Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 185 - 198 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.13776 İndeks Tarihi: 05-07-2019

ÖĞRETMENLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINI PLANLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Öz:
Araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı 2013Okul Öncesi Eğitim Programını planlamaya yönelik çalışmalarınıncinsiyetlerine, yaşlarına, öğrenim düzeyi ve mezun oldukları programtürüne göre incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışmagrubunu; Adıyaman il merkezinde görev yapan okul öncesiöğretmenlerinin hazırlamış oldukları bir aylık plan, o aya ait günlükeğitim akışları ve etkinlik planları olmak üzere toplam 487 takımdoküman oluşturmuştur. Verileri toplamak amacı ile Plan DeğerlendirmeAracı kullanılmıştır. Ölçme aracı “Evet-Hayır” seçenekli ve “1-10”arasında dereceli olmak üzere iki türde maddeler içermektedir.Araştırmacı tarafından hazırlanan Plan Değerlendirme Aracı uzmangörüşlerine göre yeniden düzenlenmiş ve toplam 36 maddedenoluşmuştur. Aracın toplam 40 takım doküman üzerinde pilot çalışmasıyapılmıştır. Güvenirlik amacı ile araştırmacı dışında iki uzmanadoldurtulan formlar aracılığı ile puanlayıcılar arası güvenirliğe 10’lulikert biçiminde oluşturulan maddeler için Krippendorff’s Alpha ve Evet-Hayır biçiminde oluşturulan maddeler için ise Cohen’s Kappa tekniği ilebakılmıştır. Güvenirlik, Cohen’s Kappa tekniğinde Araştırmacı-Uzman 1ve 2 arasında. 90, .92; Krippendorff Alpha da ise .88, .91 saptanmıştır.Plan Değerlendirme Aracı puanlarının değişkenlere göre anlamlı olup olmadığı Mann Whitney-U Testi ve Kruskal Wallis Testi ile analizedilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, “Günlük Eğitim Akışı” boyutuaçısından kadın öğretmenlerin, “Etkinlik Planı” boyutu açısından iseerkek öğretmenlerin daha iyi oldukları saptanmıştır. 31 ve üzeri yaştakiöğretmenlerin “Günlük Eğitim Akışı (1-10) boyutunda, 41-45 yaşaralığındaki öğretmenlerin ise “Günlük Eğitim Akışı (1-0)” ve “EtkinlikPlanı (1-0)” boyutlarında yüksek puan aldıkları;lisans mezunuöğretmenlerinin “Günlük Eğitim Akışı”’nda planlamayı daha iyiyaptıkları; “Günlük Eğitim Akışı” boyutunda Okul Öncesi Öğretmenliği(Açık Öğretim) mezunlarının, “Etkinlik Planı”’nda ise AnaokuluÖğretmenliği mezunlarının yüksek puan aldıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

INVESTIGATION OF THE TEACHERS' STUDIES FOR PLANNING THE PRE-SCHOOL TRAINING PROGRAM OF MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION BY SOME VARIABLES

Öz:
The study was conducted with the aim of investigating the pre- school teachers' work on planning the Ministry of National Education's 2013 Pre-school Education Program according to their gender, age, level of education and program they graduated. The study group of the study; A total of 487 team documents were prepared, including a one-month plan prepared by preschool teachers working in Adiyaman city center, activity plans for that month and daily training flows. The Plan Evaluation Tool was used with the purpose of collecting the data. The measuring tool has two types of materials, with "Yes-No" option and "1- 10" grade. The Plan Evaluation Tool prepared by the researcher has been rearranged according to the opinions of experts and is composed of 36 items in total. A total of 40 team documents were piloted on the tool. Krippendorff's Alpha for materials created in 10-likert form and Cohen's Kappa technique for materials created in Yes-No format were used to check the reliability between the scorers through forms filled in by two experts other than the investigator for reliability. Reliability is between Cohen's Kappa technique Researcher-Expert 1 and 2. 90, .92; Krippendorff Alpha was found to be .88, .91. Mann Whitney-U Test and Kruskal Wallis Test were used to determine whether the scores of the Plan Evaluation Tool were significant in relation to the variables. According to the results of the research, it was determined that female teachers in terms of Daily Education Flow dimension are better than male teachers in terms of dimension of Activity Plan. 31 and above teachers in the dimension of "Daily Training Flow (1-10)" and the teachers in the age group of 41-45 have high scores in "Daily Training Flow (1-0)" and "Activity Plan (1-0)" dimensions; the undergraduate teachers have better planning in the "Daily Training Flow"; It has been determined that Pre- School Teachers (Open Education) graduates in the dimension of "Daily Education Flow" and "Kindergarten Teacher" graduates in "Activity Plan" have got high marks.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
2
2
2
 • Akkaya, D. (2009). 2006 Okul Öncesi Eğitim Programının uygulanmasında öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Kayseri ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Aral, N., Kandır, A., Can Yaşar, M. (2002). Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Arslan, Z. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin 2013 okul öncesi eğitim programını uygulamada karşılaştıkları sorunların düzeyi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Can Yaşar, M. (1998). Ankara il merkezindeki anasınıfı öğretmenlerinin yeni eğitim programı konusundaki bilgi düzeylerinin saptanması. Bilim Uzmanlığı Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Espinosa, L. (2002). High quality preschool: why we need ıt and what ıt looks like. National Institute For Early Childhood Education Researach, N.1, pp. 1-11. http://nieer.org/resources/policybriefs/1.pdf adresinden 01.11.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Eurodice (2010). Avrupa’da eğitim ve öğretim sistemlerinin yapısı. Türkiye: European Commission Eurodice.
 • Göle, M. O. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin nitelikli bir okul öncesi eğitim programında bulunması gereken özelliklere ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Işık, N. E. (2015). Öğretmenlerin MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı hakkındaki görüşleri ve programı kullanma durumu. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kamış, S. (2007). Okul öncesi programının eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında öğretmenlerin etkililik düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Koç, F. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki etkinliklere yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Lawhon, T. and Cobb, B. J. (2002). Routines that build emergent literacy skills in ınfants, toddlers, and preschoolers. Early Childhood Education Journal, Vol. 30, No. 2.
 • Özdemir S., Bacanlı H. ve Sözer M. (2007). Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri, Türk Eğitim Derneği.
 • Senemoğlu, N. (1994). Okul öncesi eğitim programı hangi yetenekleri kazandırmalıdır. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 10, 21-30.
 • Şahin, Ç. ve diğerleri (2013). Okul öncesi öğretmen yetiştirme programı hakkında okul öncesi öğretmen adaylarının görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, 101-118.
 • Şıvgın, N. (2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programına ilişkin öğretmen görüşleri (Denizli ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Tuğrul, B. ve diğerleri (2010, Mayıs). Okul öncesi öğretmenlik uygulamalarının verimliliğini arttırma yönünde öğrenci, öğretmen ve öğretim elemanlarının görüşlerinin incelenmesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16–18 Mayıs 2010 – Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ünver, N. (2016). Okul öncesi eğitim programını değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi ve bu ölçeğe bağlı olarak öğretmenlerin uygulamalarını değerlendirmeleri. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yazar, A., Çelik, M. ve Kök, M. (2008). Aile katılımının okul öncesi eğitimde ve 2006 okul öncesi eğitim programındaki yeri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Journal Of Graduate School Of Socıal Scıences, Cilt 12, Sayı 2.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA AYDEMİR F, DENİZ Ü (2018). ÖĞRETMENLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINI PLANLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. , 185 - 198. 10.7827/TurkishStudies.13776
Chicago AYDEMİR FİLİZ,DENİZ Ümit ÖĞRETMENLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINI PLANLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. (2018): 185 - 198. 10.7827/TurkishStudies.13776
MLA AYDEMİR FİLİZ,DENİZ Ümit ÖĞRETMENLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINI PLANLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. , 2018, ss.185 - 198. 10.7827/TurkishStudies.13776
AMA AYDEMİR F,DENİZ Ü ÖĞRETMENLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINI PLANLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. . 2018; 185 - 198. 10.7827/TurkishStudies.13776
Vancouver AYDEMİR F,DENİZ Ü ÖĞRETMENLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINI PLANLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. . 2018; 185 - 198. 10.7827/TurkishStudies.13776
IEEE AYDEMİR F,DENİZ Ü "ÖĞRETMENLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINI PLANLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ." , ss.185 - 198, 2018. 10.7827/TurkishStudies.13776
ISNAD AYDEMİR, FİLİZ - DENİZ, Ümit. "ÖĞRETMENLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINI PLANLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". (2018), 185-198. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13776
APA AYDEMİR F, DENİZ Ü (2018). ÖĞRETMENLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINI PLANLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 13(19), 185 - 198. 10.7827/TurkishStudies.13776
Chicago AYDEMİR FİLİZ,DENİZ Ümit ÖĞRETMENLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINI PLANLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.19 (2018): 185 - 198. 10.7827/TurkishStudies.13776
MLA AYDEMİR FİLİZ,DENİZ Ümit ÖĞRETMENLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINI PLANLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.19, 2018, ss.185 - 198. 10.7827/TurkishStudies.13776
AMA AYDEMİR F,DENİZ Ü ÖĞRETMENLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINI PLANLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(19): 185 - 198. 10.7827/TurkishStudies.13776
Vancouver AYDEMİR F,DENİZ Ü ÖĞRETMENLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINI PLANLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(19): 185 - 198. 10.7827/TurkishStudies.13776
IEEE AYDEMİR F,DENİZ Ü "ÖĞRETMENLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINI PLANLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.185 - 198, 2018. 10.7827/TurkishStudies.13776
ISNAD AYDEMİR, FİLİZ - DENİZ, Ümit. "ÖĞRETMENLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINI PLANLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 13/19 (2018), 185-198. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13776