Mevduat Bankalarında Kalite Fonksiyon Yayılımı Temelli Alternatif Dağıtım Kanallarının Analizi: Monte Carlo Simülasyonu ve Sezgisel Bulanık Mantık ile Bütünleşik Karar Verme

Yıl: 2018 Cilt: 29 Sayı: 107 Sayfa Aralığı: 36 - 56 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 17-07-2019

Mevduat Bankalarında Kalite Fonksiyon Yayılımı Temelli Alternatif Dağıtım Kanallarının Analizi: Monte Carlo Simülasyonu ve Sezgisel Bulanık Mantık ile Bütünleşik Karar Verme

Öz:
Bu çalışmada Türkiye’deki mevduat bankalarının alternatif dağıtım kanallarını hangi ölçüdeetkin kullanıldığının kalite fonksiyon yayılımı temelli ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda; müşteribeklentileri, teknik ölçütler, yenilik performansı ve yeni hizmet geliştirme süreçleri dikkate alınarak,kalite evi ve alternatif dağıtım kanallarının sıralanmasını kapsayan 4 aşamalı süreç dikkate alınmıştır.İlgili hedefe ulaşabilmek için çalışmada 2 farklı analiz yapılmıştır. İlk analiz olan klasik karar vermemodelinde, her bir kalite fonksiyon yayılımı aşaması içinde yer alan eksendeki boyutlar ve kriterler içininceleme yapılmıştır. İkinci analiz olan bütünleşik karar verme modelinde ise kalite fonksiyon yayılımısüreci bütünleşik olarak, karar verme süreçleri birbirini takip eden etkilerle birlikte ele alınmıştır.Bunların yanı sıra, sezgisel bulanık DEMATEL yöntemi ile boyutlar, sezgisel bulanık AHP yöntemiyleise kriterler ağırlıklandırılarak önem dereceleri belirlenmiştir. Bunlarla birlikte, önem derecisibelirlenmiş bu boyut ve kriterler dikkate alınarak sezgisel bulanık TOPSIS yöntemi ile bankalarınalternatif dağıtım kanalları sıralanmıştır. Ayrıca, Monte Carlo simülasyon yöntemiyle de analizlerintutarlılığı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, şubenin alternatif dağıtım kanalları arasında en çoktercih edilen kanal olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, ATM, cep telefonu ve sosyal medyanın iseson sıralarda olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen sonuçlar dikkate alındığında, etkin çalışmadığıbelirlenen alternatif kanallarının daha aktif bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri için gerekli aksiyonlarınalınması söz konusu bankalarının daha verimli çalışabilmeleri için önem arz etmektedir. Bu bağlamda,etkin kullanılmadığı tespit edilen cep telefonu bankacılığı, ara yüzü geliştirilmesi ve yenikampanyaların üretilmesi ile müşteriler için daha avantajlı hale getirilmelidir. Bununla birlikte, çoğubankacılık işlemlerinin sosyal medya aracılığı ile yapılabilmesi için gerekli alt yapı yatırımlarınınyapılması yerinde olacaktır. Bu sayede, mevduat bankaları özellikle ülkedeki genç nüfus için dahacazip hale gelecektir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Endüstri Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri

Quality Function Deployment-based Analysis of Alternative Distribution Channels of Deposit Banks: An Integrated Decision Making with Monte Carlo Simulation and Hesitant Fuzzy Logic

Öz:
It is aimed to understand whether deposit banks use alternative distribution channels effectively by using quality function deployment approach. Within this scope, 4 stages process are considered for the ranking of alternative distribution channels which are customer expectations, technical measurements, innovation and new service development process. Two different analyzes have been carried out to reach the target. In the classical decision-making model, which is the first analysis, the dimensions and criteria of the axes within each quality function propagation phase are analyzed. In the second analysis, the integrated decision-making model, the process of quality function deployment is integrated, and the decision-making processes are handled with successive effects. Moreover, dimensions are weighted by hesitant fuzzy DEMATEL method and criteria are weighted by hesitant fuzzy AHP methodology. Furthermore, the alternative distribution channels of the banks are ranked by using the hesitant fuzzy TOPSIS method by considering these weighted dimensions and criteria. In addition, the consistency of the analyzes was examined by the Monte Carlo simulation method. It is concluded that the branch is the most preferred channel among the alternative distribution channels. On the other hand, it is determined that ATM, mobile phone and social media are in the last order. While considering the results, it can be said that necessary actions for inefficient alternative distribution channels should be taken by the banks to work more effectively. Within this context, mobile phone banking, which is determined as ineffective channel, should be updated to provide more advantageous for customers by developing the interface and producing new campaigns. In addition, it can be appropriate to make the necessary infrastructure investments so that most banking transactions can be done through social media. At this point, the banks can become more attractive, especially for the young population in the country.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Endüstri Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ali, R., & Hashim, A. B. (2017). Integrating Policies, Practices and E-Marketing Examination on Customer Satisfaction Capability For Scholarly Publishing in Malaysian Public Universities. International Journal of Human And Technology Interaction (Ijhatı), 1(1), 01-12.
 • Al-Najjar, S. M., & Kalaf, K. H. (2012). Designing A Balanced Scorecard to Measure a Bank's Performance: A Case Study. International Journal of Business Administration, 3(4), 44.
 • Ameryoun, A., Najafi, S., Nejati-Zarnaqi, B., Khalilifar, S. O., Ajam, M., & Ansarimoghadam, A. (2017). Factor Selection For Service Quality Evaluation: A Hospital Case Study. International Journal Of Health Care Quality Assurance, 30(1), 58-66.
 • Asan, U., Kadaifci, C., Bozdag, E., Soyer, A., & Serdarasan, S. (2018). A New Approach To DEMATEL Based On Interval-Valued Hesitant Fuzzy Sets. Applied Soft Computing, 66, 34-49.
 • Atanassov, K. T. (1986). Intuitionistic Fuzzy Sets. Fuzzy Sets and Systems, 20(1), 87-96.
 • Bhattacharjee, A., Moitra, R., Kumar, A., & Vardhan, A. (2017). Mindfulness Based Sales Management. Purushartha: A Journal of Management Ethics and Spirituality, 10(2).
 • Borza, I. C., & Macías, J. A. (2015, August). Incorporating Marketing Strategies to Improve Usability Assurance İn User-Centered Design Processes. In International Conference On Human- Computer Interaction (Pp. 152-162). Springer, Cham.
 • Büyüközkan, G., & Güler, M. (2017). A Hesitant Fuzzy Based TOPSIS Approach For Smart Glass Evaluation. In Advances in Fuzzy Logic And Technology 2017 (Pp. 330-341). Springer, Cham.
 • Calantone, R. J., Di Benedetto, A., & Rubera, G. (2018). Launch Activities And Timing in New Product Development. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 28(1), 33-41.
 • Cao, Y., Ajjan, H., & Hong, P. (2018). Post-Purchase Shipping and Customer Service Experiences İn Online Shopping and Their Impact On Customer Satisfaction: An Empirical Study With Comparison. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, (Just-Accepted), 00-00.
 • Cetorelli, N., & Goldberg, L. S. (2012). Banking Globalization and Monetary Transmission. The Journal of Finance, 67(5), 1811-1843.
 • Chang, D. Y. (1996). Applications of The Extent Analysis Method On Fuzzy AHP. European Journal of Operational Research, 95(3), 649-655.
 • Chen, J., Reilly, R. R., & Lynn, G. S. (2012). New Product Development Speed: Too Much of A Good Thing?. Journal of Product Innovation Management, 29(2), 288-303.
 • Coish, P., Mcgovern, E., Zimmerman, J. B., & Anastas, P. T. (2017). The Value-Adding Connections Between The Management Of Ecoinnovation and the of Green Chemistry And Green Engineering. In Green Chemistry (Pp. 981-998).
 • Condrasky, M., Halteman, B., Darby, D., & Sharp, J. (2017). Evaluating The Longterm Impacts of an Applied Interdisciplinary Product Development Two-Semester Curriculum on Nutrition and Culinology Students in Regards to Confidence, Teamwork, and Personal Growth. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 117(9), A45.
 • Cooper, R. G. (2018). 19. Best Practices and Success Drivers in New Product Development. Handbook of Research On New Product Development, 410.
 • David, M. E., David, F. R., & David, F. R. (2017). The Quantitative Strategic Planning Matrix: A New Marketing Tool. Journal of Strategic Marketing, 25(4), 342-352.
 • Davila, T. (2000). An Empirical Study On The Drivers Of Management Control Systems' Design İn New Product Development. Accounting, Organizations And Society, 25(4-5), 383-409.
 • Dinçer, H., Hacıoğlu, Ü., & Yüksel, S. (2017a). Balanced Scorecard Based Performance Measurement Of European Airlines Using A Hybrid Multicriteria Decision Making Approach Under The Fuzzy Environment.Journal of Air Transport Management, 63, 17-33.
 • Dinçer, H., Hacıoğlu, Ü., & Yüksel, S. (2017b). Türk Bankacılık Sektöründe Dengeli Skorkart Temelli Yeni Hizmet Geliştirme Yetkinliğinin Bulanık Mantık Çerçevesinde Hibrit Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi. Bankacılar Dergisi, 103, 3-33.
 • Du, S., Yalcinkaya, G., & Bstieler, L. (2016). Sustainability, Social Media Driven Open Innovation, and New Product Development Performance. Journal of Product Innovation Management, 33(S1), 55- 71.
 • Elgammal, A., Papazoglou, M., Krämer, B., & Constantinescu, C. (2017). Design For Customization: A New Paradigm For Product-Service System Development. Procedia CIRP, 64, 345-350.
 • Eskandari, H., Babolmorad, N., & Farrokhnia, N. (2013, July). Bottleneck Analysis in A Pharmaceutical Production Line Using Simulation Approach. In Proceedings of The 2013 Summer Computer Simulation Conference (P. 12). Society For Modeling & Simulation International.
 • Florén, H., Frishammar, J., Parida, V., & Wincent, J. (2017). Critical Success Factors in Early New Product Development: A Review and a Conceptual Model. International Entrepreneurship And Management Journal, 1-17
 • Gao, J., & Bernard, A. (2018). An Overview of Knowledge Sharing in New Product Development. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 94(5-8), 1545-1550.
 • Gera, R., Mittal, S., Batra, D. K., & Prasad, B. (2017). Evaluating The Effects of Service Quality, Customer Satisfaction, And Service Value On Behavioral Intentions With Life Insurance Customers in India. International Journal Of Service Science, Management, Engineering, and Technology (IJSSMET), 8(3), 1-20.
 • Ghezelbash, S., & Khodadadi, H. (2017). Evaluating The Impact Of Promotion Price, Product Quality, Service Quality, Customer Satisfaction and Repeating Purchase Incentives (Case Study: Amiran Chain Stores). The Journal of Internet Banking And Commerce, 1-17.
 • Gmelin, H., & Seuring, S. (2018). Sustainability And New Product Development: Five Exploratory Case Studies İn The Automotive Industry. In Social and Environmental Dimensions of Organizations and Supply Chains (Pp. 211-232). Springer, Cham.
 • Gopalakrishnan, M., Libby, T., Samuels, J. A., & Swenson, D. (2015). The Effect of Cost Goal Specificity and New Product Development Process on Cost Reduction Performance. Accounting, Organizations and Society,42, 1-11.
 • Govindan, K., Khodaverdi, R., & Vafadarnikjoo, A. (2015). Intuitionistic Fuzzy Based DEMATEL Method For Developing Green Practices And Performances in A Green Supply Chain.Expert Systems With Applications, 42(20), 7207-7220.
 • Grabara, J.,&Kot, S. (2017). Business Relations in Reverse Logistics Outsourcing. Economic Analysis, 43(1-2), 99-107.
 • Gremyr, I., Witell, L., Löfberg, N., Edvardsson, B., & Fundin, A. (2014). Understanding New Service Development And Service İnnovation Through Innovation Modes.Journal of Business & Industrial Marketing, 29(2), 123-131.
 • Griffin, A. (1997). PDMA Research On New Product Development Practices: Updating Trends and Benchmarking Best Practices. Journal of Product İnnovation Management, 14(6), 429-458.
 • Hayashida, H., Funashima, H., Katayama-Yoshida, H., & Nomakuchi, T. (2017, July). Opening The Door For The New Methodology For Optimizing Functional Material Development in Technology Management Framework II. In Management of Engineering And Technology (PICMET), 2017 Portland International Conference On (Pp. 1-11). IEEE.
 • Homburg, C., Jozić, D., & Kuehnl, C. (2017). Customer Experience Management: Toward İmplementing An Evolving Marketing Concept. Journal of The Academy Of Marketing Science, 45(3), 377-401.
 • Homburg, C., & Kuehnl, C. (2014). Is The More Always Better? A Comparative Study Of İnternal And External İntegration Practices in New Product And New Service Development. Journal of Business Research, 67(7), 1360-1367.
 • Hoyer, W. D., Chandy, R., Dorotic, M., Krafft, M., & Singh, S. S. (2010). Consumer Cocreation İn New Product Development. Journal of Service Research, 13(3), 283-296.
 • Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). Methods For Multiple Attribute Decision Making. In Multiple Attribute Decision Making (Pp. 58-191). Springer, Berlin, Heidelberg.S
 • Iordache, O. (2017). Industrial Systems. In Implementing Polytope Projects For Smart Systems (Pp. 139-157). Springer, Cham.
 • Ito, T. (2017). Idea Decision-Making For Innovation: How Can Good Ideas Be Discovered Organizationally?. In Management of Innovation Strategy In Japanese Companies (Pp. 19-36).
 • Jeong, I., Pae, J. H., & Zhou, D. (2006). Antecedents and Consequences of The Strategic Orientations İn New Product Development: The Case of Chinese Manufacturers. Industrial Marketing Management, 35(3), 348-358.
 • Kazmi, S. A. Z., Naaranoja, M., Kytölä, J., & Kantola, J. (2017). Effective Corporate Communication: A Solution To Foster New Product Idea Generation Dynamics. In Advances in Human Factors, Business Management, Training And Education (Pp. 1033-1045). Springer, Cham.
 • Kim, K., Mithas, S., & Kimbrough, M. (2017). Information Technology Investments, and Firm Risk Across Industries: Evidence From The Bond Market. MIS Quarterly, 41(4), 1347-1367.
 • Kuester, S., Schuhmacher, M. C., Gast, B., & Worgul, A. (2013). Sectoral Heterogeneity in New Service Development: An Exploratory Study Of Service Types And Success Factors. Journal of Product Innovation Management, 30(3), 533-544.
 • Lu, P., Yuan, S., & Wu, J. (2017). The Interaction Effect Between Intra-Organizational and Inter- Organizational Control On The Project Performance of New Product Development in Open İnnovation. International Journal of Project Management, 35(8), 1627-1638.
 • Lussier, B., Grégoire, Y., & Vachon, M. A. (2017). The Role of Humor Usage on Creativity, Trust And Performance in Business Relationships: An Analysis of The Salesperson-Customer Dyad. Industrial Marketing Management, 65, 168-181.
 • Mayne, T., & Bahramirad, S. (2017). Powering The Future: New Initiatives For The Society [Leaders' Corner]. IEEE Power and Energy Magazine, 15(4), 8-14.
 • Mooney, C. Z. (1997). Monte Carlo Simulation(Vol. 116). Sage Publications.
 • Müller-Stewens, B., & Möller, K. (2017). Performance in New Product Development: A Comprehensive Framework, Current Trends, and Research Directions. Journal of Management Control, 28(2),
 • Nagamachi, M. (1995). Kansei Engineering: A New Ergonomic Consumer-Oriented Technology For Product Development. International Journal of Industrial Ergonomics, 15(1), 3-11.
 • Nagar, U., Nanda, P., He, X., & Tan, Z. T. (2017, October). A Framework For Data Security in Cloud Using Collaborative İntrusion Detection Scheme. In Proceedings of The 10th International Conference on Security of Information and Networks (Pp. 188-193). ACM.
 • Nambisan, S. (2002). Designing Virtual Customer Environments For New Product Development: Toward A Theory. Academy of Management Review, 27(3), 392-413.
 • Nauhria, Y., Kulkarni, M. S., & Pandey, S. (2017). Development Of Strategic Value Chain Framework For Indian Car Manufacturing Industry. Global Journal of Flexible Systems Management, 1-20.
 • Nicklaus, S. (2015). Sensory Testing in New Product Development: Working With Children. In Rapid Sensory Profiling Techniques (Pp. 473-484).
 • Olson, E. M., Walker Jr, O. C., & Ruekert, R. W. (1995). Organizing For Effective New Product Development: The Moderating Role of Product İnnovativeness. The Journal of Marketing, 48-62.
 • Onar, S. Ç., Oztaysi, B., & Kahraman, C. (2017). Dynamic İntuitionistic Fuzzy Multi-Attribute Aftersales Performance Evaluation. Complex & Intelligent Systems, 3(3), 197-204.
 • Oroh, F., Lapian, S. J., & Tumbuan, W. J. A. (2017). Analysing Factors That Drive Customer Satisfaction Of Go-Ride Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(2), 2459-2469.
 • Osei, G. (2017). Customer Intimacy Adoption And İts İmpact On Organisational Performance. Journal of Research in Marketing, 8(1), 600-616.
 • Othman, A. M., Omachonu, V., & Abualsauod, E. H. (2017). The Effect Of Online Service Retailers' Quality Gaps On Customer Satisfaction. International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering (IJSSOE), 7(1), 21-44.
 • Özer, A. C., & Gürel, H. (2017). Internet Banking Usage Level Of Bankers: A Research on Sampling of Turkey. In Online Banking Security Measures and Data Protection (Pp. 27-39). IGI Global.
 • Page, A. L. (1993). Assessing New Product Development Practices And Performance: Establishing Crucial Norms. Journal of Product Innovation Management, 10(4), 273-290.
 • Pawar, K. S., & Sharifi, S. (2017, June). Physical And Virtual Collaboration İn New Product Development: A Comparative Analysis. In Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), 2017 International Conference On (Pp. 997-1002). IEEE.
 • Perks, H., Cooper, R., & Jones, C. (2005). Characterizing The Role of Design in New Product Development: an Empirically Derived Taxonomy. Journal of Product Innovation Management, 22(2), 111-127.
 • Petersen, K. J., Handfield, R. B., & Ragatz, G. L. (2005). Supplier Integration into New Product Development: Coordinating Product, Process and Supply Chain Design. Journal of Operations Management, 23(3-4), 371-388.
 • Pham, T. S. H., & Ahammad, M. F. (2017). Antecedents and Consequences of Online Customer Satisfaction: A Holistic Process Perspective. Technological Forecasting and Social Change, 124, 332-342.
 • Ragatz, G. L., Handfield, R. B., & Petersen, K. J. (2002). Benefits Associated With Supplier İntegration into New Product Development Under Conditions Of Technology Uncertainty. Journal of Business Research, 55(5), 389-400.
 • Ramanathan, U., Subramanian, N., & Parrott, G. (2017). Role of Social Media in Retail Network Operations And Marketing To Enhance Customer Satisfaction. International Journal of Operations & Production Management, 37(1), 105-123.
 • Rostami, N. A. (2015). Examining The Relationship Between Marketing Capability and Innovation. International Journal of Management, Accounting & Economics, 2(1), 64-72.
 • Saaty, T. L. (1977). A Scaling Method For Priorities İn Hierarchical Structures. Journal of Mathematical Psychology, 15(3), 234-281.
 • Saeidi, S. P., Rasli, A. B. M., Saeidi, P., Saaeidi, S. A., & Saeidi, S. P. (2017). How Service Quality Results İn Customer Satisfaction Of Large-Scale Retailers in Malaysia. Advanced Science Letters, 23(9), 9050-9054.
 • Sahari, K. S. M., Hasini, H., Hamdan, A. M., & Syahmi, A. Z. (2017). The Dispositional Attribution of Customer Satisfaction Through The Juxtaposition Of QFD Aand Servqual İn Service Industry Design. In MATEC Web Of Conferences (Vol. 135, P. 00034). EDP Sciences.
 • Santouridis, I., & Veraki, A. (2017). Customer Relationship Management And Customer Satisfaction: The Mediating Role Of Relationship Quality. Total Quality Management & Business Excellence, 28(9-10), 1122-1133.
 • Schoenwitz, M., Potter, A., Gosling, J., & Naim, M. (2017). Product, Process and Customer Preference Alignment İn Prefabricated House Building. International Journal of Production Economics, 183, 79-90.
 • Slater, S. F., & Narver, J. C. (1994). Market Orientation, Customer Value, And Superior Performance. Business Horizons, 37(2), 22-28.
 • Song, X. M., & Parry, M. E. (1997). A Cross-National Comparative Study Of New Product Development Processes: Japan And The United States. The Journal of Marketing, 1-18.
 • Stewart, H., & Jürjens, J. (2018). Data Security And Consumer Trust İn Fintech Innovation İn Germany. Information & Computer Security, (Just-Accepted), 00-00.
 • Stock, G. N., Greis, N. P., & Fischer, W. A. (2001). Absorptive Capacity And New Product Development. The Journal of High Technology Management Research, 12(1), 77-91.
 • Suula, M., Makinen, T., & Varkoi, T. (2009, August). An Approach To Characterize A Software Process. In Management Of Engineering & Technology, 2009. PICMET 2009. Portland International Conference On (Pp. 1103-1109). IEEE.
 • Teberga, P. M. F., Oliva, F. L., & Kotabe, M. (2018). Risk Analysis in Introduction of New Technologies By Start-Ups in The Brazilian Market. Management Decision, 56(1), 64-86.
 • Thoumrungroje, A. (2018). Entrepreneurial İntensity, National Culture, and The Success of New Product Developments: The Mediating Role of İnformation Technology. AU Journal of Management, 1(1), 15-23.
 • Tinoco, J. K., & Ambrose, S. C. (2017). Collaborative Customers and Partners: The Ups and Downs of Their Influence on Firm Technology Competence For New Product Development. Journal of Marketing Development And Competitiveness, 11(4), 66-78.
 • Vanek, F., Jackson, P., Grzybowski, R., & Whiting, M. (2017). Effectiveness of Systems Engineering Techniques On New Product Development: Results From Interview Research at Corning Incorporated. Modern Economy, 8(02), 141.
 • Viriri, P., & Phiri, M. (2017). Determinants of Customer Satisfaction in Zimbabwe Telecommunication Industry. Journal of Communication, 8(1), 101-104.
 • Wang, Y., So, K. K. F., & Sparks, B. A. (2017). Technology Readiness and Customer Satisfaction With Travel Technologies: A Cross-Country İnvestigation. Journal of Travel Research, 56(5), 563-577.
 • Wijker, A., Medema, J., & Siepelinga, R. (2017). Quality Aspects in Daily Management in Nuclear Medicine. In Quality in Nuclear Medicine (Pp. 363-374). Springer, Cham.
 • Yan, T., & Wagner, S. M. (2017). Do What And With Whom? Value Creation And Appropriation İn İnter-Organizational New Product Development Projects. International Journal of Production Economics, 191, 1-14.
 • Yang, Y., Fu, C., Chen, Y. W., Xu, D. L., & Yang, S. L. (2016). A Belief Rule Based Expert System for Predicting Consumer Preference in New Product Development. Knowledge-Based Systems, 94, 105-113.
 • Zadeh, L. A. (1975). Fuzzy Logic And Approximate Reasoning. Synthese, 30(3-4), 407-428.
 • Zirger, B. J., & Maidique, M. A. (1990). A Model Of New Product Development: An Empirical Test. Management Science, 36(7), 867-883.
 • Zolkiewski, J., Story, V., Burton, J., Chan, P., Gomes, A., Hunter-Jones, P.,& Robinson, W. (2017).
 • Strategic B2B Customer Experience Management: The Importance Of Outcomes-Based Measures. Journal of Services Marketing, 31(2), 172-184.
APA Dinçer H, YÜKSEL S (2018). Mevduat Bankalarında Kalite Fonksiyon Yayılımı Temelli Alternatif Dağıtım Kanallarının Analizi: Monte Carlo Simülasyonu ve Sezgisel Bulanık Mantık ile Bütünleşik Karar Verme. , 36 - 56.
Chicago Dinçer Hasan,YÜKSEL Serhat Mevduat Bankalarında Kalite Fonksiyon Yayılımı Temelli Alternatif Dağıtım Kanallarının Analizi: Monte Carlo Simülasyonu ve Sezgisel Bulanık Mantık ile Bütünleşik Karar Verme. (2018): 36 - 56.
MLA Dinçer Hasan,YÜKSEL Serhat Mevduat Bankalarında Kalite Fonksiyon Yayılımı Temelli Alternatif Dağıtım Kanallarının Analizi: Monte Carlo Simülasyonu ve Sezgisel Bulanık Mantık ile Bütünleşik Karar Verme. , 2018, ss.36 - 56.
AMA Dinçer H,YÜKSEL S Mevduat Bankalarında Kalite Fonksiyon Yayılımı Temelli Alternatif Dağıtım Kanallarının Analizi: Monte Carlo Simülasyonu ve Sezgisel Bulanık Mantık ile Bütünleşik Karar Verme. . 2018; 36 - 56.
Vancouver Dinçer H,YÜKSEL S Mevduat Bankalarında Kalite Fonksiyon Yayılımı Temelli Alternatif Dağıtım Kanallarının Analizi: Monte Carlo Simülasyonu ve Sezgisel Bulanık Mantık ile Bütünleşik Karar Verme. . 2018; 36 - 56.
IEEE Dinçer H,YÜKSEL S "Mevduat Bankalarında Kalite Fonksiyon Yayılımı Temelli Alternatif Dağıtım Kanallarının Analizi: Monte Carlo Simülasyonu ve Sezgisel Bulanık Mantık ile Bütünleşik Karar Verme." , ss.36 - 56, 2018.
ISNAD Dinçer, Hasan - YÜKSEL, Serhat. "Mevduat Bankalarında Kalite Fonksiyon Yayılımı Temelli Alternatif Dağıtım Kanallarının Analizi: Monte Carlo Simülasyonu ve Sezgisel Bulanık Mantık ile Bütünleşik Karar Verme". (2018), 36-56.
APA Dinçer H, YÜKSEL S (2018). Mevduat Bankalarında Kalite Fonksiyon Yayılımı Temelli Alternatif Dağıtım Kanallarının Analizi: Monte Carlo Simülasyonu ve Sezgisel Bulanık Mantık ile Bütünleşik Karar Verme. Bankacılar, 29(107), 36 - 56.
Chicago Dinçer Hasan,YÜKSEL Serhat Mevduat Bankalarında Kalite Fonksiyon Yayılımı Temelli Alternatif Dağıtım Kanallarının Analizi: Monte Carlo Simülasyonu ve Sezgisel Bulanık Mantık ile Bütünleşik Karar Verme. Bankacılar 29, no.107 (2018): 36 - 56.
MLA Dinçer Hasan,YÜKSEL Serhat Mevduat Bankalarında Kalite Fonksiyon Yayılımı Temelli Alternatif Dağıtım Kanallarının Analizi: Monte Carlo Simülasyonu ve Sezgisel Bulanık Mantık ile Bütünleşik Karar Verme. Bankacılar, vol.29, no.107, 2018, ss.36 - 56.
AMA Dinçer H,YÜKSEL S Mevduat Bankalarında Kalite Fonksiyon Yayılımı Temelli Alternatif Dağıtım Kanallarının Analizi: Monte Carlo Simülasyonu ve Sezgisel Bulanık Mantık ile Bütünleşik Karar Verme. Bankacılar. 2018; 29(107): 36 - 56.
Vancouver Dinçer H,YÜKSEL S Mevduat Bankalarında Kalite Fonksiyon Yayılımı Temelli Alternatif Dağıtım Kanallarının Analizi: Monte Carlo Simülasyonu ve Sezgisel Bulanık Mantık ile Bütünleşik Karar Verme. Bankacılar. 2018; 29(107): 36 - 56.
IEEE Dinçer H,YÜKSEL S "Mevduat Bankalarında Kalite Fonksiyon Yayılımı Temelli Alternatif Dağıtım Kanallarının Analizi: Monte Carlo Simülasyonu ve Sezgisel Bulanık Mantık ile Bütünleşik Karar Verme." Bankacılar, 29, ss.36 - 56, 2018.
ISNAD Dinçer, Hasan - YÜKSEL, Serhat. "Mevduat Bankalarında Kalite Fonksiyon Yayılımı Temelli Alternatif Dağıtım Kanallarının Analizi: Monte Carlo Simülasyonu ve Sezgisel Bulanık Mantık ile Bütünleşik Karar Verme". Bankacılar 29/107 (2018), 36-56.