Yıl: 2018 Cilt: 17 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 255 - 267 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17051/ilkonline.2018.413763 İndeks Tarihi: 02-07-2019

Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Öz:
Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin sözcük öğrenme motivasyonlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği’nin (SÖMÖ) geliştirilmesinde kuramsal ve deneysel form birlikte kullanılmıştır. Literatür taraması ve öğrenci yazılı anlatımları doğrultusunda ölçek maddesi olmaya aday ifadeler belirlenmiş ve 40 maddeden oluşan aday ölçek formu düzenlenmiştir. Kapsam geçerliği çalışması sonucunda dört ölçek maddesi ölçekten çıkarılarak 36 maddelik ikincil form üzerinde yapı geçerliğini ortaya koymak amacıyla ölçek 182 dördüncü sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve kapsamında Temel Bileşenler Analizi gerçekleştirilmiş; faktör döndürme yöntemi olarak ise Varimax seçilmiştir. Faktör analizi sonucunda ölçeğin 24 maddelik son formunun toplam varyans açıklayıcılık yüzdesi %44,73 bulunmuş olup üç faktörlü (içsel motivasyon, dışsal motivasyon, araçsal-amaçsal motivasyon) bir yapı ortaya çıkmıştır. Ölçeğin faktör analizi bünyesindeki Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α=.855 olarak saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar SÖMÖ’nün geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Vocabulary Learning Motivation Scale (VLMS): A Validity and Reliability Study

Öz:
The purpose of this study is to develop scale to determine primary school students’ vocabulary learning motivations. Both theoretical and experimental methodology was implemented for the development process of Vocabulary Learning Motivation Scale (VLMS). A literature analysis was conducted and written expressions of primary school students were used in the 40-item draft scale. Four items were excluded by the end of the content validity study, and 182 fourth grade primary school students were presented a 36-item second form for the structural validity study. An exploratory factor analysis within the context of Principal Component Analysis was conducted, and was accompanied by Varimax method. The results of the factor analysis show that 24-item form of the scale explained a 44,73 per cent of the total variance, and three components (intrinsic motivation, extrinsic motivation, instrumental-purposive motivation) stood out in the structure. Cronbach Alpha coefficient was found α=.855, The results show that VLMS is a valid and reliable instrument.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akpınar Dellal, N. & Günak, D. (2009). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenen öğrencilerin öğrenme motivasyonları. Dil Dergisi, 143, 20-41.
 • Alderman, M. K. (2004). Motivation for achievement: Possibilities for teaching and learning (İkinci Basım). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Alyılmaz, C. (2010). Türkçe öğretiminin sorunları. Turkish Studies, 5 (3), 728- 749.
 • Arıkıl, G. & Yorgancı, B. (2012). Öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin motivasyonu algılama farklılıkları. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Arias, J.P., Yoma, N.B. & Vivanco, H. (2010). Automatic intonation assessment for computer aided language learning. Speech Communication, 52, 254–267.
 • Baltrus, J. M. (2003). A model- based comparison of traditional and technology- integrated English language arts middle school classrooms. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Arnavutluk: Arnavutluk Üniversitesi.
 • Bilgen, N. (1988). Kelime hazinesi konusunda bir araştırma. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (Yayınlanmamış Araştırma Raporu), Ankara.
 • Brophy, J. (2004). Motivating students to learn. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Byrnes, J. P. (2011) Academic achievement. In B. B. Brown ve M. J. Prinstein (Eds.) Encyclopedia of Adolescence. Elsevier, San Diego: Acedemic Press.
 • DeVellis, R. F. (2016). Scale development: Theory and applications. Sage publications.
 • Dilidüzgün, Ş. (2014). Türkçe öğretiminde sözcük öğretme yöntemlerinin yeterliliği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 233- 258. DOI: x.doi.org/10.14520/adyusbd.771.
 • Durmaz, M. & Akkuş, R. (2016). Öz belirleme kuramı perspektifinden matematik kaygısı, motivasyon ve temel psikolojik ihtiyaçlar. Eğitim ve Bilim, 183 (41), 111-127.
 • Erdem, A. R. & Gözüküçük, M. (2013). İlköğretim 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik motivasyonları ve tutumları arasındaki ilişki. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 13-24.
 • Gardner, R.C. (2001). Integrative motivation and second language acquisition. In: Dörnyei, Z., Schmidt, R. (Eds.), Motivation and second language acquisition. University of Hawai’i, Second Language Teaching and Curriculum Center Honolulu, HI, 23, 1-19.
 • Gardner, R. C. & Lalonde, R. N., Moorcroft, R. (1985). The role of attitudes and motivation in second language learning: Correlational and experimental considerations. Language Learning, 35 (2), 207–227.
 • George, D. & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 güncellemesi. (Dördüncü Basım). Boston: Allyn & Bacon.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı. Turkish Studies, 5 (1), 1007-1036.
 • Gündoğdu, A. E. (2012). İlköğretim altıncı sınıf Türkçe dersi sözcük öğretimi etkinliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1 (1), 201-217.
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 141-153.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. Londra: Routledge.
 • Laufer, B. & Hulstijn, J. (2001). Incidental vocabulary acquisition in a second language: The construct of task-induced Involvement. Applied Linguistics, 22, 1– 26.
 • Lightbown, P.M. & Spada, N. (2006). How languages are learned. Oxford: Oxford UniversityPress.
 • Martin, A. J. (2001). The student motivationscale: A tool for measuring and enhancing motivation. Australian Journal of Guidance and Counselling, 11, 11-20.
 • Nation, P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Özbay, M. (2010). Türkçe öğretimi yazıları. Ankara: Öncü Kitap.
 • Pintrich, P. R. & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 52(1), 33-40.
 • Randhawa, B. S. & Gupta, A. (2000). Cross-National gender differences in mathematics achievement, attitude, and self-efficacy within a common ıntrinsic structure. Canadian Journal o f School Psychology, 15(2). 51-66.
 • Rencher, A.C. & Christensen, W.F. (2012). Methods of multivariate statistics (Üçüncü Basım). Wiley &Sons Inc.
 • Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: The Free Press.
 • Ryan, R. & Deci, E. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educalional Psychology, 25, 54 – 67.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Shih-Yin H. (2005). Building language-learning environments to help technological university students develop English independent learning. The Jalt Call Journal 1(2), 51-66.
 • Steers, R. M. & Porter, L. W. (1991). Motivation and work behavior (Beşinci Basım). New York, NY: McGraw-Hill. Thompson, B. (2008). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications (Üçüncü Basım). Washington, DC, ABD: American Psychological Association.
 • Tok, M. & Yığın, M. (2013). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme nedenlerine ilişkin bir durum çalışması. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 8, 132-147.
 • Tseng, W. T. & Schmitt, N. (2008). Toward a model of motivated vocabulary learning: A structural equation modeling approach. Language Learning, 58, 357-400.
 • Wang, H., Waple, C.J.& Kawahara, T. (2009). Computer Assisted Language Learning system based on dynamic question generation and error prediction for automatic speech recognition. Speech Communication, 51, 995–1005.
 • Williams, M. & Burden, R. (1997). Psychology for language teachers. Cambridge University Press.
 • Wolters, C. A. (1999). The relation between high school students’ motivational regulation and their use of learning strategies, effort, and classroom performance. Learning and Individual Differences,11(3), 281–300.
 • Yamada, M. (2009).The role of social presence in learner-centered communicative language learning using synchronous computer-mediated communication: Experimental study. Bilgisayar ve Eğitim, 52, 820–833.
APA GENÇ ERSOY B, BELET BOYACI Ş (2018). Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 255 - 267. 10.17051/ilkonline.2018.413763
Chicago GENÇ ERSOY Berrin,BELET BOYACI Ş. Dilek Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. (2018): 255 - 267. 10.17051/ilkonline.2018.413763
MLA GENÇ ERSOY Berrin,BELET BOYACI Ş. Dilek Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 2018, ss.255 - 267. 10.17051/ilkonline.2018.413763
AMA GENÇ ERSOY B,BELET BOYACI Ş Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2018; 255 - 267. 10.17051/ilkonline.2018.413763
Vancouver GENÇ ERSOY B,BELET BOYACI Ş Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2018; 255 - 267. 10.17051/ilkonline.2018.413763
IEEE GENÇ ERSOY B,BELET BOYACI Ş "Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." , ss.255 - 267, 2018. 10.17051/ilkonline.2018.413763
ISNAD GENÇ ERSOY, Berrin - BELET BOYACI, Ş. Dilek. "Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". (2018), 255-267. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.413763
APA GENÇ ERSOY B, BELET BOYACI Ş (2018). Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online (elektronik), 17(1), 255 - 267. 10.17051/ilkonline.2018.413763
Chicago GENÇ ERSOY Berrin,BELET BOYACI Ş. Dilek Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online (elektronik) 17, no.1 (2018): 255 - 267. 10.17051/ilkonline.2018.413763
MLA GENÇ ERSOY Berrin,BELET BOYACI Ş. Dilek Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online (elektronik), vol.17, no.1, 2018, ss.255 - 267. 10.17051/ilkonline.2018.413763
AMA GENÇ ERSOY B,BELET BOYACI Ş Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online (elektronik). 2018; 17(1): 255 - 267. 10.17051/ilkonline.2018.413763
Vancouver GENÇ ERSOY B,BELET BOYACI Ş Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online (elektronik). 2018; 17(1): 255 - 267. 10.17051/ilkonline.2018.413763
IEEE GENÇ ERSOY B,BELET BOYACI Ş "Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." İlköğretim Online (elektronik), 17, ss.255 - 267, 2018. 10.17051/ilkonline.2018.413763
ISNAD GENÇ ERSOY, Berrin - BELET BOYACI, Ş. Dilek. "Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". İlköğretim Online (elektronik) 17/1 (2018), 255-267. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.413763