Yıl: 2018 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 42 - 47 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 17-05-2019

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI

Öz:
AMAÇ: Bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi’ndememe kanseri nedeniyle takip edilmekte olan hastalardatamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) kullanım sıklığınınve TAT ile ilgili uygulamaların belirlenmesi ve incelenmesiamaçlanmıştır.GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza Afyon KocatepeÜniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi OnkolojiPolikliniği ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana BilimDalı’na başvuran toplam 70 meme kanserli hasta dahiledilmiştir. Hastaların sosoyodemografik özellikleri ile,kullanılan TAT yöntemlerine yönelik sorgulamayı içeren44 soruluk bir form doldurulmuştur.BULGULAR: Ortalama yaşları 57.5 ± 11.2 yıl olanhastaların en az bir TAT yöntemi kullanma oranı %85.7(60 kişi) olarak belirlenmiştir. TAT yöntemi olarak en çokdua etmenin (%85.7) ve bitkilerin (%30) tercih edildiğisaptanmıştır. TAT yöntemi kullanan meme kanserlihastaların %55’i TAT kullanmaya kendisi karar verirken,%13.3’ü ailesinin etkisiyle TAT kullanmaya başlamış.Çalışmamızda TAT kullanan hastaların sadece %35’inin bukonuda doktoruna bilgi verdiği görülmüştür. TAT kullananhastaların %32.9’u çok fayda gördüğünü belirtirken,bu hastaların %44.3’ü tanı aldıktan hemen sonra tedavisüreci başlamadan bu yöntemlere başvurduğunu ifadeetmiştir.SONUÇ: Hastalarımızın TAT yöntemlerini sık olarakkullandıkları, çoğunlukla da dua ve bitkisel yöntemleritercih ettikleri saptanmıştır. Ayrıca meme kanserlikadınların TAT kullanımı ile ilgili sağlık çalışanlarınabilgi vermediği, özellikle kemoterapi, radyoterapi/hormon tedavisi devam edenlerin büyük çoğunluğununberaberinde TAT kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca;sağlık çalışanlarının hastaları TAT kullanma yönündensorgulamaları, böylelikle bu yöntemlerin kullanımı ileilgili oluşabilecek yan etkilerin önlenmesine de yardımcıolunabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Onkoloji

USING COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE IN PATIENTS WITH BREAST CANCER DIAGNOSIS AT AFYON KOCATEPE UNIVERSITY

Öz:
OBJECTIVE: We aimed to determine the frequency of complementary and alternative therapy (CAM) usage and CAM related applications in patients with breast cancer at Afyon Kocatepe University. MATERIAL AND METHODS: Our study included a total of 70 patients with breast cancer who applied to the Afyon Kocatepe University Medical Faculty Hospital, Medical Oncology and Physical Medicine and Rehabilitation outpatient clinics. A 44-question form including questionnaires on the sociodemographic characteristics of the patients and the CAM methods used were filled out. RESULTS: Patients with a mean age of 57.5 ± 11.2 years were assigned at least one CAM method as 85.7% (60 people). It was determined that; praying (85.7%) and plants (30%) were as the most preferred CAM method. While 55% of breast cancer patients using the CAM method decided to use oneself, 13.3% of them started to use CAM due to the influence of their family. In our study, only 35% of the patients using CAM were informed about this issue by their doctor. While 32.9% of patients using CAM indicated that they were very beneficial, 44.3% of the patients stated that they applied to these methods immediately after the diagnosis was started. CONCLUSIONS: It has been determined that our patients use CAM methods frequently, mostly they prefer prayer and herbal methods. In addition, breast cancer patients do not inform health workers about the use of CAM, especially the majority of those continuing with chemotherapy, radiotherapy / hormone therapy were using CAM together. As a result; we also think that health professionals can also interrogate patients in terms of using CAM so that they can also help prevent side effects from using these methods.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Onkoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics 2009. CA Cancer J Clin 2009; 59: 225-49.
 • Özmen V. Breast Cancer in Turkey: Clinical and Histopathological Characteristics (Analysis of 13.240 Patients) J Breast Health 2014; 10: 98-105.
 • Tuncer M. Significance of cancer in Turkey, the burden of disease and cancer control policies (Volume 74). In: Tuncer M., eds. Cancer Control in Turkey, Ankara, Onur Press, Health Ministry Publication, 2008: 5-9.
 • Montazeri A. Health-related quality of life in breast cancer patients: A bibliographic review of the literature from 1974 to 2007. J Exp Clin Cancer Res 2008; 27:32.
 • Akcay D, Gözüm S. Kemoterapi alan meme kanserli hastalarda, kemoterapinin yan etkilerine ilişkin verilen eğitim ve evde izlemin yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi. J Breast Health 2012; 8: 191-9.
 • Henneghan AM, Harrison T. Complementary and alternative medicine therapies as symptom management strategies for the late effects of breast cancer treatment. J Holist Nurs. 2015;33:84- 97.
 • Brems C, Barnett J, Parret VC, Metzger J, Johnson ME. Alternative and complementary treatment needs and experiences of women with breast cancer. J Altern Complement Med. 2013 Jul;19:657-63.
 • Tokaç M. Geleneksel tıbba akademik yaklaşım: GETTAM. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Derg. 2012;( 22):82–5.
 • Gilmour J, Harrison C, Asadi L, Cohen MH, Vohra S. Hospitals and complementary and alternative medicine: managing responsibilities, risk, and potential liability. Pediatrics, 2011; 128:193–9.
 • Oğuz NY. Toplum, bilim ve tıp etiği açısından alternatif tıp ve halk tıbbı. Bilim ve Ütopya Derg. 1996;25:36–7.
 • Mollaoğlu M, Aciyurt A. Use of complementary and alternative medicine among patients with chronic diseases. Acta Clin Croat. 2013;52(2):181-8.
 • Wanchai A, Armer JM, Stewart BR. Complementary and alternative medicine use among women with breast cancer: a systematic review. Clin J Oncol Nurs. 2010;14:45-55.
 • Greenlee H, Balneaves LG, Carlson LE. Clinical practice guidelines on the use of integrative therapies as supportive care in patients treated for breast cancer. J Natl Cancer Inst Monogr 2014;2014:346-58.
 • Yavuz M., İlçe A.Ö., Kaymakçı S., Bildik G., Dıramalı A. Meme Kanserli Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Türkiye Klinikleri. 2007; 27:680-6.
 • Kav S, Hanogu Z, Algıer L. Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi 2008; 1(18):32-8.
 • Greenlee H, Neugut AI, Falci L et al. Association Between Complementary and Alternative Medicine Use and Breast Cancer Chemotherapy Initiation: The Breast Cancer Quality of Care (BQUAL) Study. JAMA Oncol. 2016; 2:1170-6.
 • Kurt H, Keşkek Ö, Çil T, Canataroğlu A. Meme kanserli hastalarda tamamlayıcı/ alternatif tedavi kullanımı. Türk Onkoloji Dergisi 2013;28(1):10-5.
 • Geffen JR. Integrative oncology for the whole person: a multidimensional approach to cancer care. Integr Cancer Ther. 2010; 9: 105–21.
 • Can G, Demir M, Aydiner A. Complementary and alternative therapies used by Turkish breast cancer patients undergoing chemotherapy. Breast Care (Basel). 2012;7: 471-5.
 • Kaseb AO, Chinnakannu K, Chen D, et al. Androgen receptor and E2F-1 targeted thymoquinone therapy for hormonerefractory prostate cancer. Cancer Res. 2007; 67: 7782-7788.
 • Halawani E. Antibacterial activity of thymoquinone and thymohydroquinone of Nigella sativa L. and their interaction with some antibiotics. Advan Biol Res. 2009; 3: 148-152.
 • Burits M, Bucar F. Antioxidant activity of Nigella sativa essential oil. Phytother Res. 2000; 14: 323-328.
 • Hübner J, Hanf V. Commonly used methods of complementary medicine in the treatment of breast cancer. Breast Care (Basel). 2013;8: 341-7.
 • Bebiş H, Akpunar D, Coşkun S, Özdemir S. Meme Kanserli Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı: Literatür Taraması. Hemşirelikte Eğitim ve Araştıma Dergisi. 2014;11: 6-14.
 • Lawenda BD, Kelly KM, Ladas EJ, et al. Should supplemental antioxidant administration be avoided during chemotherapy and radiation therapy? J Natl Cancer Inst. 2008;100:773-783.
 • Molassiotis A, Scott J. Complementary and alternative medicine use in breast cancer patients in Europe. Support Care Cancer 2006; 14:260-267.
 • Kang EJ, Yang E, Kim SM, et al.. Complementary and alternative medicine use and assessment of quality of life in Korean breast cancer patients: A descriptive study. Support Care Cancer 2012; 20:461-473.
 • McLay JS., George DS, Rore C. Complementary and alternative medicines use by Scottish women with breast cancer. What, why and the potential for drug interactions? Eur J Clin Pharmacol. 2012; 68: 811-819.
APA Yesil H, KIRAN B, alkan h, ATEŞ B, KAYALI B, BÜYÜKÇAM S, GÜLER S, ÜNLÜ İ, SERT Z, Uysal M (2018). AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI. , 42 - 47.
Chicago Yesil Hilal,KIRAN Büşra,alkan hakan,ATEŞ Büşra,KAYALI Betül,BÜYÜKÇAM Seda,GÜLER Senem,ÜNLÜ İsmail,SERT Zehra Nur,Uysal Mukremin AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI. (2018): 42 - 47.
MLA Yesil Hilal,KIRAN Büşra,alkan hakan,ATEŞ Büşra,KAYALI Betül,BÜYÜKÇAM Seda,GÜLER Senem,ÜNLÜ İsmail,SERT Zehra Nur,Uysal Mukremin AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI. , 2018, ss.42 - 47.
AMA Yesil H,KIRAN B,alkan h,ATEŞ B,KAYALI B,BÜYÜKÇAM S,GÜLER S,ÜNLÜ İ,SERT Z,Uysal M AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI. . 2018; 42 - 47.
Vancouver Yesil H,KIRAN B,alkan h,ATEŞ B,KAYALI B,BÜYÜKÇAM S,GÜLER S,ÜNLÜ İ,SERT Z,Uysal M AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI. . 2018; 42 - 47.
IEEE Yesil H,KIRAN B,alkan h,ATEŞ B,KAYALI B,BÜYÜKÇAM S,GÜLER S,ÜNLÜ İ,SERT Z,Uysal M "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI." , ss.42 - 47, 2018.
ISNAD Yesil, Hilal vd. "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI". (2018), 42-47.
APA Yesil H, KIRAN B, alkan h, ATEŞ B, KAYALI B, BÜYÜKÇAM S, GÜLER S, ÜNLÜ İ, SERT Z, Uysal M (2018). AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 19(2), 42 - 47.
Chicago Yesil Hilal,KIRAN Büşra,alkan hakan,ATEŞ Büşra,KAYALI Betül,BÜYÜKÇAM Seda,GÜLER Senem,ÜNLÜ İsmail,SERT Zehra Nur,Uysal Mukremin AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 19, no.2 (2018): 42 - 47.
MLA Yesil Hilal,KIRAN Büşra,alkan hakan,ATEŞ Büşra,KAYALI Betül,BÜYÜKÇAM Seda,GÜLER Senem,ÜNLÜ İsmail,SERT Zehra Nur,Uysal Mukremin AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.19, no.2, 2018, ss.42 - 47.
AMA Yesil H,KIRAN B,alkan h,ATEŞ B,KAYALI B,BÜYÜKÇAM S,GÜLER S,ÜNLÜ İ,SERT Z,Uysal M AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2018; 19(2): 42 - 47.
Vancouver Yesil H,KIRAN B,alkan h,ATEŞ B,KAYALI B,BÜYÜKÇAM S,GÜLER S,ÜNLÜ İ,SERT Z,Uysal M AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2018; 19(2): 42 - 47.
IEEE Yesil H,KIRAN B,alkan h,ATEŞ B,KAYALI B,BÜYÜKÇAM S,GÜLER S,ÜNLÜ İ,SERT Z,Uysal M "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 19, ss.42 - 47, 2018.
ISNAD Yesil, Hilal vd. "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 19/2 (2018), 42-47.