. Methods: The descriptive-correlational study was carried out on 411 students studying in a nursing department of a foundation university in Istanbul. A questionnaire form consisted of Personal Information Form, Kolb Learning Style Questionnaire and Self-Directed Learning Readiness Scale was used as data collection tool. Results: While the learning styles of the students were determined to be predominantly assimilator (28.2%) and converger (27.3%) learning styles, it was found significant difference between class levels and learning styles (p < 0.05). While The total average score of the SDRL scale was determined to 162.52 ± 26.63, it was found significant difference between class levels, age groups and SDRL mean scores (p < 0.05). There was no significant relationship between KLSQ and SDRL mean scores (r < 0.25, p > 0.05). Conclusion: The results of the study showed that there was no relationship between learners' learning styles and self-learning outcomes while students showed that learning styles were predominantly assimilator and converger learning styles. In the direction the results, it is thought be an important step of innovative learning methods such as simulation to be structured according to the learning styles of the students for raising qualified nurses.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • American Association of Colleges of Nursing (AACN). (2005). Faculty shortage in baccalaureate and graduate nursing programs: Scope of the problem and strategies for expanding the supply.. Erişim: 10.04.2017. http://www.aacn.nche.edu/publicationswhite-papers/faculty-shortages
 • Aina-Popoola, S., & Hendricks, C.S. (2014). Learning styles of first semester baccalaureate nursing students: A literatüre review. Institute for Learning Styles Journal, 1 (1), 1-10.
 • An, G.Y., & Yoo, M.S. (2008). Critical thinking and learning styles of nursing student at the baccalaureate nursing program in Korea. Contemporary Nurse. 29 (1), 100-109.
 • Arpanantikul, M., Thanooruk, R., & Chanpuelksa, P. (2006). Self-directed learning readiness, critical skill, and self esteem in nursing students studying through problem based learning. Thai Journal of Research, 10, 59–72.
 • Aşkar, P., & Akkoyunlu B. (1993). Kolb öğrenme sitili envanteri. Eğitim ve Bilim, 87:37-47.
 • Atay, S., İbiş, T., & Kartal, F. (2009). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Stillerini Değerlendirilmesi. I. Eğitim Araştırmaları Kongresi. Çanakkale.1-3 Mayıs.
 • Benner, P., Sutphen, M., Leonard, V., & Day, L. (2010). Education nurses: A call for radical transformation. (1st ed., pp.81). San Fransisco, CA: Jossey- Bass.
 • Çelik, S., Yıldırım, D., Batur, Ö., Çime, E., Çapraz, F., & Kubat, N. (2014). Öğrenci hemşirelerin öğrenme stratejileri ve stillerinin belirlenmesi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 13(1), 13-28.
 • D’armore, A., James, S., & Mitchell E.K.L. (2012). Lerarning styles of first year undergraduate nursing and midwifery students: A cross-sectional survey utilizing the Kolb Learning Style Inventory. Nurse Education Today, 32(5), 506-515.
 • Dikmen, Y. (2015). Kolb’un öğrenme stilleri modeline göre hemşirelik öğrencilerinin öğrenme stillerinin incelenmesi. Journal of Human Rhythm, 1(3),101-106.
 • El-Gilany, A.H., & Abusaad, F.E. (2012). Self-directed learning readiness and learning styles among saudi undergraduate nursing students. Nurse Education Today, 33: 1040-1044.
 • Fisher, M., King, J., & Tague, G. (2001). Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education. Nurse Education Today, 21, 516–525.
 • Gore, K.S. (2014). How nursing educators address the differing learning styles of students. Walden Universty, College of education. Walden dissertations and doctoral studies. USA.
 • Kaf Hasırcı, Ö. (2005). İlköğretim 3. sınıf Hayat Bilgisi dersinde görsel öğrenme stiline göre düzenlenen öğretimin öğrencilerin akademik başarı ve kalıcılığına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Türkiye.
 • Karabulut, N., Gürçayır, D., Kavuran, E., & Yaman, Y. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin kendi kendine öğrenmeye hazır oluş düzeyleri ve etkileyen faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-14.
 • Kaya, H., & Akçin, E. (2002). Öğrenme biçemleri / stilleri ve hemşirelik eğitimi. C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6 (2), 31-35.
 • Klunklin, A., Viseskul, N., Sripusanapan, A., & Turale, S. (2010). Readiness for self-directed learning among nursing students in Thailand. Nursing and Health Sciences, 12(2), 177–181.
 • Kocaman, G., Dicle, A., Üstün, B., & Çimen, S. (2006). Kendi kendine öğrenmeye hazır oluş ölçeği: geçerlik güvenirlik çalışması. DEÜ 3. Aktif Eğitim Kurultay Kitabı, 3–4 Haziran, İzmir. p 245–256.
 • Kocaman, G., & Yürümezoğlu, H.A. (2015). Türkiye’de hemşirelik eğitiminin durum analizi: sayılarla hemşirelik eğitimi (1996-2015). Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(3), 255-262.
 • NCSBN. (2008). Nursing faculty qualification and roles. Erişim: 12.05.2017 http://www.ncsbn.org/nationalCouncilofStateBoardsofNursing,Inc
 • Salehi, S.H. (2007). Nursing students’ preferred learning styles. Journal of Medical Education, 11(3,4); 85-89.
 • Seven M, Bağcivan G, Kılıç S, & Açıkel C. (2012). Determination of the learning styles of junior nursing students and investigation of the relationship between their learning styles and academic achivement. Gülhane Medical Journal, 54(2), 129-135.
 • Şenyuva, E.A. (2009). Hemşirelik öğrencilerinin öğrenme stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(58), 247-271.
 • Şenyuva, E. (2017). Farklı öğrenme stillerine sahip hemşirelik öğrencilerinin ders tasarımına ilişkin görüşleri: Web tabanlı hasta eğitimi dersi örneği. Gazi Üniversitesi Gazi eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1): 289–318.
 • Topuz, F.G, & Karamustafaoğlu O. (2013). Öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: fen bilgisi öğretmen adayları. Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty, 21.
 • Young, L.E., & Patterson, B.L. (2007). Teaching nursing developing a student-centered learning envireonment. (Ed:1st ed., pp:78). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Yuan, H., Williams, B.A., Fang, J.B, & Pang, D. (2012). Chinese baccalaureate nursing students' readiness for self-directed learning. Nurse Education Today, 32 (4), 427–431.
 • Zamanzadeh, V., Valizadeh, L., Fathi-Azar, E., & Aminaie, N. (2008). Nursing and midwifery student’s learning styles in Tabriz Medical University. Research Journal of Biological Sciences, 2, 243-245.
APA DOĞAN P, TARHAN M, SUNAL N (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler. , 233 - 240.
Chicago DOĞAN Pınar,TARHAN MERVE,SUNAL Nihal Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler. (2018): 233 - 240.
MLA DOĞAN Pınar,TARHAN MERVE,SUNAL Nihal Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler. , 2018, ss.233 - 240.
AMA DOĞAN P,TARHAN M,SUNAL N Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler. . 2018; 233 - 240.
Vancouver DOĞAN P,TARHAN M,SUNAL N Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler. . 2018; 233 - 240.
IEEE DOĞAN P,TARHAN M,SUNAL N "Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler." , ss.233 - 240, 2018.
ISNAD DOĞAN, Pınar vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler". (2018), 233-240.
APA DOĞAN P, TARHAN M, SUNAL N (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 11(3), 233 - 240.
Chicago DOĞAN Pınar,TARHAN MERVE,SUNAL Nihal Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 11, no.3 (2018): 233 - 240.
MLA DOĞAN Pınar,TARHAN MERVE,SUNAL Nihal Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.11, no.3, 2018, ss.233 - 240.
AMA DOĞAN P,TARHAN M,SUNAL N Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018; 11(3): 233 - 240.
Vancouver DOĞAN P,TARHAN M,SUNAL N Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018; 11(3): 233 - 240.
IEEE DOĞAN P,TARHAN M,SUNAL N "Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler." Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 11, ss.233 - 240, 2018.
ISNAD DOĞAN, Pınar vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler". Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 11/3 (2018), 233-240.