Yıl: 2018 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1203 - 1224 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 25-06-2019

Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri

Öz:
Değişen tüketici ihtiyaç ve istekleri tüketicilerin dışarıda yemek yeme nedenlerini de değiştirmiştir. Tüketicilerin hangi nedenlerle dışarıda yemek yediğinin bilinmesi işletmelerin kendini konumlandırması, hedef pazarını belirlemesi, sunacağı ürün ve hizmetleri hedef kitlesine göre belirleyip çeşitlendirmesi; işletmenin karlılığı, sürdürülebilirliği ve müşteri memnuniyeti açısından önem arz eden stratejik bilgilerdir. Bu önemden yola çıkarak araştırma tüketicilerin dışarıda yemek yeme nedenleri ve bu nedenlerin sıralaması ile demografik değişkenler arasında fark olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla anket kullanılmış olup, 410 anket forum araştırmanın veri tabanını oluşturmuştur. Elde edilen veriler frekans, yüzde dağılımı ve sıralama işlemlerinetabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda, Aileyle Birlikte Olmak, Arkadaşlarla Birlikte Olmak, Değişik Bir Ortamda Olma İsteği, Kişisel Özel Gün Kutlaması, Sosyalleşmek, Eğlenmek, Farklı Tatlar Deneme İsteği, Geleneksel Özel Gün Kutlaması, Çocukların İstemesi, Yemek Yapacak Zaman Olmaması ilk on sırada yer alan dışarıda yemek yeme nedenleri olduğu ve bu nedenlerin demografik değişkenlere göre farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

The Motives for the Consumers’ Eating Out

Öz:
The shift in the needsanddemands of the consumers has changed the triggers of the consumers’ eatingout. Recognizing the motives of the consumers’ eatingout is of greatimportancefor the organization in terms of the organization’spositioning, identifiying the target market, specifyinganddiversifying the productsandservices according to the consumerneeds, itsprofitability, itssustainabilityandconsumersatisfaction. Bearing the importance in mind, thisstudytriestodesignatewhetherthere is a differencebetween the motives of the consumereatingoutand the ranking of thesemotivesand the demographicvarients.The dataessentialfor the studyweregatheredfrom 410 participantsutilizing a questionnaire. The gathereddatawere analyzed forfrequency and descriptives tatistics. The findings of the study has posedthat the first ten motives foreatingoutarerespectively; the needforbeingwithfamily, beingwithfriends, being in a different atmosphere, celebrating a specialday, socialization, havingfun, tryingdifferenttastes, celebratingtraditionalspecialdays, demands of the kidsandhavingno time forcookingandalso, demographicvariableshave a significanteffect on thesereasons.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akarçay, E. & Suğur, N. (2015). Dışarıda yemek: Eskişehir’de yeni orta sınıfın fast-food yeme-içme örüntüleri. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi / Journal of Sociological Research, 18(1), 1-29. doi:10.18490/sad.19085
 • Albayrak, A. (2014). Müşterilerin restoran seçimini etkileyen faktörler: İstanbul örneği.
 • Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(2), 190 – 201. doi:10.17123/atad.vol25iss255949
 • Ashley, B & Hollows, J. & Jones, S. & Taylor, B. (2004) Food and cultural studies. London: Routledge. doi:10.4324/9780203646915
 • Bekar, A. & Dönmez, F. G. (2016). Tüketicilerin dışarıda yemek yeme nedenlerine ilişkin bir değerlendirme. Social Sciences, 11(1), 1-15. doi:10.12739/NWSA.2016.11.1.3C0134
 • Cheang, M. (2002). Older adults frequent visits to a fast-food restaurant: nonobligatory social interaction and the significance of play in a ''third place''. Journal of Aging Studies,16(3),303-321. doi:10.1016/S0890-4065(02)00052-X
 • Çetinkaya, H. (2017).Tüketicilerin alışveriş merkezlerinde yemek yeme nedenleri ve tercihlerinin değerlendirilmesi. Basılmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ekeyılmaz S. (2006). Antalya ilinde ev dışı gıda talebi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, Antalya.
 • Goyal , A. & Singh N. P. (2007). Consumer perception about fast food in India: An exploratory study. British Food Journal, 109(2), 182-195. Doi:10.1108/00070700710725536
 • Gül, A., Akbay, A. Ö., Dölekoğlu, C. Ö., Özel, R. & Akbay, C. (2003). Adana ili kentsel alanda ailelerin ev dışı gıda tüketimlerinin belirlenmesi.Ankara: Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları. Kama, S. (2015). Tüketicilerin restoran tercihlerinde fiziksel kanıtların rolünün incelenmesi üzerine nitel bir araştırma. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kim Y.G. & Eves, A & Scarles, C. (2009). Building a model of local food consumption on trips and holidays: a grounded theory approach. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 423-431. doi:10.1016/j.ijhm.2008.11.005
 • Kivela, J. (1997). Restaurant marketing: selection and segmentation on Hong Kong, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 9(3), 116-123. Doi:10.1108/095961197101164650
 • Morse, K. L. & Driskell, J. A. (2009). Observed sex differences in fast-food consumption and nutrition self-assessments and beliefs of college students. Nutrition Research, 29(3),173-179. doi:10.1016/j.nutres.2009.02.004
 • Mutlu, S. & Gracia, A. (2006). Spanish food expenditure away from home (FAFH): by type of meal. Journal Applied Economics, 38(9),1037 – 1047. doi:10.1080/00036840500399750
 • Narine, T. & Badrie, N. (2007). Influential factors affecting food choices of consumers when eating outside the household in Trinidad, West Indies. Journal of Food Products Marketing, 13(1),19-29. doi:10.1300/J038v13n01_02
 • Onurlubaş E. & Doğan H. G. & Gürler, A. Z. (2015). Türkiye’de ev dışı tüketimin durumu ve tüketici eğilimleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(38),917-924. doi:10.17719/jisr.20153813697
 • Özdemir, B. (2010). Dışarıda yemek yeme olgusu: kuramsal bir model önerisi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(2),218-232.
 • Park, C. (2004). Efficient or enjoyable? Consumer values of eating-out and fast food restaurant consumption in Korea. Journal of Hospitality Management, 23(1), 87-94. doi:10.1016/j.ijhm.2003.08.001
 • Prochaska, F. J. & Schrimper. R.A. (1973). Opportunity cost of time and other socioeconomic effects on away from home food consumption.American Journal of Agricultural Economics, 55(4-1), 595-603. doi:10.2307/1238344
 • Tayfun, A. & Kara D. (2007). Turizm işletme belgeli restoranlardan hizmet alan müşterilerin memnuniyet düzeyleri üzerine bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com, 6(21), 273-292.
 • Tutar, F. K. & Yazırlı, N. (2016). Hanehalkı ev dışı gıda tüketimini etkileyen faktörler: Nazilli örneği.Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1),367-392.
 • Warde, A. & Martens, L. (2000). Eating out. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511488894
 • Yamane, T. (2001). Temel örnekleme yöntemleri. (Esin, A., Bakır, M.A., Aydın, C. & Gürbüzsel, E., Çev.). İstanbul: Literatür Yayıncılık.
APA Ertürk M (2018). Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri. , 1203 - 1224.
Chicago Ertürk Müjdat Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri. (2018): 1203 - 1224.
MLA Ertürk Müjdat Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri. , 2018, ss.1203 - 1224.
AMA Ertürk M Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri. . 2018; 1203 - 1224.
Vancouver Ertürk M Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri. . 2018; 1203 - 1224.
IEEE Ertürk M "Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri." , ss.1203 - 1224, 2018.
ISNAD Ertürk, Müjdat. "Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri". (2018), 1203-1224.
APA Ertürk M (2018). Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(3), 1203 - 1224.
Chicago Ertürk Müjdat Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17, no.3 (2018): 1203 - 1224.
MLA Ertürk Müjdat Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.3, 2018, ss.1203 - 1224.
AMA Ertürk M Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(3): 1203 - 1224.
Vancouver Ertürk M Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(3): 1203 - 1224.
IEEE Ertürk M "Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri." Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, ss.1203 - 1224, 2018.
ISNAD Ertürk, Müjdat. "Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri". Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17/3 (2018), 1203-1224.