Yıl: 2018 Cilt: 47 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 897 - 931 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.14812/cuefd.383527 İndeks Tarihi: 06-05-2019

Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Tutumları ve Metafor Algıları

Öz:
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının matematik kavramına yönelik tutumları vemetafor algıları araştırılmış, aralarındaki ilişki incelenmiş ve öğrenim gördüklerianabilim dallarına göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığı tespit edilmiştir. Bubağlamda, 2016-2017 eğitim - öğretim yılında bir devlet üniversitesinde öğrenimgörmekte olan 358 öğretmen adayına “Matematik tutum ölçeği”, “Kişisel bilgi formu”ve metafor algılarını ölçmek için “Matematik ... gibidir, çünkü ...” ve “Eğer matematikbir film türü (hava durumu) olsaydı, ... olurdu, çünkü ...” gibi araştırmacılar tarafındanhazırlanan çeşitli ölçekler uygulanmıştır. Elde edilen nitel verilerin çözümlenmesindeiçerik analizi; nicel verilerin çözümlenmesinde ise Spearman Korelasyon testi, KruskalWallis-H testi ve Mann Whitney-U testi teknikleri kullanılmıştır. Analiz sonucunda,matematik kavramına yönelik metaforların, “Eğlence”, “Temel ihtiyaç”, “Duygu” ve“Sorun” olacak şekilde kavramsal kategorilere ayrıldığı görülmüştür. Adaylarınınmatematik kavramına yönelik tutumları ve metafor algıları arasında ise pozitif yöndegüçlü bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, matematik kavramına yönelik tutumların vemetafor algılarının öğrenim görülen anabilim dallarına göre anlamlı olarak farklılaştığıgörülmüştür. Bu çalışmada birden fazla metaforlar yardımıyla araştırma yapmanındaha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Preservice Teachers’ Attitudes and Metaphor Perceptions towards Mathematics

Öz:
In this study, preservice teachers’ attitudes and metaphor perceptions towards mathematics were examined, the relationship between them was investigated and it was determined whether there was a significant difference according to the departments. In this context, in the 2015-2016 academic year, 358 preservice teachers in central Turkey were administered various scales such as “Mathematics attitude scale” “,"Personal information form", and “Mathematics is like ..., because ...” and “If a mathematical movie genre (weather conditions) ..., it would be, because ... ". Content analysis was used in the analysis of the qualitative data. Spearman correlation test, Kruskal Wallis-H test and Mann Whitney-U test were used in the analysis of the quantitative data. As a result of the analysis, it has been recognized that the metaphors towards mathematics are divided into the conceptual categories as “Entertainment”, “Basic need” “Emotion” and “Problem”. There was a positive and strong significant relationship between the attitudes and metaphor perceptions towards mathematics of preservice teachers. Moreover, attitudes and metaphor perceptions towards mathematics were found to differ significantly according to the departments. Furthermore, this study has found that research with more than one metaphor is more effective.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KUZU O, KUZU Y, SIVACI S (2018). Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Tutumları ve Metafor Algıları. , 897 - 931. 10.14812/cuefd.383527
Chicago KUZU OKAN,KUZU YASEMİN,SIVACI SADIK YÜKSEL Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Tutumları ve Metafor Algıları. (2018): 897 - 931. 10.14812/cuefd.383527
MLA KUZU OKAN,KUZU YASEMİN,SIVACI SADIK YÜKSEL Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Tutumları ve Metafor Algıları. , 2018, ss.897 - 931. 10.14812/cuefd.383527
AMA KUZU O,KUZU Y,SIVACI S Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Tutumları ve Metafor Algıları. . 2018; 897 - 931. 10.14812/cuefd.383527
Vancouver KUZU O,KUZU Y,SIVACI S Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Tutumları ve Metafor Algıları. . 2018; 897 - 931. 10.14812/cuefd.383527
IEEE KUZU O,KUZU Y,SIVACI S "Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Tutumları ve Metafor Algıları." , ss.897 - 931, 2018. 10.14812/cuefd.383527
ISNAD KUZU, OKAN vd. "Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Tutumları ve Metafor Algıları". (2018), 897-931. https://doi.org/10.14812/cuefd.383527
APA KUZU O, KUZU Y, SIVACI S (2018). Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Tutumları ve Metafor Algıları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(2), 897 - 931. 10.14812/cuefd.383527
Chicago KUZU OKAN,KUZU YASEMİN,SIVACI SADIK YÜKSEL Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Tutumları ve Metafor Algıları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47, no.2 (2018): 897 - 931. 10.14812/cuefd.383527
MLA KUZU OKAN,KUZU YASEMİN,SIVACI SADIK YÜKSEL Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Tutumları ve Metafor Algıları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.47, no.2, 2018, ss.897 - 931. 10.14812/cuefd.383527
AMA KUZU O,KUZU Y,SIVACI S Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Tutumları ve Metafor Algıları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 47(2): 897 - 931. 10.14812/cuefd.383527
Vancouver KUZU O,KUZU Y,SIVACI S Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Tutumları ve Metafor Algıları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 47(2): 897 - 931. 10.14812/cuefd.383527
IEEE KUZU O,KUZU Y,SIVACI S "Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Tutumları ve Metafor Algıları." Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, ss.897 - 931, 2018. 10.14812/cuefd.383527
ISNAD KUZU, OKAN vd. "Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Tutumları ve Metafor Algıları". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47/2 (2018), 897-931. https://doi.org/10.14812/cuefd.383527