Yıl: 2018 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 14 Metin Dili: Türkçe

Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeğinin Geliştirilmesi

Öz:
Bu çalışmada, Türk kültüründe geliştirilmiş olan Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeği (YYDÖ) tanıtılmaya çalışılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları toplam 416 yetişkin birey (kadın: 83, erkek: 333) ile gerçekleştirilmiştir. Veriler SPSS 22.0 ve M Plus 7.0 programı ile analiz edilmiştir. YYDÖ’nün yapı geçerliği, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda YYDÖ’nün beş faktörlü bir yapı içerdiği ve toplam varyansın % 65.98’ini açıklayabildiği görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonucuna göre ölçeğin uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir (χ²/sd=1.48, TLI=.93, CFI=.94, RMSEA=.063, SRMR=.065). Ölçüt geçerliği için yapılan uygulama sonucunda ise YYDÖ ile Genel Yaşam Doyumu Ölçeği (Diener, Emmons, Laresen&Griffin, 1985) arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (r=.67, p<.01). YYDÖ’nün güvenirlik çalışmasında ölçekte yer alan 21 sorunun cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin 2 hafta ara ile yapılan test-tekrar test güvenirlik çalışmasında ise pearson momentler korelâsyon katsayısı r =.891 (p<.01) bulunmuştur. Ayrıca, ölçeğin madde-toplam korelasyonlarının .41 ile .67 arasında değiştiği ve t-testi sonuçlarına göre %27’lik alt-üst grupların ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular YYDÖ’nün geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelime:

Development of Adults Life Satisfaction Scale

Öz:
In this study, the adults life satisfaction scale (ALSS), developed in Turkish culture, has been introduced. Validity and reliability studies of ALSS have been applied to 416 adults (female: 83, male: 333). The data have been analyzed with the SPSS 22.0 and M Plus 7.0 packages. ALSS’ construct validity has been analyzed with exploratory and confirmatory factor analysis. As a result of the explaratory factor analysis, it has been determined that ALSS includes a five factor structure and it explains 65.98 % of total variance. Confirmatory factor analysis indicates that the fit indexes are at acceptable level (χ²/sd=1.48, TLI=.93, CFI=.94, RMSEA=.063, SRMR=.065). In the result of the application done for criterion validity, it has been understood that there is positively meaningful relation between ALSS and the General Life Satisfaction Scale(Diener, Emmons, Laresen&Griffin, 1985) (r=.67, p<.01). In the study of ALSS’ reliability, Cronbach Alpha coefficient of internal consistence has been found as .89. In the scales testretest reliability study which applied every two weeks, Pearson moment correlation coefficient has been found r =.891 (p<.01). Item-total correlations ranged .41 to .67, and according to t-test results differences between each item’s means of upper 27% and lower 27% points were significant. Based on these findings, it’s possible to say that ALSS is a valid and reliable assesment evaluation instrument.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KABA İ, EROL M, GÜÇ K (2018). Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeğinin Geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 1 - 14.
Chicago KABA İlker,EROL Murat,GÜÇ Kadir Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeğinin Geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18, no.1 (2018): 1 - 14.
MLA KABA İlker,EROL Murat,GÜÇ Kadir Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeğinin Geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, 2018, ss.1 - 14.
AMA KABA İ,EROL M,GÜÇ K Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeğinin Geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 18(1): 1 - 14.
Vancouver KABA İ,EROL M,GÜÇ K Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeğinin Geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 18(1): 1 - 14.
IEEE KABA İ,EROL M,GÜÇ K "Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeğinin Geliştirilmesi." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, ss.1 - 14, 2018.
ISNAD KABA, İlker vd. "Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeğinin Geliştirilmesi". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18/1 (2018), 1-14.