Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 10 Sayfa Aralığı: 145 - 167 Metin Dili: Türkçe

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE SAVUNMA MEKANİZMALARI

Öz:
Bu çalışmada, savunma mekanizmaları grupları (immatür,nevrotik ve matür) ve bu gruplardaki spesifik savunmalar ile DSM 5’teyer alan kişilik bozuklukları arasındaki ilişkinin incelenmesiamaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmamızda a) hangisavunma mekanizmalarıyla hangi kişilik bozuklukları arasında nedüzeyde ve ne yönde bir ilişkinin olduğu ve b) hangi savunmamekanizmalarının hangi kişilik bozukluklarını ne düzeyde yordadıklarısorularına cevap aranmıştır. Araştırma 136'sı (%56) kadın, 106'sı (%44)erkek olmak üzere toplam 242 kişilik bir toplum örneklemindeyürütülmüştür. Katılımcıların yaş aralığı 18-64'tür. Örneklemin yaşortalaması 35.57 (ss=10,29)’dir. Katılımcılara demografik bilgi formu,Coolidge Eksen II Envanteri Plus Türkçe Formu (CATI+TR) ve SavunmaBiçimleri Testi (40 Maddelik Form) (SBT-40) uygulanmıştır. Savunmamekanizması grupları ve bu gruplardaki spesifik savunmamekanizmalarıyla kişilik bozuklukları arasındaki ilişkilerin yönlerini veseviyelerini tespit etmeye yönelik yaptığımız korelasyon analizlerisonucunda Şizoid KB dışında tüm KB’lerin immatür savunmamekanizması grubuyla diğer savunma mekanizması gruplarından(nevrotik ve matür) farklı olarak anlamlı derecede ve pozitif yönde ilişkiliolduğu saptanmıştır. Elde edilen bu sonuçlara göre, KB’lerle özellikleimmatür savunma mekanizmaları arasında farklı kombinasyonlardailişkilerin söz konusu olduğu görülmüştür. Regresyon analizi bulgularısonuçlarına göre ise farklı ve/veya benzer savunma mekanizmalarınınbelli kişilik bozukluklarını yüksek oranda yordadığı saptanmıştır.Dolayısıyla her bir kişilik bozukluğuna özgü savunma mekanizmalarıprofili oluşturulabileceği görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçları, kişilikbozukluklarının etiyolojisinde, değerlendirilmesinde ve tedavisindesavunma mekanizmalarının göz önünde bulundurulması gerektiğiniortaya çıkarmaktadır.
Anahtar Kelime:

PERSONALITY DISORDERS AND DEFENSE MECHANISMS

Öz:
In this study, it was aimed to investigate the relationship between groups of defense mechanisms (immature, neurotic and mature) and specific defenses in these groups and personality disorders on the DSM 5. It was searched for answers to these two questions in our research within the framework of this purpose, a) which defense mechanisms and which personality disorders are related to what level and in what direction (positive or negative) and b) which defense mechanisms predict which personality disorders. The research was carried out in a population sample of 242 persons, 136 of whom were female (56%) and 106 (44%) were male. The age range of participants was 18-64 (35.57±10.29). It were applied participants the Demographic Information Form, Coolidge Axis II Inventory Plus Turkish Form (CATI + TR) and Defence Style Questionnaire (DSQ). As a result of the correlation analyzes, it was found that all the PD’s except the schizoid PD were related to the immature defense mechanism group in a significant and positive way, unlike the other defense mechanism groups (mature and neurotic). According to these results, it was seen that between PD’s and especially immature defense mechanisms are relations in different combinations. Therefore, it has been seen that a profile of defense mechanisms's specific to each personality disorder can be created. The results of this study suggest that defense mechanisms should be taken into account in the aetiology, assessment and treatment of personality disorders.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, dördüncü baskı (DSM-IV) (Çev. Ed.:E. Köroğlu) Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1995.
 • Andrews, G., Singh, M., & Bond, M. (1993). The Defense Style Questionnaire. Journal of nervous and mental disease.
 • Bilge, Y. (2014). Coolidge Eksen İki Envanteri Plus’ın Türkçe Adaptasyonu ve DSM-5’te Yer Alan Kişilik Bozukluklarının Davranışsal İnhibisyon ve Davranışsal Aktivasyon Sistemleriyle İlişkilerinin İncelenmesi, Basılmamış Doktora Tezi, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bilge, Y.,& Berk, H. Ö. S.(2017). Coolidge Eksen II Envanteri Plus’ta (CATI+) Yer Alan DSM-III- R, DSM-IV-TR ve DSM-5 Kişilik Bozuklukları Alt Ölçeklerinin Türkçe Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması. The Journal of International Social Research Volume: 10 Issue: 53.
 • Bond, M., Gardner, S. T., Christian, J., & Sigal, J. J. (1983). Empirical study of self-rated defense styles. Archives of general psychiatry, 40(3), 333-338.
 • Bond, M. (2004). Empirical studies of defense style: relationships with psychopathology and change. Harvard review of psychiatry, 12(5), 263-278.
 • Bond, M.,& Perry, J. C. (2005). Long-term changes in defense styles with psychodynamic psychotherapy for depressive, anxiety, and personality disorders. Focus.
 • Bowins, B. (2004). "Psychological Defense Mechanisms: A New Perspective", The American Journal of Psychoanalysis, c. 64, s. 1-26.
 • Bowins, B. (2010). Personality disorders: A dimensional defense mechanism approach. American Journal of Psychotherapy, 64(2), 153-169.
 • Coolidge, F.L. (1984). Coolidge Axis II Inventory. U.S.Copyright TXU-026, Washington, D.C.
 • Coolidge, F. L.,& Merwin, M. M. (1992). Reliability and validity of the Coolidge Axis II Inventory: A new inventory for the assessment of personality disorders. Journal of Personality Assessment, 59(2), 223-238.
 • Coolidge, F. L. (1993). The Coolidge Axis II Inventory: Manual. Clermont, FL: Synergistic Office Solutions.
 • Coolidge, F. L. (2006). The Coolidge Axis II Inventory Plus Manual. Colorado Springs, CO:Author.
 • Cramer, P. (2000). Defense mechanisms in psychology today: Further processes for adaptation. American Psychologist, 55(6), 637-646.
 • Cramer, P. (2008). Seven pillars of defense mechanism theory. Social and Personality Psychology Compass, 2 (5), 1963-1981.
 • de Francisco Carvalho, L., Reis, A. M., & Pianowski, G. (2018). Investigating Correlations Between Defence Mechanisms and Pathological Personality Characteristics. Revista Colombiana de Psiquiatría.
 • Devens, M., & Erickson, M. T. (1998). The relationship between defense styles and personality disorders. Journal of Personality Disorders, 12(1), 86-93.
 • Funder, DC. (2001). "Personality", Annual Reviews of Psychology, c. 52, s. 197-221.
 • Granieri, A., La Marca, L., Mannino, G., Giunta, S., Guglielmucci, F., & Schimmenti, A. (2017). The relationship between defense patterns and DSM-5 maladaptive personality domains. Frontiers in psychology, 8.
 • Geçtan, E. (2002). Psikanaliz ve sonrası. Ankara: Metis Yayınları.
 • Göka, E., Yüksel, F. V., & Göral, F. S. (2006). İnsan ilişkilerinde yansıtmalı özdeşim. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(1), 46-54.
 • Karaaziz, M., & Atak, İ. E. (2013). Narsisizm ve narsisizmle ilgili araştırmalar üzerine bir gözden geçirme. Nesne Psikoloji Dergisi, 1(2).
 • Millon, T., Grossman, S., Millon, C., Meagher, S., & Ramnath, R. (2004). Personality disorders in modern life (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley & Sons.
 • Millon, T., Millon, C. M., Meagher, S. E., Grossman, S. D., & Ramnath, R. (2012). Personality disorders in modern life. John Wiley&Sons.
 • Paris, J.,Zweig-Frank, H., Bond, M., & Guzder, J. (1996). Defense styles, hostility, and psychological risk factors in male patients with personality disorders. Journal of Nervous and Mental Disease.
 • Perry, J. C., Hoglend, P., Shear, K., Vaillant, G. E., Horowitz, M., Kardos, M. E., ... & Kagan, D. (1998). Field trial of a diagnostic axis for defense mechanisms for DSM-IV. Journal of Personality Disorders, 12(1), 56-68.
 • Perry, J. C.,Presniak, M. D., & Olson, T. R. (2013). Defense mechanisms in schizotypal, borderline, antisocial, and narcissistic personality disorders. Psychiatry, 76(1), 32-52.
 • Sadock, BJ. & Sadock, VA. (2005). Klinik Psikiyatri El Kitabı, 4. Baskı, Çeviri ed: Bozkurt A., Ankara: Güneş Kitapevi.
 • Sinha, B. K., & Watson, D. C. (1999). Predicting personality disorder traits with the Defense Style Questionnaire in a normal sample. Journal of Personality Disorders, 13(3), 281-286.
 • Sinha, B. K.,& Watson, D. C. (2004). Personality disorder clusters and the Defence Style Questionnaire. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 77(1), 55- 66.
 • Skodol, A. E.,& Perry, J. C. (1993). Should an axis for defense mechanisms be included in DSM- IV?. Comprehensive Psychiatry, 34(2), 108-119.
 • Svrakic, D. M.,& Cloninger, C. R. (2004). Kişilik Bozuklukları. Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8. Baskı, Cilt: 3, ed. Sadock, B.J. ve Sadock, V.A. çeviri editörleri: Aydın, H. ve Bozkurt, A., Ankara: Güneş Kitabevi.
 • Şahin, D. (2009). Kişilik bozuklukları. Klinik gelişim, 22(4), 45-55.
 • Trull, T. J.,& Durrett, C. A. (2005). Categorical and dimensional models of personality disorder. Annu. Rev. Clin. Psychol., 1, 355-380.
 • Topçuoğlu, V. (2003). Obsesif kompulsif bozuklukta psikanalitik görüşler. Klinik Psikiyatri, 6, 46- 50. Vaillant, G. E., Bond, M., & Vaillant, C. O. (1986). An empirically validated hierarchy of defense mechanisms. Archives of General Psychiatry, 43(8), 786-794.
 • Vaillant, G. E. (1994). Ego mechanisms of defense and personality psychopathology. Journal of abnormal psychology, 103(1), 44.
 • Watson, D. C. (2002). Predicting psychiatric symptomatology with the Defense Style Questionnaire- 40. International Journal of Stress Management, 9(4), 275-287.
 • Yılmaz, N., Gençöz, T., & Ak, M. (2007). Psychometric properties of the defense style questionnaire: a reliability and validity study. Turk psikiyatri dergisi= Turkish journal of psychiatry, 18(3), 244-253.
 • Zanarini, M. C.,Weingeroff, J. L., & Frankenburg, F. R. (2009). Defense mechanisms associated with borderline personality disorder. Journal of personality disorders, 23(2), 113-121.
APA BİLGE Y (2018). KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE SAVUNMA MEKANİZMALARI. Turkish Studies (Elektronik), 13(10), 145 - 167.
Chicago BİLGE YUSUF KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE SAVUNMA MEKANİZMALARI. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.10 (2018): 145 - 167.
MLA BİLGE YUSUF KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE SAVUNMA MEKANİZMALARI. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.10, 2018, ss.145 - 167.
AMA BİLGE Y KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE SAVUNMA MEKANİZMALARI. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(10): 145 - 167.
Vancouver BİLGE Y KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE SAVUNMA MEKANİZMALARI. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(10): 145 - 167.
IEEE BİLGE Y "KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE SAVUNMA MEKANİZMALARI." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.145 - 167, 2018.
ISNAD BİLGE, YUSUF. "KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE SAVUNMA MEKANİZMALARI". Turkish Studies (Elektronik) 13/10 (2018), 145-167.