Yıl: 2003 Cilt: 0 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 126 - 151 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı İlişkisi (Ankara'da Bir Uygulama)

Öz:
Günümüzde işletmeler, yoğun rekabet koşulları altında hızla artan değişime ayak uydurabilmek, varlıklarını sürdürebilmek ve bir adım daha öne çıkabilmek için yeni yönetim tekniklerini uygulamaya başlamışlardır. İşletmeler, bu değişimlere zorunlu uyum süreçleri sırasında performans ve buna bağlı olarak da kârlılık düşüklüğü ile karşılaşmamak ya da bu olumsuzlukları minimum seviyede tutmak için eğitim programlarına daha fazla önem vermeye başlamışlardır. İşletmelerde performansın dolayısıyla da kârlılığın yükseltilmesinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi de, işletmeler tarafından yeni işgörenlerin veya herhangi bir nedenle bölüm değiştiren işgörenlerin uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla uygulanmaya başlanan İşe Alıştırma Eğitimi'dir. Bu kapsamda çalışmada, hizmet sektörü içinde yer alan hastane işletmelerinde yüksek temas düzeyinde sekreterlik görevini yürüten işgörenlere uygulanmış olan işe alıştırma eğitimi ile işgören performansı arasındaki ilişkinin varlığının ampirik olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç dorultusunda iki farklı işletmede çalışan toplam 110 işgören üzerinde işe Alıştırma Eğitimi Anketi uygulanmıştır.Uygulanan anket, ilgili literatür taraması yapılarak oluşturulmuş olup anlamlı sonuçlar çıkarabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek amacıyla ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik boyutları da dikkate alınmıştır.Diğer taraftan, işe alıştırma eğitimi ile işgören performansı arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için, Pearson korelasyonuna başvurulmuştur ve işe alıştırma eğitimi ile işgören performansı arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde 0,65 korelasyon katsayısına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: büro yönetimi personel işgören performansı oryantasyon

Konular: İş Eğitim, Eğitim Araştırmaları İşletme İşletme Finans

The Efficiency of Job Orientation and the Relation Between Personel Performance

Öz:
Nowadays, organizations have started to practise contemporary management methods in order to be able to keep abreast of new changes and survive in the competitive markets. Organizations now pay the most attention to training programs so as not to have low levels of employee performance and profitability. The objectives of these training programs are to enhance employee satisfaction and increase organizational performance and profitability. There are a number of methods to increase performance and profitability. One of these methods is Orientation Training, which aims to make the issue of adaptability easy for newcomers and existing employees who have switched to other departments in their organizations. Those employees are assumed to have feelings of belongingness, easy adaptability, and high levels of performance in their organizations. In light of this information, the purpose of this study is to empirically examine the relationship between orientation training and employee performance in a high contact service environment, using data from employees holding secretarial positions in hospitals. Orientation Training survey instrument was conducted with 110 employees, using a multi-firm approach. The survey instrument was designed through a careful examination of the existing findings. After having support for the psychometric properties of the scale, the correlation results indicate that there is a strong relationship (0,65) between orientation training and employee performance. In this study, the results and managerial implications are also discussed.
Anahtar Kelime: employee performance orientation office management staff

Konular: İş Eğitim, Eğitim Araştırmaları İşletme İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • BAŞ, M. ve A. TARTAR. (1991). İşletmelerde Verimlilik Denetimi, Ölçme Değerlendirme Modelleri. Verimlilik Dergisi. Vol.43, ss-12-18.
 • BAŞARAN, İ. Ethem. (1989). Eğitime Giriş. Ankara: Sevinç Matbaası.
 • BAKER, M. (1985). Marketing Strategy and Management. London: Mac Millan.
 • BERGER, George. (1987). Yöneticileri Yetiştirme Metodları. Çev.: Süheyl Gürbaşkan. İstanbul: Reklam Yayınları. No.6.
 • BERRYMAN, Cynthia F. (1989). The Manager's Desk Referance. New York: AMACOM.
 • BİNGÖL, Dursun. (1996). Personel Yönetimi. İstanbul: Beta Basımevi. 2. Baskı
 • BURKE, Alene. (2000). How to Accompllish Organization-wide Competency and Education. Nursing Management. Vol. 31, no. 2. (Feb). ss.20-26.
 • CANMAN, Doğan. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Yargı Bas. Yay. Ltd. Şti.
 • CRANE, D.P. ve R. N. FARMER. (1979). Personnel: The Management of Human Resources. Belmont, Ca.: Wadsworth Publ. 2nd Ed.
 • DAVIS, K., J.R. WERTHER ve B. WILLIAM. (1989). Human Resources and Personnel Management. New York: Mc Graw Hill. 3th Ed
 • DENİZ, Nevin. (1999). Global Eğitim. İstanbul: Türkmen Kitabevi. Yayın no. 129.
 • DESAI, Coroline, K. FLETCHER ve G. WRIGHT. (2001). Drivers in the Adoption and Sophistication of Database Marketing in the Services Sector. The Servicies Industries Journal. Vol. 21, no.4, ss. 17-32.
 • ERDOĞAN, İlhan. (1990). İşletmelerde Kişi Değerlemede Psikoteknik. İstanbul: İ.Ü. İ.İ.B.F. Yayınları.
 • ERDOĞAN, İrfan. (1998). Araştırma Dizaynı ve İstatistiki Yöntemleri. Ankara: Emel Matbaası.
 • EREN, Erol. (2000). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • FINDIKÇI, İlhami. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınevi.
 • GLUECK, W.F. (1982). Personnel A Diagnostic Approach. Texas: Business Publications. 3rd Ed.
 • JAWORSKI, K. ve A. KAHLİ. (1993). Market Orientation: Antecedents and Consequences. Journal of Marketing. Vol.57, no.4, ss. 53-70.
 • JOHNS, P. ve A. LOCKWOOD. (1990). The Management of Hotel Operations. London: Cassel Education Limited.
 • KARATEPE, Osman M. (1999). Hizmet kalitesi Ölçeği ile Yapılan Ampirik Çalışmaların Güvenilirlik ve Geçerlilik Boyutlarına Yönelik Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi S.B.F. Dergisi. Vol.54, No.4.
 • ..... ve A. SÖKMEN. (2001). İşletmenin Sınır Birimlerinde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Bağlılığı: Ampirik Bir Değerlendirme. AMME İdaresi Dergisi. Vol.34, No.4.
 • KAVANAUGH, R. Raphel ve J. D. NINEMEIER.(2001). Supervision in the Hospitality Industry. USA: AH&LA, 4th Ed.
 • LORAINE, Kaye. (1999). How to Cut The Cost of Job Orientation. Supervision. Vol. 60, no. 7. (Jul), s. 12-16
 • MILLS, Bert. (2000). Here's A Thorough Way To Ground New Employees. Journal of Business (Spokone). Vol. 15, no. 22. (Oct). s. 12-15
 • MILLER, Jack E., M. PORTER ve K. E. DRUMMOND. (1992). Supervision in The Hospitality Industry. New York: John Wiley and Sons Inc., 2nd Ed.
 • PHILLIPS, Jack. J. (1987). Recruiting, Training, and Retraining New Employees. California: Jossey Bass Inc.
 • RECORDO, Ronald ve J. JOLLY. (1997). Organizational Culture and Teams. S.A.M. Advanced Management Journal. Vol.62. Society for Advencement of Management U.S.A
 • SABUNCUOGLU, Zeyyat. (1997). Personel Yönetimi, Politika ve Yönetsel Teknikler. Bursa: Furkan Ofset, 7. Baskı..
 • SHARP, B. (1992). Marketing Orientation: More That Just Customer Focus. International Marketing Review. Vol. 8, no. 4, ss. 20-25.
 • SHAPIRO, B.P. (1998). What the Hell is Marked Oriented?. Harvard Business Review. Nov-Dec., ss. 119-125.
 • SLATER, S.F. ve J. NAVER. (İ995). Market Orientation and Learning Organization. Journal of Marketing. Vol. 59, no. 7, ss. 63-74.
 • TAYMAZ, Haydar. (1981). Hizmet İçi Eğitim: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Fak. Yay., Sevinç Matbaası. No. 94.
 • TOPALOĞLU, Melih ve H. KOÇ. (2002). Büro Yönetimi-Kavramlar ve İlkeler. Ankara: Seçkin Yay. ve Tic. A.Ş.
 • ..... ve ..... (2000). İşgörenlerin Örgütle Bütünleşmesini Sağlayan Bir Teknik Olarak Örgütlerde İşe Alıştırma Programları. Kooperatifçilik Dergisi, Ankara. Sayı: 129.
 • TOPALOĞLU, Melih ve A. SÖKMEN. (2001). Örgütsel Bağlılık İle İşgören Performansı İlişkisi: Ankara'da Faaliyet Gösteren Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uyulama. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. Yıl. 12. (Bahar).
 • TORTOP, Nuri. (1982). Personel Yönetimi. Ankara.
 • YÜKSEL, Öznur. (1997). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • WOODS, Robert H. (1992). Managing Hospitality Human Resources. USA: AH&MA www.bilgikariyer.com
APA TOPALOĞLU M, Sökmen A (2003). İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı İlişkisi (Ankara'da Bir Uygulama). , 126 - 151.
Chicago TOPALOĞLU Melih,Sökmen Alev İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı İlişkisi (Ankara'da Bir Uygulama). (2003): 126 - 151.
MLA TOPALOĞLU Melih,Sökmen Alev İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı İlişkisi (Ankara'da Bir Uygulama). , 2003, ss.126 - 151.
AMA TOPALOĞLU M,Sökmen A İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı İlişkisi (Ankara'da Bir Uygulama). . 2003; 126 - 151.
Vancouver TOPALOĞLU M,Sökmen A İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı İlişkisi (Ankara'da Bir Uygulama). . 2003; 126 - 151.
IEEE TOPALOĞLU M,Sökmen A "İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı İlişkisi (Ankara'da Bir Uygulama)." , ss.126 - 151, 2003.
ISNAD TOPALOĞLU, Melih - Sökmen, Alev. "İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı İlişkisi (Ankara'da Bir Uygulama)". (2003), 126-151.
APA TOPALOĞLU M, Sökmen A (2003). İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı İlişkisi (Ankara'da Bir Uygulama). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(2), 126 - 151.
Chicago TOPALOĞLU Melih,Sökmen Alev İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı İlişkisi (Ankara'da Bir Uygulama). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.2 (2003): 126 - 151.
MLA TOPALOĞLU Melih,Sökmen Alev İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı İlişkisi (Ankara'da Bir Uygulama). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.2, 2003, ss.126 - 151.
AMA TOPALOĞLU M,Sökmen A İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı İlişkisi (Ankara'da Bir Uygulama). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003; 0(2): 126 - 151.
Vancouver TOPALOĞLU M,Sökmen A İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı İlişkisi (Ankara'da Bir Uygulama). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003; 0(2): 126 - 151.
IEEE TOPALOĞLU M,Sökmen A "İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı İlişkisi (Ankara'da Bir Uygulama)." Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.126 - 151, 2003.
ISNAD TOPALOĞLU, Melih - Sökmen, Alev. "İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı İlişkisi (Ankara'da Bir Uygulama)". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2003), 126-151.