Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 17 Sayfa Aralığı: 49 - 62 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 02-07-2019

KUR’AN’DA HZ. SÜLEYMAN’A VERİLEN NİMETLER

Öz:
İslam’a göre Yüce Allah, başta Hz. Âdem olmak üzere birçokpeygambere vahyetmiş ve bunlardan bir kısmının adlarını Kur’an’ı Kerim’dezikretmiştir. Kur’an’da zikredilen ve zikredilmeyen peygamberlerin hementamamı ilahi mesajın gereklerini yapmaya çalışmış ve bu yolda hiçbirfedakârlıktan kaçınmamışlardır. Bu yüzden Kur’an peygamberleri ilahivahyi insanlara ulaştıran ve davranışlarıyla insanlara örnek teşkil edenkimseler olarak nitelendirmiştir. Kur’an’ı Kerim’de bahsi geçenpeygamberlerden biri olan Hz. Süleyman kendisine verilen nimetlerle öneçıkmaktadır. Kur’an’ı Kerim’e göre ona çok sayıda nimet bahşedilmiştir. Hz.Süleyman’a peygamberlik, saltanat, rüzgâr, erimiş bakır madeni,hayvanların konuştuklarını anlama, ilim, nitelikli atlar ve gözle görülmeyenvarlıklara hükümranlık etme gibi bir dizi nimet verilmiştir. Hz. Süleymanverilen onca nimete karşı rabbine şükretmiş, nankörlük etmemiştir. O,verilen nimetlerin bir imtihan aracı olduğunu anlamış ve buna göre hareketetmiştir. Kendisine verilen bunca nimete rağmen o, şımarmamış ve nimetinnereden geldiğini bilerek ona göre davranmıştır. Kur’an’ın genel mantığınagöre mal sahibi olmak eleştirilen bir hususiyet değildir. Eleştiriye konu olanhusus bu malın nasıl ve nerede kullanıldığıdır. Hz. Süleyman bu husustaörnek ve takip edilmesi gereken bir şahsiyettir. Bu manada Kur’ân Allah’akulluğunu her şeyin üstünde tutan mal sahiplerini övmüştür. Aksinedavranan Haman gibileri de yermiş ve yerin dibine batırmıştır. İşte Hz.Süleyman, “Gerçekten ben, mal sevgisini rabbimi anmak için istedim.”ifadesiyle de bu duruma işaret etmiştir. Yani yüklü miktarda mala ve mülkesahip olma ve buna rağmen Allah’tan uzaklaşmama örnekliğini göstermiştir.
Anahtar Kelime:

THE BLESSINGS THAT WERE GIVEN TO PROPHET SOLOMON IN THE QURAN

Öz:
According to Islam God had sent revelation to many prophets such as Adam at the beginning and He had mentioned some of their names in the Qur’an. Almost all of the prophets who were mentioned and not mentioned in the Qur’an had tried to meet the case of the sacred message and they had never kept from sacrifice in this way. So, the Qur’an had qualified the prophets as conveyor of the sacred revelation and role model for people with their behaviours. Prophet Solomon who is the one of the prophets that was mentioned in the Quran has become into prominence with the blessings which were given to himself. According to the Quran, many blessings were endowed to him. A number of blessings such as prophethood, reign, wind, the molten copper mine, the ability of understanding the communications of the animals, knowledge, qualified horses, sovereignty of unseeable creatures were given to Prophet Solomon. Prophet Solomon was grateful for so many blessings that were given to him and he has never been ingrate. He has moved with knowledge of goods as a means of examination. Although many blessings were given to himself he has not become spoiled and he has behaved with the consciousness of the source of the blessing. According to the general logic of the Quran, being proprietor is not the critized idiosyncrasy. The matter of the subject of the criticism is how and where it is used. Prophet Solomon is the representative invidiuality and pioneer who must be followed in the matter. In this meaning, the Qur’an had praised owners of property who prefer slavery to God beyond everything. It had critized and damned people who dot behave in this way like Haman. The Prophet Solomon had indicated to this situation with his expressions of “Truly do I prefer wealth to the remembrance of my Lord,”. So, having hugely property and possession and yet nevertheless he is still role model for being close to God not become distant. Proprietors generally become distant from God and get spoiled.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ateş, Süleyman (ty.), Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsîri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul.
 • Aydemir, Abdullah (1983), Hz. Süleyman (a.s.), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 1.
 • el-Cürcani eş-Şerif Ali b. Muhammed (ty.), et-Ta'rifat, thk: Muhammed Sıddık Minşevî, Daru’l- Fadileti, Kahire.
 • Durmuş, Zülfikar (2008), Sâd 30-33. Ayetler Bağlamında Hz. Süleyman -Klasik Tefsirlere Eleştirel Bir Yaklaşım-, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 18.
 • Harman, Ömer Faruk (2010), “Süleyman” DİA, İstanbul, XXXVIII.
 • Harman, Ömer Faruk-Kurnaz, Cemal (1998), “Hüdhüd” DİA,İstanbul, c. XVIII.
 • İbn Kesir, Ebü'l-Fida İmadüddin İsmail b. Ömer, Tefsirü’l-Kur’ani’l-Azim (2000), thk. Mustafa es- Seyyid Muhammed... [ve öte.], Müessesetu Kurtuba; Mektebetü’l-Evladi’ş-Şeyh li’t-Türas, Kahire.
 • İbn Manzur, Ebü'l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî (t.y.), Lisanü'l-Arab, y.y. Karaman, Hayrettin vd. (2007), Kur’an Yolu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara.
 • Râzî, Ebû Abdullah Fahreddin Muhammed b. Ömer Fahreddin (1981), Tefsirü’l-Fahri’r- Râzî=Mefatihü’l-gayb = Tefsirü’l-Kebir, Darul’l-Fikr, Beyrut.
 • et-Taberi, Ebu Cafer M.b.Cerir b.Yezid b.Halid el-Amuli (2001), Tefsirü’t-Taberi Camiü’l-Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an / ; tahkik Abdullah b. Abdülmuhsin Türki, Hicr li’t-Tıbaa ve’n-Neşr, Kahire .
 • Yazır, Elmalı’lı M. Hamdi (1979), Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, yy.
APA ALTUNTAŞ A (2018). KUR’AN’DA HZ. SÜLEYMAN’A VERİLEN NİMETLER. , 49 - 62.
Chicago ALTUNTAŞ ABDURRAHMAN KUR’AN’DA HZ. SÜLEYMAN’A VERİLEN NİMETLER. (2018): 49 - 62.
MLA ALTUNTAŞ ABDURRAHMAN KUR’AN’DA HZ. SÜLEYMAN’A VERİLEN NİMETLER. , 2018, ss.49 - 62.
AMA ALTUNTAŞ A KUR’AN’DA HZ. SÜLEYMAN’A VERİLEN NİMETLER. . 2018; 49 - 62.
Vancouver ALTUNTAŞ A KUR’AN’DA HZ. SÜLEYMAN’A VERİLEN NİMETLER. . 2018; 49 - 62.
IEEE ALTUNTAŞ A "KUR’AN’DA HZ. SÜLEYMAN’A VERİLEN NİMETLER." , ss.49 - 62, 2018.
ISNAD ALTUNTAŞ, ABDURRAHMAN. "KUR’AN’DA HZ. SÜLEYMAN’A VERİLEN NİMETLER". (2018), 49-62.
APA ALTUNTAŞ A (2018). KUR’AN’DA HZ. SÜLEYMAN’A VERİLEN NİMETLER. Turkish Studies (Elektronik), 13(17), 49 - 62.
Chicago ALTUNTAŞ ABDURRAHMAN KUR’AN’DA HZ. SÜLEYMAN’A VERİLEN NİMETLER. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.17 (2018): 49 - 62.
MLA ALTUNTAŞ ABDURRAHMAN KUR’AN’DA HZ. SÜLEYMAN’A VERİLEN NİMETLER. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.17, 2018, ss.49 - 62.
AMA ALTUNTAŞ A KUR’AN’DA HZ. SÜLEYMAN’A VERİLEN NİMETLER. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(17): 49 - 62.
Vancouver ALTUNTAŞ A KUR’AN’DA HZ. SÜLEYMAN’A VERİLEN NİMETLER. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(17): 49 - 62.
IEEE ALTUNTAŞ A "KUR’AN’DA HZ. SÜLEYMAN’A VERİLEN NİMETLER." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.49 - 62, 2018.
ISNAD ALTUNTAŞ, ABDURRAHMAN. "KUR’AN’DA HZ. SÜLEYMAN’A VERİLEN NİMETLER". Turkish Studies (Elektronik) 13/17 (2018), 49-62.