TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA’DAKİ BAZI ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

Yıl: 2018 Cilt: 16 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 166 - 186 Metin Dili: Türkçe DOI: DOI: 10.1501/Sporm_0000000385 İndeks Tarihi: 25-06-2019

TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA’DAKİ BAZI ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

Öz:
Çalışmanın amacı, Türkiye ile ABD ve Kanada’daki bazı üniversitelerde uygulanan spor yöneticiliği lisans eğitim programlarının içerik kategorilerini karşılaştırarak incelemek ve analiz ederek değerlendirmektir. Bu çalışmanın Türkiye, ABD ve Kanada’dakispor yöneticiliği eğitimi lisans programlarının benzerlik ve farklılarını araştırıp ulkemizdekigeliştirilen programlara katkıda bulunacağı düşünülmektedir.İncelenen üniversitelerin spor yöneticiliği lisans eğitim programları, (NASPE)National Association of Sport and Physical Education) ile NASSM (North American Society for Sport Management) tarafından spor yöneticiliği eğitimi veren standartlaştırılmış programlarla karşılaştırılmıştır. Çalışmanın evreni, Türkiye’de spor yöneticiliği lisans programı uygulayan 46 üniversitenin lisans programları ile ABD’de 411 ve Kanada’da 14 üniversite tarafından uygulanan spor yöneticiliği programlarıdır. Örneklem olarak Türkiye’den 20, ABD’den 24 ve Kanada’dan 5üniversitenin spor yönetimi lisans programları incelenerek içerik kategorileri analiz edilmiştir.Çalışmada, karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından “Tanımlayıcı Yaklaşım” ve “Yatay Yaklaşım” uygulanmıştır. Tanımlayıcı yaklaşımda konu ile ilgili literatür incelenir, eğitim sistemleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırılır. Yatay Yaklaşımda ise eğitim sistemindeki tüm boyutlar ayrı ayrı ele alınmaktadır. Çalışmada Türkiye, ABD ve Kanada’da üniversitelerde uygulanan spor yöneticiliği lisans eğitim programları karşılaştırılmıştır. İncelenen programlara ilişkin dersler tek tek belirlenerek içerik kategorilerine ayrıştırılmıştır. Analiz; Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “Spor Bilimleri” alanı için belirlediği Anabilim Dalı esası dikkate alınarak yapılmıştır. Buna göre program analizleri; Genel Kültür, Hareket ve Antrenman, Spor Sağlık, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar ile Spor Eğitimi ve Spor Yönetimi Alanları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, Türkiye’de üniversiteler tarafından uygulanan spor yöneticiliği eğitimi programlarının birbirleriyle az da olsa uyumlu olduğu ve incelenen Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki bazı üniversitelerin programları ile karşılaştırıldığında programların içerik kategorilerinin Türkiye’deki spor yöneticiliği programlarıyla benzerlik gösterdiği saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Spor Bilimleri

THE COMPARATIVE INVESTIGATION STUDY OF TURKEY AND THE UNITED STATES OF AMERICA AND IN CANADA APPLICABLE IN SOME UNIVERSITY OF SPORT MANAGEMENT UNDERGRADUATE PROGRAMS

Öz:
The aim of the study is to examine and analyzing to evaluate the content categories of the undergraduate sport management programsof the Universities in the USA and Canada, which are applied by the Universities in Turkey. In this work, it is thought that we will investigate the similarities and differences of the bachelor’s degree programs of sports management education in Turkey, USA and Canada and contribute to the programs that are organized and developed in our country. The undergraduate training programs of the undergraduate universities are compared with the standardized programs providing similar sports management bachelor’s degree programs by the NASPE (National Association of Sportand Physical Education) and the NASSM (North American Society for Sport Management).The population of study is sports management programs implemented by 411 universities in the USA and 14 universities in Canada with 46 undergraduate degree programs applying undergraduate sports management program in Turkey.As a sample, content categories were analyzed by examining sport management undergraduate programs of 20 universities in Turkey, 24 universities in USA and 5 universities in Canada.In the study, "Descriptive Approach" and "Horizontal Approach" were applied in comparative education approaches.In the descriptive approach, the related literature is examined and the similarities and differences between the education systems are compared.In the Horizontal Approach, all dimensions in the education system are handled separately.In the study, the programs of undergraduate sports management education in universities in Turkey, USA and Canada were compared.Lessons related to the programs studied are individually identified and categorized into content categories.Analysis; Higher Education Council (HEC) "Sports Sciences" field for the field determined by taking into account the masterpiece was made.According to this, program analyzes; General Culture, Movement and Training, Sport Health, In Sport Psycho-Social Fields and Sport Education and Sport Management Fields.As a result, it was determined that the sports management training programs applied by universities in Turkey are not compatible with each other and the content categories of the programs are similar to the sport management programs in Turkey when compared with the programs of some universities in the United States and Canada examined.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Spor Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alpman, C., (1972). Eğitim Bütünlüğü İçinde Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, s, 2-3, İstanbul.
 • Basım, H.N., Argan, M.,(2009). Spor Yönetimi, Detay Yayıncılık, s.9-10, Ankara.
 • . Chelladurai, P.,(2005). Managing organizations for sport and physical activity; A systems perspective (2nd ed.), Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway. New York.
 • Ekmekçi, R.,(2009). Spor Yönetimi: Kavram ve Özellikler, Editör: Basım, H.N., Argan, M Detay Yayıncılık, s.9-10, Ankara.
 • Fişek, K., (1998). Dünyada ve Türkiye’de Spor Yönetimi, Bağırgan Yayımevi, 2.Bası, s.16-17, Ankara
 • Holmes, B.,(1981).Comparative Education: Some Considerations of Method.: Ailen and Unwin Publication. London.
 • Karasar, N., (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Sanem Matbaacılık, Ankara.
 • Ültanır, G.,(2000).Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi Kuram ve Teknikler, Eylül Kitap ve Yayınevi, Ankara.
 • Türkoğlu, A.,(1998). Karşılaştırmalı Eğitim, Dünya Ülkelerinden Örneklerle. Baki Kitabevi, Adana.
 • Kathleen, A.D.,(1994). Sport Management. Brown Benchmark Publishers A Times Mirror Company , Chapter 1, pp.5-7. New York.
 • Naspe-Nassm.,(2000). Sport management program standarts and review protocol. Retrieved February 5, 2006, from www.aahperd.org/naspe/template.cfm?template=ns_smps.html.
 • Parkhouse, B. L.,(2005). The Management of Sport, Its Foundation and Application, National Association for Sport and Physical Education, McGraw-Hill, USA.
 • Parks, J.B., Quarterman, J., Thibault, L.,(2013). Çağdaş Spor Yönetimi, Çev: Doğu, G., Sevimli, D., Durusoy, E.A., Üçüncü baskı, Akademisyen Kitabevi, s.5-6, Ankara.
 • ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi), (2016).Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Meteksan A.Ş. Baskı, Öğrenci Seçme ve yerleştirme Merkezi, Ankara.
 • Güçlü, N., Yaman, M., Yenel, F., (1996). Spor Yöneticilerinin Kişisel Nitelikleri ve Eğitim Durumları. Amme İdaresi Dergisi, TODAİE Yayınları, Cilt:29, Sayı:4, Ankara.
 • Sunay,H.,(1998). Spor Yöneticilerinin Nitelikleri ve Eğitimi. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1:59-68, Ankara.
 • . Yetim, A.A., Şenel, Ö.,(2001). Türkiye’de Spor Yöneticisi Yetiştirme Faaliyetlerinin Görünümü. Milli Eğitim Dergisi, Sayı:150,s:40, Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • Sunay, H.,(2002). Türkiye’de Sporun Yaygınlaştırılması Kapsamında Çağdaş Spor Yöneticilerinin Rolü ve Önemi. 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Kongre Kitabı, s.263-271, Antalya, Kemer.
 • Türksoy, A., Serarlan, Z., Kepoğlu, A.,(2000). Türkiye’de Spor Yöneticisi Yetiştirme Çalışmaları Çeşitli Ülkelerde Karşılaştırılması ve İncelenmesi, Spor Araştırmaları Dergisi, Sayı:3, s:29, İstanbul.
 • Sunay H., Boz,M.M., Gürbüz, P., (2002).Türkiye’de Spor Yöneticisi Yetiştiren Üniversitelerin Lisans Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:7 Sayı:1, s.59-68 Ankara.
 • Sunay H., (2005).Training The Sport Managers in Turkey. ICHPER-SD tarafından 2005 yılında düzenlenen 46. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, İstanbul.
 • Sunay, H.,(2017). Spor Yönetimi.Geliştirilmiş 3. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara.
 • www.nassm.com (North American Society for Sport Management) (erişim: 2005).
 • www.nassm.com/AcademicPrograms(North American Society for Sport Management) (erişim: 2016).
 • www.davenport.edu/Programs/business/bachelors.degree/sport.management (erişim:25.01.2017).
 • www.ut.smartcatalogiq.com/current/catalog/college-of-natural.and-Health-sciences (erişim:25.01.2017).
 • www.alfredstates.edu/current/catalog.pdf (erişim:25.01.2017).
 • www.wintrop.edu/uploadedFiles/graduatesschool/catalog (erişim:25.01.2017).
 • www.trine.edu/academics/majors-and-minors/major/sport-management/cou (erişim:25.01.2017).
 • www.msj.edu/academics/majors-minors-for-undergraduate/sport-management (erişim:25.01.2017).
 • www.temple.edu/events/sthm-sport-bussiness (erişim:25.01.2017).
 • www.xavier.edu/sport-management/curriculum (erişim:25.01.2017).
 • www.post.edu/degrees-and-programs/campus-programs/undergraduate-degrees/bachelor-of-science-in-sport-management/curriculum (erişim:25.01.2017).
 • www.yroy.edu/catalogs/1617undergraduate/html/15u-hhs.html#HSTM (erişim:25.01.2017).
 • www.towson.edu/undergraduate/health-professions/sport-management (erişim:25.01.2017).
 • www.wssu.edu/content.php/sport-management (erişim:25.01.2017).
 • www.fsu.edu/majors/admissions/sport-management (erişim:25.01.2017).
 • www.lsu.edu/catalog/previeur-program.php/sport-management (erişim:25.01.2017).
 • www.lynn.edu/academics/colleges-schools/sport-management (erişim:25.01.2017).
 • www.rice.edu/programs.aspx?FID=2147483724/sport-management (erişim:25.01.2017).
 • www.americansportuniversity.com/docs/asu_general-catalog.pdf (erişim:25.01.2017).
 • www.syracuse.edu/academics/undergraduate-majors-minors/sport-management (erişim:25.01.2017).
 • www.adams.edu/academics/hppe/undergraduate/sport-management (erişim:25.01.2017).
 • www.flagler.edu/academics/departments-programs/sport-management/index.html (erişim:25.01.2017).
 • www.lewisu.edu/smartcatalogiq/undergrad-2016-2017/undergraduate-catalog.sport-management (erişim:25.01.2017).
 • www.clarke.edu/media/files/academics/AA-curriculum.Guide.sport-management (erişim:25.01.2017).
 • . www.rider.edu/academics/colleges-schools/college-bussiness-administration-sport-management (erişim:25.01.2017).
 • www.cedarville.edu/academiccatalogs/2016-2017/#75/z/publications (erişim:25.01.2017).
 • www.mtroyal.ca/programsCourses/FacultiesSchoolsCentries/HealthCommity (erişim:26.01.2017).
 • www.camosun.ca/learn/programs/sport-management/what-youll-learn/year-4.html (erişim:26.01.2017).
 • www.brocku.ca/programs/undergraduate/sport-management (erişim:26.01.2017).
 • www.niagaracollege.ca/hospitalty-tourism-sport-studies/programs/sport-management (erişim:26.01.2017).
 • www.laurentian.ca/program/sports-administration (erişim:26.01.2017).
 • www.ankara.edu.tr/sporbilimleri.sporyoneticiligi.ankara.edu.tr/tr/ders-programi/ (erişim:06.03.2017).
 • www.gazi.edu.tr/sporbilimleri-sporyoneticiligi/view/title/lisans-ders-programı (erişim:06.03.2017).
 • www.besyo.ege.edu.tr/pdfler/yonBirinciOrgEgtPlnPdf (erişim:06.03.2017).
 • www.akademik.adu.edu.tr/yo/besyo/webfolders/OgretimProgram%20yon.pdf (erişim:06.03.2017).
 • www.besyo.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2017/02/3.pdf (erişim:07.03.2017).
 • www.sporbf.cbu.edu.tr/db_images/file/spor-yoneticiligi-lisans-programi-ders-icerikleritr-169TR.pdf. (erişim:07.03.2017).
 • www.kafkas.edu.tr/sabesyo/TR/sayfa2088.aspx (erişim:07.03.2017).
 • www.dosya.marmara.edu.tr/besyo/belgeler/BESYO_2015_Y_netim_M_fredat_.pdf. (erişim:07.03.2017).
 • www.sporyoneticiligi.mu.edu.tr/tr/mufredat-2886. (erişim:08.03.2017).
 • www.ohu.edu.tr/besyo//sporyoneticiligi/kisa-ders-icerik (erişim:08.03.2017).
 • ebs.omu.edu.tr/ebs/program.php?dil=tr&mod=1&Program=2767#mf. (erişim:08.03.2017).
 • www.selcuk.edu.tr/besyo/spor_yoneticiligi/bolum_dersleri/tr (erişim:08.03.2017).
 • www.ebs.pau.edu.tr/BilgiGoster/Program.aspx?dersPlanAKTS. (erişim:10.03.2017).
 • . www.besyo.erciyes.edu.tr/sporyoneticiligidersicerik.pdf (erişim:10.03.2017).
 • www.halic.edu.tr/tr/akademik/yuksekokullar/beden-egitimi-ve-spor-yuksekokulu/spor-yoneticiligi/mufredat (erişim:11.03.2017).
 • www.besyo.ibu.edu.tr/attachments/article/397/SYÖ%20Lisans.PDF (erişim:11.03.2017).
 • www.besyo.cu.edu.tr/dosyalar/DersProgrami/2010-2011/guz/bahar/sy.pdf (erişim:16.03.2017).
 • www.dicle.edu.tr/beden-egitim-ve-spor-yuksekokulu-ders-mufredatlari (erişim:16.03.2017).
 • www.sb.firat.edu.tr/tr/node/137 (erişim:16.03.2017).
APA Sunay H (2018). TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA’DAKİ BAZI ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ. , 166 - 186. DOI: 10.1501/Sporm_0000000385
Chicago Sunay Hakan TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA’DAKİ BAZI ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ. (2018): 166 - 186. DOI: 10.1501/Sporm_0000000385
MLA Sunay Hakan TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA’DAKİ BAZI ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ. , 2018, ss.166 - 186. DOI: 10.1501/Sporm_0000000385
AMA Sunay H TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA’DAKİ BAZI ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ. . 2018; 166 - 186. DOI: 10.1501/Sporm_0000000385
Vancouver Sunay H TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA’DAKİ BAZI ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ. . 2018; 166 - 186. DOI: 10.1501/Sporm_0000000385
IEEE Sunay H "TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA’DAKİ BAZI ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ." , ss.166 - 186, 2018. DOI: 10.1501/Sporm_0000000385
ISNAD Sunay, Hakan. "TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA’DAKİ BAZI ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ". (2018), 166-186. https://doi.org/DOI: 10.1501/Sporm_0000000385
APA Sunay H (2018). TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA’DAKİ BAZI ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 16(3), 166 - 186. DOI: 10.1501/Sporm_0000000385
Chicago Sunay Hakan TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA’DAKİ BAZI ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 16, no.3 (2018): 166 - 186. DOI: 10.1501/Sporm_0000000385
MLA Sunay Hakan TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA’DAKİ BAZI ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.16, no.3, 2018, ss.166 - 186. DOI: 10.1501/Sporm_0000000385
AMA Sunay H TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA’DAKİ BAZI ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2018; 16(3): 166 - 186. DOI: 10.1501/Sporm_0000000385
Vancouver Sunay H TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA’DAKİ BAZI ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2018; 16(3): 166 - 186. DOI: 10.1501/Sporm_0000000385
IEEE Sunay H "TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA’DAKİ BAZI ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ." SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 16, ss.166 - 186, 2018. DOI: 10.1501/Sporm_0000000385
ISNAD Sunay, Hakan. "TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA’DAKİ BAZI ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ". SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 16/3 (2018), 166-186. https://doi.org/DOI: 10.1501/Sporm_0000000385