TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK YETERLİLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl: 2012 Cilt: 7 Sayı: 4 b Sayfa Aralığı: 1727 - 1747 Metin Dili: Türkçe

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK YETERLİLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Meslek kavramı özellikle uzmanlaşmanın önemli olduğu işkollarında sosyokültürel ve ekonomik olarak yeri yadsınamayacak birihtisas alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda her meslekkolu kendine özgü unsurları bünyesinde bulundurmakta veçalışanlarını da bu unsurlara uyum sağlamaya zorlamaktadır.Toplumun her aşamada yapılandırılması ve bireylere belli değerlerinaktarılmasında öğretmenlik mesleğinin önemli bir yeri olduğu açıktır.Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları ve mesleki yeterlilikalgılarına yönelik tespitler, öğretmen yetiştirme programının dadeğerlendirilebilmesine imkân vermesi bakımından önemlidir. Buçalışmada, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının meslekiyeterlilik algıları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarıincelenmiştir. Araştırma, genel tarama modelinin bir türü olan ilişkiseltarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmadaki veriler, beşli likerttipinde 22 maddeden oluşan anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma,2011-2012 eğitim öğretim yılında güz döneminde Gazi Üniversitesi Türkdili ve edebiyatı öğretmenliği bölümü dördüncü sınıf öğrencileri ve tezsizyüksek lisans programında öğrenim görmekte olan 137'si kız (%80,6),33'ü (%19,4) erkek olmak üzere toplam 170 öğrenciden alınanverilerden yararlanılarak oluşturulmuştur. Anket aracılığıyla toplananveriler istatistikî olarak bağımsız örneklem t testi ve tek faktörlüvaryans analizi (Anova) ile anlamlandırılmış ve sonuçlartablolaştırılmıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının mesleğe ilgiduydukları, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının yüksek olduğubelirlenmiş bununla birlikte özel alan bilgisi ve meslek bilgisikonularında kendilerini yetersiz hissettikleri tespit edilmiştir. Öğretmenadaylarının pedagojik becerileri ve özel alan bilgisi bakımındanyetkinleşebilmelerine imkan sağlayacak derslerin arttırılmasının,mesleki yeterlilik algılarını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

QUALIFICATION PERCEPTION OF THE TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION TEACHER CANDIDATES AND ATTITUDES TO TEACHING OCCUPATION

Öz:
The concept of occcupation turns up as an undeniable field in terms of socio-cultural and economical aspects especially in sectors in which specializing is important. In this respect every sector involves distinctive components and obliges ıts workers to adapt these conditions. The importance of teaching job may be said in configuration of society in every stage and transferring some values to the individuals. Attitudes to the job of teacher candidates and professional competence sences are important in teacher training in sense of fixing and evaluating the accusitions. In this survey Turkish language and literature course teacher candidates' professioanal competence perceptions and their attitudes to the job have been searched. The survey has been carried out with relational scanning which is a type of general scanning. In these kins of models, needed datas are collected from individuals and object that are defined as the target group of survey towards the aims by using different tools. Datas in survey have been collected by means of a questionnaire composed of 22 question matters quinary likert type. The survey has been composed of datas which are obtained from 4th grade Turkish language and literature teaching department students of Gazi University in 2011-2012 education year’s autmn term and 170 non-thesis MA students 137 of whom are female (%80,6),33 of whom are male (%19,4). In this survey, Cronbach-Alfa Formula has been used so as to identify the reliability of the results of measurements and Cronbach-Alfa value has been calculated as ,75. Datas collected through the questionnaire have been explained and the results are tabulated with a statistically independent sample test and single factor analysis of variance (Anova). In the study, prospective teachers are defined in adequate, especially in terms of the field knowledge. Perception of educational sciences courses are not sufficient in terms of quality and quantity emerges as a remarkable finding. As a result, the teacher candidates' interests to the profession, attitudes towards the teaching profession is high, however, ıt has been identified that they are insufficient in terms of special field knowledge and vocational knowledge. A meaningful difference was identified in teacher candidates’ attitude points and the perception level of vocational competence in only sex and mother profession variables. The fact that the courses are raised that enables teacher candidates’ development in terms of pedagogic skills and special field knowledge is thought to affect their vocational competence perceptions positively.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ERDEM C (2012). TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK YETERLİLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Turkish Studies (Elektronik), 7(4 b), 1727 - 1747.
Chicago ERDEM Cem TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK YETERLİLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Turkish Studies (Elektronik) 7, no.4 b (2012): 1727 - 1747.
MLA ERDEM Cem TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK YETERLİLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Turkish Studies (Elektronik), vol.7, no.4 b, 2012, ss.1727 - 1747.
AMA ERDEM C TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK YETERLİLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Turkish Studies (Elektronik). 2012; 7(4 b): 1727 - 1747.
Vancouver ERDEM C TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK YETERLİLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Turkish Studies (Elektronik). 2012; 7(4 b): 1727 - 1747.
IEEE ERDEM C "TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK YETERLİLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." Turkish Studies (Elektronik), 7, ss.1727 - 1747, 2012.