Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 401 - 418 Metin Dili: Türkçe

10-13 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN EVRENSEL AHLAKİ DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI

Öz:
Bu çalışmada 10-13 yaş çocuklarının bazı evrensel ahlakideğerlerini belirlenmesine yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracınıngeliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada genel tarama modelikullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılındaİstanbul İlindeki resmi/özel okullarda eğitim-öğretim gören 10-13 yaşaralığındaki çocuklar oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi için İstanbulİlindeki Küçükçekmece ve Bağcılar ilçeleri tesadüfî olarak seçilmiştir. Builçelerde rastgele bir şekilde ilk ve ortaokullar seçilmiştir. Seçilen farklıdevlet ve özel okullarında yapılan uygulamalarda toplam 328 öğrenciyeulaşılmıştır. Tüm cevap formları incelendiğinde eksik cevaplanmış 28cevap formu geçersiz sayılmıştır. Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeği’ninmadde havuzu 48 maddeden oluşturulmuştur. Evrensel Ahlaki DeğerlerÖlçeği’nin KMO değeri ve Bartlett testi sonuçları incelenmiş ve değerlerinistatistiksel olarak anlamlı olması [KMO: 0.932 x 2 =11924,522, sd =1128, p < .001] sonucundan hareketle veri setinin faktörleştirmeyeuygun olduğuna karar verilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliği açımlayıcıfaktör analizi ile belirlenmiştir. Yapı geçerliliği kuramsal açıklamalardoğrultusunda “bilişsel, duyuşsal ve davranışsal” olmak üzere üçfaktörlü olarak analiz edilmiştir. Bu üç boyut toplam varyansın %53,733’ünü açıklamaktadır. Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeği’ninCronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,97 olarak bulunmuştur. Buçalışma sonucunda, Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeği’nin 10-13 yaşçocuklarının bazı evrensel ahlaki değerlerini bilişsel, duygusal vedavranışsal boyutta belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir birölçme aracı olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelime:

A STUDY ON THE DEVELOPMENT OF THE UNIVERSAL ETHICAL VALUES SCALE FOR 10-13 YEAR-OLD CHILDREN

Öz:
This study aims at developing a valid and reliable measuring tool in order to determine some universal ethical values of 10-13 year-old children. Küçükçekmece and Bağcılar districts in İstanbul province were randomly selected for the research sample. In these districts, primary and secondary schools were chosen randomly. A total of 328 students were attended in the selected applications in different state and private schools. When all the response forms are examined, 28 incomplete answer forms are considered invalid. The item pool of the Universal Ethical Values Scale contains forty-eight items. The KMO value of the Universal Ethical Values Test and the results of the Bartlett test were assessed and, since the values are meaningful statistically, it was decided that the data set is factorable. The structural validity of the scale was determined based on the factorial analysis. The structural validity was analyzed, based on the theoretical explanations, using three factors: cognitive, emotional and behavioral. These three dimensions account for the 53,733% of the variation. The reliability of the scale was 0,970 Cronbach Alpha factor. At the end of this study, it could be argued that the Universal Ethical Values Scale is a valid and reliable measuring tool in order to determine 10-13 year-old kids’ certain universal ethical values at the cognitive, emotional and behavioral level.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Afacan, Ö. ve Aydogdu, M. (2006). The science technology society (STS) course attitude scale. International Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 189-201.
 • Akbaba, A. ve S.(2003). Eğitim yönetimi ve değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (1), 7-18.
 • Akın, A., Gülşen, M., Kara, S. ve Yıldız, B. (2013). Çocuklar için maddi değerler ölçeği türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2), 68-79.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002a). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 32(2), 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002b). Sosyal bilimler için veri analizi elkitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Deth, Jan W. Van ve Scarbrough, E. (1995). The impact of values, New York: Oxford University Press,
 • DeVillis, R.F.(2003). Scale development. Theory and applications. Second Edition. Sage Publications Inc,
 • Dirilen, Ö. (2006). Relationship between values and culture: A comparison of central Asain and Turkish university students. (Unpublished master thesis). Middle East Technical University. Ankara.
 • Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C. ve Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4 (3), 272- 299.
 • Gorsuch, R. L.(1997). Exploratory factor analysis: Its role in items analysis. Journal of Personality Assessment, 68(3), 532-560.
 • Gümüş, Ö.D. (2009). Kültür, değerler, kişilik ve siyasal ideoloji arasındaki ilişkiler: kültürlerarası bir karşılaştırma (Türk-ABD). (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Güngör, E. (1993). Değerler psikolojisi, Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği.
 • Halstead, J. M. ve Taylor, M. J. (2000). Learning and Teaching About Values: A Review of Recent Research, Cambridge Journal of Education, 30 (2),169-202.
 • Hayton, J. C., Allen, G. ve Scarpello, V. (2004). Factor retention decisions in exporatory factor analysis: a tutorial on paralel analysis. Organizational Research Methods, 7(2), 191-205.
 • Henson, R. K. ve Reborts, J. K.(2006). Use of exploratory factor analysis in published research: common errors and some comment on improved practice. Educational and Psychological Measurement, 6(6), 33-45.
 • İmamoğlu, E. O. ve Karakatipoğlu-Aygün, Z. (2004). Self-construals and values in different cultural and socioeconomic contexts, Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 130(4), 277-306, DOI: 10.3200/MONO.130.4.277-306
 • Kağıtçıbaşı, Ç.(1996). İnsan Aile ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kahn, J. H. (2006). Factor analysis in counseling psychology research, training, and practice: principles, advances, and applications. The Counseling Psychologist, 34(5), 684-718.
 • Kan, A. (2008). Psikolojik değişkenleri ölçmek için kullanılan ölçekleme yaklaşımları üzerine bir karşılaştırma. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 4(1), 2-18.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırmalar ve istatistik teknikleri (BAT). Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kızılçelik, S. ve Erjem, Y.(1994). Açıklamalı Sosyoloji Terimler Sözlüğü, Ankara: Atilla Kitabevi.
 • Kinnier, R. T., Kernes, J. L. ve Dautheribes, T. M. (2000). A short list of universal moral values. Counseling and Values, 45 (1), 4–17.
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(4), 563–575.
 • Marino, R ve Stuart, G. W. (2005). The validity and reliability of the tertiary student values scale. Medical Education, (39), 895-903. Doi: 10.1111/j. 1365-2929.2005.02244.x
 • McGartland, R. D., Berg-Weger, M., Tebb, S., Lee, E. S. ve Rauch, S. (2003). Objectifying content validity: Conducting a content validity study in social work research. Social Work Research, 27(2), 94 - 104.
 • Osborne, J. ve Costello, A. B. (2005). Best practises in exploratory factor analysis: four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 10(7). ISSN 1531-7714
 • Özensel, E.(2003). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 2, 217-239.
 • Neslitürk, S. ve Çeliköz, N. (2015). Okul öncesi değerler ölçeği aile ve öğretmen formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 19-42. DOI: 10.14582/DUZGEF.405
 • Pallant, J.(2001). SPSS survival manual. Maidenhead. Buckingham: Open University Press. ISBN: 0 335 20890 8
 • Pedersen, S. ve Lui, M. (2003). Teachers' beliefs about issues in the implementation of a student centered learning environment. Educational Technology Research and Development, 51 (2). 57- 76.
 • Russell, Robert F. (2001). The role of values in servant leadership. Leadership & Organization Development Journal, 22(2), 76-83.
 • Steger, M. F. (2006). Illustration of issues in factor extraction and identification of dimensionality in psychological assessment data. Journal of Personality Assessment, 86(3), 263-272.
 • Togerson, W.S. (1958). Theory and Methods of Scaling, New York: Wiley.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Üçüncü Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tekin, H. (1991). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Tezbaşaran, A.A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu (İkinci Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2012). Değerler Eğitimi (Birinci Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Yılmaz, E., Avşaroğlu, S. ve Deniz, M. (2010). An investigation of teacher candidates’ value preferences. Procedia: Social and Behavioral Sciences. 2(2), 4943-4948.
 • Yurdugül, H. (2005). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği için Kapsam Geçerlik İndekslerinin Kullanılması, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Denizli
APA UMAR Ç, KANGER F (2018). 10-13 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN EVRENSEL AHLAKİ DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI. , 401 - 418.
Chicago UMAR ÇİĞDEM NİLÜFER,KANGER FARUK 10-13 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN EVRENSEL AHLAKİ DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI. (2018): 401 - 418.
MLA UMAR ÇİĞDEM NİLÜFER,KANGER FARUK 10-13 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN EVRENSEL AHLAKİ DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI. , 2018, ss.401 - 418.
AMA UMAR Ç,KANGER F 10-13 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN EVRENSEL AHLAKİ DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI. . 2018; 401 - 418.
Vancouver UMAR Ç,KANGER F 10-13 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN EVRENSEL AHLAKİ DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI. . 2018; 401 - 418.
IEEE UMAR Ç,KANGER F "10-13 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN EVRENSEL AHLAKİ DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI." , ss.401 - 418, 2018.
ISNAD UMAR, ÇİĞDEM NİLÜFER - KANGER, FARUK. "10-13 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN EVRENSEL AHLAKİ DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI". (2018), 401-418.
APA UMAR Ç, KANGER F (2018). 10-13 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN EVRENSEL AHLAKİ DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI. Turkish Studies (Elektronik), 13(15), 401 - 418.
Chicago UMAR ÇİĞDEM NİLÜFER,KANGER FARUK 10-13 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN EVRENSEL AHLAKİ DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.15 (2018): 401 - 418.
MLA UMAR ÇİĞDEM NİLÜFER,KANGER FARUK 10-13 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN EVRENSEL AHLAKİ DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.15, 2018, ss.401 - 418.
AMA UMAR Ç,KANGER F 10-13 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN EVRENSEL AHLAKİ DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(15): 401 - 418.
Vancouver UMAR Ç,KANGER F 10-13 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN EVRENSEL AHLAKİ DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(15): 401 - 418.
IEEE UMAR Ç,KANGER F "10-13 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN EVRENSEL AHLAKİ DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.401 - 418, 2018.
ISNAD UMAR, ÇİĞDEM NİLÜFER - KANGER, FARUK. "10-13 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN EVRENSEL AHLAKİ DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI". Turkish Studies (Elektronik) 13/15 (2018), 401-418.