Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 11 Sayfa Aralığı: 189 - 203 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 01-07-2019

ERGENLER İÇİN OYUN BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz:
Bu çalışmanın amacı, DSM V internet oyun bağımlılığı tanıkriterleri doğrultusunda ergenler için oyun bağımlılığı ölçeğinigeliştirmektir. Çalışma 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul iliÜmraniye ilçesinde farklı sosyo-ekonomik sınıfları temsil eden ikiortaokul ve bir Anadolu Lisesinde okuyan 1022 kişi ile yürütülmüştür.Araştırmada açımlayıcı faktör analizi için Araştırma Grubu I iledoğrulayıcı faktör analizi için Araştırma Grubu II ile çalışılmıştır.Çalışmada, Lemmens, Valkenburg ve Peter (2009) tarafından geliştirilenve Ilgaz (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan “Oyun Bağımlılığı Ölçeği”ve Beck, Epstein, Brown ve Steer (1988) tarafından geliştirilen ve Ulusoy,Şahin ve Erkmen (1996) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Beck AnksiyeteÖlçeği” kullanılmıştır. Kapsam geçerliği için uzman görüşünebaşvurulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için faktör analiziyapılmıştır. Faktör analizi sonucunda 9 maddenin öz değeri 1’den büyükolan tek faktör altında toplandığı görülmüştür. Tek faktörün ölçeğe ilişkintoplam varyansın %42.806’sını açıkladığı görülmektedir. Ölçekmaddelerinin faktör ortak varyanslarının .191 ile .579 arasında değiştiği,maddelerin faktör yük değerlerinin .437 ile .761 arasında değiştiği,madde toplam korelasyonlarının .340 ile .653 arasında değiştiğigörülmektedir. Ölçek madde toplam korelasyon değerlerinin genel olarakayırt edicilik düzeylerinin iyi olduğu görülmektedir. Doğrulayıcı analizsonucunda elde edilen uyum indekslerinin iyi uyum verdiğigörülmektedir (X 2(27) = 2.514, RMR=.045; GFI=.97; AGFI=.95; CFI=.96;IFI=.96; RFI=.92; NFI=.94; RMSEA=.054). Ölçeğin güvenirlik analizi içinCronbach Alfa iç tutarlılık katsayısına bakılmış ve iç tutarlılık katsayısı.81 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu ölçeğin ergenlerde oyun bağımlılığını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu tespitedilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE GAME ADDICTION SCALE FOR ADOLESCENTS-SHORT FORM

Öz:
The aim of this study is to develop the game addiction scale for adolescents in line with the criteria for diagnosis of DSM V Internet addiction. The study was conducted in 2016-2017 academic year with 1022 students studying in an anatolian high school and two secondary schools representing different socio-economic levels in Ümraniye district of Istanbul. In this study, research group I for exploratory factor analysis and Research Group II for confirmatory factor analysis were studied. In this study, “Game Addiction Scale” developed by Lemmens, Valkenburg and Peter (2009), adapted to Turkish by Ilgaz (2015) and “Beck Anxiety Scale” developed by Beck, Epstein, Brown and Steer (1988), adapted to Turkish by Ulusoy, Şahin and Erkmen (1996) were used. Expert opinion has been applied for content validity. Factor analysis was performed to determine the structure validity of the scale. As a result of factor analysis, 9 items were collected under one factor whose value is higher than 1. It was observed that the single factor explains 42.806% of the total variance of the scale. Factor covariances of the scale items were ranged from .191 to .579, factor loadings of the items were ranged from .437 to .761, and item total correlations were ranged from .340 to .653. The scale item total correlation values generally show good discrimination levels. The fit indices obtained from the confirmatory analysis have good level of consistency (X 2 (27) = 2.514, RMR = .045; GFI = .97; AGFI = .95; CFI = .96; IFI = .96; RFI = .92; NFI = .94; RMSEA = .054). For the reliability analysis of the scale, the Cronbach Alpha internal consistency coefficient was .81. As a result, it was determined that this scale
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Anlı G, Taş İ (2018). ERGENLER İÇİN OYUN BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. , 189 - 203.
Chicago Anlı Gazanfer,Taş İbrahim ERGENLER İÇİN OYUN BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. (2018): 189 - 203.
MLA Anlı Gazanfer,Taş İbrahim ERGENLER İÇİN OYUN BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. , 2018, ss.189 - 203.
AMA Anlı G,Taş İ ERGENLER İÇİN OYUN BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. . 2018; 189 - 203.
Vancouver Anlı G,Taş İ ERGENLER İÇİN OYUN BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. . 2018; 189 - 203.
IEEE Anlı G,Taş İ "ERGENLER İÇİN OYUN BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI." , ss.189 - 203, 2018.
ISNAD Anlı, Gazanfer - Taş, İbrahim. "ERGENLER İÇİN OYUN BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". (2018), 189-203.
APA Anlı G, Taş İ (2018). ERGENLER İÇİN OYUN BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Turkish Studies (Elektronik), 13(11), 189 - 203.
Chicago Anlı Gazanfer,Taş İbrahim ERGENLER İÇİN OYUN BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.11 (2018): 189 - 203.
MLA Anlı Gazanfer,Taş İbrahim ERGENLER İÇİN OYUN BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.11, 2018, ss.189 - 203.
AMA Anlı G,Taş İ ERGENLER İÇİN OYUN BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(11): 189 - 203.
Vancouver Anlı G,Taş İ ERGENLER İÇİN OYUN BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(11): 189 - 203.
IEEE Anlı G,Taş İ "ERGENLER İÇİN OYUN BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.189 - 203, 2018.
ISNAD Anlı, Gazanfer - Taş, İbrahim. "ERGENLER İÇİN OYUN BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Turkish Studies (Elektronik) 13/11 (2018), 189-203.