Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları

Yıl: 2018 Cilt: 28 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 65 - 76 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 17-05-2019

Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları

Öz:
Amaç: Gestasyonel diyabet risk faktörleri bağlamında, kadınlarınglukoz tolerans testine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi.Çalışma Planı: Çalışma 2017 yılında gerçekleştirilmiştir. Gebeliği-nin herhangi bir haftasında olan 513 kadına gestasyonel diyabet riskfaktörleri, glukoz tolerans testi, teste karşı düşünce ve bilgi kaynak-ları hakkında anket uygulandı.Bulgular: Gebelerin %64.3’ü glukoz tolerans testini zararlı gör-mektedir. Bu kadınların %58.7’sinde gestasyonel diyabet için en azbir risk faktörü pozitiftir. Daha önce gestasyonel diyabet öyküsüolan ve gebelik öncesinde glukoz intoleransı olan kadınlarda testekarşı pozitif tutum sıklığı daha yüksektir. Beden kütle indeksi ve yaşgruplarında teste karşı tutum benzerdir. Kitle iletişim araçları testekarşı olumsuz düşüncelerin ana kaynağıdır.Sonuç: Gebe kadınlarda glukoz tolerans testine karşı yaygın bir ne-gatif tutum durumu mevcuttur. Bu tutum tanı almamış vaka sayısındave komplikasyon sıklığında artışa neden olabilecek potansiyel birtehlike oluşturmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Pregnant Women’s Attitudes Towards Glucose Tolerance Test in the Context of Gestational Diabetes Risk Factors

Öz:
Objectives: Assessment of women’s attitudes towards the glucose to- lerance test in the context of gestational diabetes risk factors. Study Design: This study was conducted in 2017. The questionnai- res about gestational diabetes risk factors, glucose tolerance test, at- titudes towards the test, and information sources were administered to 513 women who were on any week of their pregnancy. Results: Of the pregnant women 64.3% think that the glucose tole- ranse test is harmful for fetus. At least one risk factor for gestational diabetes was positive in 58.7% of these women. Positive attitudes towards the test were higher in women with previous gestational di- abetes mellitus and glucose intolerance before pregnancy. In body mass index and age groups, attitude towards the test was similar. Mass communication tools were the main source of these negative thoughts against the test. Conclusion: There is a common negative attitude towards the gluco- se tolerance test in pregnant women. This attitude poses a potential hazard that may lead to an increase in the number of undiagnosed cases and the frequency of complications.
Anahtar Kelime:

Konular: Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • American Diabetes Association. Gestational Diabe- tes Mellitus Diabetes Care. Diabetes Care. 2003;26(suppl 1):s103-s105; doi: 10.2337/diacare.26.2007.S103
 • Zhao P, Liu E, Qiao Y, Katzmarzyk PT, Chaput JP, Fogel- holm M, et al. Maternal gestational diabetes and childhood obesity at age 9–11: results of a multinational study. Diabe- tologia. 2016;59(11): 2339-48. doi: 10.1007/s00125-016- 4062-9
 • Herath H, Herath R, and Wickremasinghe R. Gestational diabetes mellitus and risk of type 2 diabetes 10 years after the index pregnancy in Sri Lankan women-A community based retrospective cohort study. PLoS One. 2017; 12(6): e0179647. doi: 10.1371/journal.pone.0179647
 • Kerényi Z, Tamás G, Kivimäki M, Péterfalvi A, Ma- darász E, Bosnyák Z, et al. Maternal glycemia and risk of large-for-gestational-age babies in a population-based scre- ening. Diabetes Care. 2009; 32(12): 2200-5. doi: 10.2337/ dc09-1088.
 • Jiwani A, Marseille E, Lohse N, Damm P, Hod M, Kahn JG. Gestational diabetes mellitus: results from a survey of country prevalence and practices. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012;25(6):600-10.
 • Rani PR, Begum J. Screening and diagnosis of ges- tational diabetes mellitus, where do we stand. J Clin Diagn Res. 2016;10(4): QE01–QE04. doi: 10.7860/ JCDR/2016/17588.7689
 • World Health Organization Guideline Development Group (2013). Diagnostic Criteria And Classification Of Hyperg- lycaemia First Detected İn Pregnancy. (WHO/NMH/MND Standard No. 13.2). Erişim: http://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/85975/who_nmh_mnd_13.2_eng.pdf?sequen- ce=1. (Erişim tarihi: 21.07 2018).
 • Seshiah V, Balaji V, Balaji S, Sekar A, Sanjeevi CB, Green A. One step screening procedure for screening and diagno- sis of gestational diabetes mellitus. J Obstet Gynecol India. 2005;55(6):525-9.
 • HAPO Study Cooperative Research Group. Hyperglycae- mia and adverse pregnancy outcomes. New England J of Me- dicine. 2008;358(19):1991–2002.
 • American Diabetes Association. Diabetes management guidelines. Diabetes Care. 2015;38(Suppl 1):S1–S93.
 • The National Institute for Health and Care Excellence (NICE)( 2015). Diabetes in pregnancy: Management of di- abetes and its complications from preconception to postna- tal period. Erişim: nice org.uk/guidance/ng3. (Erişim tarihi: 18.07 2018).
 • 12. Türkiye Cumhuriyeti (TC) Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. (2014). Riskli gebelikler yönetim reh- beri. Erişim: https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/ risgebyonreh.pdf (Erişim tarihi: 11.05.2018)
 • Türk Jinekolojik ve Obstetrik Derneği (TJOD). Gestas- yonel Diyabet (2014). Erişim: http://tjodistanbul.org/index. php?option=com_k2&view=item&id=401:gestasyonel-diya- bet&Itemid=830 (Erişim tarihi: 21.05.2018)
 • International Diabetes Federation(IDF). Diabetes Atlas. 7th ed. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation; 2015. Erişim: http://www.idf.org/women-and-diabetes/resour- ce-centre (Erişim tarihi: 17.05.2018)
 • Erem C, Kuzu UB, Deger O, Can G. Prevalence of ges- tational diabetes mellitus and associated risk factors in Turkish women: the Trabzon GDM Study. Arch Med Sci. 2015;11(4):724-35. dOI: 10.5114/aoms.2015.53291
 • Özyurt R, Aşıcıoğlu O, Gültekin T, Güngördük K, Boran B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalık- ları ve Doğum Kliniği’ne başvuran gebelerde gestasyonel diyabet sıklığı. JOPP Derg. 2013;5(1):7-12. doi:10.5222/ JOPP.2013.007
 • Turgut A, Boran SÜ, Dolgun ZN, Acıoğlu H, Görük NY. Bir doğumevi gebe izlem polikliniğinde gestasyonel diyabe- tes mellitus sıklığı. Dicle Tıp Dergisi. 2011;38(3): 325-8. doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0041
 • The National Institute for Health and Care Excellence (Internet). Diabetes in pregnancy overview. Erişim: http://pat- hways.nice.org.uk/pathways/diabetes-in-pregnancy (Erişim tarihi: 15.05.2018)
 • Kiani F, Naz MSG, Sayehmiri F, Sayehmiri K, Zali H. The risk factors of gestational diabetes mellitus: a systematic re- view and meta-analysis study. International Journal of Wo- men’s Health and Reproduction Sciences. 2017;5(4): 253-63. doi: 10.15296/ijwhr.2017.44
 • Duman NB. Frequency of gestational diabetes mellitus and the associated risk factors . Pak J Med Sci. 2015;31(1):194-7. doi:10.12669/pjms.311.5617.
 • Başbuğ A, Kaya AE, Sönmez CI, Yıldırım E. Gestasyonel diyabet taramasında karşılaşılan önemli bir problem: Gebeler neden oral glukoz tolerans testi yaptırmak istemiyor? Konu- ralp Tıp Dergisi 2018;10(2):144-8. doi: 10.18521/ktd.424671
 • Stüber TN, Künzel EC, Zollner U, Rehn M, Wöckel A, Hönig A. Prevalence and associated risk factors for obe- sity during pregnancy over time. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2015;75(9): 923-8. doi: 10.1055/s-0035-1557868
 • Deputy NP, Dub B, Sharma AJ. Prevalence and trends in pre-pregnancy normal weight-48 states, New York City, and District of Columbia, 2011-2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2018;66:1402–1407. doi: http://dx.doi.org/10.15585/ mmwr.mm665152a3
 • Moosazadeh M, Asemi Z, Lankarani KB, Tabrizi R, Ma- harlouei N, Naghibzadeh-Tahami A, et al. M. Family history of diabetes and the risk of gestational diabetes mellitus in Iran: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Metab Syndr. 2017;11(Suppl 1):S99-S104. doi: 10.1016/j.dsx.2016.12.016.
 • Getahun D, Fassett MJ, Jacobsen SJ. Gestational diabe- tes: risk of recurrence in subsequent pregnancies. Am J Obstet Gynecol. 2010;203:467.e1-6.
 • Abu-Heija AT, Al-Bash MR, Moza A. Al-Kalbani MA. Ef- fects of maternal age, parity and pre-pregnancy body mass index on the glucose challenge test and gestational diabetes mellitus. J Taibah Univ Sci. 2017; 12(4): 338-42. doi:https:// doi.org/10.1016/j.jtumed.2017.01.005
 • Simmons D, and Moses RG. Gestational Diabetes Melli- tus: To screen or not to screen? is this really still a question? Diabetes Care. 2013;36(10): 2877-8. doi:10.2337/dc13-0833
APA GENÇ KOYUCU R (2018). Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları. , 65 - 76.
Chicago GENÇ KOYUCU Refika Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları. (2018): 65 - 76.
MLA GENÇ KOYUCU Refika Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları. , 2018, ss.65 - 76.
AMA GENÇ KOYUCU R Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları. . 2018; 65 - 76.
Vancouver GENÇ KOYUCU R Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları. . 2018; 65 - 76.
IEEE GENÇ KOYUCU R "Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları." , ss.65 - 76, 2018.
ISNAD GENÇ KOYUCU, Refika. "Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları". (2018), 65-76.
APA GENÇ KOYUCU R (2018). Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları. Sağlık ve Toplum, 28(2), 65 - 76.
Chicago GENÇ KOYUCU Refika Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları. Sağlık ve Toplum 28, no.2 (2018): 65 - 76.
MLA GENÇ KOYUCU Refika Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları. Sağlık ve Toplum, vol.28, no.2, 2018, ss.65 - 76.
AMA GENÇ KOYUCU R Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları. Sağlık ve Toplum. 2018; 28(2): 65 - 76.
Vancouver GENÇ KOYUCU R Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları. Sağlık ve Toplum. 2018; 28(2): 65 - 76.
IEEE GENÇ KOYUCU R "Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları." Sağlık ve Toplum, 28, ss.65 - 76, 2018.
ISNAD GENÇ KOYUCU, Refika. "Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları". Sağlık ve Toplum 28/2 (2018), 65-76.