Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 163 - 181 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.14222 İndeks Tarihi: 16-07-2019

OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ STUFFLEBEAM BAĞLAM, GİRDİ, SÜREÇ VE ÜRÜN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Eğitimde program değerlendirmenin yapılmasındaki temel amaçeğitim öğretim sürecini, yapısını, kaynaklarını gözden geçirerek, mevcutsorunları tespit etmek ve bunlara çözüm bulmaktır. Bu süreçteöğrencilerin uygulamada kazandıkları yeterlikler ile programınhedeflerinin ve ilgili alanda çalışan bireylerin niteliklerininkıyaslanarak,eğitimprogramınıgeliştirilmesiamaçlanır.Değerlendirmede, programın amaçları temel alınarak öğrencilere,öğretim yöntem ve kaynaklarına, eğitim çıktılarına (mezunların başarısı)ve programdan beklenen başarıya ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin verilertoplanarak karar verilmektedir. Program değerlendirme amacıyla pekçok model kullanılmaktadır. Bu modellerden biri de DanielStufflebeam’in geliştirmiş olduğu bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP)modelidir. Kapsamlı ve zengin olan CIPP modelinin hedefi programhakkında karar verici olan kişilere bilgi vermektir. Değerlendirmesürecinde yetkililerin programla ilgili dört boyutta karar vermesigerekmektedir. Planlama, yapılaştırma, yürütme ve uygulama, yenidendüzenleme olarak ifadelendirilen bu kararların her biri için ayrı birdeğerlendirme önerilmektedir. Bunlar bağlam(context), girdi(input),süreç(process) ve üründür(product). Okul öncesi eğitim çocuğun çokyönlü gelişimini sağlayan ilk programlı eğitim basamağıdır. Bu nedenleuygulanan eğitim programının değerlendirilmesi, eksikliklerininbelirlenmesi çocukların sağlıklı gelişimini çok boyutlu olarak etkilemektedir. Buradan hareketle çalışmada, Stufflebeam’ın Bağlam,Girdi, Süreç, Ürün Değerlendirme Modeli temel alınarak okul öncesieğitim programının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesiamaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel taramamodelinin kullanıldığı araştırmada veriler araştırmacılar tarafındangeliştirilen Okul Öncesi Stufflebeam Program Değerlendirme Ölçeği ileelde edilmiştir. Araştırmada veriler basılı olarak ve elektronik ortamdagoogle docs altyapısı kullanılarak elde edilmiştir. 155 okul öncesiöğretmenden elde edilen verilerin analizinde programa ilişkingörüşlerin, bütün boyutlarda “Orta derecede katılıyorum” düzeyinde ( x=3,33) olduğu görülmüştür. Ayrıca kadın ve erkek öğretmenleraçısından programa ilişkin görüşlerde cinsiyet bakımından anlamlı birfarklılık bulunmazken, görev yeri bakımından merkezde çalışanlarınköy ve ilçelerde çalışanlara göre ve göreve yeni başlamış öğretmenlerindiğer öğretmenlere göre okul öncesi programa daha olumlu baktıklarıgörülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Aile Çalışmaları

EVALUATION OF PRE-SCHOOL CURRICULUM ACCORDING TO STUFFLEBEAM’S CIPP MODEL

Öz:
The curriculum evaluation is carried out in order to review the teaching process and the teaching resources, to identify the problems encountered by the educators, teachers as well as administrators and to find solutions, to develop the curriculum with the aims of the curriculum by comparing the qualifications of the students and the qualifications of targeted occupations that students will have in the future. Assessment is made by gathering data about the students, teaching methods and teaching resources, curriculum goals, achievements of graduates, and satisfaction levels of students and teachers from the curriculum. Many models can be used for the curriculum evaluation. One of these models is the CIPP model developed by Daniel Stufflebeam. The context, input, process and product m 1 odel, which is called Stufflebeam's CIPP model, is very comprehensive and versatile. The purpose of this model is to inform people who have the authority to make decisions about the curriculum. During the evaluation process, the authorities must decide on four areas for the curriculum. These are; decisions on planning, decisions on structuration, decisions on implementation and monitoring, and decisions on reorganization. The appropriate type of assessment can be used for each of these four different decision stages. These are context, input, process, and product. Pre-school education is the first educational step that provides the child with multi-faceted development. For this reason, the evaluation of the training program and the determination of the deficiencies may indirectly affect the healthy development of children in a multidimensional way. The aim of this study is to evaluate the pre-school education curriculum based on Stufflebeam's Context, Input, Process, Product Evaluation Model in the direction of teacher opinions. Pre-school Stufflebeam Program Evaluation Scale developed by researchers was used in the research in which the descriptive screening model was used in quantitative research methods. In the research, the data were obtained in electronic form using google docs infrastructure. In the analysis of the data obtained from 155 pre-primary teachers, it was seen that in all dimensions they were in the middle level at the level of "I agree at the middle level" ( x = 3.33). In addition, there was no significant gender difference in the views regarding the programa in terms of male and female teachers. It was seen that the employees in the center were more favored by the workers in the villages and districts, and those in the beginning and in the beginning were more positive than the other teachers.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
3
4
4
 • Akkaya, D. (2009). 2006 Okul öncesi eğitim programının uygulanmasında öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi Kayseri ili örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Aktaş Arnas, Y. (2002). Velilerin okul öncesi eğitime ve okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik tutumları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,10, 24-36.
 • Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş., & Çimen, S. (2002). Çocuk gelişimi. İstanbul: Ya-Pa Yayın.
 • Arslan, Z. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin 2013 okul öncesi eğitim programını uygulamada karşılaştıkları sorunların düzeyi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Başaran, İ.E. (2008). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Başaran, S. & Ulubey, Ö. (2018). 2013 Okul öncesi eğitim programının değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(2), 1-38.
 • Demirel, Ö. (2011). Öğrenme sanatı (17. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dinçer, B. (2013). 7. Sınıf İngilizce öğretim programının Stufflebeam’in bağlam-girdi-süreç-ürün (CIPP) modeline göre değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Düzgün, Ü. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı ve 2012 değişikliklerinin uygulanmasına ilişkin görüşleri (Kayseri İli Örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Erden, A., M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Eviren, Ö. (2017). Eğitim değerlendirme modelleri. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 2( 3), 57- 76.
 • Gökmenoğlu, T. (2014). Geniş açı: modeller ve yaklaşımlar açısından Türkiye’de program değerlendirme çalışmaları. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 4(7), 55-70.
 • Günindi, Y. (2012). Türkiye’de okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma çalışmalarına bir bakış. International Congress on Culture and Society Special Issue 2012. 3(05), 426-444
 • İş, A. (2017). Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin 2013 okul öncesi eğitim programındaki kazanımların gerçekleşme düzeyine yönelik algıları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Kandaz Gelen, N. (2015). Spor yöneticiliği eğitim programının CIPP değerlendirme modeli ve spor yönetimi akreditasyon komisyonu standartlarına göre yeterliliği. (Yayınlanmamış doktora tezi) . Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Karasar, N.(2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kök, M., Koçyigit, S., Tugluk, M.N. ve Bay, E. (2008). Okul öncesi dönem çocuklarında görülen sorunların öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 82-93.
 • Köksal, O., Dağal, B. ve Duman, A. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. International Journal Of Social Science (46), 379-394. sonbahar ıv. Doi:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3395.
 • MEB (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara.
 • MEB (1993). XIV. Millî eğitim şûrası. Ankara. Oktay, A. (2007). Okul öncesi eğitimin önemi ve yaygınlaştırılması. A. Oktay ve Ö. Polat Unutkan (Ed.) Okul öncesi eğitimde güncel konular (11-24) İçinde. İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Oktay, A. (1990). Türkiye’de okul öncesi eğitim. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2, 151-160.
 • Özaltaş Serçek, G. (2014). Önlisans turizm eğitim programının CIPP modeline göre değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Robinson, B. (2002). The CIPP approach to evaluation. COLLIT Project. 4 May 2002.
 • Senemoğlu, N. (1994). Okul öncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10(10), 21-30.
 • Sak, R., Şahin sak, İ.T., Ayyürek, O. & Taşkın, N. (2017). Ebeveyn olarak okul öncesi öğretmenleri: nitel bir çalışma. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) 8(2), 272-290. DOI: 10.17569/tojqi.308590.
 • Şıvgın, N. (2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programına ilişkin öğretmen görüşleri (Denizli İli Örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6. Baskı). USA: Pearson.
 • Tükel, A. (2017). 2013 Okul öncesi eğitim programı ile ilgili öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Yayınlamamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Uşun, S. (2012). Eğitimde program değerlendirme süreçler yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Anı Yayıncılık.
APA BAYRAM S, şentürk ş, DURAN V (2018). OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ STUFFLEBEAM BAĞLAM, GİRDİ, SÜREÇ VE ÜRÜN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. , 163 - 181. 10.7827/TurkishStudies.14222
Chicago BAYRAM Sevinç,şentürk şener,DURAN VOLKAN OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ STUFFLEBEAM BAĞLAM, GİRDİ, SÜREÇ VE ÜRÜN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. (2018): 163 - 181. 10.7827/TurkishStudies.14222
MLA BAYRAM Sevinç,şentürk şener,DURAN VOLKAN OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ STUFFLEBEAM BAĞLAM, GİRDİ, SÜREÇ VE ÜRÜN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2018, ss.163 - 181. 10.7827/TurkishStudies.14222
AMA BAYRAM S,şentürk ş,DURAN V OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ STUFFLEBEAM BAĞLAM, GİRDİ, SÜREÇ VE ÜRÜN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2018; 163 - 181. 10.7827/TurkishStudies.14222
Vancouver BAYRAM S,şentürk ş,DURAN V OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ STUFFLEBEAM BAĞLAM, GİRDİ, SÜREÇ VE ÜRÜN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2018; 163 - 181. 10.7827/TurkishStudies.14222
IEEE BAYRAM S,şentürk ş,DURAN V "OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ STUFFLEBEAM BAĞLAM, GİRDİ, SÜREÇ VE ÜRÜN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.163 - 181, 2018. 10.7827/TurkishStudies.14222
ISNAD BAYRAM, Sevinç vd. "OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ STUFFLEBEAM BAĞLAM, GİRDİ, SÜREÇ VE ÜRÜN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". (2018), 163-181. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14222
APA BAYRAM S, şentürk ş, DURAN V (2018). OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ STUFFLEBEAM BAĞLAM, GİRDİ, SÜREÇ VE ÜRÜN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 13(27), 163 - 181. 10.7827/TurkishStudies.14222
Chicago BAYRAM Sevinç,şentürk şener,DURAN VOLKAN OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ STUFFLEBEAM BAĞLAM, GİRDİ, SÜREÇ VE ÜRÜN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.27 (2018): 163 - 181. 10.7827/TurkishStudies.14222
MLA BAYRAM Sevinç,şentürk şener,DURAN VOLKAN OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ STUFFLEBEAM BAĞLAM, GİRDİ, SÜREÇ VE ÜRÜN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.27, 2018, ss.163 - 181. 10.7827/TurkishStudies.14222
AMA BAYRAM S,şentürk ş,DURAN V OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ STUFFLEBEAM BAĞLAM, GİRDİ, SÜREÇ VE ÜRÜN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(27): 163 - 181. 10.7827/TurkishStudies.14222
Vancouver BAYRAM S,şentürk ş,DURAN V OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ STUFFLEBEAM BAĞLAM, GİRDİ, SÜREÇ VE ÜRÜN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(27): 163 - 181. 10.7827/TurkishStudies.14222
IEEE BAYRAM S,şentürk ş,DURAN V "OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ STUFFLEBEAM BAĞLAM, GİRDİ, SÜREÇ VE ÜRÜN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.163 - 181, 2018. 10.7827/TurkishStudies.14222
ISNAD BAYRAM, Sevinç vd. "OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ STUFFLEBEAM BAĞLAM, GİRDİ, SÜREÇ VE ÜRÜN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 13/27 (2018), 163-181. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14222