TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (1990-2017)

Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 1727 - 1744 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.13726 İndeks Tarihi: 09-07-2019

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (1990-2017)

Öz:
Bu araştırmanın amacı Türkiye'de yükseköğretim ile ilgili yapılmışyüksek lisans ve doktora tezlerini temel araştırma konuları ilemetodolojik ve istatistik çözümleme teknikleri açısından inceleyerekdurum değerlendirmesi yapmaktır. Araştırma durum çalışması ileyürütülmüştür. Çalışma grubunu 1990-2017 yılları arasındayükseköğretim konusunda hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerioluşturmaktadır. Çalışma kapsamında örneklem alınmayarak tümevrene ulaşılmıştır. Araştırma verileri doküman incelemesi tekniği iletoplanarak elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile incelenmiş;frekans ve tablolar ile sunulmuştur. Araştırma bulgularına göreyükseköğretim alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin doktoratezlerine göre daha fazla olduğu; çalışmaların en çok yapıldığı yılların2011 ve 2012 yılları olduğu görülmektedir. Tez danışmanları çoğunluklaprofesörlerden oluşmaktadır. Tezlerin yürütüldüğü üniversitelere göredağılımı en çok Ankara Üniversitesi şeklindedir. Konuların dağılımınabakıldığında"yükseköğretimdekalite,karşılaştırmalıeğitim,yükseköğretim tarihi, yükseköğretimde AB politikaları, yükseköğretimfinansmanı, sanal uygulamalar ve e-öğrenme" öne çıkmaktadır. En çoknitel en az ise karma yöntemlerin kullanıldığı; örneklem kitlesi olarak ençok akademik personelin tercih edildiği; tezlerin büyük çoğunluğundaörneklem alma tekniğinin belirtilmediği, belirtilen tezlerde ise amaçsalörneklem tekniğinin daha çok kullanıldığı, en az ise tabakalı örneklemtekniğinin kullanıldığı belirlenmiştir. Veri toplama tekniklerinden en çokanket ve doküman incelemesi en az ise saha ziyareti ve başarı testikullanıldığı; veri analiz tekniği olarak ise en çok betimsel istatistiklerintercih edildiği en az ise Chaid ve Kümeleme analizi kullanıldığıgörülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel

EXAMINATION OF POSTGRADUATE THESES AND DISSERTATIONS IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION IN TURKEY (1990-2017)

Öz:
The aim of this study is to make a case evaluation by analyzing basic research topics and methodological and statistical analysis techniques the postgraduate and dissertations related to higher education in Turkey. The study employed case study. The working group formed graduate and doctoral theses on the subject of higher education between the years 1990-2017. Within the scope of the study, the sample was not taken and reached to the whole house. The research data is collected by the technique of document review; the obtained data were analyzed with descriptive analysis technique; frequency, and tables. According to the findings of the research, higher education graduate theses are more than doctorate theses; it is seen that the years in which the works are most performed are the years 2011 and 2012. Thesis advisors are mostly professors. According to the universities in which theses are conducted, the distribution is mostly Ankara University. When we look at the distribution of issues of theses, "quality in higher education, comparative education, history of higher education, EU politics in higher education, higher education funding, virtual applications and e-learning" come to the forefront. The most qualitative and least complex methods are used; the majority of the sample is preferred by the academic staff; the majority of the theses do not specify the sampling technique, the thesis shows that the objective sampling technique is used more frequently, at least the stratified sampling technique was used. Data collection techniques used the most survey and document examination, at least the field visit and success test were used; as the data analysis technique, Chaid and Cluster analysis are used as the least preferred descriptive statistics.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Tepe N (2018). TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (1990-2017). , 1727 - 1744. 10.7827/TurkishStudies.13726
Chicago Tepe Nagihan TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (1990-2017). (2018): 1727 - 1744. 10.7827/TurkishStudies.13726
MLA Tepe Nagihan TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (1990-2017). , 2018, ss.1727 - 1744. 10.7827/TurkishStudies.13726
AMA Tepe N TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (1990-2017). . 2018; 1727 - 1744. 10.7827/TurkishStudies.13726
Vancouver Tepe N TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (1990-2017). . 2018; 1727 - 1744. 10.7827/TurkishStudies.13726
IEEE Tepe N "TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (1990-2017)." , ss.1727 - 1744, 2018. 10.7827/TurkishStudies.13726
ISNAD Tepe, Nagihan. "TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (1990-2017)". (2018), 1727-1744. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13726
APA Tepe N (2018). TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (1990-2017). Turkish Studies (Elektronik), 13(19), 1727 - 1744. 10.7827/TurkishStudies.13726
Chicago Tepe Nagihan TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (1990-2017). Turkish Studies (Elektronik) 13, no.19 (2018): 1727 - 1744. 10.7827/TurkishStudies.13726
MLA Tepe Nagihan TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (1990-2017). Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.19, 2018, ss.1727 - 1744. 10.7827/TurkishStudies.13726
AMA Tepe N TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (1990-2017). Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(19): 1727 - 1744. 10.7827/TurkishStudies.13726
Vancouver Tepe N TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (1990-2017). Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(19): 1727 - 1744. 10.7827/TurkishStudies.13726
IEEE Tepe N "TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (1990-2017)." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.1727 - 1744, 2018. 10.7827/TurkishStudies.13726
ISNAD Tepe, Nagihan. "TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (1990-2017)". Turkish Studies (Elektronik) 13/19 (2018), 1727-1744. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13726