Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 107 - 120 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.14234 İndeks Tarihi: 05-07-2019

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞ RETİMİ PROGRAMINDAKİ KONUŞMA BECERİSİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARININ YETERLİLİĞİ

Öz:
Günümüzde, iletişim olanaklarının da artmasıyla birlikte, yabancıdil öğrenmek isteyenlerin sayısında belirgin bir artış gözlenmektedir.Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan insanlar, başta İngilizce olmaküzere farklı dillere yönelirken eğitim, kültür, ekonomi gibi çeşitliamaçlarla Türkiye’ye ilgi duyan yabancılar da Türkçe öğrenmeyebaşlamışlardır. Öte yandan savaşlar, siyasi ve ekonomik sıkıntılar,işsizlik ve maddi yetersizlikler gibi çeşitli nedenlerle ülkelerini terk edengöçmen ya da sığınmacı statüsündeki insanlar, gittikleri ülkelerindillerini öğrenmek zorunda kalmaktadırlar. Göçmen ve sığınmacılarınuyum sorununun bir an önce kaldırmak isteyen sığınak ülkeler, çeşitlikurum ve kuruluşlar aracılığıyla dil öğretimine aracılık etmektedirler.Başta savaştan kaçan Suriyeliler olmak üzere, çeşitli ülke halklarınasığınma ve barınma olanağı sağlayan ülkelerden biri olan Türkiye de, dilentegrasyonunu Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla gerçekleştirmeyeçalışmaktadır. Bu çalışma, sayısı bir milyonu geçen “Suriyeli ÇocuklarınTürk Eğitim Sistemine Entegrasonu Projesi (PİCTES) için Yunus EmreEnstitüsü tarafından hazırlanan Türkçe Öğreniyorum A1.1, A1.2, A2.1,A2.2 setlerinin kazanım düzeylerini araştırmaktadır. Çalışma, HayatBoyu Öğrenme Merkezinin belirlediği 3 seviye kazanım ile Milli EğitimBakanlığı Ölçme Değerlendirme Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılında yayınladığı “Türkçe Dil Yeterliliklerine Yönelik Program ve ÖlçekGeliştirme Çalıştayı Raporu’nda belirlenen okuma yazma kazanımlarınadayanmaktadır. Çalışmanın temel amacı, yabancılara Türkçe öğretimiiçin kullanılan ders kitaplarının, programda belirlenen kazanımları neölçüde karşıladığı sorusunun yanıtını aramaktır. Çalışmanınaraştırmacıları, projede görevli öğretmenlerin görüşlerini de alarak,hazırlanan materyal ve hedeflenen kazanımların projeye hizmet edipetmediğini incelemişlerdir. Çalışma, öğretim materyali olarak derskitaplarının etkililiğini ve hedeflenen başarının düzeyini belirlemeninyanı sıra mevcut eksiklikleri tespit etmeye de katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

THE PROFICIENCY OF TEXTBOOKS FOR TURKISH AS A SECOND LANGUAGE ON THE ACQUISITIONS OF SPEAKING SKILLS IN THE TURKISH TEACHING PROGRAM FOR FOREIGNERS

Öz:
While people of different countries aims at learning different languages, the foreigners interested in Turkey for various reasons such as education, culture and economy are in a tendency to learn Turkish. On the other hand, migrants, refugees or asylum seekers who have left their country for different diseases such as war, political oppression, economic crisis, unemployment or poverty, have to learn the languages of the countries where they go. For the sake of integration of asylum seekers as soon as possible, the states of asylum serve language teaching through various institutions and organisations. Turkey as such a state that provides security and housing opportunities to migrants, notably to Syrians fleeing from the war, assists the language integration via Yunus Emre Institute. This study deals with the acquisition levels of the "I am Learning Turkish, A1.1, A1.2, A2.1, A2.2" sets prepared by the Yunus Emre Institute for the -more than one million- Syrian Children's Project on Integrating Turkish Education System (PICTES). The study has been based on reading and writing achievements in the 3-level acquisitions determined by the Lifelong Learning Center and in the "Report on the Program and Scale Development Workshop on Turkish Language Proficiency" published by the Ministry of Education, General Directorate of Measurement and Evaluation Services in 2017. The primary objective of the study is to seek the answer to the question that whether Turkish Language textbooks for foreigners meet the determined acquisitions. By taking the opinions of the teachers working in this project, the researchers of this study investigated the materials used and achievements targeted as to whether they serve for the project. This study will both contribute to the field regarding the determination of the effectiveness of the textbooks as teaching materials and the level of the acquisitions as well as ascertainment of the existing deficiencies.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akyol, H., (2013). Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri, 6. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
 • Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) https://rm.coe.int/1680459f97
 • Cunningsworth, A. (1984). Evaluating and Selecting EFL Teaching Materials. London: Heinemann.
 • Demirel, Ö., (2010). Öğretme Sanatı, 16. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
 • Göçer, A., Moğul, S. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış. Turkish Studies. Vol. 2/3. 797-810.
 • Güneş, F. (2014), Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller, Pegem Akademi, Ankara.
 • Hutchinson, T. and E.Torres. (1994). “The textbook as agent of change”. ELT Journal 48/4: 315-28.
 • Onan, B., (2013). Dil Eğitiminin Temel Kavramları, 2. Baskı, Nobel Akademi, Ankara.
 • O’Neill, R., (1982). "Why use textbooks”, ELT Journal, Vol. 36/2 January.
 • Seguin, R (1989). The Elaboration Of School Textbooks http://www.unesco.org/education/pdf/55_16.pdf (11.09.2018). Methodological Guide.
 • Şahin, T. Y., Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Uysal, B. (2009). Avrupa dilleri öretimi ortak çerçeve metni doğrultusunda Türkçe öğretimi programları ve örnek kitapların değerlendirilmesi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yanpar, T. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA GERÇEK Ş, ALKAN B, ALOĞLU E, KURTULUŞ M (2018). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞ RETİMİ PROGRAMINDAKİ KONUŞMA BECERİSİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARININ YETERLİLİĞİ. , 107 - 120. 10.7827/TurkishStudies.14234
Chicago GERÇEK ŞENEL,ALKAN Başak,ALOĞLU Ecmel,KURTULUŞ Merve YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞ RETİMİ PROGRAMINDAKİ KONUŞMA BECERİSİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARININ YETERLİLİĞİ. (2018): 107 - 120. 10.7827/TurkishStudies.14234
MLA GERÇEK ŞENEL,ALKAN Başak,ALOĞLU Ecmel,KURTULUŞ Merve YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞ RETİMİ PROGRAMINDAKİ KONUŞMA BECERİSİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARININ YETERLİLİĞİ. , 2018, ss.107 - 120. 10.7827/TurkishStudies.14234
AMA GERÇEK Ş,ALKAN B,ALOĞLU E,KURTULUŞ M YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞ RETİMİ PROGRAMINDAKİ KONUŞMA BECERİSİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARININ YETERLİLİĞİ. . 2018; 107 - 120. 10.7827/TurkishStudies.14234
Vancouver GERÇEK Ş,ALKAN B,ALOĞLU E,KURTULUŞ M YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞ RETİMİ PROGRAMINDAKİ KONUŞMA BECERİSİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARININ YETERLİLİĞİ. . 2018; 107 - 120. 10.7827/TurkishStudies.14234
IEEE GERÇEK Ş,ALKAN B,ALOĞLU E,KURTULUŞ M "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞ RETİMİ PROGRAMINDAKİ KONUŞMA BECERİSİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARININ YETERLİLİĞİ." , ss.107 - 120, 2018. 10.7827/TurkishStudies.14234
ISNAD GERÇEK, ŞENEL vd. "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞ RETİMİ PROGRAMINDAKİ KONUŞMA BECERİSİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARININ YETERLİLİĞİ". (2018), 107-120. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14234
APA GERÇEK Ş, ALKAN B, ALOĞLU E, KURTULUŞ M (2018). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞ RETİMİ PROGRAMINDAKİ KONUŞMA BECERİSİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARININ YETERLİLİĞİ. Turkish Studies (Elektronik), 13(23), 107 - 120. 10.7827/TurkishStudies.14234
Chicago GERÇEK ŞENEL,ALKAN Başak,ALOĞLU Ecmel,KURTULUŞ Merve YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞ RETİMİ PROGRAMINDAKİ KONUŞMA BECERİSİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARININ YETERLİLİĞİ. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.23 (2018): 107 - 120. 10.7827/TurkishStudies.14234
MLA GERÇEK ŞENEL,ALKAN Başak,ALOĞLU Ecmel,KURTULUŞ Merve YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞ RETİMİ PROGRAMINDAKİ KONUŞMA BECERİSİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARININ YETERLİLİĞİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.23, 2018, ss.107 - 120. 10.7827/TurkishStudies.14234
AMA GERÇEK Ş,ALKAN B,ALOĞLU E,KURTULUŞ M YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞ RETİMİ PROGRAMINDAKİ KONUŞMA BECERİSİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARININ YETERLİLİĞİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(23): 107 - 120. 10.7827/TurkishStudies.14234
Vancouver GERÇEK Ş,ALKAN B,ALOĞLU E,KURTULUŞ M YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞ RETİMİ PROGRAMINDAKİ KONUŞMA BECERİSİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARININ YETERLİLİĞİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(23): 107 - 120. 10.7827/TurkishStudies.14234
IEEE GERÇEK Ş,ALKAN B,ALOĞLU E,KURTULUŞ M "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞ RETİMİ PROGRAMINDAKİ KONUŞMA BECERİSİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARININ YETERLİLİĞİ." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.107 - 120, 2018. 10.7827/TurkishStudies.14234
ISNAD GERÇEK, ŞENEL vd. "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞ RETİMİ PROGRAMINDAKİ KONUŞMA BECERİSİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARININ YETERLİLİĞİ". Turkish Studies (Elektronik) 13/23 (2018), 107-120. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14234