Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 529 - 546 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.14625

SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların sosyal entegrasyonukonusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarla ilgili bulgulararasında Suriyeli sığınmacılarla ilgili büyük bir krizin yaşanmadığı veyerel halkın henüz Suriyelilerle büyük bir sorun yaşamadıkları ortayakonmaktadır. Ancak bazı araştırmalar, çeşitli ekonomik ve sosyalsebeplerden dolayı Suriyeli sığınmacıların yerel halk tarafındanistenmeyen insanlar olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Bazıçalışmalarda da Suriyeli sığınmacıların yerel halkın iş olanaklarınıazalttığına, bazı şehirlerde ikinci eş olarak ailelerin yıkılmasına sebepoldukları gibi sosyal ve ekonomik gerekçelerden dolayı yerel halktarafından istenmediğine yönelik bulgulara yer verilmektedir. Ayrıcasığınmacıların eğitim çağındaki çocuklarının çoğunluğunun okulagitmemesi de uyum sağlamadaki sorunlardan biridir. Ancak uyumsağlama hususunda, yerleşilen ülkenin dilinin öğrenilmesinin olumlukatkıları olduğu da yapılan çalışmalarda ortaya konmaktadır. Çünküuyum sürecinde eğitimin ve Türkçe öğrenmenin kolaylaştırıcı bir faktörolduğu bilinmektedir. Bu çalışma yerel yönetimlerin uyum sürecineyönelik sığınmacılar için hangi katkılar sağlamaktadır sorusununyanıtını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışma özelinde KonyaBüyükşehirBelediyesi'ninçalışmalarıincelenmiştir.Çalışmakapsamında Belediye yetkilileri ile yüz yüze görüşülmüştür. Belediyeninimkânlarından yararlanan 10 Suriyeli kadın ile de yüz yüze görüşmegerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda belediyenin uyumsürecinde sığınmacılara katkı sağladığı, Türkçe eğitiminin yanı sıra mesleki kurslar verdiği, Suriyelilerin yerel halk ile kaynaşmasına yöneliketkinlikler gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Suriyeli kadınlar belediyeninkurslarında Türkçe öğrendiklerini ve sosyalleştiklerini ancak komşulukilişkilerini Türkçe öğrenerek geliştiremediklerini, yerel halkın kendilerinehâlâ önyargı ile yaklaştığını ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Arkeoloji
Sosyal > Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > Sosyal > Nüfus İstatistikleri Bilimi
Sosyal > Sosyal > Çevre Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Ergonomi
Sosyal > Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > Bilgi, Belge Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Edebi Teori ve Eleştiri
Sosyal > Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Müzik
Sosyal > Sosyal > Hemşirelik
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Sosyal > Sosyal > Beşeri Bilimler
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Madde Bağımlılığı
Sosyal > Sosyal > Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Antropoloji
Sosyal > Sosyal > Sanat
Sosyal > Sosyal > Asya Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Sosyal > Folklor
Sosyal > Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Sosyal > Bilim Felsefesi ve Tarihi
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Kriminoloji ve Ceza Bilimi
Sosyal > Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Sosyal > Kentsel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Kadın Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Halkla İlişkiler
Sosyal > Sosyal > İş
Sosyal > Sosyal > İletişim
Sosyal > Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Etik
Sosyal > Sosyal > Etnik Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Sosyal > Sosyal > Mantık
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyal > Tiyatro
Sosyal > Sosyal > Beslenme ve Diyetetik

A STUDY FOR SOCIAL INTEGRATION OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS

Öz:
There have been various studies on social integration of Syrian asylum seekers in Turkey. Among the findings about these studies are revealed that there has not been any major crisis related with Syrian asylum seekers and local residents have not been much troubled with them yet. However, some studies show that Syrian asylum seekers are thought as unwelcome people by local residents because of some social and economic reasons. Among these economic and socail reasons, Syrians are seen the source of reducing in the job opportunites and divorces by some local residents in Turkey. In addition, one of the integration problems is that syrian asylum seekers' children do not continue their education. In some studies it is also revealed that learning of the language of the settled country is a positive contribution in the integration process. Because it is known that education and Turkish learning is a facilitating factor in the integration process. This study aims to reveal the response of the question, which local administrations contribute to the adaptation process of the asylum seekers. In this study, the works of Konya Metropolitan Municipality were analyzed. Within the scope of the study, researchers interviewed face to face with the authorities of the municipality and 10 Syrian women asylum seekers who have benefited from the municipality’s courses. According to the obtained data, it was determined that the municipality contributed to the asylum seeker in the adaptation process, provided vocational courses in addition to Turkish education, and carried out activities aimed at integrating the Syrians with the local people. Syrian women stated that they learned Turkish in the courses of the municipality and that they were socialized but did not develop neighbors relations by learning Turkish and the local people still approached them with prejudice.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Arkeoloji
Sosyal > Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > Sosyal > Nüfus İstatistikleri Bilimi
Sosyal > Sosyal > Çevre Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Ergonomi
Sosyal > Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > Bilgi, Belge Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Edebi Teori ve Eleştiri
Sosyal > Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Müzik
Sosyal > Sosyal > Hemşirelik
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Sosyal > Sosyal > Beşeri Bilimler
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Madde Bağımlılığı
Sosyal > Sosyal > Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Antropoloji
Sosyal > Sosyal > Sanat
Sosyal > Sosyal > Asya Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Sosyal > Folklor
Sosyal > Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Sosyal > Bilim Felsefesi ve Tarihi
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Kriminoloji ve Ceza Bilimi
Sosyal > Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Sosyal > Kentsel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Kadın Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Halkla İlişkiler
Sosyal > Sosyal > İş
Sosyal > Sosyal > İletişim
Sosyal > Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Etik
Sosyal > Sosyal > Etnik Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Sosyal > Sosyal > Mantık
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyal > Tiyatro
Sosyal > Sosyal > Beslenme ve Diyetetik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkaya, Ahmet (2013). Suriyeli Mültecilerin Türkçe Algıları. Ekev Akademi Dergisi, 56, 179-190.
 • Apak, H.(2014). Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği. Mukaddime. 5(2), 53-70.
 • Ataman, H. (2015). Mülteci mi, Sığınmacı mı, Misafir mi?.Görüş Dergisi, 88, İstanbul.
 • Atik, A., & Taşcıoğlu, R. (2009). Radyo ve Televizyonun Yerel Yönetimlerin Halkla İlişkiler Uygulamalarında İletişim Yöntem ve Aracı Olarak Kullanımı: Erzurum Belediyeleri Örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10),159-170.
 • Babaoğlu, C., &Kocaoğlu, M. (2017). Kentli Sığınmacılar Meselesi ve Belediyeler. Türk İdare Dergisi, 485, 497-516.
 • Belli, A., &Aydın, A. (2016). 6360 Sayılı Yasa ile Kapatılan Belde Belediyelerinin Hizmette Etkinlik, Verimlilik ve Temsil Sorunsalı Üzerine Bir Alan Araştırması: Önsen Belediyesi Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (43), 1698-1713.
 • Beter, Ö. (2006). Sınırlar Ötesi Umutlar: Mülteci Çocuklar. Ankara: Sabev.
 • Castles, S., &Miller, J. M. (2008). Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri (Bal, B.U. ve Akbulut, İ, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Cengiz, D. (2015). Zorunlu Göçün Mekânsal Etkileri ve Yerel Halkın Algısı: Kilis Örneği. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10/2, 101-122.Doi: http://dx.doi.org/10.7827.
 • Çakır, S. (2011). Türkiye'de Göç, Kentleşme/Gecekondu Sorunu ve Üretilen Politikalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 209-222.
 • Çakır, H.(2017). Suriyeli Mülteci Kadınların Sosyo-Kültürel Değişime Uyum Çabaları: Yozgat Örneği. ÇÖMÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), 53-68.
 • Çakmak, F. (2018). Zorunlu Göç Sürecinde Mekânın Kaybı ve Evin Yitimiyle Başlayan Yersiz Yurtsuzluğun Ürettiği Bir Travma Olarak "Kimliğin Anonimleşmesi". Turkish Studies Social Sciences, 13/18, 349-364.Doi: http://dx.doi.org/10.7827.
 • Çamur, A. (2017). Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Sorumluluğu: İzmir Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2),113-129.
 • Çoban, B. (2018). Türkiye'de İşsizlik Profili Bağlamında Suriyeli Gençlerin İstanbul İşgücü Piyasasına Katılım Sorunları. Çalışma ve Toplum, 1,193-216. Çoban-İçağasıoğlu, A. (2011). Göçmen ailelerin uyum süreci: Kaynaklar ve engeller. Y. Özkan (eds.) içinde, Sosyal dışlanma ve aile: Sosyal hizmet müdahalelerinde güçlendirme yaklaşımı, 107- 122. Ankara: Maya Akademi.
 • Erdoğan, M.M. (2014). Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi.
 • Erdoğan, M.M.(2016). Kopuş’tan Uyum’a Kent Mültecileri, Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği. İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları.
 • Erdoğan, M.M.(2017a) Elite Dialogue: Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Akademisyen ve Üniversite Öğrencilerinin Durumu, Sorunları ve Beklentileri Araştırması- 2017,http://www.igamder.org/wp-content/uploads/2017/08/ELITE-DIALOGUE-07082017- TR.pdf (10.8.2017).
 • Erdoğan, M.M. (2017b). Kopuş”tan “Uyum”a Kent Mültecileri: Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi,http://marmara.gov.tr/UserFiles/Attachments/2017/05/09/2a50f712-6413- 489f-9deb 56dc52de7264.pdf, (15.8.2017).
 • Erkan, E.(2016). Suriyeli Göçmenler ve Dini Hayat: Uyum, Karşılaşma, Benzeşme Gaziantep Örneği. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 16(2),51-92.
 • Gee, S.(2015). Geleceğimi Hayal Etmeye Çalıştığımda Hiçbir Şey Göremiyorum, Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Erişiminin Önündeki Engeller – Kayıp Nesil Olmalarını Önlemek, İnsan Hakları İzleme Örgütü.
 • Gencer, T.E.(2017). Sosyal Çalışma-Eğitim Bilimi İlişkisi ve Okul Sosyal Hizmeti Üzerine Bir Değerlendirme, (Ed. T. E. Gencer & İ. Cılga), Sosyal Hizmeti Yeniden Düşünmek. Ankara: NİKA Yayınevi.
 • Gencer, T.E.(2017). Göç ve Eğitim İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Suriyeli Çocukların Eğitim Gereksinimi ve Okullaşma Süreçlerinde Karşılaştıkları Güçlükler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(54),838-851.
 • Giddens, A., &Sutton, W. P.(2014). Sosyolojide Temel Kavramlar. (A. Esgin, Çev.).Ankara: Phoenix.
 • Gün, Z. (2011). İltica, Uluslararası Göç ve Vatansızlık: Kuram, Gözlem ve Politika. http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/v._b%C3%B6I%C3%BCm.pdf.
 • Harunoğulları, M., &Cengiz, D. (2014). Suriyeli Göçmenlerin Mekânsal Analizi: Hatay (Antakya) Örneği, TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu 23-24 Ekim, 2014. Ankara.
 • İslamoğlu, A.H., &Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım.
 • Kane, H. (1995). Leavinghome. Society, May/June95, 12(4). http://search.global.epnet.com1. Erişim Tarihi: 24.12.3014.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi- Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayın.
 • Karasu, M.A. (2016). Şanlıurfa'da Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Kentle Uyum Sorunu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 995-1014.
 • Karasu, M.A.(2017). Göç ve Uyum. A. Yatkın (Ed.), Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss.631-649), Elazığ, Fırat üniversitesi.
 • Koyuncu, A. (2014 ). Kentin yeni misafirleri Suriyeliler. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Kurgun, A., Özdemir, A., Kurgun, H., &Bakıcı, Z. (2008). Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2), 29-54.
 • Küçükşen, K.(2017). Suriyeli Sığınmacı Kadınlarda Sosyal Dışlanma Algısı Üzerine Nitel Bir Çalışma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5),2399-2413.
 • Levent, F., & Çayak, S. (2017). Türkiye’deki Suriyeli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Okul Yöneticilerinin Görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14-1(27), 21-46.
 • Oytun, O., & Gündoğar, S.S. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'ye Etkileri Raporu. Ankara: ORSAM-TESEV Rapor No: 195.
 • Önder, B.(2017). Halkla İlişkiler ve Göçmen Sorunu: Ticari Kurumların Göçmenlere Dönük Halkla İlişkiler Faaliyetleri. Ulakbilge,5(14),1227-1245.
 • Özdemir, E. (2017). Suriyeli Mülteciler Krizinin Türkiye’ye Etkileri. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 1 (3),114-140.
 • Özer, S., &Şirin, R. S. (2013) Suriyeli Mülteci Çocuklar-Saha Araştırması Sonuç Raporu. 8 Nisan 2013 tarihinde www.gib.icisleri.gov.tr/default_B0.aspx?id=180 adresinden indirildi.
 • Süleymanov, A. (2016). Sultanbeyli İlçesindeki Suriyelilerin Yaşam Deneyimleri. İstanbul: Suriyeli Mülteci Çocuklarla El Ele Projesi Sonuç Raporu, 1-51.
 • Tatlılıoğlu, D. (2012). Göç Sosyolojisi Açısından Hicret. İstanbul: Asitan.
 • Toros, A. (2008).Sorunlu Bölgelerde Göç. Ankara: Global Strateji Enstitüsü.
 • Tunç, A. (2016). Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Uygulamaları: Kilis Belediyesi Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2),77- 88.
 • Tutar, H.(2016). Sosyal Psikoloji: Kavramlar ve Kuramlar. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
 • Uğuz, Ş., Bilgen, İ., Yerlikaya, E. E. ve Evlice, Y. E. (2004). “,Göç ve Göçün Ruhsal Sonuçları. Çukurova Üniversitesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi,13, 283-394.
 • Woods, A., & Kayalı, N. (2017). Suriyeli Topluluklarla Etkileşim: İstanbul’daki Yerel Yönetimlerin Rolü. İstanbul Politikalar Merkezi: Sabancı Üniversitesi Kampusu.
 • Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi. Ankara: Anı.
 • Yalçındağ, S.(Ocak 1992). Çağdaş Belediye. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 1(1),7-14.
 • Yayınoğlu Eraslan, P. (2005a). Bir Yerel Yönetim Kuruluşunda Halkla İlişkiler Örgütlenmesi ve Yönetimi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 23, 195-212.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırımalp, S., İslamoğlu, E., &İyem, C. (2017). Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Kabul ve Uyum Sürecine İlişkin Bir Araştırma. Bilgi, 35,107-126.
 • http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik, 06.08.2018.
 • http://multeciler.org.tr/, 07.10.2017.
APA DUĞAN Ö, GÜRBÜZ S (2018). SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Turkish Studies (Elektronik), 13(26), 529 - 546. 10.7827/TurkishStudies.14625
Chicago DUĞAN ÖZLEM,GÜRBÜZ SALİH SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.26 (2018): 529 - 546. 10.7827/TurkishStudies.14625
MLA DUĞAN ÖZLEM,GÜRBÜZ SALİH SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.26, 2018, ss.529 - 546. 10.7827/TurkishStudies.14625
AMA DUĞAN Ö,GÜRBÜZ S SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(26): 529 - 546. 10.7827/TurkishStudies.14625
Vancouver DUĞAN Ö,GÜRBÜZ S SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(26): 529 - 546. 10.7827/TurkishStudies.14625
IEEE DUĞAN Ö,GÜRBÜZ S "SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.529 - 546, 2018. 10.7827/TurkishStudies.14625